Index Indeks
sublayer podrazina
sublease podnajam
sub-lease podzakup, uzeti u podzakup
sublet dati u podnajam, podnajam, podzakup, uzeti podstanara
sub-let dati u podzakup, podnajam, podzakup
Sublethal and lethal toxicity Subletalna i letalna toksičnost
sublethal effect subletalni učinak
sublimate sublimat, sublimiran, sublimirati
sublimation sublimacija
sublime krajan, plemenit, sublimirati, uzvisiti se, uzvišen, uzvišenost
submachine gun automat, automatska puška
submarine podmornica
submartingales submartingali
submediterranean karst area submediteransko krško područje
submediterranean stands submediteranske sastojine
submerge potopiti, zagnjuriti, zagnjuriti se
submerged potopljen, zaronjen
submerged pump pumpa kompletno uronjena u tank
submerse koji je pod vodom uronjen, zagnjuriti, zaroniti
submerse cultivation submerzni uzgoj
submev particle beam submevski snop čestica
submicron foil submikronska folija
subminimal inhibitory concentrations subminimalne inhibitorne koncentracije
submission davanje na uvid, podčinjenost, podnošenje, pokornost, prijavak, prijavka
submission of proof of origin podnošenje dokaza o podrijetlu
submission time stamp indication indikacija vremenske oznake podneska
submissive odan, pokoran, smjeran
submissiveness pokornost
submit dimenzionirati, dostaviti, podjarmiti, podnijeti, podnositi, podvrgnuti, pokoriti, ponuda, predaju, predati se, predočiti
submit a protest uložiti žalbu
submit an appeal uložiti žalbu
submitted dostavljaju, podnesen, podnosi, podnošenje, predan, predočen, predočene
submitter podnositelj
submitting predočenje
subnet podmreža
subnet address adresa podmreže
subnet mask maska podmreže, pod-mrežna maska
subnet number broj podmreže
subnetwork podmreža
subnetwork access point pristupna točka podmreže
subnetwork connection izravna veza, veza unutar podmreže
subordinate podčiniti, podčinjen, podložiti, podređen, podređeni, sporedan, subordiniran, zavisan
subordinated podređen
subordinated bilingualism subordinirani bilingvizam
subordination podređenost
suborn podmititi
subparagraph točka
subplate zone subplate zona
subpoena poziv na sud
subpopulations subpopulacije
subprime lending zajmovi bez garancija
sub-proleteriat lumpenproletarijat
subrefraction lom radarskih valova prema gore, subrefrakcija
subrefractrve conditions subrefrakcijski uvjeti, subrefrakcijski uvjeti (stanja atmosfere)
subregion podrajon
subregional subregionalni
subregional cooperation subregionalna suradnja
subrogation subrogacija
subroutine potprogram, subrutina, zatvoreni potprogram
sub-Saharan Africa supsaharska Afrika
subsampling in images poduzorkovanje u slikama, slikovno poduzorkovanje
subsatellrte distance najmanja udaljenost satelita od Zemlje
subscribe obavezati se, obvezati se, potpisati, potpisati se, pretplatiti, pretplatiti se
subscribed opredijelili
subscriber abonent
subscriber authentication key ključ za provjeru vjerodostojnosti pretplatnika
subscriber busy signal signal o zauzeću pretplatnika
subscriber churn reduction smanjivanje gubitaka pretplatnika, smanjivanje prijelaza pretplatnika drugim ponuđači
subscriber identification module identifikacijski modul pretplatnika
subscriber identity module modul (za utvrđivanje) identiteta pretplatnika, modul identifikacije korisnika
subscriber installation maintenance entity jedinica održavanja pretplatničke instalacije
subscriber interface module pretplatnička kartica
subscriber line audio processing circuit sklop pretplatničkog voda za obradu signala
subscriber line control circuit sklop pretplatničkog voda za nadzor veze
subscriber line interface circuit sklop sučelja pretplatničkog voda
subscriber line module pretplatnička linijska jedinica, sučelje između PABX i telefonske linije
subscriber line module broadband širokopojasni modul pretplatničke linije
