Index Indeks
supraclavicular supraklavikularne
Supramolecular chemistry supramolekularna kemija
supranationalism supranacionalizam
supranationality naddržavnost
supremacy nadmoć, vrhovna vlast
suprematism suprematizam
supreme glavni, najviši, vrhovni
Supreme Court Vrhovni sud
supressor tlačitelj
surcease prestati
surcharge preopterećenje, preopteretiti
sure naravno, nesumnjiv, pouzdan, siguran, svakako, zacijelo
surely dakako, doista, ipak, ispravno, sigurno, svakako
surety garancija
surf pjenušavi val, razbij vala, surfanje
surface ploha, poravnati, površina, površinski, prizemna, stijenke
surface chart površinski grafikon
surface chemistry površinska kemija
surface emitting površinsko emitiranje, površinsko zračenje
Surface Engineering inženjerstvo površina, inžinjerstvo površina
surface fatigue otpornost na umor površine
surface flow površinsko otjecanje
Surface heat treatment Površinska toplinska obrada
surface impedance površinska impedancija
surface modification modifikacija površine
surface mounted component površinski montirana komponenta, površinski ugrađena komponenta
surface mounted devices površinski montirani uređaji, površinski ugrađeni elementi
surface processes površinski procesi
surface properties svojstva površina
surface quality kvaliteta površine
surface roughness hrapavost, hrapavost površine
Surface run-off Površinsko otjecanje
surface science fizika površina, površinska fizika
surface team ekipa na površini
surface tension napetost površine
surface train nadzemna željeznica
surface transport prijevoz na površini
surface water površinska voda, površinske vode
surface waters površinska voda
surface wave površinski val
surface-active površinski aktivan
surfaces ploha, površinama, površine
surface-to-air zemlja-zrak
surface-to-air missile raketa zemlja-zrak
surface-to-surface zemlja-zemlja
surface-to-surface missile raketa zemlja-zemlja
surfactant površinsko-aktivna tvar
surfactants radikali, Surfaktanti, tekući kristali, tenzidi
surfed surfao
surfeit neumjerenost, presićenost, zasititi se
surfer istraživač Interneta
surfing istraživanje Interneta, jedrenje na dasci, pretraživanje Interneta
surge uzburkanost, veliki val
surge current udarna struja
surge pressure visoki udarni pritisci u cijevima
surgeon kirurg
surgeries ambulanta, ambulantom
surgery ambulanta, kirurgija, kirurška ambulanta, liječnička ordinacija, operacijski zahvat, Operacijsko liječenje, operativni
surgical kirurško
surgical approach kirurški pristup
surgical correction kirurška korekcija
surgical treatment kirurško liječenje
surgically kirurški, kirurškim
surimi surimi
Suriname Surinam
surly grub, mrzovoljan, natmuren, osoran
surmise nagađanje, nagađati, pretpostavka
surmontable antagonism savladivi antagonizam
surmount nadvisiti, prebroditi, prijeći, savladati
surmountable prebrodivi, savladivi
surname prezime, prezimenu
surnames PREZIMENA
surpass nadmašiti, nadmašivati, premašiti
surpassing izvanredan, jedinstven, koji nadmašuje, koji premašuje, nenadmašiv, neusporediv
surpassingly izvanredno, jedinstveno, neusporedivo
surplus pretek, suvišan, višak
surplus arising višak koji nastaje
surplus before writing-up višak prije povećanja vrijednosti
surplus fond fond viška prihoda
surplus reinsurance reosiguranje viška ekscedenta, reosiguranje viška svote
surplus stock višak zaliha
surprise čuđenje, iznenaditi, iznenađenje
surprise the opponent iznenaditi protivnika
surprised iznenađen, začuđen
surprises iznenađenja
surprising iznenađujući
surprisingly iznenađujuće
surrender izručenje, izručiti što, otkup, pokoriti se, predaja, predati se
surrender provisions pravila otkupa osiguranja
surrender value otkupna vrijednost
surreptitious krišom urađen, potajan
surrogacy surogat
surrogate mother zamjenska majka
surrogate testing surogat testiranje
surround okružiti, okruživati, opkoliti, opkoljavati, opsjesti
surround sound okružujući zvuk, reprodukcija zvuka sprijeda i straga slušatelja
surrounded okružen, okružuju, opasana, opasano, opkoljen, uokolo
surrounding okolica, okolina, okolne, opkoljavanje
surroundings ambijent, okolica, okolina, okoliš, okruženje, okružje
surtax dodatni porez, naknadni porez, prirez
surveillance nadgledanje, nadzor, preživljavanje
surveillance concerning imports nadzor uvoza
surveillance system nadgledni sustav, nadzorni sustav, promatrački sustav
surveillance systems sistemi nadgledanja
survey anketa, elaborat, nadzor, pregled, pregledati, premjeravanje, topografija
surveying geodetski
surveying measurements methods geodetske metode mjerenja
surveyor ekspert, havarijski komesar, inspektor, mjeritelj, nadglednik, nadzornik, procjenitelj
surveys istraživanje
survival opstanak, opstojnosti, preživljavanja, preživljavanje, preživljenje
survival analysis analiza preživljenja
survival model model doživljenja
survival of cultures opstanak kultura
survival table tablica doživljenja
