Index Indeks
auscultation auskultatorno, oskultacija
auspice gatanje, okrilje, predznak
auspices okrilje, pokroviteljstvo, predviđanje, predznak
auspicious povoljan, sretan
austenite austenit
austenite grain austenitno zrno
austenitic austenitičan, austenitik
austenitic stainless stell austenitni nerđajući čelik
austenitic steel austenitni čelik
austenitic steels austenitni čelici
austenitization austenitizacija
austere asketski, isposnički, jednostavan, ljut, opor, oštar, ozbiljan, strog
austerity jednostavnost, oporost, strogost, surovost
austerity policy politika štednje
austral južni, obrazac brodarskog ugovora
Australia Australija, Australija.
Australian Australac, Australka, australski
Australian waters Australske vode
Austria Austrija, austrijski
Austria-Hungary Austro-Ugarska
austrian Austrijanac, Austrijanka, austrijski
Austrian German language austrijski njemački jezik
austrian loanwords austrijacizmi
Austrian-Hungarian Monarchy Austro-Ugarska monarhija
Austro-Hungarian Austrougarska
Austro-Hungarian Army austro-ugarska vojska
Austro-Hungarian Monarchy Austro-Ugarska monarhija
Austro-Hungarians austrougarske, austrougarski
Austro-Hungary Austro-Ugarska
Austroslavism Austroslavizam
austwheat obrazac brodarskog ugovora
authentic autentičan, autentično, istinit, izvoran, izvorne, izvorno, mjerodavan, točan, vjerodostojan
authentic interpretation autentično tumačenje
authentic or recombinant autentični ili rekombinantni
authentically autentično
authenticate dokazati autentičnost
authentication ovjera, ovjera vjerodostojnosti, provjera, provjera autentičnosti, provjera valjanosti, utvrđivanje vjerodostojnosti
authentication centre središte za ovjeru vjerodostojnosti, središte za provjeru autentičnosti, središte za provjeru valjanosti, središte za provjeru vjerodostojnosti
authentication header zaglavlje provjere
authentication of message ovjera poruke, provjera vjerodostojnosti poruke
authentication of user provjera vjerodostojnosti korisnika
authentication scheme plan provjere, program provjere vjerodostojnosti
authenticator provjeritelj (vjerodostojnosti), provjeritelj vjerodostojnosti
authenticity autentične, autentičnost, ispravnost, istinitost, izvornost, vjerodostojnost
authenticity of a document vjerodostojnost isprave
authentification provjera valjanosti
Authigenic minerals autigeni minerali
authobiography autobiografija
authonomy autonomija
author autor, autora, autorica, književnik, krivac, pisac, programer, stvaralac, tvorac, začetnik
authoring autorski, stvaranje, stvaranje višemedijskog materijala
authoring language jezik za stvaranje, jezik za stvaranje višemedijskog materijala
authoring shell autorske ljuske
authoring station radna stanica za stvaranje, radna stanica za stvaranje višemedijskog materija
authoring system sustav za stvaranje, sustav za stvaranje višemedijskog materijala
authoring tool autorski alat
authoring tools autorski alati, sredstvo za stvaranje, sredstvo za stvaranje višemedijskog materijala
authorisation odobrenje, ovlast, ovlaštenje
authorise dopustiti, odobriti, ovlastiti
authorised dopušten, odobren, ovlašten
authorised official ovlašteni službenik
authorised representative ovlašteni predstavnik, Ovlašteni zastupnik
authorised restriction dopušteno ograničenje
authorised stay of employment odobreno razdoblje zaposlenja
authorising user ovlašteni korisnik
authorising user indication oznaka ovlaštenog korisnika
authoritarean autoritativac
authoritarian autoritaran
authoritarian regime autoritarni režim
authoritarianism autoritarnost
authoritative autoritativan, mjerodavan, zapovjednički, zvaničan
authoritatively autoritativno, zvanično
authorities državna tijela, institucijama, institucije, organ vlasti, službe, uprava, uprave, vlast, vlasti, vlastima, vlašću
authority autoritet, direkcija, mjerodavnost, moć, nadležnost, ovlast, ovlaštenik, ovlaštenje, punomoć, punovažnost, rukovodstvo, tijelo, uprava, uprave, ustanova, vlast, vlasti
