Index Indeks
stash sakriti
stasis staza
State država, države, državni, državnom, izjaviti, izložiti, kazati, navesti, oblik, okolnost, okolnosti, položaj, prilike, sadržavati, stanje, stanje razvoja, stav, tvrditi, utvrditi, uzbuđenost
state administration office ured državne uprave
state administrative organization državna upravna organizacija
State aid državna pomoć, državna potpora
State aid control kontrola državne potpore
State aid disciplines of the Community pravila o državnim potporama Zajednice
State aid scheme program državne potpore
State and development stanje i razvoj
state and trend of ANN and robotics stanje i trend UNM i robotike
state archives državni arhiv
State Attorney's Office Državno odvjetništvo, Državno pravobraniteljstvo
State Audit Office Državni ured za reviziju
State Auditing Office Državni ured za reviziju
state border državna granica
state boundary državna granica
State Bureau Hydrography Državni hidrografski institut
State Bureau of Standards and Metrology Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
State Committee for Borders Državna komisija za granice
State Committee for War Damage Assessment Državna komisija za popis i procjenu ratne štete
state diagram dijagram stanja, prikaz stanja
State Directorate for Environmental Protection Državna uprava za zaštitu okoliša
State Directorate for Water Management Državna uprava za vode
state employee državni radnik
state ensign državna pomorska zastava, državna zastava
state estimation estimacija stanja
state estimators estimatori stanja
State farm državno poljoprivredno gospodarstvo
state flag državna zastava
state functions državne funkcije
State Geodetic Directorate Državna geodetska uprava
State health service državna zdravstvena služba
State Horse farm of Lippizaner Državna ergela lipicanaca
State Inspector's Office Državni inspektorat
state institute for drug control državna ustanova za kontrolu kakvoće
State Institute for Protection of Nature Državni zavod za zaštitu prirode
State Institute for the Protection of the Family Državni zavod za zaštitu obitelji
State Intellectual Property Office Državni zavod za intelektualno vlasništvo
state intervention državna intervencija
State Judiciary Council Državno sudbeno vijeće
state level and seaport level državna razina i razina poduzeća
state model državno ustrojstvo
State monopoly državni monopol
State of a Federation jedinica savezne države
state of affairs stanje stvari
state of cracking stanje pukotina
state of development stanje razvitka
state of emergency izvanredno stanje, stanje nužde
state of flux previranje
State of Israel Država Izrael
State of Kuwait Država Kuvajt
state of matter agregatno stanje
State of Qatar Država Katar
state of sawmilling stanje primarne preradbe
State of Slovenes Država Slovenaca
state of the art posljednje dostignuće
state of the game stanje igre
State Office for Standardization and Metrology Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
state ownership državno vlasništvo
State Patents Institute Državni zavod za patente
State pension državna mirovina
State Pension Age državna dob umirovljenja
state pension provision državno mirovinsko osiguranje
State property Državna imovina
State Property Office Ured za državnu imovinu
State Protocol Državni protokol
state regulation državna regulacija
state room svečana prosto
State secret državna tajna
state stump forest državna šuma panjača
state succession sukcesija država
state surveying and mapping service državna geodetska služba
State trading državna trgovina
State Treasury Državna riznica
State Weather Bureau Državni hidrometeorološki zavod
State. država.
