Index Indeks
spry hitar, lukav, razborit, žustar
spuca omorika, smrča
spume pjeniti se
spunk energija, fitilj, hrabrost, kuraž, trud, vatrenost
spur greben, izbočina, mamuza, mamuzati, ogranak, ogranaka, ostruga, pobuda, podbosti, poticaj, potporanj
Spur Gear Čelnik s ravnim zubima
spurge mliječka
spurging grijati dno tanka plinovima, vraćati topli plin na dno tanka
spurging line cijev za vraćanje plina na dno tanka
spurious lažan, neistinit, patvoren, podmetnut, prividan
spurious accuracy lažna preciznost
spurious emission neželjeno zračenje, ometajuće zračenje
spuriousness lažnost
spurling pipe sidrena cijev od oka do palube
spurn odgurnuti nogom, prezir, prezrivo odbiti
spurrier ostrugar
spurt izbijanje, izljev, jaka struja, krajnji napor, mlaz, nagli trzaj, provala, prskati, šiknuti
sputter cvrčanje, nerazumljiv govor, prštanje, sitne kapi
sputtering rasprašenje
sputum sputum
spy izvidnik, nadzor, špijun, špijunirati, tajni agent, ugledati, uhoditi, žbir
spy glass dalekozor, dogled, đubrivo
spying špijunaža, uhođenje
spying on uhođenje
SQL SQL
SQL (structured query language) SQL
squab debeljkast, golub, mlad golub, zdepasto
squabble prepirka, rječkanje, svađa, svađati se
squacco heron žuta čaplja
squad brigada, grupa, grupica, odjeljenje, odred, patrola, vod
squadron divizija, eskadra, eskadrila, eskadron, konj eskadron, roj
squalid bijedan, jadan, posrnuo, prljav, sirotinjski, zapušten
squalidly jadno
squall bura, cičati, jak, larma, nered, vihor, vrištati, zapuh vjetra s kišom
squall-lines olujni vjetar
squally buran, olujni, zlokoban
squalor bijeda, prljavština, siromaštvo, zapuštenost
squamous ljuskast, ljuskav, rožnat
squander proćerdati, protepsti, rasipanje, rasuti, spiskati, straćiti, traćenje, traćiti, tratiti
squandering rasipanje, rasipnički, traćenje
square čestit, četverokut, četverokutan, četverokutni, četvorni, četvornih, četvorokut, četvrtast, kvadrat, kvadrata, kvadratić, kvadratni, namiriti, plećat, podesiti, pravokutni, trg, trga, uglat, zgodan
square away odjedriti
square bar steel četvrtasti profil
square built plećat
square dance kadrila
square integrable kvadratno integrabilne
square method metoda najmanjih kvadrata s težinama
square metre četvorni metar
square nut četverostrana matica
square off okrenuti se pod pravim kutom
square rigged s križnim jedrima
square root drugi korijen
square stern zrcalna krma
square wrapping omatanje teksta oko kvadrata
squared kvadratna, usklađen
square-dance kadrila
squarely četverokutno, izravno, jasno, jednostavno, otvoreno, ravno
square-rigged s križnim jedrima
squares trgove, trgovi, trgovima
square-toed staromodan
squaring modulo n kvadriranje po modulu n
squarks skvarkovi
squash cijediti, gomila, gomilati se, gužva, presjeći, tikvica, ušutkati, voćni sok, zbiti, zdrobiti, zgnječiti
squat čučanj, čučanje, čučati, čučnuti, dežmekast, naseliti se, sklupčati se, zdepast
squaw Indijanka
squawk jadati se, jadikovanje, kriještati, prodoran krik, stenjanje, stenjati
squeak cičanje, cičati, cika, izdati, kriještanje, pištanje, pištati, potkazivati, skvičanje, sretan slučaj, škripanje, škripati
squeal cika, kmečati, piska, potkazivač, skvičanje, skvičati
squealer dostavljač
squeamish cijeđenje, gadljiv, gužva, istiskivanje, izbirljivo, osjetljiv, otisak novca, razdražljiv, stezanje, stisak, težak položaj, ucjena
squeamishly gadljivo
squeamishness izbirljivost
squeeze gnječiti, iscijediti, istisnuti, pritisnuti, stisak, stiskanje, stiskati, stisnuti, suženje, utisnuti, zgnječiti
squeezed stiješnjen, stisnutu
squeezed states stisnuta stanja
squeezer preša
squeezing gnječenje
squelch blato, gacati, porazan, ušutkati, zvuk
squib peckanje, praskavica, zajedljiva primjedba, žabica
squid liganj, lignja, mrkač, muzgavac
squids lignje, lignji
squids filled with four kinds of cheese punjene lignje s četiri vrste sira
squiffy nakićen
squint razrok, razroko gledati, škiljav, škiljenje, škiljiti, zrikavost, žmirkanje
squint eyed razrok, sumnjiv, zločinački, zlokoban, zrikav
squire gospodin, kavalir, mirovni sudac, plemić, posjednik, pratiti, štitonoša, vitezov pratitelj, vlastelin
squirm grčiti se, izvijati se, meškoljenje, migoljiti, previjati se, vrpoljiti se
squirrel vjeverica, vjeveričje krzno, vrsta zapadnoindijske crvene ribe
squirrel cage motor kratkospojni motor
squirrel-cage break prekid kaveza
squirrel-cage motor kavezni motor
squirrels vjeverica, vjeverice
squirt beznačajan čovjek, brizgati, ištrcati, mlaz vode, poprskati, prskati, pustiti mlaz, šiknuti, štrcaljka, uprskati