survive nadživjeti, opstati, postoji, preživio, preživjeti, preživljavanje
survived preživjele, preživjeli
surviving preživjeli, preživljavanje
survivor's benefit obiteljska mirovina
survivors' mortality tables tablica smrtnosti preživjelih
survivorship doživljenje, preživljenje
susceptibility mogućnost, osjetljivost, podložnost, prijemčivost, susceptibilnost
susceptible osjetljiv, prijemčiv
susceptors susceptori
suspect činiti, osumnjičenik, osumnjičiti, sumnjati, sumnjičiti, zazirati
suspected sumnja
suspects činilo, osumnjičeni
suspend lebdjeti, objesiti, obustaviti, suspendirati, zaustaviti
suspended suspendiran, zaustavljena
suspense neizvjesnost, obustava, zastoj
suspension obustavljanje, prekid, privremena obustava, privremeno udaljenje, razriješiti dužnosti, suspendiranje, suspenzija, suspenzijski, viseći, visećim, vješanje
suspension of aid suspenzija pomoći
suspension of customs duties privremena obustava carinskih pristojbi
suspension of payments privremena obustava plaćanja
suspension of sentence odgoda izvršenja kazne
suspensive obustavljiv, odgodiv, odloživ
suspicion nepovjerenje, sumnja
suspicious podozriv, sumnjiv
sustain dokazati, podnijeti, podržavati, podupirati, potpomagati, pretrpjeti, zadobiti
sustainability održivost, Potrajnost
sustainable održiv, održivi, održivog, održivu
sustainable agriculture održiva poljoprivreda, održivi sustav ratarske proizvodnje
sustainable building održiva izgradnja
sustainable cell rate prosječna učestalost ćelija
Sustainable cropping systems sustavi ratarske proizvodnje
sustainable development održivi razvitak, održivi razvoj, opstojni razvitak
sustainable rate of bonus održiva stopa udjela u dobiti
sustainable water management održivo gospodarenje vodama
sustained ravnomjernoga
sustained cell rate podržavana brzina stanica
Sustained Competitive Advantage održiva konkurentska prednost
sustained release preparation pripravak s produženim otpuštanjem
sustaining food životne namirnice
sustenance hrana, izdržavanje, podrška, podržavanje, života
sustention izdržavanje, održavanje
suture šav
suvereignty suverenitet
svelte graciozan
sw jugozapad
swab metla od lika, obrisak
swaddle poviti u pelene
swaddling pelene
swag nepošten dobitak, ukradena roba, zavežljaj
swage glačalica
swagger hvalisanje, hvalisati se, razmetanje, šepirenje, šepiriti se, šepurenje
swagger stick časnički štapić
swain pastir, seoski momak
swale dio livade, udolina, uleknuće
swallow gutanje, gutati, lasta, lastavica, progutati, seoska lasta, trpjeti, zalogaj
swallow hole jama
swallow-hole ponor, vertikala
swallowing gutanje
swallowtail lastavičji rep
swamp baruština, močvara, močvarna, močvarni, obasuti, potopiti se, tonuti, zaglibiti
swan labud
swank hvalisanje
swap mijenjati, preklapanje, premjestiti dijelove podataka u memoriju ili ih uk, razmjena, trampa, zamijeni, zamjena, zamjenska
swap arrangement dogovor o zamjeni
swap body izmjenjivi sanduk
swap file zamjenska datoteka
swap time zones zamijeni vremenske zone
sward busen, tratina, travnjak
swarm jato, jato ptica, mnoštvo, nahrupiti, roj, rojenje, rojiti se, rulja, vrvjeti
swart crnomanjast
swarthy crnomanjast, garav, opaljen suncem
swat udariti, zgnječiti
swatch mustra, uzorak
swath otkos (žita)
SWATH ships SWATH brodovi
swathe povoj, previti (ranu), zaviti, zavoj
sway kolebati se, njihanje, prevaga, uprava, upravljati, utjecaj, vlast
swaying zanošenje u smjeru poprečne osi
Swaziland Svazi
swear kleti se, polagali, priseći, prisezali, prisezati, psovati, zakleti se, zaklinjati se
swearword psovka
sweat preznojavanje, znoj, znojiti se
sweater džemper, haljetak, pulover, vunena majica
sweaty znojav
swede Šveđanin, Šveđanka
Sweden Švedska
Swedish švedski, švedski jezik
sweep mesti, pomesti, zamah
sweep away izbisati, izbrisati što, odnijeti, pomesti, prostirati se, pružati
sweeper minolovac
sweeping brisanje
sweepstake klađenje
sweepstakes klađenje, nagrada od uloga, oklada
sweet bombon, milina, sladak, slatkim, slatkiš, slatko, slatkoća, slatkost, ugodan
sweet almond slatki badem
sweet basil bosilja, bosiljak
sweet brier divlja ruža, šipak
sweet cherry divlja trešnja, Trešnja
sweet potato slatki krumpir
sweet potatoes sladak krumpir
sweet woodruff lazarkinja
sweet woodruft lazarkinja
sweeten zasladiti
sweetener sladilo
sweetheart draga, dragan, dragana, dragi, ljubimica
sweetheart! dušo!
sweetie draga, dragi, slatkiš
sweetmeats slatkiši
sweetness slast, slatkoća
sweets slast, slatkiši, slatko
sweet-shop trgovina slatkiša
sweety slatkiš
swell bez vjetra, mrtvo more, nabreknuti, nabubriti, nadimati se, naduti se, oteklina, oticati
Swelling Bubrenje, ispupčenost, nabreklina, oteklina, oticanje
swelling pressure tlak bubrenja
swelter omara, sparina
sweltering sparan
swept volume radni obujam
swerve skretanje, zaokret
swift brz, brze, čiopa, hitar, okretan, pištara, žustar
swift-footed brzonog
Index Indeks