stated iskazanih, napomenut
statehood državnost
stateless bez državljanstva
stateless person osoba bez državljanstva
stately dostojanstven, impozantan, ponosan, veličanstven, veliki
statement iskaz, izjava, izjava (tipa naredbe ili tipa upravljanja), izjavna rečenica, izvještaj, izvod, naredba u programu, navod, očitovanje, podnesak, saopćenje, stavak, tvrdnja, tvrđenje
statement block blok izjava, skup izjava
statement body osnova naredbe
statement of account izvadak iz tekućeg računa, izvadak računa
statement of accounts stanje računa
statement of claim tužba
statement of defence odgovor na tužbu
statement of grounds obrazloženje presude
statement permission izjava dozvole, izjava koja definira dopuštene transakcije
statements izjave, navodi
state-of-the-art najsavršeniji, najsuvremeniji
State-owned land državno zemljište
stateroom Svečani salon
states država, države, izjavljuje, stanja, zemalja, zemlje
state's features elementi države
states of the World države svijeta
State's organization organizacija vlasti
statesman državnik, polit lider
statesmen državnici
static statičan, statički, statičkih
static analysis statička analiza
static and seismich stability statička i seizmička stabilnost
static binary tree statično binarno stablo
static characteristic statička karakteristika, statičke karakteristike
static determinateness statička određenost
static diagram statička karakteristika
static diagrams statičke karakteristike
static electricity statički elektricitet, statički elektricitet (energija u obliku nepokretn
static library knjižnica utemeljena prije izvršavanja programa (D, statična knjižnica
static load statičko opterećenje
static memory statična memorija
static mixer statička mješalica
static mixers statička mješala
static mixing statičko mješanje
static model statički model
static random access memory statična memorija sa slobodnim pristupom, statična memorija sa slučajnim pristupom
static stretches statičko istezanje
static system statički sustav
static testing statičko ispitivanje
static working states statička stanja
statical statički
statical analysis statička analiza
statical stability statički stabilitet
statically undertermined structures statički neodređeni nosači
statics statika
statics (interference) atmosferske smetnje
station boraviti, čvor mreže, kolodvora, mjesto, namjestiti, položaj, postaja, postaviti, radio stanica, smjestiti, stacionirati, stajalište, stanica, staviti, uređaj kojim se mogu razmjenjivati informacije, zborište, željeznička stanica
station management upravljanje postajom, vođenje postaje
station master šef stanice
stationaries stacionari
stationarity stacionarnost
stationary čvrst, materijal za pisanje, mjesni, mjestimični, nepokretan, nepomičan, rovovski, skladiste materijala za pisanje, stacionaran, stacioniran, stalan, trajan
stationary process stacionarni proces
stationary state stacionarno stanje, stacionirano stanje
stationer izdavač, trgovac pisaćim priborom, trgovac priborom
stationer's papirnica, trgovina pisaćim priborom
stationer's shop papirnica, trgovina pisaćim priborom
stationery dokumentacija, kancelarijski pribor, papirnata roba, pisaći papir i ostali pribor za pisanje, pisaći pribor, šablona
stationing of forces razmještaj snaga
station-master glavar, šef stanice
stations postaji, stanice
statism etatizam
statist statističar
statistic statistika, statistiku
statistic and numerical data statistički podaci
statistic data statistički podaci
statistic methods statističke metode
statistic specification stanovništvo
statistical statistički
Statistical alogarithms Statistički alogaritmi
statistical analysis statistička analiza
statistical analysis of hull pressures statistička analiza tlakova
statistical aspects of simulation statistički aspekti simulacije
statistical basics statističke osnove
statistical cooperation suradnja u području statistike
statistical data statistički podaci
statistical data treatment statistička obrada podataka
statistical evaluation statistička obrada, statističko prosuđivanje, statističko vrednovanje
statistical evaluation of data statistička obrada
statistical independence statistička neovisnost
statistical inference statističko zaključivanje
statistical justification statistička opravdanost
statistical law statističko pravo
statistical method statistička metoda, statističke metode
statistical methods statičke metode, statističke metode
statistical methods for estimating outstanding cla statističke metode procjene pričuve šteta
statistical model statistički model
statistical models statistički modeli
statistical models for analyzing changes statistički modeli za analizu promjena
statistical multiplex statistički multipleksor
statistical multiplexing multipleksiranje temeljeno na statističkim pokazat, statističko multipleksiranje
Statistical Office of the European Commission Europski ured za statistiku
Statistical Process Control statistička kontrola procesa
statistical quality control statistička kontrola kvalitete
statistical service statistička služba
statistical system statistički sustav
statistical testing statističko testiranje
statistical tests statistička ispitivanja
statistical wind analysis statistička analiza vjetra
