Index Indeks
shy bacanje, hitac, nedovoljan, neodlučan, nepovjerljiv, odskočiti, plah, plahovit, plašljiv, poplašiti s, povučen, snebivljiv, stidljiv, stidljivo, trgnuti se
shy (person) povućen (osoba)
shyness plahost, sramežljivost, stidljivost
sialyltransferases sijaliltransferaze
siberian tiger sibirski tigar
sibilant piskav
siccation sušenje
siccative sred za sušenje
sice sluga
Sicily Sicilija
sick bolesna, bolestan, iznuren, koji osjeća mučninu, nemoćan, slab, umoran
sick bed bolesnički krevet
sick leave bolovanje
sick person bolesnik
sickbay brodska bolnica
sick-bed bolesnički krevet
sicken izblijedio, koji tinja, ogaditi, ogaditi se, poboljevati, razboljeti se, uveo, zgaditi, zgaditi se
sickening odvratan
sickle srp
sick-leave bolovanje
Sickles srpovi
sickly bolesnog izgleda, boležljiv, slab
sickness bolest, mučnina, oboljenje, osjećaj mučnine
sickness benefit naknada za slučaj bolesti
sickness cover pokriće za bolest
side biti pristran, bočni, bočnim, bok, bok (broda), korice knjige, naduvenost, obala, obronak, oholost, padina, površina, predio, rub, sporedni, strana, stranka, uobraženost, usputni, zid
side action nuzdjelovanje
side bar menu meni sa strane
side blocker bočni bloker, vanjski bloker
side boundaries granice igrališta
side car prikolica
side depth bočna visina
side dish prilog uz glavno jelo
side dive upijač u stranu
side door bočna vrata
side effect dodatni efekt, nuspojava, usputno djelovanje
side effects nuspojave
side flow bočni tok
side framing bočna struktura
side girder bočna pasma, bočni nosač
side heads naslovi u margini
side launching bočno porinuće
side light bočno svjetlo
side line bočna crta, bočna linija, nuzzarada, pobočna linija, sporedno zanimanje
side movement dodavanje donjim podlaktičnim odbijanjem
side outlet elbow kutni križ
side part bočni dio igrališta
side plating bočna oplata
side road puteljak
side roads puteljci
side roll-dive poluupijač u stranu
side saddle žensko sedlo
side scuttle bočno, bočno okno
side set dizanje u stranu
side shuffle iskorakom u stranu, postavljanjem tijela u projekciju putanje lopte
side slip kliženje, zanošenje
side street pokrajnja ulica
side stringer bočna proveza
side tank bočni tank
side to side od boka do boka
side track odložiti, odvesti u stranu, odvratiti, sporedni kolosijek
side view izgled sa strane, profil
side walk pločnik
side wall bočna stijenka
sideband bočni opseg, bočni pojas
sidebar rubni stupac
sideboard kuhinjski ormarić, ormar za posuđe, ormar za stolno suđe
sideburns zalisci, zaliske
side-by-side usporedo
side-by-side columns usporedni stupci
sidecar bočna prikolica
side-car prikolica
sidechannel bočni kanal, slivnik
side-effects nuspojave
sidefield bočna podslika, bočno polje, zaslon podijeljen na pola po visini
sidelights navigacijsko bočno svjetlo
sideline bočna linija
sideling nagnut
sidelong kos, koso, na stranu, postrance, usmjeren
side-out promjena servisa
sidereal zvjezdani
siderite siderit, željezni karbonat
siderite deposit sideritna ležišta
sidero- željezni
siderolite siderolit, željezni kamen
siderophores siderofori
sides strane
sidetone povratni govor
sidetone (side-tone) popratni ton, telefonsko preslušavanje
sideview bočni izgled, izgled sa strane
sidewalk pločnik
sideward bočni, iz profila, po strance, postran, prema strani, sa strane
sideways bočno, postrance
sidewise bočni
siding krak pruge, oblik kućne fasade, sporedni kolosijek
sidle gurati, prilaziti, skretnica
siege opsada, opsadno stanje, opsjedati, prijestol, sjedalo, sjedište
siege gun opsadno oruđe
sienna sjena
Sierra Leone Sijera Leone
sieve brbljivac, prosijati, rešetati, rešeto, sito
sieving sijanja, sijanje
sift filtrirati, hujati, ispitati, pregledati, prosijati, tugovati, uzdah, uzdisaj, zavijati, žalostiti se
sifter filtar, sijač
sifting filtriranje, sijanje
sigh čeznuti, uzdah, uzdisati
sight ciljati, doseg oka, izgled, nanišaniti, nišan, nišaniti, observirati nebesko tijelo, opaziti, pogled, prizor, ugledati, vid, vidik, vidjeti, vidokrug, vizirati
sight check vizualna kontrola
sight credit isplatni akreditiv
sight less nevidljiv, slijep
sighting nišanjenje, promatranje, viziranje
sightly naočit, slobodan, viđen
sights znamenitosti
sights of nature prirodne znamenitosti
sightseeing izletnički, razgledanje, razgledavanje
sight-seeing razgledavanje znamenitosti, razgledavanje znamenitosti nekog grada
sightseeng razgledavanje
sigma sigma, srednje kvadratno odstupanje, zbroj
sigma deltamodulation modulacija sigma delta
sigmatron sigmatron
sign natpis na radnji, obilježiti, obilježje, označiti, oznaka, plakat, potpisati, potpisati se, potpisivati, potpiše, predznak, simptom, trag, znak
sign automaton automat za potpis
sign bit bit za predznak
sign character oznaka za predznak
sign off odjaviti
sign on prijaviti se, upisati se
sign position mjesto predznaka
sign post putokaz
sign up upisati se
signal impuls, korak, primjetan, signal, signala, signalizirati, signalni, upadljiv, značajan, znak
signal adaptation signalna adaptacija
signal analysis analiza signala
signal b iskrcavam opasni teret, krcam
signal block signalni blok
signal book knjiga s popis, kodeks
signal buzzer zujalica
signal c da
signal centre centar veze
signal channel signalni kanal
signal code signalizacija, signalni kod
