Index Indeks
stroke gladiti, gladiti bradu, gladiti mačku, milovati, moždani udar, pomilovati, potez, potez kistom, rub, udar, udarac
stroke (engine) hod motora
stroll lutati, skitnja, šetnja
stromal cells stromalne stanice
strong čvrst, energičan, jak, jake, jako, jakog, kršan, moćan, snažan, snažna, uspješnog, veći
strong authentication jaka ovjera, pouzdana ovjera
strong basis jaka baza
strong boundary condition jaki granični uvjet
strong drinks žestoka pića
strong hand bolja ruka
strong hash functions jake rasprsne funkcije (u kriptografiji)
strong homology jaka homologija
strong shape jaki oblik
stronger jači, jaču
strongest najjači
stronghold tvrđava, uporište
strongly čvrsto, jako
strongly correlated electrons elektronske korelacije
strongly correlated systems jako korelirani sustavi
strongly regular graph jako regularni graf
strontium stroncij
Stroop task Neuropsihologija
strop kaiš za oštre
struck pogođen
structural građevni, konstrukcija, konstrukcijske, strukturalni, strukturni, strukturnih, strukturu
structural adjustment strukturna prilagodba
structural analysis strukturna analiza
Structural Ceramics strukturna keramika
structural condition stanje konstrukcije
structural durability trajnost konstrukcija
structural dynamics dinamika konstrukcija
structural elements strukturni elementi
structural engieering u konstrukcijama
structural expenditure strukturni izdatak
Structural features Strukturni sklop
structural fluctuation strukturna fluktuacija
structural funds strukturni fondovi
structural investigation strukturna istraživanja
structural modelling modeliranje konstrukcija
structural monitoring monitoring
structural policy strukturna politika
structural properties strukturna svojstva
structural properties of surfaces strukturna svojstva površina
structural safety sigurnost konstrukcija, sigurnost konstrukcije
structural stability stabilnost konstrukcija
structural steel čelik (konstrukcijski)
structural stylistics strukturalistička stilistika
Structural testing Ispitivanje konstrukcija
structural unemployment strukturna nezaposlenost
structural weaknesses strukturalne slabosti
structural-geological relations strukturno-geološki odnosi
structuralistic strukturalistička
structurally strukturirano
structure gradnja, građa, građevina, konstrukcija, konstrukcijom, rasponski sklop, sastav, struktura, strukturne osobine, strukturni, strukturom, ustrojstva, ustrojstvo
structure condition stanje konstrukcije
structure life životni vijek konstrukcije
structure like-islets strukture slične otočićima
structure of governance državna organizacija
structure of institutions of the state authority ustrojstvo institucije državne vlasti
structure of management information struktura upravljačkih informacija
structure of matter struktura materije
Structure of migrant communities struktura migrantskih zajednica
structure of molecules struktura molekula
structured strukturiran
structured cabling strukturirano kabliranje, strukturirano postavljanje kabela
structured data transfer strukturirani prijenos podataka
structured query language jezik za pretraživanje relacijskih baza podataka, strukturirani upitni jezik, strukturni upitni jezik, ustrojeni upitni jezik
structures građevina, građevine, građevinske konstrukcije, konstrukcija, konstrukcije, programi, struktura, strukture
structures of government oblici vlasti
structurization strukturiranje
strudel savijača, štrudl, štrudla
struggle bitka, borba, boriti se, naprezanje
struggle for life or death borba za život ili smrt
struggles with Turks borbe s Turcima
strum drndanje, nevješto svirati
strut dijagonala, kočoperenje, kočoperiti se, šepiriti se, šepuriti se
strut bush blazinica skroka
stub čik, krnjadak, krnjatak, ogranak, udariti, zamjenski programski element
stub network mreža koja prenosi pakete samo vlastitih korisnika
stubble strm, strnište
stubborn jogunast, nepopustljiv, tvrdoglav
stubbornness nepopustljivost, tvrdoglavost
stubby kusast, zdepast
stucco mort, žbukati
stuck u škripcu, uhvaćen, ulovljen, zaglavljen
stuck up ohol, uobražen
stuck-up dignuta nosa
stud čavao, dugme, obiti, pastuh, prečka, prečka na lancu, rasni konj, stup