subscriber loop pretplatnička petlja
subscriber loop interface circuit sklop sučelja pretplatničke petlje
subscriber number pretplatnički broj
subscriber premises network pretplatnička mreža kablova
subscriber profile maintenance održavanje profila pretplatnika
subscriber radio terminal pretplatnički radijski terminal, pretplatnički radioterminal
subscriber set pretplatnička oprema, pretplatnički (telefonski) uređaj
subscriber switching subsystem pretplatnički komutacijski podsustav
subscript indeks
subscript bound granica indeksiranja
subscription potpis, potpisivanje, predbilježba, pretplata, ugovorni sporazum, upis
subscription of shares upis dionica
subscription setup time vrijeme uvođenje pretplate
subsection pododsjek
subsensitivity podosjetljivost
subsequent kasniji, naknadni, potonji, slijedeći, sljedeći
subsequent address message naknadna adresna poruka
subsequent measures naknadne mjere
subsequent ratification of a bad action ratihabicija
subsequent verification naknadna provjera
subsequently kasniji, naknadno, nakon, nakon toga, potom, slijedom toga
subserve biti od koristi, služiti
subservience pokornost
subservient pokoran, uraditi po nečijoj naredbi
subset podskup, pretplatnička oprema, pretplatnički (telefonski) uređaj
subside opadati, slegnuti se, smiriti se
subsidence klizanje tla, taloženje
subsidence peril opasnost klizanja tla
subsidiaries jedinica, jedinice
subsidiaries and branches društva kćeri i podružnice
subsidiarity subsidijarnost, supsidijarnost
subsidiary društvo kći, društvo-kći, filijala, podružnica, podružnicu, poduzeće u vlasništvu, pomoćna služba, pomoćni, pomoćnik
subsidiary budget dotacija
subsidiary of a company društvo kći
subsidies potpore, subvencije
subsidize subvencionirati
subsidized housing subvencionirano stanovanje
subsidy potpora, subvencija, subvencije
subsist izdržavati se, opstati, postojati
subsistance farming naturalna poljoprivreda
subsistence izdržavanje, opstanak
subsistence economy ekonomija osnovnih potreba
subsistence farming naturalna poljoprivreda
subsistence level income egzistencijalni minimum
subsoil podzemlje
subspace potprostor
substance bitnost, bivstvo, imanje, materija, sadržaj, sadržajem, smisao, substanca, supstanca, supstancu, suština, tvar
substances sastojci
sub-standard housing nezdravo stanovanje
substantial bitan, izobilan, solidan, stvaran, značajan, znatan
substantial effect bitan učinak
substantiality jačina, suština
substantially čvrsto, jako, sadržajno, substancijalan
substantiate poslužiti kao dokaz, potkrijepiti dokumentima
substantiating document isprava koja može poslužiti kao dokaz
substantive imenica, nezavisan, samostalan
substation trafostanica
substations trafostanice
substitute nadomjeske, nadomjestak, nadomjestiti, zamijeniti, zamjena, zamjenik
substitute fuel zamjensko gorivo
substitute product zamjenski proizvod
substituted adamantane supstituirani adamantani
substituted adamantanes supstituirani adamantani
substituted cyanoferrate complexes supstituirani cianoferat kompleksi
substituted polyaniline supstituirani polianilini
SUBSTITUTED-PHENYL SUPSTITUIRANI-FENIL
substitutes zamjene
substitution supstitucija, zamjena, zamjenjivanje
substitution attack udar supstitucijom (u kriptografiji), udar zamjenom
substitution cipher supstitucijska šifra, zamjenska šifra
substitution rate brzina supstitucija
substitution request zahtjev za zamjenu
substitution zone zona za zamjenu
Substoichiometric precipitation nestehiometrijsko taloženje
substrate podloga, substrat, supstrat
substratum niži sloj, osnova, podloga
substructure podgradnja
substructuring substrukturiranje
subsystem podsistem, podsustav
subsystems podsustava, podsustavi
subtelomeric heterochromatin subtelomerni heterokromatin
subterfuge izgovor, okolišanje
subterranean podzeman, podzemlja, podzemnoga