authority and format identifier identifikator formata i ustanove
authority data pregledne kataložne jedinice
authority in education autoritet u odgoju
authority of local government and self-government tijelo lokalne uprave i samouprave
authority to recruit and dismiss ovlasti za zapošljavanje i otpuštanje
authorizable odobriv
authorization autorizacija, autorizacijski, dopuštenje, dozvola, odobrenje, ovlast, ovlaštenje, punomoć, raspodjela
authorization code autorizacijska lozinka, autorizacijski kod
authorization number broj ovlaštenja
authorizations ovlaštenja
authorize autorizirati, dopustiti, objasniti, odobriti, opunomočiti, opunomoćiti, ovlastiti, ozakoniti, pravdati
authorized autoriziran, dopušten, dopušteno, nadležan, odobren, opunomoćen, ovlašten, ovlašteni, ozakonjen
authorized catch dopušteni ulov
authorized person opunomoćenik, ovlaštenik
authorizer opunomoćitelj
authorizing user ovlašteni korisnik
authorizing user indication oznaka ovlaštenog korisnika
authorless anoniman
authors autora, autori, pisci
authorship autorstvo, začetništvo
autism autizam
autistic development autistički razvoj
autmn jesen
auto automatski, automobilski
auto- samo-
auto - negotiation automatsko dogovaranje, automatsko pregovaranje
Auto Answer Automatsko odgovaranje
auto complete automatsko dopunjavanje
Auto Correct automatski ispravci, automatsko ispravljanje
Auto Dial Automatsko biranje
auto fill automatsko ispunjavanje
auto filter automatsko izdvajanje
auto format automatsko oblikovanje
Auto Hide SamoSkrivanje
auto horn sirena
auto industry automobilska industrija
auto lock automatsko zaključavanje
auto mechanic auto-mehaničar
auto message accounting automatsko obračunavanja poruka
auto plant aut postrojenje, automatsko postrojenje
auto poll automatski pozicioni uređaj, automatski pozivni uređaj
auto racer trkač
auto repair shop auto-servis
auto service garage autoservis
auto suggestion autosugestija
auto topology automatska topologija
autoalarm auto alarmni uređaj, automatski alarmni uređaj
auto-alarm uređaj za automatsko uzbunjivanje
autoantibodies auto-protutijela
auto-attendant automatski posrednik
autobalance automatski balans, ravnoteža
autobiographer životopisac
autobiographic autobiografski
autobiographical data autobiografski zapis
autobiographical memory autobiografsko pamćenje
autobiographical prose autobiografska proza
autobiographies autobiografija, autobiografije
autobiographism autobiografizam
Autobiography autobiografija
autobiographz autobiografija
Autobiograpy autobiografija
autobody karoserija
autobusa chart najam
autobusna stop postaja
AutoCAD AutoCAD
autocalibration samobaždarenje
autocalling autom pozivanje, automatsko pozivanje
autocar automobil
autocatalytic nucleation autokatalitička nukleacija
auto-censorship autocenzura
autochthon autohton, domorodac, izvorni, urođenik
autochthonous autohton, autohtone, autohtonih
autochthonous and allochthonous dendroflora autohtona i alohtona dendroflora
autochthonous cultivars autohtone sorte
autochthonous genofond autohtoni biljni genofond
autochthonous music autohtona glazba
autochthonous populations autohtono stanovništvo
autochthony of population autohtonost stanovništva
autochtonous cultivar autohtona sorta
autocoalescence samosljepljiv, samosljepljivanje
autocode autokod, autokod jezik, autom kodirati, automatski kodirati
autocollimator autokolimator, automatski usmjerivač, samousmjerivac, samousmjerivač, uređaj za samousmjeravanje
autocomplete automatsko dopunjavanje, SamoDopuna
autoconduction samoprovodljivost
AutoContent Wizard Čarobnjak za GotovSadržaj
autoconvective autokonvekcioni
autocorrect automatsko ispravka grešaka, automatsko ispravka pogrešaka, automatsko ispravlja. grešaka, automatsko ispravljanje, automatsko ispravljanje pogrešaka, SamoIspravak
AutoCorrect feature osobina SamoIspravak
autocorrection samoispravljanje
autocorrelation autokorelacija, samoovisnost
