Index Indeks
sill daska, prag, šina
silliness glupost
silly besmislen, blesav, budala, budalast, glup, lud, slabouman
silo silos, spremište krme
silt mulj, nanos
siltstone Prahovnjak, Siltit
silvan šumovit, šumski
silver posrebriti, srebra, srebrenog, srebrno, srebro
silver carp šaran srebrni, tolstolobik bijeli
silver medal srebrna medalja
silver smith zlatar
silver-base amalgams zubarski srebrni amalgam
silvered posrebren
silvering posrebrivanje
silverlings srebrnika
silverplated obložen srebrom
silverplating oblaganje srebrom
silverstat kontinuirani regulator napona
silver-tin-base amalgams amalgami slitina bogati srebrom i kositrom
silverware srebrni primjerci, srebrni proizvod
silvery čist, srebrnast
similar analogan, istoimeni, istovjetan, konformni, sl., sličan, slične, sličnim, srodan
similaritaty sličnost
similarity sličnost, sličnosti
similarity function funkcija sličnosti
Similarly slično
simile poredba
similitude lik, prilika, sličnost, uspoređenje
Simmental simentalac
Simmental breed simentalac
simmer ključati, lagano vrenje
simper glup, samouvjereni osmijeh
simple bezazlen, glup, jednostavan, jednoznamenkast, naivan, pravilan, prost, prostak, prostodušan, prostota, prvog stupnja
simple bonus jednostavni udio u dobiti
simple computer telephony protocol jednostavni CTI protokol, signalizacijski protokol za pokretanje telefonskih
simple connection jednostavna veza, veza koju čini samo jedan element veze
simple experiments jednostavni eksperimenti
simple group jednostavna grupa
simple hearted prostosrdačan
simple mail transfer protocol jednostavni protokol razmjene pošte, protokol Interneta za prijenos elektronske pošte
simple majority obična većina
simple minded bezazlen, priglup
simple mixing of products jednostavno miješanje proizvoda
simple network management protocol jednostavni mrežni protokol za upravljanje, jednostavni mrežni upravljački protokol, protokol za upravljanje mrežom
simple present tense glagolsko vrijeme, prezent
Simple Query Wizard Čarobnjak za jednostavni upit
simplest jednostavnije
simpleton bedak, budala, glupak, prostak
simplex elementarni, jednosmjeran, jednosmjerni prijenos, jednostavni, jednostruk, simpleks, simpleksni, vještački
simplex circuit jednosmjerni kanal
Simplex transmission Simpleks prijenos
simplexed vještački
simplicity iskrenost, jednostavnost, pojednostavnjenost, prostota
simplification pojednostavljen, pojednostavljenje, pojednostavljivanje
simplification of formalities pojednostavljivanje carinskih formalnosti, pojednostavljivanje formalnosti
simplification of legislation pojednostavljenje zakonodavstva
simplified pojednostavljen, pojednostavljena, pojednostavljeni, uprošćen
simplify pojednostaviti, pojednostavniti, pojednostavnjivati, prosto, samo, uprostiti
simply bezazleno, jedino, jednostavno, pojednostavljeno, potpuno, prosto, samo, sasvim
simpson's rule simpsonova formula površine
simulant imitator, uređaj za podražaj
simulate hiniti, imitirati, podražavati, pretvarati se, simulirati
simulate being fouled simulirati prekršaj
simulated simulirane, simulirani
simulation hinjenje, modeliranje, oponašanje, podražavanje, simulacija, simulacije, simulacijski modeli, simuliranje
simulation in traffic simulacije u prometu
simulation model model oponašanja, simulacijski model
simulation models simulacijski modeli
simulations simulacije
simulator imitator, simulator, uređaj za oponašanje, uređaj za simuliranje
simulcast istodobno odašiljati isti radijski signal s više o, istovremeno emitirati, RTV prijenos u živo
simultaneity istovremeni rad, istovremenost, simultanost
simultaneous istodoban, istovremen, jednovremen, paralelan, simultan (koji se zbiva u istom trenutku), simultani, usporednog
simultaneous access istodobni pristup, paralelni pristup
simultaneous connection synchronization sinkronizacija istodobnog spoja
simultaneous contacts istovremeni dodir lopte dvaju igrača
simultaneous two-way conversation istovremeno dvosmjerna komunikacija