signal composition kompozicija
signal computing system architecture arhitektura sustava za obradbu signala
signal condition stanje signala
signal data podatci signala, signalni podaci
signal e mijenjam svoj kurs nadesno
signal flag signalna zastava
signal flux protok signala, tok signala
signal lamp signalna svjetiljka, signalna žaruljica
signal light signal svjetlo, signalno svjetlo
signal link selection sekcija signalizacijskog linka
signal peptides signalni segmenti
signal processing obrada signala, obradba signala, procesiranje signala
signal processor obradnik signala, signal procesor
signal system number 7 signalizacijski sustav 7
signal timing plan faze ciklusa semafora
signal to interference ratio omjer signal-smetnja
signal transduction sstanično signaliranje, stanično signaliranje
signal transduction pathways prijenos signala
signal transfer point paketna tandem-centrala koja usmjerava poruke CCS, točka za prijenos signalizacije
signal transmission prijenos signala
signal unit signalna jedinica
signal-book knjiga sa popisom kodova
signal-box signalna kućica, ure za davanja signala
signaled error javljena pogreška, signal pogreške, signalizirana pogreška, upozorenje na pogrešku
signaling davanje signala (znakova), signalizacija, signalizaciju
signaling adaptation ATM layer signalizacijski prilagodni sloj ATM
signaling ATM adaptation layer signalizacijska ATM prilagodna razina
signaling connection and control part signalizacija uspostave i nadzora veze
signaling connection control part upravljački dio za prospajanje signalizacije
signaling information signalizacijska informacija
signaling information field polje signalizacijske informacije
signaling interception presretač signaliziranja, prisluškivač signaliziranja
signaling link code kod signalizacijske veze
signaling pathways signalni putevi
signaling point signalizacijska točka (u signalizacijskoj mreži)
signaling protocol protokol signaliziranja
signaling scheme plan signaliziranja
signaling system sustav signaliziranja
signaling system No7 signalizacijski sustav broj 7
signaling system number 7 signalizacijski sustav broj 7
signaling terminal signalizacijski terminal
signaling timeslot vremenski odsječak signalizacije
signaling transfer point paketna tandem-centrala, signalizacijski usmjernik, točka za prijenos signalizacije
signaling virtual channel signalizacijski virtualni kanal (za signalizaciju
signaling virtual path link veza signalizacijske virtualne staze
signalize davati znakove, signalizirati
signalling signalizacija
signalling device signalni uređaj
signalman daje signal, skretničar, vezist
signals signali, znakovi
signal-to-channel noise ratio omjer signala i šuma u kanalu
signal-to-noise ratio omjer signala i šuma
signatories potpisnica, potpisnici
signatory potpisnik, ugovor strana, ugovorna strana, ugovorni
signature oznaka, potpis, potpis (u kriptografiji), potpisivanje, signatura
signature file datoteka s potpisom
signature in electronic mail potpis u elektroničkoj pošti
signature of an agreement potpisivanje sporazuma
signboard natpis, viseća firma
signed označen, potpisala, potpisan, s predznakom
signer potpisnik, tumač znakovima za gluhe
signet pečat, staviti pečat, žig
significance izražajnost, točnost, valjanost, važnost, značaj, značaja, značajan, značaju, značenje
significant bitan, izrazit, karakterističan, opsežnu, važan, važeći, vrijednu, značajan, značajnija, značajnim, značajno, znatan
significant activities značajne aktivnosti
significant life events značajni životni događaji
significantly bitno, značajan, značajno, znatno
signification smisao, značajnost, značenje
significative značajan
significator označavatelj
signifies označava, označavati
signify izvijestiti, nagovijestiti, naznačiti, označavati, ukazati, značiti
signifying naznačuje, označuje
signing potpis, potpisivanje
signing of an agreement potpisivanje sporazuma
signing off iskrcaj pomorca, odjavljivanje
signing on prijavljivanje, ukrcaj pomorca
sign-off odjava, odjavljivanje, prekid rada
sign-on početak rada, prijava, prijavljivanje
signpost putokaz
sign-post putokaz
signs natpisi, znaci, znakove, znakovi
signs test test predznaka
sign-up upisati se
silage silaža, silos, zelena krma
silence mir, šutnja, tišina, tišina!, tišine, uljuljkati, umiriti, ušutkati, zaborav
silence-cabinet gluha kabina
silencer prigušivač, prigušnica
silent bešuman, ćudljiv, koji ćuti, miran, mučaljiv, nečujan, nijem, tih, ugašen
silent company tajno društvo
silent majority šutljiva većina
silent partner tajni član
silently ignore ignorirati bez dojave, odbaciti bez dojave
Silesia Šlezija
silhouette obris, silueta
silica silicij, silicij-dioksid, silicijev dioksid, zemlja kremenja
silica  silika
silicate silikat
silicates silikati
siliceous silikatni
siliceous sedimentary rocks Silicijske sedimentne stijene
silicon osnovni materijal integriranih sklopova, silicij, silikon
silicon detector silicijski detektor
silicon dioxide (SiO2) silicijev dioksid
silicon dioxide  silikon dioksid
silicone silikon
silk svila, svile, svilen
silk mill predionica svile
silken gizdav, laskav, mek, nježan, od svile, raskošan, svilen, udvarački
silking svilanje
silk-screen sitotisak
silkworm svilena buba
Index Indeks