autocorrelations autokorelacije
autocorrelator autokorelator
autocracy autokracija, samovolja
autocrat autokrat, samodržac
autocratic apsolutistički, autokratski, samovlasnički, silnički
autocratically autokratski, samovlastan, silnički
autocrine stimulation autokrina stimulacija
autodial automatsko pozivanje
autodialing automatsko biranje
autodyne autodin
autoelectric autoelektrični
autoexcitation samopobuda, samopobuđivanje
autofill automatsko ispunjavanje
auto-fill auto ubacivanje, automatsko ubacivanje
AutoFill feature osobina SamoIspuna
autofilter automatsko izdvajanje
AutoFilter feature osobina GotovFilter
AutoFit automatsko podešavanje širine, automatsko podešavanje širine stupca
autofocus autofokus, samofokus
autofollowing autom praćenje, automatsko praćenje
AutoForm feature osobina GotovObrazac
autoformat automatsko formatiranje dokumenta, automatsko oblikovanje
AutoFormat feature osobina SamoOblikovanje
autoforwarded indication oznaka automatskog prosljeđivanja, oznaka automatskog prosljeđivanja poruke
autoforwarded message automatski proslijeđena poruka
autoforwarding automatsko prosljeđivanje, automatsko prosljeđivanje poruka, samoprosljedivanje, samoprosljeđivanje
autogeneration auto generacija, auto-generacija, automatska generacija
autogenous autogeno zavarivanje, autogenski
autogiro autožir, žiroplan
autograph autogram, originalni rukopis, potpisivati, rukopis, svojeručni potpis
autographic registracijski
autohton autohtoni
autoignition samopaljenje
auto-ignition samozapaljenje
autoimmune autoimuni
autoimmune antibodies autoimuna protutijela
autoimmune diseases autoimune bolesti, autoimunosne bolesti
autoimmune hemolytic anemia autimuna hemolitička anemija
autoimmune skin diseases autoimune kožne bolesti
Autoimmune thyroiditis Autoimuni tireoiditis
autoimmunity autoimune bolesti
autoinduction samoindukcija
autoinductive autotransformatorski, samoindukcijski
autoionization autoionizacija, samoionizacija
autolink autom poveziv, automatsko povezivanje
autolock automatsko zaključavanje
autologous autolognih
autologous blood transfusion autologna transfuzija, autotransfuzija krvi
auto-man automatski-manuelni
automat automat
automata automati
automata theory teorija automata, teorija djelovanja automatskih uređaja
automate automatizirati
automated automatizacija, automatiziran, automatska, automatski
automated assembly system automatski montažni sustav
automated coding automatsko kodiranje
automated deduction automatizirano zaključivanje
automated description generation automatsko generiranje opisa
automated giuded vehicles automatizirana transportna vozila
automated inferencing automatizirano zaključivanje
Automated manufacturing automatizirana proizvodnja
automated manufacturing system automatizirani proizvodni sustav
automated manufacturing systems automatizirani proizvodni sustavi
automated measurements automatizacija mjerenja
automated office automatizirani ured, računalom upravljano poslovanje
automated storage automatizirano skladište
automated system for powder coating automatski sustav za bojenje
automated telephone information service automatizirana telefonska obavijesna služba, automatizirana telefonska služba informacija
automated teller machine automatizirani brojač novca
automated tests ispitivanje
automated-teller machine bankomat
automatic automatiziran, automatizirana, automatski, pištolj
automatic activation automatsko aktiviranje
automatic alarm keying device automatski davač signala uzbune
automatic alternative billing automatsko alternativno zaračunavanje poziva
automatic answering automatsko odgovaranje
automatic attendant system automatska distribucija poziva, automatski poslužujući sustav
automatic call distribution automatska raspodjela poziva
automatic call distributor automatski distributer poziva, automatski distributor poziva, automatski raspodjeljivac poziva, automatski raspodjeljivač poziva