squish pekmez
Sri Lanka Šri Lanka
St Sv., Svete
St Constantinus-Cyril and Methodius sv Konstantin-Ćiril i Metod
St Paulinus and iconography sv Paulin u ikonografiji
st up reserve postaviti pričuvu
St. Andrew's cross andrijin križ, križ Sv. Andrije
St. George's cross jurjev križ, križ Sv. Jurja
St. George's Day Dan Svetog Jurja, Jurjevo
St. Jacob Sv. Jakob
St. Mary Madeleine Sv. Marija Magdalena
St. Paul the Hermit sv. Pavao Pustinjak
St. Peter Sv. Petar
St.Blaise Sv.Vlaho
ST.George's Day Dan Svetog Jurja
stab rana, raniti, ubod, ubosti, udarac, zabiti, zaklati
Stabilisation Sporazum o stabilizaciji, stabilizacija, stabilizacije
Stabilisation and Association Agreement Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
Stabilisation and Association Council Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje
Stabilisation and Association Process proces stabilizacije i pridruživanja
stabilisation intraoral appliance stabilizacijska udlaga
stabilise stabiliziramo, stabilizirati
stabilised stabiliziralo
stability nepromjenjivost, postojanost, stabilitet, stabilnost, stabilnost., stabilnosti
Stability and Durability Stabilnost i Postojanost stijena
stability classification stabilnosna stratifikacija
stability of cut slopes stabilnost kosina
stability of DNA stabilnost DNA
Stability of Motion Stabilnost gibanja
Stability of plates Stablilnost ploča
Stability of slopes stabilnost kosine
stability of solutions stabilnost rješenja
stability of specimen stabilnost uzorka
stability pact pakt o stabilnosti
Stability pact of the South-East Europe Pakt o stabilnosti jugoistočne Europe
stability to chemical attack kemijska postojanost
stabilization stabilizacija, učvršćenje, ustaljenje
Stabilization and Association Agreement Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
stabilization of structure stabilizacija strukture
stabilization policy stabilizacijska politika
stabilization program stabilizacijski program
stabilize stabilizirati, uravnotežiti, ustaliti
stabilized structure stabilizirana struktura
stabilizer stabilizator
stabilizers stabilizatori
stabilizing winding stabilizacijski namot
stable čvrst, konjušnica, postojan, stabilan, stabilne, staja, štala, trajan, ustaljenim
stable (ad) stabilan
stable (horse) ergela
stable against age otpornost na starenje
Stable angina pectoris Stabilna angina pektoris
stable development stabilni razvitak
stable European order stabilan europski poredak, stabilni europski poredak
stable isotope stabilni izotop
stable isotopes stabilni izotopi
stabling smještanje u štalu, štale
stack dimnjak, gomila, gomilati, hrpa, kamara, knjižnica, masa, mnoštvo, naslagati u visinu, nataknuti, plast, skladište, skupina elemenata zamišljena kao niz koji ima svoj, slog, stog, trpati
stack - exchange burza, tržište vrijednosnica
stack of objects stog objekata
stack pointer pokazivač stoga (spremnik posebne namjene u mikrop
stacking slaganje kontejnera
stacking area prostor za slaganje kontejnera
stadium stadion, teren za sport
Staebler-Wronski polikristalinični silicij
staff jarbol, kadar, kadrovski, koplje, motka, notno crtovlje, osoblje, palica, potporanj, savjetnicima, stijeg, stožerni, štab, štap, uprava, zaposlenike
staff assessment ocjenjivanje osoblja
staff officer stožerni časnik
staff regulations pravilnik o osoblju
staff room zbornica
staff training izobrazba osoblja
stag jelen, mužjak, neženja, špekulirati
stag an issue kupiti obveznice radi prodaje uz profit
stag beetle jelenak
stag party muško društvo, samo za muškarce, zabava
stage bina, etapa, faza, izvesti, kazalište, period, pozornica, predstaviti, prikazati, scene, stadij, stalak, stanje, stupanj
stage (race) etapa
stage (theatre) bina
stage at diagnosis stupanj proširenosti
stage coach diližansa, poštanska kočija
stagecoach poštanska kočija
stage-gate process fazno-propusni proces
stager kolebati se, poremetiti, posrtanje, posrtati, rasklimati, smesti se, teturanje, teturati se, vrtoglavica, zbuniti
stages faze, stupnjevi, stupnjevima
stagflation stagflacija
stagger poljuljati, posrtanje, posrtati, uzdrmati, zapanjiti
staggered cikcak, cik-cak, raspored u šah-matnom rasporedu, stepenasti
staggering klimav, kolebljiv, nepostojan, nestalan, teturav
staggering of holidays stupnjevanje odmora
staging režiranje, saobraćati, skele
stagnant mlitav, nepokretan, trom, ustajao
stagnant water voda stajaćica
stagnate biti ustajao, ne otjecati, stagnirati
stagnation mrtvilo, stagnacija, stagnacije, zastoj
Index Indeks