Index Indeks
swig dobro popiti, gutljaj (pića)
swill polivanje vod, pomije
swim okupati, plivanje, plivati, preplivati
swimmer plivač
swimming plivajući, plivanje
swimming instructions poduka u plivanju
swimming pool bazen, bazen za plivanje, bazenom
swimming pools bazena
swimming suit kupaći kostim
swimmingly bez prepreka, glatko
swimsuit kupaći kostim
swimwear kupaće gaćice, kupaći kostimi
swindle obmana, prijevara, varati
swine krmak, prasad, prase, svinja, svinjski
swing klimati, ljuljačka, ljuljanje, ljuljati se, njihanje, njihati se, zamah
swing about zaljuljati
swing check valve ventil sa povratnom zaklopkom
swing gate brklja
swinging koji je pun poleta, koji je pun zamaha, koji se njiše, otklon korita riječne krivine u stranu
swingle trlica, trljati (lan)
swinish svinjski
swink rabota
swipe udariti
swir zračni vrtlog
swirl brazda na vodi, kovitlac, kovitlanje, vir, vrtlog
swish fijukanje, zviznuti, zviždati, zvižduk
swiss Švicarac, Švicarka, švicarski
Swiss chard blitva
swiss cheese sir ementaler
Swiss Confederation Švicarska Konfederacija
Swiss German švicarski njemački
switch bič, bičevati, izmjena igrača, križanje igrača, prekidač, preklopnik, preokrenuti, presklopite, prijelaz, prospojite, prospojnik, prut, rezervni igrač, sklopka, skrenuti, skretnica, šiba, šibati, ugasiti, upaliti, upaljač, zamjena
Switch / Solo solo
switch box preklopna kutija, preklopnik
switch computer application interface sučelje za primjene CTI
switch interface module sučelje komutatora, sučelje prema pristupnoj komutaciji
switch off isključiti, ugasiti, ugasiti radio, ugasiti svjetlo
switch on upaliti
switchboard polazni obrazac
switched komutiran
switched channel komutirani kanal
switched circuit prospojni krug
switched circuit network komutirana mreža linija, mreža s komutacijom linija
switched connection komutirana veza, prospojna veza
switched digital video komutirani digitalni video
switched line ali ne istodobno, komutirana linija, linija kojoj može pristupiti više korisnika
switched multimegabit data service javna podatkovna mreža s prospajanjem paketa, prospojena širokopojasna podatkovna usluga
switched multi-megabit data services bespojni širokopojasni prijenos
switched network prospojna mreža
switched virtual call prospojni virtualni poziv
switched virtual channel connection veza komutiranim virtualnim kanalom
switched virtual circuit komutirani virtualni kanal, prospojni virtualni krug (prividni)
switched virtual path connection veza komutiranom virtualnom stazom
switching izmjena, izmjena u obrani, komutacija, prospajanje
switching array logičko polje, sklop matrične strukture i velike gustoće pakiranj
switching element prospojni element, uređaj za usmjeravanje ćelija
switching fabric komutacijski materijal (tvar), prospojna struktura, prospojno gradivo
switching losses sklopni gubici
switching matrix komutacijska matrica
switching network prospojna mreža
switching node komutacijski čvor, prospojni čvor
switching office centrala, središnjica
switching system komutacijski sustav, prospojni sustav
switching technique način komuniciranja prespajanjem prijenosnih staza, prespojna tehnika
switching transient prijelazna pojava preklapanja
switching-equipment-congestion signal signal o gomilanju prometa u komunikacijskom uređa
switchyards rasklopna postrojenja
Switzerland Švicarska
swivel okretati se oko osi, okretati se oko stožera, okretna spojka, os, osovina, stožer
swoon nesvijest, nesvjestica
swoop iznenadni napad, obaranje, prepad
swop mijenjati
sword mač
swordfish iglun, sabljan, sabljarka
swore priseći
sworn priseći
swot bubati
swum kupali
swung ljuljati se
sycamore egipatska smokva, javor
sycophant udvorica, ulizica
syllabic silabički, slogovni
syllable slog
syllables slogovi
syllabus kratak sadržaj, nastavni plan, nastavni plan i program, pregled
sylvan šumovit, šumski
sylviculture šumogojstvo
symbiotic simbiotik, živi u simbiozi
symbiotic efficiency simbiozna učinkovitost
symbiotic nitrogen fixation simbiozna fiksacija dušika
symbol oznaka, simbol, znak
symbol rate brzina simbola
symbolic simboličan, simbolički
symbolic address simbolička adresa, slovna oznaka lokacije u memoriji
symbolic logic logika, simbolička logika
symbolical simbolički
Symbolically simbolički
symbolism simbolika, značenje
symbolize označavaju, označavati
symbolized simboliziran
symbols simboli, simbolima
symmetric simetričan, simetrični
symmetric connection simetrična veza
symmetric encryption algorithm postupak simetričnog šifriranja
symmetric flow simetrični tok
symmetric secret key ključ koji služi za šifriranje i za dešifriranje, simetrični tajni ključ
symmetrical podešen, simetričan, skladan
symmetry simetrija, svojstvo prijenosa u oba smjera