stud bolt usadni vijak
stud farm ergela
student đak, student, studenti, studentica, učenik
student administration studentska služba
student centre studentski centar
student counseling center studentsko savjetovalište
student hostel studentski dom
student mobility učenička pokretljivost
student population studentska populacija
studenthood studentski život
students makrobiotika, polaznici, polaznicima, polaznika, studente, studenti, studentski, učenici, učenika
students' causal attributions učeničke kauzalne atribucije
students' interest in learning nastavničke kauzalne atribucije
students movement studentski pokret
students of agronomy studenti agronomije
students with visually impairments učenici s oštećenjima vida
student's works studentski radovi
studied analizirati, istražen, školovan, učen
studies studij, studije, školovanja, učenje
studies on sculpture studije o kiparstvu
studio atelje, studij, studio
studious marljiv, pomnjiv, studiozan, učenjački, vrijedan
study elaborat, istraživanja, istraživanje, kabinet, naučiti, proučavanje, proučavanju, proučavati, radni, studij, studija, studiranje, studirati, školovanje, učenje, učiti
study archives studijski arhiv
study hard marljivo učiti
Study of development Studija razvoja
study-as-you-work course izvanredni studij, studij uz rad
studying studij, učeći
stuff građa, ispuniti, kljukati, materijal, popuniti, predmet, puniti, roba, stvari, sukno, štof, tvar, začepiti
stuff into nagurati
stuff the ball blokirati loptu aktivnim blokom
stuff up nabiti
stuffable digit time slot prilagodljivi vremenski odsječak znamenke
stuffed punjen, punjen (hrana)
Stuffed Adriatic squid in tomato sauce Punjene lignje u šalši od rajčice
stuffed cabbage sarma
stuffed cabbage leaves sarma
stuffed cabbage rolls sarma
stuffed pasta punjena tjestenina
stuffed pork beefsteak punjeni lungić
stuffed Swiss chard leaves with lamb in tomato sau sarmice od blitve s janjetinom u umaku od rajčice
Stuffed veal chest Punjena teleća prsa
stuffing brtvilo, ispunjavanje, materijal za tapeciranje, nadjev, ono čime se što puni, punjenje, tijesnilo, uložak za brtvljenje
stuffing box brtvenica, šupernica
stuffing digit dodatna znamenka, znamenka za umetanje, znamenka za usklađivanje brzine
stuffing service digit znamenka za usklađivanje brzina
stuffy lako uvredljiv, mlak, sparan, zagušljiv
stultify izvrći ruglu, napraviti glupim
stumble greška, posrnuti, poticaj, smetnja, spotaći se, spotaknuti se, spoticanje, zapeti
stumbled posrnuo
stumbler posrtač
stumbling tetura
stumbling-stone kamen spoticanje
stump batrljak, klada, krnjadak, krnjatak, panj, pikavac, zbuniti
stumpy kratak i debeo
stun onesvijestiti, ošamutiti, preneraziti, zabezeknuti, zaglušiti, zapaniti
stunner izuzetna osoba
stunning iznenadan
stunt podvig, prestanak rasta, senzacija
stunted malog rasta, usporava, zakržljao
stupe vruć oblog
stupefaction omamljenost, otupjelost, zapanjenost, zaprepaštenost, zaprepaštenje
stupefied zaprepašten
stupefy omamiti, skameniti, začuditi, zapanjiti
stupendous čudan, čudesan, divan, izvanredan, neobičan, ogroman, zapanjujući, značajan
stupid bedak, bedast, budalast, glup, glupi, idiotski, tup
stupid fool majmun
stupid thing(do a) glupost
stupidity glupavost, idiotarija
stupor mrtvilo, omama, ošamućenost, otupjelost, ukočenost, utrnulost
stuporous zatupio
sturdy čvrst, jedar, krupan, nepopustljiv, otporan, robustan, snažan, uporan
sturgeon jesetra, kečiga
stutter mucanje, mucati, zamuckivanje, zamuckivati
stutterer mucavac
stuttering mucanje
stuttering therapy terapija mucanja
sty čmičak, čmičak (na oku), kotac, svinjac
style dizajn, format, izradba, moda, način, naslov, pero, pisaljka, stil, stila, stilistika, stilom
style analysis stilska analiza
style checker provjernik stila
style formation stilska formacija
style in music stil u glazbi
style in the epic stil u epu
style manager upravitelj stilom
style of leadership stil vođenja
style pointers stilovi
STYLEM STILEM
styles stilovi, stilske pojave
styles and formations stilovi i pravci
styles and tendencies stilovi i pravci, stilski pravci i tendencije
styles of handling conflicts stilovi rješavanja konflikata
stylet bodež, kama
styling mousse pjena za kosu
