Index Indeks
sir gospodin, gospodine, pijančiti, pijandura
sire otac, veličanstvo
siren sirena, zviždaljka
sirloin dio goveđeg buta
sirocco jugoistočni vjetar, široko
Sisak Siska
sisal sisal
Siscia Siscija
siskin čižak, štiglić
sissy djevojčica, mekušac, slabić
sister časna sestra, dvojnik, parnjak, redovnica, sestra, sestrinski
sister in law snaha, svastika, šurjakinja, zaova
sister ship brod blizanac
sister-in-law šogorica, šurjakinja
sisterly sestrinski
sistership clause klauzula o sudaru brodova istog brodara
sit ležati, pozirati, pristajati, sjediti, sjesti, zasjedati, zauzimati
sit harness pojas
SITA high level network mreža međunarodnog udruženja za aeronautiku
site čvor u sustavu BBS-a za razmjenu poruka, gradilište, kraj, lokacija, lokaciji, lokalitet, mjesto, mjesto za kampiranje, nalazište, parcela, plac, položaj, predio, predjel, sijelo, stranice, zemljište
site information informacije o BBS-čvoru, informacije o mjestu
site load graph graf opterećenja mjesta
site management gospodarenje staništem
site of fire zgarište
sited položen, smješten
sites mjestima
siting of power stations smještaj elektrane
sitter in čuvati dijete
sitting nadušak, sjedenje, sjediti, sjednica, snimanje, zasjedanje
sitting of power stations smještaj elektrane
sitting room dnevna soba, soba dnevnog boravka, soba za prijem, soba za stanovanje
sitting-room dnevna soba
situate nalaziti se, namjestiti, postaviti, situirati, smjestiti
situated raspoređen, razasutih, situirani, smjestilo, smješten, smještena
situation mjesto, okolnost, položaj, prilikama, raspoređen, situacija, situaciju, slučaj, služba, smještaj, stanje
situation and possible changes stanje i promjene
situation existing at the date of stanje zatečeno na dan
situation existing on the day stanje zatečeno na dan
situation existing prior stanje zatečeno prije
situation model of text situacijski model teksta
situation report izvješće o stanju
situational factors of victimization situacioni faktori viktimizacije
situations okolnosti, situacije
Situlae Situle
sit-up trbušnjak
siwfold šesterostruko
six šest
six shooter vrsta revolvera
six-bladed šesterokrilni
sixfold šesterostruk
sixpence novčić od šest penija, šest penija
sixpenny novčić od šest penija
six-pointed šesterokraku
sixteen šesnaest
sixteenth šesnaesti, šesnaestina, šesnaesto
sixth šesta, šesti, šestina
sixties šezdesetih
sixtieth šezdeseti
sixty šezdeset
sixty nine šezdeset devet
sixty-nine šezdeset devet
sizable povelik, poveliki, znatan
size broj, dimenzija, dimenzionirati, format, kapacitet, krupnoća sjemena, mjera, obim, određena mjera, površina, procijeniti, prostranost, razmjera, veličina, visina, zapremina
size error greška prekoračenja
size handle držač za promjenu veličine
size of business veličina poduzeća
size to grid promjena veličine prema rešetki
size up izmjeriti veličinu
sizeable priličan, značajan, znatan
sized dimenzioniran, koji je određene veličine
sized for writing veličine za pisanje
sizer kalibracijski alat
sizes veličina, veličine
sizing dimenzioniranje, kalibracija, određivanje veličine, sortiranje
sizing handle držač za promjenu veličine
sizing plot tablica s podacima o rešetanju
sizzle cvrčanje, cvrčati, pačiti, peći, pištanje, pištati
Sjeverni Velebit National Park Nacionalni park Sjeverni Velebit
Sjoegren syndrome sindrom Sjoegren
skate klizaljka, klizati se, koturaljka, koturati se, momak
skateboard daska za koturanje, minikoturaljka
skater klizač, klizačica
skating klizanje
skating rink klizalište
skating-rink klizalište
skein pređa
skelet kostur
skeletal skeletni
skeleton kostur, nacrt, okosnica, okosnicu, shema, skelet, skica
skeleton key otpirač
sketch crtati, crtica, izraditi nacrt, komad, kratak prikaz, nacrt, skeč, skica, skicirati, studija
sketch book album, knjiga za crtanje
sketched ocrtan
sketchy lak, nedovršen, nepotpun, nepovezan, površan
skew asimetrija, iskošen, iskrenuti, iskriviti, iskrivljavati, izvitoperen, izvitoperiti, izvrtati, kos, kosi tok, kriv, poprečan, skrenuti, strm, ukošenje, zakošen
skew eyed razrok, škiljav
skew lines izvitopereni pravci, mimoilazeće linije
skew shafts mimoilazne osovine
skewbald pjegav, šaren
skewer nat na ražanj
skewness asimetričnost, asimetrija, iskošenost
