Index Indeks
autumn jesen, jesenski, jesenji
autumn term jesenski semestar
autumnal jesenski
auxiliaries pomoćni uređaj
auxiliary generator, pomoćan, pomoćni, pomoćni glagol, pomoćnik, saveznička vojska, sporedni
auxiliary channel pomoćni kanal, pričuvni kanal
auxiliary device pomoćni uređaj, pričuvni uređaj
auxiliary engine brodski generator, pomoćni motor, pomoćni stroj
auxiliary engine room strojarnica pomoćnih strojeva
auxiliary equipment pomoćna oprema
auxiliary memory pomoćna memorija, pričuvna memorija
auxiliary processor link veza pomoćnog obradnika
auxiliary services pomoćne službe, pomoćne usluge
auxiliary steering gear pomoćni kormilarski uređaj
auxiliary verb pomoćni glagol
auxiliary worker pomoćni radnik
auxillary sporedni
auxin auksin
auxin activity auksinska aktivnost
avail biti od koristi, dobitak, iskoristiti, korist, koristiti, koristiti se, pomoći, služiti
availability dostupnost, korisnost, raspoloživost, uporabivost, uporabljivost, upotrebljivost
availability of resources raspoloživost izvora, raspoloživost sredstava
available dostupan, dostupane, dostupnim, možete dobiti, na raspolaganju, postojeći, pristupačan, pristupačno, raspoloživ, raspoložive, raspoloživih, raspoloživim, slobodan, upotrebljiv, važeći
available bit rate prijenos raspoloživom brzinom, prijenos raspoloživom brzinom (u ATM), raspoloživa bitovna brzina, raspoloživa brzina bitaova, raspoloživa brzina bitova
available energy raspoloživa energija
available energy resources raspoloživi energetski izvori
available frequency band raspoloživi frekvencijski pojas
available resources raspoloživi resursi
available store size raspoloživa veličina memorije
aval aval
avalanche lavina, lavinski, odron snijega, usov
avalanche breakdown lavinski proboj
avalanche multiplication lavinsko umnažanje
avalanche photodetector lavinski foto detektor, lavinski fotodetektor
avalanche photodiode lavinska fotodioda
avalanche process lavinski proces
avalanche voltage lavinski napon
avalanche-type lavinski tip, usovni tip
avalanching stvar lavine, stvaranje lavine
avaliable raspoloživ
avalised bill avalirana mjenica
avangard avangarda
avantgarda avangarda
avantgarde avangarda
Avant-garde avangarda
Avar Avar, Avara, avarski, Avarskih
Avaras Avari
avarice gramzljivost, pohlepa, škrtarenje, škrtost, tvrdičluk
avaricious gramziv, pohlepan, škrt
Avars Avari
Avatar avatar
AVC benefits beneficirane naknade
avenge osvetiti, osvetiti se
avenger osvetnik
aventurine aventurin
avenue avenija, drvored, način, put, široka ulica
avenue of approach prilaz
aver tvrditi
average havarija, normala, osrednji, procjena, prosječan, prosječnog, prosječnom, prosjek, srednjacima, srednji
average agent havarijski zastupnik
average claim amount prosječan iznos štete
average clause pravilo proporcije
average delay prosječno kašnjenje, srednje zakašnjenje
average duration of a mission prosječno trajanje akcije
average noise sred vrij šuma, srednja vrijednost šuma, srednje vrijeme šuma
average number of riggers per team prosjecan broj postavljača po timu
average number of underground missions per caver prosječan broj zadataka po speleologu
average per day dnevni prosjek
average price prosječna cijena
average satellite connection time prosječno vrijeme satelitske veze
average throughput prosječna propusnost, srednja vrijednost propusnosti
averaged osrednjenih, uprosječen
averager izravnjivač, usrednjivač
averages prosjeci
averagin usrednjavački, usrednjavanje
averaging osrednjavanja, osrednjavanje, usrednjavački, usrednjavanje
averse averzivan, nerad, nesklon, protivan
aversion antipatija, averzija, mrskost, nesklonost, odvratnost
avert izbjeći, odvratiti, otkloniti, skrenuti, spriječiti
avgas avionski benzin
aviability dostupnim
aviar encephalomyelitis avijarni encefalomijelitis
aviary kavez za ptice
aviate letjeti, letjeti amo-tamo, pilotirati, upravljati avionom
aviation avijacija, avionski, zračni, zrakoplovni, zrakoplovstvo
aviation company avionska, zračna kompanija
aviation fuel avionsko gorivo
aviator avijatičar, pilot, zrakoplovac
avid lakom, pohlepan
avidity lakomost, pohlepnost, požuda
avigation avionavigacija, zrakoplovstvo
avionics avioelektronika
avocado avokado
avocado oil avokado ulje
avocation poziv, zanimanje
avocet sabljarka
avoid anulirati, izbjeći, Izbjegavajte, izbjegavanju, izbjegavati, izbjegne, izbjegnu, izbjegnuti, kloniti se, poništiti
avoid the defeat izbjeći poraz
avoid the hit izbjeći udarac
avoidable može se izbjeći, što se može iz, što se može izvesti
avoidance izbjeći, izbjegavanje, izbjegavanju, izbjegne, poništenje, uklanjanje
avoidance or evasion of taxes izbjegavanje ili utaja poreza
avoided izbjegnut
avoiding izbjegavajući, izbjegavanje, izbjegavanju
avometer avometar, univerzalni instrument
