Index Indeks
tabs tabulatori
tabular tabela, tabelaran, tablični
tabulate sastaviti spis, sastaviti tablicu, tabelirati, tabulirati
tabulated tabeliran
tabulating tabeliranje
tabulation pravljenje tablica, tabeliranje, tablični prikaz, tabulacija
tabulator tabulator
tacan zračni navigacijski sustav
tachogram izvještaj tahometra
tachograph tahograf
tachometer brzinometar, brzinomjer, tahometar
tachometric tahometarski
tachymeter brzinomjer
tachyphylaxis tahifilaksija
tacit ćutljiv, prešutan, šutljiv
tacitly prešutno
taciturn ćutljiv
tack čavao, čavlić, kopča, pričvrstiti
tackle čekrk, dići dizalicom, dizalica, koturača, latiti se, poduzimati, pribor, prionuti, realizaciji, vitao
tackle block kotur, vitao
tackle-bag transportna vreca
tacky ljepljiv
TACNET (MATNET) paketna satelitska mreža, TACNET (MATNET)
tact osjećaj mjere, takt, umješnost
tactical taktičan, taktički
tactical decomposition taktička dekompozicija
tactical nuclear weapon taktičko nuklearno oružje
tactician taktičar
tactics taktika
tactile dodirni, opipljiv, osjetan
tactility opipljivost
tactless bez takta, netaktičan
tadpole punoglavac
taffeta taft
tag etiketa, formatiranja i si., metalni vršak, naglavak, označiti, oznaka, oznaka u dokumentu za nadzor indeksiranja, petlja, privezna pločica, privjesak, staviti oznaku, trag, uzrečica, završna riječ
tag cables kabelska sabirnica, označni kabeli, sabirnica kablova
tag information base informacijska baza oznaka
tag switching prospajanje (paketa) po oznakama
tagatose tagatoza
tagged atom obilježen atom
tagged cell rate maksimalna učestalost RM stanica
tagged image file format datotečni format etiketirane slike, datotečni format označene slike, podatkovni format slike za faksimil
tagged interchange file format datotečni format slike, podatkovni format označene slike
tagging obilježavanje, stavljati etikete, stavljati oznake
tagging hypernuclei obilježavanje hiperjezgri
tagging reader čitač oznaka
tail izvod, kraj, pička, pizda, rep, zadnji, zaostala materija
tail end kraj, rep
tail light zadnje svjetlo
tail pipe ispusna cijev
tail race odvodna voda, odvodni jaz
tail recursion repna rekurzija
tail-coat frak
tailing kraj signala, uhođenje
tailor izradi po mjeri, krojač, kroji, krojiti, podesiti, prilagoditi
tailor made izrađen po mjeri, prilagođen
tailored usklađen, usklađenu
tails pismo
taint ljaga, mrlja, pokvariti (se), zaraza, zaraziti (se)
tainted flekav, zaražen
Taiwan Tajvan
Tajikistan Tadžikistan
take fotografirati, hvatati, igrati, nadzirati, napisati, nositi, očarati, odveo, odvesti, osvojiti, podržavati, poduzeti, preuzeti, primiti, rastati se, skinuti, smatraju, smatrati, usmjeriti, usvojiti, uzeti, uzeti pravac, uzimati, voditi, zauzeti, zbivati se
take a decision donijeti odluku, donositi odluku
take a photo fotografirati
take a wreak osvetiti
take amiss zamjeriti
take away odnijeti, oduzeti
take back vratiti
take care brinuti, čuvaj se, pripaziti
take care of brinuti se (oko, pripaziti
take down demontirati, spustiti
take effect djelovati, stupiti na snagu
take flight pobjeći
take for smatrati za
take into account uzeti u račun, uzimati u obzir
take into consideration uzeti u razmatranje
take into custody uhititi
Take it easy Polako
take it into primiti
take leave otići
take off izuti, odraziti se, razodjenuti, skinuti se
take on primiti
take one's leave otići
take out iznositi, izvesti, uništiti
take out an insurance policy osigurati
take over preuzeti, primiti
take part sudjelovanja, sudjelovati
take place desiti se, dešavati se, održava se
take stimulants drogirati se
take the air izaći na zrak
take the plunge riskirati
take the road krenuti putem
take to pieces rasklopiti
take up kidati, oduzeti, podići, podvezati žilu, povesti, preuzeti, prihvatiti, vezati
take up the stance zauzeti položaj
take your time ne žuri se
take(an exam) dati ispit
take-aways prospekti
taken dobio, dobiven, donio, podnio, preneražen, preuzet, uzeto, zapanjen, zauzeli, zauzet
taken aback premeražen, zabezeknut
taken together zajednički, zajedno
takeoff izvlačenje, odabir snage, odmotavanje, odvijanje, uzimanje signal, uzlet, uzlijetanje
take-off polijetanje
take-off from both feet odraz objema nogama
take-off reel kolut za odmotavanje
take-off speed brzina odmotavanja, brzina odvija
takeover preuzimanje
take-over premiranje, prijem, uključenje
takeover bid ponuda za preuzimanje
taker lopov, onaj koji prihvaća oklade, onaj koji prihvaća pobjede, pobjednik
takes uzima
takes us nas vodi
takeup namotavanje, zatezač, zatezni uređaj
take-up naprava za namatanje, naprava za savijanje u kotur, naprava za savijanje u trubu, prihvaćanje, stezanje, valjak za prihvaćanje, valjak za skupljanje
takeup option alat za namota
take-up reel prijemni kotur
taking izvođenje, uzimajući