sympathetic simpatički, suosjećajan
sympathize suosjećati
sympathy naklonost, simpatija, sućut
symphony simfonija, simfonijski
symphony orchestra simfonijskog orkestra
symposia savjetovanja, savjetovanje
symposium gozba, gozba u staroj Grčkoj, simpozij
symptom simptom
Symptoms simptoma, simptomi
symptoms of disease simptomi bolesti
synagougue sinagoga
synapse sinapsa
synaptic sinaptičan, sinaptična
synaptic gap sinaptična pukotina
synaptophysin sinaptofisin
sync harmonizirati
sync generator generator sinkrosignala, sinkrogenerator
sync separator razdjelnik sinkronizacije (okomite i horizontalne), sinkro-odjeljitelj
synch harmonizirati
synchronic sinkronijsko
synchronicity sinkronija
synchronisation channel sinkronizacijski kanal
synchronization sinkronizacija, usklađivanje
synchronize sinkronizirati
synchronized usklađen
synchronizing pattern sinkronizirajući uzorak
synchronous istodoban, istovremen, sinkron, usklađen
synchronous communications sinkrone komunikacije
synchronous data link control nadzor sinkrone podatkovne veze, protokol podatkovnog sloja tvrtke IBM
synchronous data network podatkovna mreža s jednim izvorom takta, sinkrona podatkovna mreža
synchronous data transfer sinkroni prijenos podataka, usklađena razmjena podataka
synchronous detection sinkrona detekcija
synchronous digital cross - connect sinkroni digitalni prospojnik
synchronous digital hierarchy digitalna sinkrona optička mreža, hijerarhija sinkronih digitalnih sustava, sinkrona digitalna hijerarhija
Synchronous generators sinkroni generatori
synchronous line equipment sinkrona linijska oprema
synchronous machine sinkroni stroj
synchronous modem sinkroni modem
synchronous network sinkrona mreža
synchronous optical network digitalna sinkrona optička mreža, sinkrona optička mreža
synchronous residual time stamp oznaka preostalog vremena
synchronous RTDMA system sinkronizirani sustav RTDMA
synchronous services sinkrone usluge, usluge koje zahtijevaju stalnu vezu
synchronous stream cipher sinkrona slijedna šifra
synchronous time division multiplexing usklađeno vremensko multipleksirasynchronous trans
synchronous transfer mode prijenos simbola uz stalnu brzinu, usklađeni prijenos
Synchronous transmission Sinkroni prijenos, sinkrono odašiljanje
synchronous transport signa sinkroni transportni sustav
synchronous transport signal usklađeni prijenos signala
synchronous transport system sinkroni transportni sustav
synchrony sinkronija
synclinal sinklinala
syncope sinkopa
syndicate sindikat
syndication spajanje u sindikat
syndrome sindrom, sindroma
syne otada
synergetic sinergetski
synergism sinergistički, sinergistični, sinergizam
synergistic sinergistički, sinergizam
synergistic action sinergističko djelovanje
synergy sinergiju
syngeneic pregnancy singenicna trudnoca
synod sabori
synonym sinonim
synonyms sinonimi
synopsis kratki sadržaj, pregled, sinopsis
synoptic(al) pregledan
syntactic sintaktički
syntactic knowledge znanje sintakse
syntactic levels sintaktička razina
syntactic stylistics sintaksa
syntactical sintatkički
syntactical norm sintaktička norma
syntax gramatika, morfologija, sintaksa
syntax checking provjeravanje gramatike, provjeravanje sintakse
syntax error pogreška u programu nastala povredom pravila progr, sintaktička pogreška
synthesis sinteza
synthesis of crown ethers sinteza krunastih etera
synthesize sintetizirao, sintetizirati, spajati
synthesized sintetiziranim
synthesized still image mirna slika proizvedena računalom, sintetizirana mirna slika
synthesized voice umjetni glas, umjetni govor
synthetic sintetičan, sintetički, sintetske
synthetic fibre sintetičko vlakno
synthetic man-made filament sintetički filament
synthetic man-made staple fibre sintetičko sortirano vlakno
synthetic metals sintetski metali
synthetic playing surface sintetička površina za igru
synthetic polymer receptor sintetski polimerni receptor
synthetic presentations sinteze
synthetic protein sintetička bjelančevina
synthetic quality kvaliteta sintetiziranog signala, sintetička kvaliteta
synthetic resins sintetske smole
synthetic rubber sintetička guma
synthetic staple fibre sintetički sortirano vlakno
synthetic works sintetički radovi
synthetic yarn sintetička pređa
syphon sifon
Syria Sirija
syrian Sirijac, Sirijka, sirijski
Syrian Arab Republic Sirija, Sirijska Arapska Republika
syrian woodpecker seoski djetlić, sirijski djetlić
syringe ispirati, šprica, šprica za davanje injekcija., štrcaljka, ubrizgati, uštrcati, vatrogasni šmrk
syrup sirup, tečni šećer
system poredak, sistem, sistema, sistemsko, sistemu, sustav, sustava, sustavom, sustavu, uređenje, ustroj
system administration administracija sustava, sistematska administracija, uprava sustava
system administrator administrator sustava, upravitelj sustava