avouch jamčiti, potvrditi, priznavati, tvrditi, uvjeravati
avow ispovjediti se, priznati
avowal javno priznanje, priznanje, priznanje javno
avowedly glasno, javno
avulsion otrgnuće
await čekati, isčekivati, iščekivati, očekivati
awaited čekala
awake budan, buditi, budnima, osvijestiti, probuditi, probuditi se, probuđen, svjestan
awaken buditi, buditi se, probuditi, razbuditi
awaking buđenje
award dodijeliti, dodjela, dosuditi, kazna, nagrada, nagraditi, nagradu, odluka, odluka (žirija), pravorijek
award a medal dodijeliti medalju
award a prize dodijeliti nagradu
award of contract javna dodjela ugovora
award procedure natječaj o javnim nabavama
awarded dodijeljen, dodijeljene, dodjeljivan, dodjeljivana, nagrađen
awarding dodjela, dodjelu
awards nagrade
aware doznati, koji zna, na oprezi, na oprezu, oprezan, pažljiv, svestran, svjesni, svjestan
awareness informiranost, svijest, svjesnost, značaj
awash na razini, na razini mora, pod vodom, poplavljen, preplavljen, točno u razini vode
away daleko, dalje, od, odatle, odsutan, otišao, udaljen, udaljena, udaljeno, van kuće, vani
awe bojazan, pun straha, strah, strahopoštovanje, ustrašiti
aweless bezobrazan
awesome fenomenalan, impresivan, užasan
awestruck pun straha
awful gnjusan, grozan, grozna, nepodnošljiv, odvratan, strašan, užasan
awfully izvanredno, mnogo, strašno, užasno, veoma
awhile časkom, načas, neko vrijem, neko vrijeme, za čas
awkward mučan, neokretan, nepodešen, neprijatan, nespretan, neugodan, nezgrapan, trapav
awkwardly neprijatno
awkwardness nespretnost, neuglednost
awl šilo
awning brodski šator, cerada, platneni krov, šatorski krov
awoke buditi, probuđen
awry iskrivljen, izobličen, kos, kriv, nakriv, nakrivo, naopak, pogrešan, strm
ax sjekira
ax, axe sjekira
axe sjekira
axes ose, osi, osovine, srednje linije
axial osni, osovinski, središnji
axial displacement aksijalno pomicanje
axial nonhomogeneity aksijalna nehomogenost
axial organs osovinski organi
axially aksijalano, aksijalno
axial-vector component aksijalno-vektorska komponenta
axial-vector coupling constant aksijalno-vektorska konstanta veze
axie osovina
axile osni, osovinski
axillae pazuh, pazuha
axillism aksilizam
axiom aksiom, aksioma, činjenica
axiom of choice aksiom biranja, aksiom izbora
axiomatic aksiomatički, aksiomatski, izvjestan, neoboriv, očigledan
axiomatical aksiomatske, aksiomatski
axiomatics aksiomatika
axiomatization aksiomatizacija
axioms aksioni
axiotron aksiotron
axis aksisa, os, osa, osi, osima, osovina, srednja linija, vitao
axis of revolution os okretanja zemlje oko sunca
axisymmetrical osnosimetričan, osno-simetričan
axisymmetry osna simetrija
axle os, osovina, osovinski
axle pin klin, zaperak
axle tax osovinska pristojba
axle weight osovinska težina, osovinsko opterećenje
axoid aksoid
axonometric aksonometrijski
axonometry aksonometrija
aye da, svagda
azacytidine azacitidin, azacytidin
azel azimut-elevacija
azel scope pokaz azimuta i elevacije, pokazivač azimutai elevacije, pokazivanje azimuta-elevacije
Azerbaijan Azerbajdžan
Azerbaijani Republic Azerbajdžanska Republika
azido azido
azimuth azimut
azimuth recording koso snimanje, spiralno snimanje na magnetsku vrpcu
azimuthal azimutni
azithromycin azitromicin
azithromycin dihydrate azitromicin dihidrat
Azo dye Azo boja
azobenzene azobenzen
azoles azoli
azomethine dye azometinsko bojilo
Azomethine dyes Azometinska bojila
azomethines azometini
Azores Azorski otoci
azote dušik
azotic dušični
azotometer azotmetar
azure azuran, plav, plavetan, plavetnilo
azure tit lazurna sjenica, sjeverni plavić
azusa sistem za navođenje, sustav za navođenje
azylants azilanti
B channel kanal B
B lymphocytes B limfociti, limfocit B
b rtaper pasivna optička komponenta, sprežnik s više ulaza
B&W crno-bijelo
B.C. pr. Krista, pr.n.e., prije Krista
babassu nut palma-oraščić, palmin oraščić
babbit bearing izliveno ležište, izlivno ležište
babbitt licemjer, malograđanin
babble brbljanje, brbljati, čavrljati, kipjeti, mjehur, pjeniti, tepanje, tepati, unakrsni razgovor, žubor, žuboriti
babbler brblaivac, brbljavac, brbljivac
babbling žamor
babe beba, dijete, komad, neiskusan čovjek, novajlija
babies bebe, djeca, dojenčad, mladunčad
baboon babun
babs ateriranje-slij, ateriranje-slijetanje
baby beba, dijete, dječji, djetešce, dojenče, malo od životinje, mladunče, odojče
baby beef junetina, mlada govedina
baby beef product proizvod od mlade govedine
baby food dječja hrana
baby lamb janješce
baby sitter osoba koja pazi na djecu u odsutnosti roditelja
babyhood najranije djetinjstvo
babyish dječji, djetinjast, djetinji
Babylonian exile babilonski progon
babysat čuvati dijete
babysit čuvati dijete, paziti na djecu za vrijeme izlaska rodit
babysitting čuvanje djece
Index Indeks