automatic call ticketing automatski obračun, automatski obračun poziva
automatic calling unit uređaj za automatsko pozivanje
automatic change-over automatsko prekapčanje
automatic circuit breaker automatski prekidač
automatic coding automatsko kodiranje
automatic container spreader automatska hvataljka za kontejnere
automatic control automatsko upravljanje
automatic counter automatski brojač, brojilo
automatic cover clause klauzula automatskog pokrića
automatic coverage automatsko pokriće
automatic data processing automatska obrada podataka
automatic data recording automatsko bilježenje podataka
automatic device automat
automatic dialing automatsko biranje
automatic equipment automatski uređaj
automatic error correction automatsko ispravljanje pogrešaka
automatic freephone service besplatna telefonska usluga
automatic gain control automatska regulacija pojačanja
automatic game elektronička igra
automatic interrupt automatski prekid
automatic keying device automatska naprava za dešifriranje
automatic lathe automatna tokarilica
automatic layout automatsko crtanje
Automatic learning Automatsko učenje
automatic level control automatska regulacija razine
automatic level gauge automatski nivokaz
automatic line buildout sustav regulacije amplitude i oblika signala
automatic machine automat
automatic maximum breaker automatska nadstrujna sklopka
automatic mode automatski način
automatic mooring winch automatsko vitlo za vez
Automatic Mushroom Harvesting Machine Stroj za automatizirano branje šampinjona
automatic network search automatsko traženje mreže
automatic network selection automatski odabir mreže
automatic number identification automatska identifikacija broja, automatsko prepoznavanje broja, automatsko prepoznavanje broja pozivatelja
automatic opening mechanism automatski mehanizam za otvaranje
automatic pilot automatski pilot, sprava koja održava kurs broda
Automatic process control automatizacija procesa
automatic recognition automatsko prepoznavanje
automatic recording of time automatsko registriranje vremena
automatic recovery automatski oporavak, automatsko obnavljanje
automatic redial function funkcija automatskog ponovnog biranja
automatic redialling function funkcija automatskog ponovnog biranja
automatic regulatio automatsko reguliranje
automatic repeat request automatski zahtjev za ponavljanje, automatski zahtjev za retransmisiju, protokol ARQ
automatic repeat request system sustav ARG, sustav ARQ, sustav s automatski m zahtjeve m ponavljanja, sustav s automatskim zahtjevom ponavljanja
automatic request for repeat automatski zahtjev za ponavljanje, protokol ARG, protokol ARQ
automatic retry automatsko ponavljanje pokušaja
automatic return of handle automatsko vraćanje ručke
automatic rifle strojnica
automatic scripting automatsko upisivanje
automatic search mode način automatskog pretraživanja
automatic speech automatsko prepoznavanje govora
Automatic Speed Sensing Automatsko prepoznavanje brzine
automatic starting automatsko upućivanje
automatic student admission automatizirani upis učenika
automatic teller mashine bankomat
automatic train control automatska kontrola niza
automatic word selec automatski odabir riječi
automatical automatski
automatically automatizirano, automatski, automatsko, nesvjesno
automaticity automatičnost
automatics automatika, teorija automata
automation automacija, automacija (savršeniji stupanj automatizacije), automatizacija, automatizacija postrojenja, automatizaciju, automatiziraje, ekspres restoran
Automation of measurement Automatizacija mjerenja
automation system sustav automatike
automatisation automatizacija
automatism automatizam, mehanika u automatu, mehanizam u automatu, radnja koja je izvršena nesvjesno ili podsvjesno
automatization automatizacija
automatize automatizirati
Automatized programme automatizirani program
automaton automat
auto-mechanic automehaničar
automobile auto, automobil, automobila
automobile club auto-moto klub
