Index Indeks
taphole ispust
taphonomy tafofacijes
taping omotavati trakom
tapioca manioka, tapioka
tapioca flour  tapioca brašno
tapped s odvodom
tapper klofer, telegrafski ključ, zvučna kutija
tappet dizalica, podizač, poluga za dizanje, ručica
tapping grananje, odvajanje, račvanje
tapping element element za grananje
tap-room šank
taps minuta šutnje
tapwater voda iz vodovoda
tar katran, katranizirati
tardy kasan, lak, polagan, zakasnio
tare grahorica, kukolj, tara, težina
tared ispravljen, tariran
targa file format datotečni format targa
target antikatoda, cilj, gađati, meta, namijeniti, nišan, postaviti za cilj, predmet, tući po
target - ATM - address ATM adresa odredišta, odredišna ATM adresa
target address adresa odredišta, ciljna adresa, odredišna adresa
target area zona gađanja
target classification klasifikacija cilja
target date rok
target market ciljno tržište
target markets ciljna tržišta
target of the investigations predmet istražnih postupaka
target organic systems ciljni organski sustavi
target practice gađanje
target price ciljana cijena
target text prevedeni tekst
target token rotation time ciljno vrijeme rotacije znaka (u lokalnoj mreži)
targeted ciljan
targets ciljevi, mete
TARIC TARIC
tariff carina, carinski, cijena, cjenik, taksa, tarifa, tarifne
tariff agreement carinski sporazum
tariff barrier carinska zapreka
tariff ceiling carinski limit
tariff concession carinska koncesija
tariff exemption carinsko izuzeće
tariff negotiations carinski pregovori, pregovori o carinama
tariff nomenclature carinska nomenklatura
tariff policy carinska politika
tariff preference carinska povlastica
tariff preferences carinske povlastice
tariff quota carinska kvota
tariff quotas set out below carinske kvote navedene u nastavku
tariff reduction smanjivanje carine, sniženje carine
tariff zone pristojbena zona
tariffing određivanje pristojbe, tarifiranje
tariffs carinske tarife
tarmac asfalt
tarnish gubiti boju, nesjajnost, oduzeti, okaljati, potamniti, zamagliti
taro taro
tarpaulin cerada, impregnirano platno, nepromočiva tkan
tarry namazan katranom, odugovlačiti
tart kiseo, kolač, ljut, opor, pita od voća
tartan karirani škotski uzorak, tartan
tartan shirt košulja od tartana
tartar Tatarin, Tatarka, tatarski, tatarski jezik, zubni kamenac
task dužnost, odrediti posao, staviti na probu, uposliti, zadaća, zadaća posao, zadatak, zaduženje
task force borbena grupa, borbena grupa za određeni zadatak
task list popis zadataka
task scheduling raspoređivanje zadataka
taskbar programska traka
TaskPad ListićZadataka
tasks zadaci, zadaće, zadataka, zadatka
tassel kićanka, kita, znak
tassels ukrasni konopi koji vise s gornjeg kopljenog ruba
taste kušajte, kušati, okus, okusiti, probati, sklonost, ukus
tasteful ukusan
tasteless bljutav, neukusan
taster degustator
tastes ukus
tasting degustacija, iskušati
tasty ukusan, ukusna
tatter dronjak
tatters dronjak, krpa, staretinar
tattle brbljanje, dostavljač, naklapanje, naklapati, ogovaranje, ogovarati
tattler dostavljač, pričalo
tattletale dostavljač
tattoo mirozov, povečerje, tetovaža, tetoviranje, tetovirati
taught naučen, naučilo, poučavati
taunt bockanje, korenje, podrugivanje, podsmijeh, podsmjeh, poruga, predmet poruge, ruganje, ruglo
taunting izazovan, podrugljiv, posprdan, sarkastičan, zajedljiv
taurodontism taourodontizam, taurodontizam, zubi
taurus bik
taut napet, revnostan, zategnut
tautological hybrid tautološki hibrid
tautology tautologija
tautomeric constants tautomerne konstante
tautomeric equilibria tautomerne ravnoteže
tautomerism tautomerija
tautomers tautomeri
tavern gostionica, kavana, konoba, krčma, taverna
taverns gostionica, konoba
tawdry drečeći, neukusan
tawny zlatast, žutosmeđ
tawny owl šumska sova
tawny pipit stepska trepteljka
tax breme, davanje, dažbina, državni porez, financijski, harač, oporezovati, opterećenost, opteretiti, porez, poreza, porezi, porezni, poreznim, porezno, taksa, taksirati, teret
tax administration porezna uprava
tax advantages porezne povlastice
tax allowances odbici od osnovice
tax arrangement porezni dogovor
tax authorities porezne vlasti
tax avoidance izbjegavanje plaćanja poreza
tax basis porezna osnovica
tax burden porezne obveze
tax cheat utajivač poreza
tax collection ubiranje poreza
tax collector utjerivač poreza
tax convention konvencija o porezima
tax cut sniženje poreza
tax deduction sniženje poreza
Tax Department Porezna uprava
tax disc oznaka plaćenog poreza na motorna vozila
tax efficient savings porezno efikasna štednja
tax evader utajivač poreza