simultaneously istodobno, istovremeno, simultano
sin grijeh, grijeh., griješiti, zgriješiti
since budući da, jer, kako, od, odonda, otad, otada, otkad, otkada, otkako, poslije, pošto, prije
since the beginning of time odvajkada
since when otkad
sincere iskren, istinit, nepatvoren, odan, otvoren, ozbiljan, pravi
sincerely iskren, odan, sa štovanjem
sincerity iskrenost, odanost, otvorenost
Sindikat bankarskih i financijskih radnika Union of Banking and Finance Workers
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namješte Trade Union of State and Local Government Employee
Sindikat hrvatskih glumaca Croatian Actors Union
Sindikat hrvatskih željezničara Croatian Railwaymen Trade Union, Railwaymen's Union of Croatia
Sindikat INE i naftnog gospodarstva Represents industrial workers
Sindikat infrastrukture Hrvatskih željeznica Railway Infrastructure Workers of Croatia
Sindikat metalaca Hrvatske Metalworkers' Trade Union of Croatia
Sindikat policije Hrvatske Union of Police of Croatia
Sindikat pomoraca Hrvatske Seafarer's Union of Croatia
Sindikat prometnika vlakova Hrvatske Union of Croatian Train Dispatchers
Sindikat službi kontrole leta Trade Union of Air Traffic Control
Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj Union of Food, Agriculture, Tobacco and Water Mana
sine sinus, trigonometrijska funkcija
sine curve sinusna kriva, sinusoida
sinecure sinekura, unosna i lagodna služba, unosna služba bez posla
sinew jačina, mišići, pokretne snage, snaga, tetiva, tetive, žila
sine-wave input sinusni ulaz, sinusnovalni ulaz
sinews mišićje, snaga
sinewy izrazit, mišićav, snažan, žilav
sinful griješan, grješan
sing cvrkutati, hujati, opjevati, pisati pjesme, pjevati, proslaviti, zavijati, zujati, zvoniti
Singapore Singapur
singe opaliti, oprljiti, spaliti, umrljati, uprljati
singer pjesnik, pjevač, pjevačica, ptica pjevačica
singers pjevačima
singin' pjevajmo
singing pištanje, pjevanje, zujanje, zvučna oscilacija (prijenosnog kruga)
single izdvojiti se, jedan, jedini, jedinstven, jedinstvene, jednim, jedno, jednostavan, jednostruk, jednostruko, neoženjen, odabrati, pojedinačan, pojedinačnih, poseban, sam, samac, samica
Single Administrative Document Jedinstvena carinska deklaracija
single berth cabin jednokrevetna kabina
single bottom brod bez dvodna, jednostruko brodsko dno
single bottom ship brod bez dvodna, brod s jednostrukim dnom
single breasted jednoredan
single cabin kabina (jednokrevetna)
single cable jednostruki kabel
single cycle pojedinačni ciklus
single decrement jedno smanjenje
single decrement model model jednog uzroka smanjenja
single digital subscriber line jednostruka digitalna pretplatnička linija
single document jedinstveni dokument
single error greška u jednom bitu, pogrešan bit
Single European Act Jedinstveni europski akt
single exchange-rate policy jedinstvena politika tečaja
single fight dvoboj
single force pojedina slika
single handed bez pomoći, jednoruk
single key protocol failure pogrješka protokola s jednim ključem
single life pojedina osoba
single mode fiber jednomodno vlakno
single monetary policy jedinstvena monetarna politika
single out izabrati, izlučiti
single parent samohrani roditelj
single polarity istosmjerni napon
single processing system sustav za jednostruku obradbu
single production pojedinačna proizvodnja
single rope pramac i krma vezani sa po jednim konopom
single rope technique dad tehnika, penjanje sa spravama, tehnika jednostrukih užeta
single seater jednosjed
single sideband jedan bočni pojas, jednobočna (amplitudna modulacija)
single space jednostruki prored
single spring pramac i krma vezani sa po jednim špringom
single state model model jednog stanja
single tables pojedinačne tablice
single tasking pojedinačna obrada
single tax jedinstveni porez
single territory jedinstveni teritorij
single transport document jedinstvena prijevozna isprava
single up pramac i krma vezani sa po jednim konopom i jednim
