Index Indeks
storage čuvanje, memorija, naslaga, pamtilo, pohrana, pohrani, skladište, skladištenje, spremnik, stabilnost, uskladištenje, zaliha
storage battery akomulator
storage capacity kapacitet memorije, kapacitet skladišta, veličina memorije
storage charge ležarina
storage cost trošak skladištenja
storage device jedinica za spremanje podataka, memorijski uređaj, uređaj za pohranu, uređaj za spremanje podataka
storage layout raspored u memoriji
storage management upravljanje pamtilom, upravljanje pohranom
storage medium medij za pamćenje, medij za pohranu, memorijski medij, memorijsko sredstvo
storage of food skladištenje hrane
storage of hydrocarbons uskladištenje ugljikovodika
storage of waste pohrana otpada
storage premium premija za skladištenje
store čuvati, ducan, magazin, memorija, memorirati, naslaga, obilje, ostava, ostave, ostaviti, pohranite, pohraniti, pohranjivati, prodavaonica, rezerva, riznica, robna kuća, sačuvati (podatke), skladište, smjestiti u memoriju, spremište, spremiti, stovarište, trgovina, u rezervi, velika trgovina, zaliha, zalihe
store and forward spremiti i poslati
store and retrieve voice mail systems sustavi govorne pošte s pohranom i dohvatom poruka
store list carinska deklaracija, broda
stored pohranjen, snabdjeven, spremljen
stored message alert upozorenje o pohranjenoj poruci
stored message autoforward automatsko prosljeđivanje pohranjene poruke
stored message deletion brisanje pohranjene poruke
stored message fetching dohvat pohranjene poruke
stored message listing ispisivanje pohranjene poruke, listanje pohranjene poruke
stored message summary sažeti prikaz pohranjenih poruka
stored procedure pohranjeni postupak
stored products uskladišteni proizvodi
stored program pohranjeni program, spremljeni program
stored program control komutacijska oprema upravljana pohranjenim program, upravljanje pohranjenim programom
storefront izlog, ulična strana
storehouse magazin, skladište, stovarište
store-house skladište
storekeeper skladištar
storeroom skladište
storey kat
stories priče
storing spremajući
stork roda
storm bijes, bjesnjeti, bura, juriš, jurišati, kovitlac, nevera, nevrijeme, oluja, zbrka
storm peril opasnost oluje
storm petrel morska lasta
storm warning upozorenje pred snažnu oluju
stormy burne, olujna, olujni
story fabula, kat, povijest, priča, pričica, pripovijedati, pripovijest, pripovijetka
storyteller pripovjedač
story-teller pripovjedač
stout debeo, hrabar, jak, krepak, pun
stove peć, štednjak
stow natovariti, slagati
stowage naknada za slaganje tereta, slaganje tereta
stowage condition stanje krcanja
stowage factor faktor korisno iskorištenog prostora kod slaganja, faktor slaganja
stowaway slijepi putnik
straddle raskrečiti se
straggle izgubiti put, zalutati
straight bez okolišanja, častan, iskren, ispravan, nerazblažen, nesvinut, odan, odmah, otvoren, otvoreno, prav, pravo, pravocrtan, propisan, ravan, ravno, smjesta, vjeran
straight ahead ravno
straight connector holender matica
straight edge ravnalo
straight line pravac
straight/heterosexual heteroseksualna osoba
straighten ispraviti se
straightforward iskren, jasan, neposredan, otvoren, pošten, prav
straightway odmah, smjesta
strain crta, deformacija, deformacije, filtrirati, iščašiti, napinjati, napon, napor, naprezanje, naprezati se, natezanje, natezati, pritisak, procijediti, soj, vući, žica
strain at break konačno istezanje
strain energy energija naprezanja
strain in one's arms gladiti
strain on profit pritisak na dobit
strain selection selekcija sojeva
strained circumstances oskudica
strained molecules napete molekule