statistically comparison of analytical data statistička usporedba analitičkih podataka
statistician statističar
statistics statistička obrada, statistika, statistike
statistics of antenna coupling statistika sprege antena
stator current statorska struja
statuary kiparski, kiparstvo
statue kip, propis, statua, statut, zakon
statuesque monumentalan
statuette figurica, mali kip
stature rast, stas, visina
status društveni položaj, položaj, položaja, pravni položaj, stanje, stanje stvari, status, statusa, statusom, statut, značaj
Status Animarum stanovništvo
Status bar statusna traka, traka stanja
status bit bit stanja, statusni bit
status field polje stanja, statusno polje
status indicator indikator stanja, indikator statusa, pokazivač stanja, pokazni instrument stanja
status line osnovni redak, redak stanja
status link stanje veze, status veze
status message poruka o stanju, statusna poruka
status of approved exporter status ovlaštenoga izvoznika
status of Berlin status Berlina
status of erosion stanje erozije
status of forces agreement sporazum o razmještaju snaga
status of Jerusalem status Jeruzalema
status of narrator status pripovjedača
status register spremnik stanja, spremnik uvjeta, spremnik zastavica
status signal unit signalna jedinica stanja, statusna jedinica signala
statutable statutarni
statute pisani zakon, statut, ustav, zakonska odred
statutes pravilnik, statuti
statutory ozakonjen, statutarni, ustavan, zakonit, zakonski
statutory law statutarno pravo
statutory power zakonska ovlast
statutory system zakonski sustav
statutory system of social security zakonski sustav socijalne sigurnosti
statutory term zakonski rok
staunch čvrst, odan, otporan, postojan, pouzdan, uporan, vjeran
staunchly čvrsto, vjerno
stave duga, dužica, kitica, prečka, probiti, probušiti, spriječiti
stay bavljenje, boravak, boraviti, boravka, boravljenje, čekati, mider, odlaganje, ostajati, ostanak, ostati, poduprijeti, prebivanje, prepreka, pričvrstiti, steznik, stub, zastoj, zaustaviti
stay in form ostati u formi
stay in play ostati u igri
stay of employment razdoblje zaposlenja
stay permit boravišna viza
staying zastati
staying power izdržljivost
stays boravak, mider, sartije
STD sustav publiciranja standarda Internet
stead korist, mjesto
steadfast čvrst, jak, nepokolebljiv, nepopustljiv, postojan, prodoran, ravnomjeran, uporan, uravnotežen
steadfastness čvrstoća, postojanost
steadily čvrsto, odmjereno
steadiness čvrstoća, postojanost, stalnost
steady čvrst, čvrsto, miran, nepomičan, neprekidan, odmjeren, oprezan, postojan, pouzdan, prodoran, ravnomjeran, siguran, stalan, staložen, staložiti se, tako ravno, učvrstiti se, uporan, ustrajan
steady as she goes tako ravno
steady currents stalne struje
steady state dinamička, dinamička ravnoteža, ravnoteža, stacionarnom stanje, ustaljeno stanje
steady state of operation stacionarno stanje
steady tone neprekidan ton
steady-state characteristics statičke karakteristike
steak komad mesa, odrezak, odrezak mesa
steal krasti, oteti, prikradati se, ukradena lopta, ukrasti, ukrasti loptu
stealer kradljivac
stealing krađa
stealth kradomice, kradomičnost, potajnost
stealthily kradom, krišom, potajno, tajno
stealthy kradomičan, nečujan, skriveni, tajni, tih
steam energija, isparavanje, kretati se, kuhati, para, pariti se, parni, pramčana statva, snaga
steam boiler parni kotao
steam engine parni stroj
steam filter filter pare
steam generator generator pare
steam length dužina stabljike
steam piping cjevovod pare
steamboat parobrod
steamed zamagljen
steamer kotao za kuhanje, parobrod
steamship parobrod
steatosis steatoza
steed konj
steel čeličan, čelično, čeličnog, čelik, čelika, mač, očeličiti se
Steel and concrete čelik i beton
steel bar čelivna šipka
Steel Casting Čelični odljevak
steel clad oklopljen čelikom
steel cord starenje
steel door čelična vrata
steel fibers čelična vlakna
steel flange čelična lamela
steel industry industrija čelika
steel pipes čelične cijevi
steel product proizvod od čelika
steel profile čelični profil
steel quenching gašenje čelika
steel rope čelično uže
Steel Scrap Staro željezo
steel sector sektor čelika
steel sheet sleeve čelični obrub
steel structure čelična konstrukcija
steel structures čelične konstrukcije
steel tape čelična vrpca
Steel tube Čelične cijevi
steel wire čelična, čelična žica
steel wire armoured armirano čeličnom žicom
steel works čeličana
steel-mill čeličana
steely čeličan, nepokolebljiv, neumoljiv, tvrd kao čelik
steelyard kantar
steep nevjerojatan, ogroman, potopiti, pretjeran, strm, strmih, strmim, strmina
steepen postati strm
steeping močenje, namakanje
steeple crkveni toranj, igla, šiljak, toranj, zvonara, zvonik
steeplechase trka s prepona, utrka sa zaprekama
steeples tornjevi, tornjevima
steer držati pravac, junac, kloniti se, kormaniti, kormilariti, mladi vol, rukovoditi, upravljati, usmjeriti
steerable koji se dade upravljati, koji se dade usmjeriti
steerable satellite beam usmjerljivi satelitski snop
steerage kormilarenje, međupaluba, upravljanje
steering koordinacijsko, kormilarenje, upravljanje, upravni, usmjeravanje
steering gear kormilarski mehanizam
steering wheel kolo kormila, upravljač, volan
Index Indeks