single valve jednostruki ventil
single-acting jednostavnog djelovanja, jednostruko djelovanje
single-address jednoadresni
single-attached concentrator jednostruko priključeni koncentrator(na prstenastu
single-attached station jednostruko priključena postaja
single-axis jednoosni
single-ballot system sustav izbora u jednom krugu
single-bit jednobitni
single-bit error jedan pogrešan bit, jedna pogreška bita
single-blind experiment jednoslijepi pokus
single-cell CDMA capacity kapacitet jednosegmentnog CDMA-sustava
single-channel jednokanalni
single-chip microcomputer mikroračunalo najednom čipu
single-core jednojezgreni
single-crop farming monokultura
single-crystal monokristalni
single-decker s jednim krilom
single-element jednočlani
single-ended nesimetričan, s jednim vodom
single-ended control jednostrano upravljanje
single-ended synchronization jednostrana sinkronizacija
single-engine jednomotorni
single-family housing obiteljska kuća
single-layer jednoslojan
singlemode fiber jednomodno optičko vlakno
single-path network jednostazna prospojna mreža, komutacijska mreža sa samo jednom stazom od ulaza
single-phase jednofazni
single-piece iz cijela
single-pole double-throw switch dvopolna sklopka, dvoprolazna sklopka
single-pole single-throw switch jednopolni prekidač, jednoprolazna sklopka
single-pole triple-throw switch tro prolazna sklopka, tropolna sklopka
single-program jednoprogramski
single-railed jednokolosiječni
single-route broadcast emisija po jednom smjeru
single-sideband conversion jednobočna pretvorba
single-sideband mixer jednobočno miješalo
single-sideband modulation jednobočna modulacija, modulacija s jednim bočnim pojasom
single-stage jednostupanjski
single-step jednostupanjski
single-stranded DNA jednolančana DNA
single-stub network prilagodna mreža s jednim ogrankom
singlet singlet, singletno, vunena potkošulja
singlet oxygen singletni kisik
single-tasking operating system operacijski sustav s jednim zadatkom
single-thread jednostruka loza
singleton jednočlan
single-user software jednokorisnički softver
single-valued jednoznačni
single-wire jednožični
singly pojedinačno
singsong jednoličan, monoton
singular čudan, izvanredan, jedina, jednina, naročit, neobičan, osobit, poseban, singular, singularan, singularna, u jednini
singular perturbation singularna perturbacija
singular value decomposition rastav singularnih vrijednosti
singular values singularne vrijednosti
singularity čudo, neobičnost, singularitet
singularly neponovljivo, pojedinačno
sinister heraldički lijevo, koban, lijevo, mračan, opak, razoran, ubitačan, zloban, zlokoban
sinistorse zavojit nalije
sinistral lijevostrani, zavrnut u lije
sink četvoropol, izdubiti, izljev, odvodni kanal, padati, pasti, popuštati, potonuti, potopiti, potopiti brod, prijamnik (podala ka), propadati, spuštati se, sudoper, sudoper s izljevom, tonuti, transduktor, ulegnuće, utonuti
sink a shaft dubiti okno
sink tree prijamne stablo, stablo opisano putovima paketa do određenog odredi
sinkage utonuće
sink-hole jama, slivna jama, slivnik
sinking padanje, potapanje, potonuće, propadanje, slijeganje, spuštanje
sinking creek ponor
sinking fund amortizacija kapi, postupni otkup
sinking pipe odvodna cijev
sinkronizacija sinkronizacija
sinks odvodi
sinless bezgrješan, nevin
sinner grešnica, griješnik, grješnik
sinoidal sinusoidni
sinonasal polyps sinonazalna polipoza
sinport suprijenos
sinporter suprijenosnik
sintagmatic sintagmatsko
sinter očvrsnuti
sintered sinterirani
sintered steel sinterirani čelik
sintering sinteriranje
sinuous krivudav, valovit, vijugav, zavojit
sinuous passage meandar
sinuousoid sinusoida
sinuousoidal sinusoidan, sinusoidni
sinus sinus
sinus arrhythmia spektralna analiza
sinus lavage sinusni lavat
sinus surgery sinusna kirurgija
Sinus tachycardia sinus tahikardija
sinuses sinusa
sip gucnuti, gutljaj, mali gutljaj, pijuckati, pijucnuti, srkanje, srkati
siphon kriva natega, sifon, teglica
Index Indeks