strainer cjedilo, filter za tekućine, presa
strains deformacije
strait pomorski tjesnac, tijesan, tjesnac, uzak, uzan, vrata
straitened oskudan, pritiješnjen
straits vrata
strand obala, plaža
strand a ship nasukavanje broda
stranded bespomoćan
stranding nasukavanje
stranding of a ship nasukavanje broda
strands strukturi
strange čudan, čudno, neobičan, neobično, nepoznato, stran, strano, tuđ
strange looking čudna, neobična izgleda
strangeness bizarnosti, čudnovatost, stranost
stranger inozemac, stranac, tuđinac
strangle daviti, gušiti, udaviti, ugušiti, zadaviti
strap epoleta, kaiš, naramenica, opasati, šipka, traka, traku
strap on tin etiketa
strap/webbing remen
strapping flaster
straps trake
strata naslaga, sloj, slojevi
strategem lukavstvo
strategic strategija, strategijski, strateški, strateškog
strategic analysis strategijska analiza
strategic capabilities strateške sposobnosti
strategic defence strateška obrana
strategic environmental assessment strateška procjena okoliša
strategic information systems planning strategijsko planiranje informacijskih sustava
strategic management strategijsko upravljanje
strategic management with quality strategijsko upravljanje kvalitetom
strategic networking strategijsko umrežavanje
strategic nuclear weapon strateško nuklearno oružje
strategic optimization strategijska o pti m iza čija
strategic planning strategijsko planiranje
strategic planning for information networks strategijsko planiranje informacijskih mreža
Strategic Positioning strateško pozicioniranje
strategic response strateški odgovor
strategic role of oil strategijska uloga nafte
strategically strateški
strategies strategije
strategies for development razvojne strategije
strategy strategija, strategija poduzeća, taktičke vještina
strategy of education strategija obrazovanja
stratification slojevitost, stratifikacija
stratified slojevit
stratify uslojiti
stratigraphic systems stratigrafski sustavi
stratigraphy stratigrafija
stratosphere stratosfera
stratospheric pollutant stratosfersko zagađivalo
stratospheric pollution zagađenje stratosfere
stratum naslaga, sloj
stratum / bed sloj
straw slama, slamka
straw hat slamni šešir
straw walkers slamotresa
straw/soda straw makaroni
strawberries jagode
strawberries with whipped cream jagode sa šlagom
strawberry jagoda, jagoda-vrtna, vrtna jagoda
strawberry trees planika
stray beskućnik, lutalica, pogdjekoji, zalutao, zalutati, zanemarivati dijete
streak crta, linija, traka, žica
stream bujica, niz, potok, potoka, potoku, rijeka, slijed, struja, strujanje, teći, tok, trk
stream cipher slijedna šifra
stream encryption slijedno šifriranje
stream habitats inventory inventar staništa tekućica
stream identifier identifikator slijeda, identifikator toka, označivač slijeda
stream of dividends tok niza dividendi
stream of information tok informacija
stream of payments tok niza plaćanja
stream protocol slijedni protokol
stream towards težiti prema
streamer plamenac, traka, uređaj s magnetskom vrpcom za neprekidnu pohranu p, vrpca, zastavna vrpca
streaming strujanje (poseban način slanja podataka Interneto
streamline aerodinamičan oblik automobila ili aviona, aerodinamična linija, aerodinamično oblikovati, crta protjecanja, dati aerodinamičan oblik, strujnica, strujnički
streamlined aerodinamičan, motoriziran
stream-oriented protocol protokol koji omogućuje prijenos neprekinutoga niz, slijedni protokol
streams potoci
strech protezati
strecher nosila
street cesta, prometnica, ulica
street names imena ulica
street-light javna rasvjeta
street-orderly prometnik