taking account poštujući volju, uzimajući u obzir, vodeći računa
taking an oath polaganje prisege
taking as a reference uzimajući kao primjer
taking away oduzimanje
taking full advantage služeći se u najvećoj mogućoj mjeri
taking into account obzirom
taking up uzimanje
taking-up uzimanje
talc talk
talcous s mnogo talka
tale bajka, izmišljotina, laž, legenda, ogovarati, priča, pripovijest, pripovijetka, spletka, spletkariti
talebearer dostavljač
talent dar, darovitost, nadarenost, talent
talent assessment procjena nadarenosti
talented darovit, nadaren, talentirani
taler taliru
tales priče
taleteller dostavljač
talk brbljati, diskusija, ekspoze, govor, govoriti, pričati, razgovarati, razgovarati se, razgovor
talk about ispričati
talk back drsko odgovarati, odvraćati, prkosno odgovarati, prkosno odgovoriti
talk line telefon linija
talk to govoriti (nekome)
talkative brbljav
talker govornik, pošiljatelj
talker echo jeka govornika
talking govorimo, govoriti, govorni, priča, zvučni
talktime vrijeme razgovora
tall stasit, visok
tall (ad) stasit
tallness visina
tallow loj, slanina
tally brojač, daščica, kontrolnik, mnoštvo, niz, odbrojavati, račun, registar, sistem s brojkama, skup, uračunati, zabilježiti, zarez, značka
tallyman brojač tereta
talon kandža, talon
talus deposits deluvijalne naslage
tamari tamari
tamarind tamarind
tambour doboš
tambourine bubnjić s praporcima, daire, def, tamburin
tame domaći, krotak, krotiti, pitom, pitome, pripitomiti, ublažiti
tamed pripitomljen
tamoxifen tamoksifen
tamp nabijati
tamper falsificirati, miješati se u, naboj za bombu, nagovarati, neovlašteno dirati, podmićivati, reflektor
tampering plesti se u što
tamping nabijanje
tan isprašiti leđa, izdevetati, pocrnjeti, preplanulost, preplanuo, štavilo, štaviti, tangens, treslovina, zagasita boja, žućkastosmeđ
tandem jedan iza drug, kaskadna veza, kaskadni spoj, serijska veza, tandem, tandemski, uzastopni, zaprega
tandem arrays nizovi uzastopno ponovljenih sekvenci
tandem connection serijska veza, tandem veza
tandem data circuit kanal koji serijski povezuje dva terminala, podatkovni tandemski krug
tandem exchange posredna centrala, tandem centrala
tandem office posredna centrala, tandem centrala
tandem switch posredna centrala, tandem centrala
tandem switching exchange posredna centrala, tandem centrala
tang oštar ukus
tangency tangens
tangent dodirni, dodirnica, tangencijalni, tangenta
tangent plane tangencijalna ravnina
tangential dodirni, tangencijalnog, tangentni
tangential sensitivity tangencijalna osjetljivost
tangential signal sensitivity tangencijalna osjetljivost detektora
tangentially tangentno
tangerine mandarina
tangerines tangerines
tangibility dodirljivost, osjetljivost
tangible dodirljiv, određen, opipljiv, shvatljiv
tangible assets materijalna imovina
tangle zamrsiti se, zamršeno klube, zaplet, zbrka
tangle rod okvir
tangly zamršen
tank bazen, cisterna, oscilator kolo, posuda za tekućinu, rezervoar, ribnjak, spremnik, tank, tenk, tenkovski
tank dome vrh rezervara
tankage sadržaj rezervoara
tankard veliki vrč
tank-car vagon-cisterna
tanker brod cisterna, specijalni brod za prijevoz nafte, tanker, vagon cisterna
tanned opaljen, preplanuo suncem
tanner kožar, štavljač
tannery kožarnica, štavionica
tannin treskovina
tanning štavljenje
tanning and leather processing štavljenje i prerada kože
tannins tanini
tansition financijski sustav
tantalate tantalat
tantalic tantalski
tantalite tantalit
tantalize mučiti
tantalum tantal
tantamount ekvivalentan, iste snage, iste vrijednosti, jednakog djelovanja
t-antenna antena t oblika
tantric sensuality tantrička sensualnost
tantric sexuality tantrička seksualnost
tantrum nastup gnjeva
Tanzania Tanzanija
tap bubnjati, cijev, crijevo, čep, izvlačiti na slavinu, izvod, kucnuti, lak udarac, lako udaranje, lako udarati, pipa, pođoniti, priključak, prislušni telefon, rubinet, slavina
tap circuit kolo grananja
tap off ispuštati, izvesti, izvoditi
tap the ball tapkati loptu
tape fonogram, lenta, magnetofonska vrpca, omotati, traka, trakasti metar, vrpca
tape block blok na traci
tape deck jedinica trake
tape delete brisanje trake
tape drive jedinica trake
tape error greška na traci
tape mark oznaka trake
tape option verzija s trakom
tape recorder magnetofon
tape recording snimanje na magnetofon
tape streamer memorija s magnetskom vrpcom, uređaj s magnetskom vrpcom za neprekidnu pohranu p
tape transport pogon trake
tape-controlled upravljati trakom
tape-line trakasti metar
tape-loop beskonačna traka
taper konus, kupast, odrezak, presjek, slaba svjetlost, sužavati, suženje, tanka svijeća, zaoštriti, zašiljen
taper pin čavao bez glave
tape-recorder magnetofon
tapered koji se sužava, koničan, kupast, zašiljen
tapering zašiljen
tapes trake
tapestry goblen, tapeti, tapiserija
Index Indeks