tax evasion utaja poreza
tax exempt oslobođenje poreza
tax exemption oslobođenje od poreza
tax farmer zakupnik poreza
tax fiddle utaja poreza
tax harmonisation ujednačivanje poreza
tax harmonization ujednačivanje poreza
tax incentive porezni poticaj
tax increase povišenje poreza
tax inspection porezna inspekcija
tax law porezno pravo
tax levy fiskalitet
tax number matični broj
tax offence porezno kazneno djelo
tax officers porezni organi
tax on capital porez na kapital
tax on consumption porez na potrošnju
tax on employment income porez na dohodak od rada
tax on income porez na dohodak
tax on investment income porez na dohodak od kapitala
tax on oils and fats porez na ulja i masti
tax on profits of self-employment porez na prihod od samozapošljavanja
tax payer porezni obveznik
tax policy and nonprofit sector porezna politika i neprofitni sektor
tax prepayment pretporez
tax provisions porezne odredbe
tax rate stopa poreza, visina poreza
tax rebate povrat poreza, sniženje poreza
tax relief porezna olakšica, sniženje poreza
tax reliefs porezne olakšice
tax return povrat poreza
tax return form porezna prijavnica
tax rise povišenje poreza
tax system porezni sistem, porezni sustav
taxable oporeziv, podložan porezu
taxable income oporezivi dohodak
taxation naknada, oporezivanja, oporezivanje, porez, taksiranje
taxation measure porezna mjera
taxation of road vehicles naknada za uporabu cesta za cestovna vozila
taxed oporezuju
taxes oporezivanje, poreze, porezi, takse
taxes clause klauzula o taksama i porezima
tax-exempt oslobođen od poreza
tax-free oslobođen od poreza, oslobođenje poreza, oslobođenje takse
tax-free allowance dopušteni bescarinski uvoz
taxi auto-taksi, klizi po zemlji, taksi, taksi služba
taxi driver taksist, taksista, vozač taksija
taxi rank stajalište taksija
taxi runway rulna pista
taxi strip rulna pista
taxi-cab auto-taksi, taksi
taxidermist nadjevač životinja
taximeter taksimetar
taxi-rank stajalište taksija
Taxis taksi služba
taxonomic nomenclature znanstveno nazivlje
taxonomies taksonomije
taxonomy sistematika, taksonomija
taxpayer porezni obveznik, poreznog obveznika
taxpayers porezni obveznici, poreznih obveznika
tax-sharing arrangement aranžman dijeljenja poreza, zajednički porez
taylor krojač
Taylor-Goldstein equation Taylor-Goldstein-ova jednadžba
t-bend t-račva
T-cell development razvoj limfocita
t-connection t-krug, t-spoj
TCP/IP označava arhitekturu protokola Interneta, TCP/IP
TCP/IP protocol suite niz protokola TCP/IP, oznaka za skup protokola Interneta
TD/FDMA system radijski sustav s vremenski i frekvencijski raspod, s u stav TD/F D M A
TDMA digital link digitalna radijska veza s vremenski raspodijeljeni, digitalna veza TDMA
TE wave val TE
tea čaj, čajno
tea biscuits čajno pecivo
tea party čajanka
tea pot čajnik
tea set čajni servis
tea spoon čajna kašičica
tea urn samovar
tea with lemon čaj s limunom
tea with milk čaj s mlijekom
tea with rum čaj s rumom
teach instruirati, naučiti, obučiti, podučavati, poučavati, predavati, učiti, učiti koga, učiti nekoga
teacher nastavnica, nastavnik, profesor, učitelj, učitelj/nastavnik, učiteljica
teacher education obrazovanje nastavnika
teacher job-stress nastavnički stres
teacher training izobrazba nastavnika
teachers nastavnici, nastavnike, profesori
teacher's autonomy autonomija odgajatelja
teachers' causal attributions interesi za studij
teacher's epistemological beliefs epistemološka uvjerenja učitelja
teachers' grading system način ocjenjivanja
teacher's reference book metodički priručnici
teacher's study room radna prostorija nastavnika
teaching nastava, nastavnih, obuka, pouci, poučavanja, poučavanje, poučavanje engleskog jezika, predavanja, učenje, učenjem, učila
teaching aims and tasks cilj i zadaci nastave
teaching appliances učila
teaching curriculum nastavni plan i program
teaching materials nastavni materijali, nastavno gradivo
teaching method nastavna metoda
teaching methods nastavne metode
teaching of mathematics nastava matematike
teaching plan nastavni plan
teaching practice nastavna praksa
teaching software obrazovna programska oprema
teaching strategies strategije učenja
teaching technology nastavna tehnologija
teacup šolja za čaj
tea-kettle čajnik
teal krkavac, kržuja, mala krdža
team brigada, ekipa, grupa, momčad, nogometni tim, skupina, tim, tima, zaprega
team captain kapetan momčadi
team competition ekipno natjecanje, momčadsko natjecanje
team game momčadska igra
team job kolektivni posao
team leader voditelj, vođa momčadi, vođa tima