system analysis analize sustava, sustavna analiza
system architecture arhitektura sustava
system catalog katalog sustava
system clock izvor takta sustava, referentni izvor takta sustava
system configuration konfiguracija sustava
system console konzola sustava, upravljačka ploča sustava
system data types vrste podataka u sustavu
system database baza podataka sustava
system dynamics sistemska dinamika
system expansion razvoj u sustav
system for decision making support sustavi podrške odlučivanju
system functions funkcije sustava
system identification identifikacija sustava
system integrator integrale r sustava, projektant sustava
system manager jedinica za upravljanje, upravljalo sustava
system model model sustava
system models Modeli sustava
system network architecture arhitektura mrežnog sustava (IBM-ova), IBM-ova mrežna arhitektura
system of criminal procedure sustav kaznenog postupka
system of ecopoints sustav ekobodova
system of justice pravosuđe
system of property ownership sustav vlasništva
system operator operator sustava, osoba odgovorna za rad sustava
system parameter parametri sustava
system procedures postupci sustava
system reliability pouzdanost sustava
system requirements zahtjevi sustava
system reset ponovno postavljanje sustava
system restart ponovno upućivanje sustava, ponovno upućivanje sustava s mogućnošću uporabe, restart sustava
system risk sistemski rizik
system security Sigurnost
system services control point upravljačko mjesto usluga sustava (u mreži IBM-SNA
system table tablica sustava
system testing ispitivanje sustava, provjeravanje sustava, testiranje sustava
system throughput propusnost sustava
system time clock sat sustava
system under test ispitivani sustav
systematic planski, sistematski, sustavno, sustavnog
systematic encoder sistematski koder, sustavni koder
systematically sustavnim, sustavno
systematize sistematizirati, ustrojiti
systemic absorption sustavna apsorpcija
systemic approach sistemski pristup
systemic lupus erythematosus sistemski eritemski lupus
systemic product development sustavni razvoj proizvoda
systems sklopovi, sklopovima, sustavi, sustavima, uređaji
systems analyst sistem analitičar
systems engineering inženjerstvo sustava
systems interconnection međupovezanost sustava
systems network architecture mrežna arhitektura tvrtke IBM
systems of equations sustavi jednadžbi
systems of linear equations sustavi linearnih jednadžbi
systolic sistolički
systolic array sistolički raspored
šezdeset devet sixty nine
Šibenik cathedral šibenska katedrala
Šibenik county Županija Šibenska
Šibenik prear Šibenska molitva
Šibenska county Šibenska županija
štokavian štokavski
T cell development razvoj T limfocita
T cells T limfociti
T- junction T- spoj
T lymphocytes limfocit T, T limfociti
T reference point referentna točka T u ISDN-u
t shirt majica
T1 kanal PCM kapaciteta 2.048 Mb/s
T1 link digitalna telefonska linija kojom se može prenosit, T1 veza, vrsta ISDN
T1 multiplexer multipleksor od 32 kanala od 64 kb/s uključujući s, multipleksor TI
T1E1 ANSI radna skupina za komunikacijska sučelja
T1M1 ANSI radna skupina za upravljanje mrežom
T1Q1 ANSI radna skupina za kvalitetu usluge
T1S1 ANSI radna skupina za usluge i signalizaciju
T1X1 ANSI radna skupina za digitalne mreže i sinkroniza
T2 kanal PCM kapaciteta 6.312 Mb/s
T3 kanal PCM kapaciteta 44.746 Mb/s
ta ascend ispenjati
tab etiketa, indikator, jezičak, kartica, marka, oznaka, petlja, pločica, TAB, tabeliranje, tabelirati, tableta, tablica, tabulator, tipka na tipkovnici kojom se kursor odjedanput pom, tiskani kontakt, uho
tab feature uređaj za tabeliranje
tab governor kočnica tabulatora
tab key tipka tabulatora
tab suppress prekid tabulacije
tabasco tabasco
tabby vrsta svile
Taber method Taberova metoda
tabernacle šator
tabla tabla
table lista, pult, ravna površina, spisak, sto, stol, stola, stolni, stolu, tabela, tablica, tablice, trpeza
Table Analyzer Wizard Čarobnjak za analizu tablice
table design view pogled dizajna tablice
table flag stolna zastavica
table handling obrada tabele
table item podatak tabele
table lookup pretraživanje tabele
table look-up pretraživanje tablice, traženje u tablici
table look-up quantization tablična kvantizacija
table of authorities tablica izvora
table of contents sadržaj, tablica sadržaja
table of figures tablica slika
table of frequency allocations tablica namjene radiofrekvencijskog spektra
table tennis ping-pong, stolni tenis
table wine stolno vino
Table Wizard Čarobnjak za tablicu
table-cloth stolnjak
tables stolovi, stolovima, tabela, trpeze
tablespoon žlica, žlica za juhu
tablet bilježnica, daščica, komad (sapuna), pilula, ploča, pločica, tableta
table-tennis stolni tenis
Index Indeks