automobile electrici autoelektričar
automobile parts automobilski dijelovi
automobile plant tvornica automobila
automobile shop autokuća
automobile starter anlaser
automobiles automobila
automonitor auto prikazivač, automat monitor, automatski monitor, automatski nadzor, automatski prikazivač
automorphic automorfan
automorphic forms automorfne forme
automorphism automorfizam
automorphism group automorfizam, grupa automorfizama
automotive automobilski, samohodan, samokretni
automotive components automobilske komponente
automotive systems automobilski sustavi
Autonomic nervous system Autonomni živčani sustav
autonomic neuropathy autonomna neuropatija
autonomic nevous system autonomni nervni sustav
autonomist autonomist
Autonomists Autonomaši
autonomous autonoman, autonomnima, nezavisni, samostalan, samoupravni
autonomous agents autonomni agenti
autonomous commune autonomna komuna
autonomous community autonomna zajednica
autonomous domain autonomno područje, neovisno područje
autonomous equipment samostalna oprema
autonomous machines autonomni strojevi
autonomous marine vehicle autonomno plovilo
autonomous movement pokret za autonomiju
autonomous power supply autonomno napajanje
Autonomous Province of Bolzano Autonomna pokrajina Bolzano
Autonomous Province of Trento Autonomna pokrajina Trento
autonomous registration neovisno registriranje, neovisno upisivanje
autonomous system autonomni sustav, neovisni sustav, sustav s vlastitim usmjeravanjem, sustav s vlastitim usmjeravanjem (u Internetu)
autonomous systems autonomni sustavi
autonomous territories of Palestine autonomna palestinska područja
autonomous underwater vehicle bespilotna ronilica
autonomus nezavisan
autonomy autonomija, autonomiju, nezavisnost, samostalnost, samouprava
autonomy and asymetry of employment autonomnost i asimetričnost zapošljavanja
autonomy of a law school autonomija fakulteta
autooscillation samooscilacije, vlast titranje, vlastito titranje
autooxidation samooksidacija
AutoPick SamoIzbor
autopiesis autopoiesis
autopilot automatski pilot, sprava koja održava kurs broda
autopoesis autopoeza
autopoietic system autopoiesis
autopolar autopolaran
autopolling autom pozivanje, automatsko pozivanje, automatsko prozivanje
autopraonica car wash
autoprogramming autom program
autopsy autopsija, obdukcija, seciranje leša
autopsy reports obdukcijski zapisnici
autoradar autoradar
autoradiograph autoradiograf
autoratch samozapinjač
autoreclosure automatski pomovni uklop
Autoreference Autoreferencija, autoreferencijalnost
autoreferential ludicity autoreferencijalna ludičnost
autoreferentiality autoreferencijalnost, autorefrencijalnost
autoregistration automatsko bilježenje, samobilježenje
autoregressive autoregresivni
autoregressive process autoregresivna pojava, autoregresivni proces
autoregressrve process auto regresivna pojava, auto regresivni proces
autoregulation autoregulacija
auto-relay automatski relej, translacijski relej
autoritarism autoritarizam
autorotating samorotirajući
autorotation samoobrtanje
autosave automatsko pohranjivanje
AutoScroll SamoKlizanje
autosegmental phonology autosegmentna fonologija
AutoShape feature osobina GotovOblik
autosomal autosomno
autosomes autosomni kromosomi
AutoSpace GotovRazmak
autostabilizer aoutostabilizacija, aoutostabilizator
AutoSum feature osobina SamoZbroj
autosummarize samosažetak
AutoSummarize feature osobina SamoSažetak
autosynchronize autosinhronizacija, autosinhronizirano
autotest autoprovjera, autoprovjeravanje
autotest program program za automatsko ispitivanje
AutoText automatsko ponavljanje teksta, zamjena kratice punim sadržajem, zamjena kratice sadržajem
AutoText feature osobina GotovTekst
autothematicity autotematičnost
autotrace automatsko crtanje
autotrack autom praćenje, automatsko praćenje
autotracking autom praćenje, automatsko praćenje
autotransductor autotransduktor
autotransformer autotrafo, autotransformator
autotune samopodešavanje
Index Indeks