team line-up sastav momčadi
team looking after the victim ekipa za prvu pomoć, sanitetska ekipa
team mate suigrač
team play momčadska igra
team rigging the cave for the evacuation ekipa za postavljanje jame za izvlačenje, ekipa za postavljanje špilje za izvlačenje
team spirit kolektivni duh, moral momčadi
team sport ekipni sport, momčadski sport
team work kolektivni posao, timski rad
Team-10 team-10
teammate član grupe
team-mate suigrač
teams skupine, timove, timovi
teamster član moćnog sindikata transportnih radnika, vlasnik zaprega
teamwork ekipni rad, grupni rad, suradnja unutar ekipe, timski rad, zajednički rad
team-work kolektivan
tea-party čajanka
teapot čajnik
tear cijepati, deranje, kidati, poderati, poderotina, prskati, rascijepiti, rascjep, raskinuti, raspor, rastrgati, suza, trgati
tear off odcijepiti, otkinuti
teardrops suzama, suze
tearful plačan
tearing cijepanje, kidanje, prekidni
tear-off blade otkidaj tračni
tearproof koji se ne cijeni, otpor na habanje
tears suze
tease dosađivati, golicati, zadirkivati
teaser stroj za grebenanje, zadirkivač
tea-shop čajana, slastičarnica
teasing koji se ismijava, koji služi za grebenanje, kudravljenje
teaspoon čajna žličica, mala žlica, žličica za čaj
teaspoonful koliko stane u čajnu žličicu
teat bradavica, sisa
tea-time vrijeme kad se pije čaj
teats sisa
technetium tehnecij
technic tehnika, vještina
technical formalan, tehnicki, tehnički, tehničkim
technical advice tehnički savjeti
technical analysis tehnička analiza
technical and office protocol tehnički i uredski protokol
technical assistance tehnička pomoć
technical assistance programme program tehničke pomoći
technical barrier tehnička zapreka
technical ceramics tehnička keramika
technical characteristics tehnička svojstva
technical commission tehnička komisija
technical cooperation tehnička suradnja
technical development tehnički napredak
technical dictionaries stručni rječnik
technical differences tehničke razlike
technical education tehničko obrazovanje
technical equipment tehnička oprema
Technical Equipment Administration Uprava za tehniku
technical fair sajam tehnike
technical foul tehnička greška
technical information tehničke informacije
technical knowledge stručno znanje
technical measures tehničke mjere
technical obstacle tehnička prepreka
technical organizer tehnički organizator
Technical Polytechnic Tehničko veleučilište
technical profession tehničko zvanje
technical regulations tehnički propisi
technical rule tehničko pravilo
technical rules tehnički propisi
technical school tehnička škola
technical specification tehnička specifikacija
technical standard tehnička norma
technical support tehnička podrška
technical term tehnički izraz
technical textiles tehnički tekstil
technical transport equipment tehnička prometna oprema
technical/physical fizičko-tehničke, fizičko-tehnički
technicalities tehničke pojedinosti
technicality tehnička priroda, tehnička svojstva
technically stručno, tehnički
technical-tactical knowledge tehničko-taktičko znanje
technical-technological solutions tehnicko tehnloška rješenja
technician tehničar, tehnički stručnjak
technicians tehničari
technics tehničke nauke, tehnički izrazi, tehnika
technique metoda, način izvođenja, tehnika
technique of ball handling tehnika odbijanja lopte
techniques tehnikama, tehnike
techniques of molecular biology molekularno-biološke metode
technologic tehnološki
technological tehnološka, tehnološki
technological and research programmes tehnološki i istraživački programi
technological capital tehnološki kapital
technological change tehnološka promjena
technological development tehnološki razvoj
technological independence tehnološka nezavisnost
technological knowledge tehnološka znanja
technological knowledge database tehnološka baza znanja
technological parameters tehnološki parametri
technological process tehnološki proces
technological processes tehnološki procesi
technological risk tehnološki rizik
technological risks in construction tehnološki rizici u građenju
technological systems tehnološki sustavi
technologies tehnologija
technologies for natural stands tehnologije za prirodne sastojine
technologist tehnolog
technology inženjerstvo, tehnika, tehnologija, tehnološki
technology assessment tehnološka procjena
technology impact analysis analiza utjecaja tehnologije
technology making izradu tehnologije
technology of pottery tehnologija keramike
technology park tehnološki park
technology research tehnološka istraživanja
technology transfer tehnološki transfer
Index Indeks