streets ulica, ulicama, ulice
strenght čvrstoća, jačina, snaga
strenghten ojačati
strength brojno stanje, čvrstoća, čvrstoće, jačina, jakost, moć, ojačati, otpornost, snaga, sposobnost, žilavost
strength development razvoj čvrstoća
strength of work motivation snaga motivacije u radu
strength retrogression smanjenje čvrstoće
strengthen jačati, krijepiti, ojačalo, ojačan, ojačati, ojačati (se), ojačati se, ojačavati, okrijepiti, osnažiti, učvrstiti
strengthen cooperation jačati suradnju, osnažiti suradnju
strengthening jačanja, jačanje, ojačanje, snaženje, učvršćenje
strengths snage
strenuous energičan, marljiv, naporan, snažan
streptokinase streptokinaza
Streptomyces species vrste roda Streptomyces
stress naglasak, naglasiti, napon, naponski, naponskog, naprezanja, naprezanje, pritisak, pritisnuti, stres, važnost
stress concentration Koncentracija naprezanja
Stress concentration factor Faktor koncentracije naprezanja
stress corrosion cracking pukotinska naponska korozija
stress intensity factor faktor intenzivnosti naprezanja
stress intensity factors koeficijent intenzivnosti naprezanja
stress kinases stres kinaze
stress relief relaksacijsko naprezanje
stress response reakcija na kirurški stres
stress spectrum statičko prednaprezanje
stress trajectories trajektorije naprezanja
stresses naprezanja
stress-strain analysis analiza stanja naprezanja i deformacija
Stress-strained state Stanje naprezanje-izduženje
stretch odsjek, parcela, prostiru, protezanje, protezati se, protežu, pružati se, rastegnuti se, rastezanje, razapeti
stretch justify jednoliko rastezanje
stretcher nosila
stretches prostire se, proteže, pruža se
stretching istezanje, prostire, proteže, statičko istezanje
strew posuti, rasuti, zasuti
stricken obuzet, pogođen, ranjen, udaren
strict striktan, strog, točan, uzan
strictly precizno, strogo
strictly complete module striktno potpun modul
strictly speaking strogo uzevši
strictness strogost
stricture suženje
stride dugi korak, korak, krupno koračati, napredak, prekoračiti
strident gromki, kreštav, piskav, prodoran
strife borba, razdor, sukob, svađa, tuča
strike izbaciti, izravnati, nabasati, napad, obustava rada, otkucati, otkucavati, pogoditi, precrtati, sjeći, srušiti, štrajk, štrajkati, udar, udarac, udariti, zahvatiti, zapaliti
strike back uzvraćaju udarac, uzvratiti udarac
strike out izbiti
striker udarni mehanizam
strikes otkucava
strikes exclusion clause klauzula o isključenju rizika štrajka
strikethrough precrtati
striking izvanredan, neobičan, upadljiv
string gudački, konop, niz podataka, povezani niz znakova ili bitova koji djeluju kao j, snabdjeti žicom, struna, tetiva, uzica, vrpca, zamka, žica
string bag mrežasta torba
string beans grah string
string length broj znakova u znakovnom nizu, dužina niza
stringency strogost
stringent bez manevarskog prostora, neumoljiv, striktan, strog, tijesan
stringent basis strogo definirana baza
strings znakovni
stringy ljepljiv, vlaknast, žilast
strip guliti, kaiš, oderati, opljačkati, svući se, traka, uska traka, uzan
strip line trakasta linija
stripe pruga, širit, trag, trak, traka
striped prugast, prugasta
striped right arrow prugasta strelica udesno
stripling mladić, momčić
stripped demontiran, gol, isprugan, nag, prugast, raspremljen, rastavljen
stripper striptizeta
stripping iskrcavanje ostataka tekućeg tereta na dnu tanka
stripping line linija za iskrcaj ostataka tekućih tereta iz tanko
strips obveznice bez kupona
strive boriti se, nastojat, nastojati, nastojimo, težili, težiti, ulagati, ulagati sve napore, upinjati se
strives ulaže, ulaže sve napore
Index Indeks