skew-symmetric antisimetričan
skewsymmetry antisimetričnost, kosa simetričnost
ski skija, skijaški, skijati se, skije
ski equipment skijaška oprema
skiagram rentgenogram
skiagraph rendgen snimak
skid iskliznuti, kočiti, kočnica, omaknuti se, potporanj, skliznuti se, smicati se
skidding klizi
skid-pipe klizna cijev
skid-rolls klizni valjci
skier skijaš
skies nebo
skiff laki čamac
skiing skijanje
skilful iskusan, spretan, umiješan, vješt
skill kvalifikacija, spretnost, umijeće, umješnost, vještina, znanje
skilled iskusan, izučeni, kvalificiran, obučen, obučena, spretan, stručni, umješan, vješt
skilled worker kvalificirani radnik
skills vještina, vještinama, vještine
skim bacati, jedva dodirivati, kliziti, obrati, pregledati
skimmed milk obrano mlijeko
skimmed milk powder obrano mlijeko u prahu
skimmer rupičasta žlica
skimp davanje, ograničiti, oskudno snabdjeven, škrtariti, štedjeti, tvrdičiti
skimpy nedovoljan, oskudan, škrt, štedljiv
skin epiderma, kora, koža, ljuska, mješina, oderati kožu, omotač, oplata, opna, površina, pripijeno, skin, skina, skinu, skinuti izolaciju, sloj, svući, tema
skin contact maceracija masulja
skin deep plitak, površinski
skin depth debljina površinskog sloja (kojim teče struja u vo
skin disease kožna bolest
skin diseases kožne bolesti
skin effect površinski efekt
skin grafting presađivanje kože
skin surface lipids lipidi površine kože
skin test kožni test
skin-deep plitka
skinflint tvrdica
skin-friction bočni otpor
skinner kožar, krznar
skinny mršav, mršavko, slabunjava oso
skins koža, kože, opne, skinovi
skip guranje, izostavljanje, pomak, poskakivanje, preskakati, preskoči, preskočiti, preskok, skakati, skakutanje, skočiti, skok
skip key tipka za preskok
skip zone mrtva zona
skipp preskakati, skakutati
skipper brodar, kapetan, kapetan broda, zapovjednik broda
skipping meko trčanje sitnim koracima, preskakanje, preskakivanje, skakanje, skok
skipping-rope konopac za preskakivanje
skirmish čarka, čarkanje, okršaj, puškaranje, sukob
skirmisher čarkaš
skirt baba, djevojka, ići uzduž, ivica, izolator čašica, rub, skut, suknja, žena
skit blaga parodija, bockanje, komad, satir
skittish nestašan, plahovit, plašljiv, veseo
skittle čunj
skittles čunj
Skordian Skordisci
Skordisian Skordisci
Skradin Skradina
skua veliki grabežljivi galeb
skulk zabušant
skulking zabušantski
skulkingly zabušantski
skull glava, Lubanja
skull bones kosti lubanje
skull bones variations varijacija kosti lubanje
skull cap okrugla kapica
skull development razvoj lubanje
skunk nitkov, podlac, tvor
sky klima, nebeski svod, nebo, podneblje
sky blue nebeskoplava
sky high vrlo visoko
sky rocket signalna raketa
sky scraper neboder, visoka zgrada
sky wave ionosferski val, prostorni val
skyblue azuran, plav kao nebo
skydive figurative jumps padobranski formacijski letovi
skydiving sportsko padobranstvo
sky-high nebu pod oblake
skylark biti nestašan, poljska ševa, ševa
sky-lark ševa
skylight prozor na krov, stakleni krov, svjetlarnik, vidnik
skyline horizont
sky-line obzor
skyscraper neboder
sky-scraper neboder
skyward prema nebu
skyway zračni put
slab kriška, ljepljiv, ploča, ploča na kamin, tabla
Slab method Elementarna metoda
slabs ploče
slack gasiti, labav, labavi dio užeta, labavi konop, malaksao, malaksati, mlitav, olabaviti, olabavljen, otpušten konop, popustiti, slab, ugib, utoliti, zanemariti
slack of olabaviti
slack water mirna voda bez struja na vrhuncu plime ili oseke, voda bez struja
slacken olabaviti, omlitaviti, popustiti
slacker bjegunac, dezerter, lijenčina
slacking olabavljenje
slackIy labavo
slackness aljkavost, malaksalost
slacks široke hlače
slag šljaka, troska, zgura
slake gasiti, ugasiti, ugasiti žeđ
slalom slalom
slam bubnuti, lupanje, oštra kritika, pobjeda, tresak, tresnuti, udar, udarac, udariti, zalupiti
slam dunk zakucavanje
slamming udaranje (u velike valove)
slander kleveta, klevetati, ogovarati, spletka
slanderous klevetnički
slang slang, ulični jezik, žargon
slangy žargonski
slant biti nagnut, dispozicija, inklinacija, kos, kosina, nagib, nagnut, nakriviti se, strmen
slant height visina stranice
slanted ukošen, zakrivljen
slanted mark ukošeno označavanje
slantindicular kos
slanting kos, kriv, nagnut, nakrivljen
Index Indeks