stylist stilista
stylistic stilistika, stilski
stylistic analysis stilska analiza
stylistic analysis of non-literary works stilistička analiza nebeletrističkih djela
stylistic changes stilske mijene
stylistic development stilski razvoj
stylistic figures stilske figure
stylistic meaning stilističko značenje
stylistic method stilistička metoda
stylistic pecularities stilističke osobitosti
stylistic periods stilska epoha
stylistic rules stilska pravila
stylistics sintaktostilistika, stilistika
stylization stilizacija
stylus gramofon igla
styrene-butadiene copolymer stiren-butadien kopolimer
Styrenebutadiene rubber stirenbutadienski kaučuk
styrene-g-butadiene stiren-g-butadien
SU(2)xU(1) electroweak theory SU(2)xU(1) elektroslaba teorija
SU(3) limit SU(3) granica
suave blag, ulagivački
sub prijelazni komad, prijelaznik, substitute
sub tenant podstanar
subacute effects subakutni učinci
subaddress podadresa
subaddress number broj podadrese
subalpine warbler riđogrla grmuša
subaltern podčinjen, potčinjen
Subarachnoidal haemorrhage Subarahnoidalna hemoragija
subatomic subatomske, subatomski
sub-band coding podpojasno kodiranje
subband decomposition pojasno razlaganje
subcarrier nosilac pri modulaciji već moduliranog signala, podnosilac
subcategories podkategorije, subkategorije
subcategory potkategorija
subchannel potkanal, rezultat dijeljenja kanala na kanale manjih pojasn
subcharter brodarski podugovor
subclinical poisoning subkliničko otrovanje
subcommittee pododbor, podsvijest, potkomisija
sub-committee pod-odbor
subconscious podsvjestan
subconsciousness podsvijest
sub-contracting ugovaranje o kooperaciji
subcontractor kooperant, podizvođač, podugovor
subcover potpokrivač
subculture subkultura
subcutaneous potkožan, potkožna, potkožna primjena
subcutaneous tissue potkožje
subdermal potkožan, potkožna, potkožna primjena
subdialect subdijalekt
subdiction subdukcija
subdirectory poddirektorij
subdivide dijeliti u grupe
sub-division pododjel, podpodjela
sub-division of the establishment pododjel društva
subduct oduzeti
subduction subdukcija
Subduction complex Subdukcijski kompleks
subduction zone Subdukcijska zona
subdue obuzdati, podvrgnuti, pokoriti, ukrotiti
subduer pobjeditelj
subdural hematoma subduralni hematom
subexcitation electron subeksitacijski elektroni
subexcitation electrons subeksitacijski elektroni
subfebrile subfebrilan
subfield podslika, potpolje, zaslon podijeljen na pola po širini
subfolder podmapa
subformula podformula
subhead podnaslov
subheading potpoglavlje
subinhibitory concentrations subinhibicijske koncentracije
subject podložan, podložno, podrediti, podređen, pokoriti, povod, Predmet, predmet u školi, predmeti, predmetom, stvar, subjekt, subjekt u rečenici, tema, temu, zavisan
subject matter tema, temu
subject teachers nastavnika
subject to pod uvjetom da, podvrgnut, podvrgnuta
subject to an agreement by the parties ako se stranke nisu drugačije sporazumjele
subject to approval by pod uvjetom da se suglasi
subject to conditions ovisno o uvjetima, pod uvjetima, podložno uvjetima, prema uvjetima
subject to taxation oporeziv
subject to this Protocol koji je predmet ovoga Protokola, za potrebe ovoga Protokola
subjected podvrgnut, pokoriše
subjective subjektivan, subjektni
subjective blood preasure estimate subjektivna procjena visine krvnog tlaka
subjective blood preasure estimation subjektivna procjena visine krvnog tlaka
subjective complaints subjektivne smetnje
subjective dimension subjektivna dimenzija
subjective evaluation Subjektivna ocjena
subjective factors of punishment subjektivni činioci kazne
subjective indicators subjektivni indikatori
subjective prerequisites for integration subjektivne pretpostavke integracije
subjective radius of the hall subjektivni polumjer dvorane
subjective risk subjektivni rizik
subjective symptoms subjektivni simptomi
subjective voice assessment subjektivna procjena glasa
subjective voice estimation subjektivna procjena glasa
subjectivity subjektivitet
subjectivity of the verdict subjektivnost presude
subjectivization subjektivizacija
subject-matter predmet
subjoin dodati, pridodati
subjugate podjarmiti, pokoriti
Index Indeks