subtile fin, nježan, prepreden
subtitle podnaslov
subtle fin, prepreden, suptilan, umješan
subtly prorijeđen
subtotal podzbroj
subtract odbiti, oduzeti, oduzimati
subtracted oduzeti
subtraction odbitak, oduzimanje, oduzimanje u matematici
subtractive odbijen
subtractive primaries CMY boje, odbijajuće temeljne boje, odbijene temeljne boje
sub-tropical suptropskog
subtropical zone suptropski pojas
suburb predgrađe
suburban stanovnik predgrađa
suburban area predgrađe
suburban hotels suburbani hoteli
suburban railway prigradska željeznica
suburban traffic prigradski promet
suburban transport prigradski prijevoz
suburban villa suburnbani ljetnjikovac
suburbanization suburbanizacija
subvention dotacija, novčana pomoć, subvencija
subventions for coastal navigation subvencioniranje obalne politike
subversion prevrat, razaranje, rušenje, subverzija
subversive prevratnički, rušilački, subverzivan
subversive co-text subverzivni podtekst
subvert oboriti, srušiti
subway podvožnjak, podzemna željeznica, podzemni hodnik
succeed naslijediti, sljedovati, uspio, uspjeti
succeeded nasljeđuje, uspio
success uspjeh, uspješnost
successful uspješan
successfull uspješan
successfully uspješno
Succession nasljeđivanje, neprekidni niz, secesija, slijeđenje, sukcesija, uzastopnost
successive slijedeći, sukcesivan, uzastopan, uzastopni
successive contacts dupla lopta, dvostruko igranje istog igrača
successive overrelaxation uzastopna prekomjerna relaksacija (naboja)
successively sukcesivno
successiveness uzastopnost
successor baštinik, nasljednik, sljednik
succinct kratak, sažet
succo(u)r pomoć, pomoći
succor pomoć
succour pomoć
succulent sočan
succumb klonuti, podleći, umrijeti
succussion sukusija
such isti, kao, neki, odnosni, onakav, ovaj, ovakav, poput, spomenut, taj, takav, tako, takova, takve, takvih, takvo, takvog, takvu
such as kao što je, poput, primjerice
suchlike sl.
suck sisati, usisati, usisavati
sucker utikač
sucker cow krava dojilja
suckericides fiziotropi
sucking mlad
sucking-pipe diza
suckle dojiti, dojiti nekoga
suckler sisajuća
suckler cow krava dojilja
suckling odojče
suckling pig mliječni odojak
sucralose sucralose
sucrose saharoza
suction sisaljka
Sudan Sudan
sudden iznenada, iznenadan, najednom, nenadan, neočekivan
sudden discharge iznenadno istjecanje
suddenly iznenada, najednom, nenadano, neočekivano, odjednom
suds pjena, sapunica
sue dići tužbu, moliti, parničiti se, tužiti
sued je, tužio
suede jelenja koža
suet bubrežni loj, loj
Suez Canal Sueski kanal
suffer dopustiti, patiti, podnijeti, podnositi, pretrpjeti, trpjeti
sufferance trpljenje
suffered pretrpljene
suffering patnja, trpljenje
suffice biti dovoljan, dostajati
sufficent dostatan
suffices dovoljno
sufficiency dostatnost, dovoljnost
sufficient dostatan, dovoljan, dovoljno, opravdan, umiješan
sufficient evidence dostatni dokazi
sufficient information dostatne informacije
sufficient working or processing dostatna obrada ili prerada
sufficiently dostatno, dovoljno
suffix dodatak, dometak, predmetak, riječca ili slog koji se stavlja na kraju rijeci, sufiks
suffocate gušiti, gušiti se, udaviti, ugušiti, zagušiti se
suffocating izaziva gušenje
suffocation davljenje, gušenje
suffrage glas, pravo glasa
suffuse obliti, zaliti
sugar sećer, šećer, šećerom, zasladiti
sugar beet šećerna repa
sugar bowl posudica za šećer
sugar cane šećerna trska
sugar industry industrija šećera
sugar levy pristojba na šećer
sugar lump kocka šećera
sugar product proizvod od šećera
sugar refining prerada šećera
sugar-glucose šećeri- glukoza
sugars šećeri
suggest nagovijestiti, podsjećati, predlagati, predloži, predložiti, preporučiti, pretpostaviti, sugeriraju, sugerirati
suggested predložen, sugerira
suggestion nagovještenje, prijedlog, savjet, sugestija, uputa
suggestions sugestije
suggestive koji nagovještava, sugestivnom
Index Indeks