Index Indeks
shelduck šarena utva
shelf greben, izbočina, nosač, podina, polica, skladištenje, sprud
shelf life rok uporabe
shelf-life sposobnost skladištenja, vrijeme čuvanja
shelf-life prolonging produljenje trajnosti
shell čahura, granata, kora, kućica, ljuska, ljuštura, oklop, omotač, oplata, program za komunikaciju s operacijskim sustavom, školjka, topovski metak
shell account korisnički račun - ljuska
shell deposits školjkaste taložine, školjkasti vapnenjak, taložine s ostacima školjki
shell door vrata na oplati broda
shell expansion nacrt brodske oplate
shell plating brodska oplata
shell proof oklopljen, van dometa
shell shock kontuzija, šok, udarac
shellack izmlatiti, potući
shellacking batine, poraz
shellfish ljuskar, školjke
shellfish farming uzgoj školjkaša
shelling uklanjanje koštica
shells školjke, školjki
shelter azil, dati utočište, dati zaklon, okrilje, prihvatiti, sakriti, sklonište, štititi, utočište, zaklon, zakloniti, zaštita, zaštititi
shelter deck zaštitna paluba
shelter set komplet opreme za sklonište
shelterless bez konačišta, bez skloništa
shelve odložiti, razmjestiti, spuštati se, staviti police
shelves stalaža
shelving odlaganje, uskladištenje
shepherd brinuti se, čobanin, čuvati ovce, duhovni vođa, pastir, paziti, svećenik
shepherd dog ovčarski pas, pas ovčar
shepherdess čobanica, pastirica
shepherds pastira
sheriff šerif
sherry prošek, šeri, vrsta bije vina
she's jest
shield ekran, oklop, oklopljivanje, štit, štita, štititi, štitnik, zaklanjati, zaštita, zaštititi, zaštititi (oklopom), zaštitnik
shielded armiran, ekraniziran, zaštićen
shielded cable glavni vodič je zaštićen žicanom mrežom, oklopljeni kabel
shielded twisted pair oklopljena parica, oklopljena upredena parica, oklopljena uvijena parica
shielding absorber, oklapanje, oklop, štitnik, zaklanjanje, zaštićivanje, zaštita
shields štitova, štitovi
shift gurati, mijenjanje, pomaći, pomak, pomicanje, pomicati, pomjeriti, premjestiti se, premještanje, presvlačenje, SHIFT, smicalica, smjena
shift invariant invarijantno kašnjenje, nepromjenljivo kašnjenje
shift key preklopnik
shift less bespomoćan, nevješt
shift lock utvrđivač
shift register posmični spremnik
shift register interleaver prepletalo s pomoćnim registrom
shift sideways bočno kretanje, korak-dokorak
shift unit uređaj za pomicanje
shift work rad u smjenama, smjenski rad
shifted pomaknut, premješten
shifter fazni invertor, obrtač faze, prebacivač
shift-in povratni spoj
shifting namještajući, pokretan, pomicanje, promjenjiv
shifting axle pokret osovina
shift-out trajno prespajanje
shifts pomaci
shiftwork rad u smjenama
shifty dovitljiv, nestalan, prevrtljiv, promućuran, snalažljiv
shilling engleski novac, šiling
shilly shally kolebanje, kolebljiv, neodlučnost, oklijevati
shim čep, pločica za pod, podloška
shimmer svjetlucanje, svjetlucati, treperenje, treperiti, žmirkati, žmirkava svjetlost
shimmery svjetlucav, treperave, žmirkav
shimming učvršćivati klinom
shin cjevanica, golenica, goljenica, penjati se, verati se
shindy gungula, metež, ples, tučnjava
shine blistanje, blistati, grijati, lijepo vrijeme, presijavati, sijati se, sjaj, sjajiti, sjati, sunčeva svjetlo, svjetlost, ulaštenost, vedrina
shiner cekin
shines presijava
shingle kratka kosa, pločica, šindra, šljunak
shingles crvenilo, osip kože
shininess sjaj
shining blistav, blještav, koji sije, sija, sjajan, svijetao
shiny blistav, sjajan, sjajnu, sunčan, ulašten, vedar
ship brod, broda, dostava, jedrenjak, lađa, Plovni objekt, poslati brodom, prevoziti lađom, slati, ukrcati, utovari u brod, utovariti
Ship - Design Brod - osnivanje
ship broker agent posrednik, pomorski agent posrednik u zaključivanju ugovora
ship building brodogradnja
ship canal brodski kanal, morski kanal
ship cannot be operated brod ne plovi
Ship Construction gradnja broda
Ship design osnivanje, osnivanje broda
ship documents brodske isprave
ship earth station brodska zemaljska stanica
ship form forma broda
ship in distress brod u nevolji koji trazi pomoc
ship load brodski teret
ship making headway brod plovi prema naprijed
ship noise brodska buka
ship out of commission brod izvan službe
ship owner brodar
Ship Quality Characteristics Značajke kvalitete broda
Ship Slewing Deck Crane Brodska okretna palubna dizalica
ship structure Brodska konstrukcija, brodske konstrukcije
ship structures brodska konstrukcija, brodske konstrukcije
ship under load condition brod pod opterećenjem
Ship vibration Brodske vibracije, vibracije brodskog trupa
ship with attended machinery brod sa stalnom službom u stroju
ship with increased freeboard brod s povećanim nadvođem
ship with reduced freeboard brod sa smanjenim nadvođem
ship with unattended machinery brod bez stalne službe u strojarnici
ship wreck brodolom, izazvati brodolom, olupine broda, propast, slom, uništiti
ship yard brodogradilište
ship-article ugovor između komandanta i posade
shipboard paluba
shipborne brodski
shipbuilder brodograditelj
shipbuilding brodogradnja, brodograđevinski, brodograđevinskoj
shipbuilding surveyor ekspert za brodogradnju
Shipbuilding Technology brodograđevna tehnologija
ship-chandler opskrbljivač broda
shiphoist brodska dizalica
shiping brod, brodski, grabiti, lađa, otići, otpremiti, poslati
shipload brodski teret, brodski tovar
shipmaster zapovjednik broda
shipmaster's lien zapovjednikovo založno pravo
shipmate mornar, mornar sa istoga broda
shipment brodski tovar, dostava, isporuka, otprema, pošiljka, prijevoz, roba, teret, tovar
shipments pošiljke, prijevoz
shipowner brodovlasnik, brodovlasnika
ship-owner brodar, brodovlasnik
shipped poslat brodom, utovaren
shipper brodar, krcatelj, otpremnik
shipper's note prijava ukrcaja sa svim podacima o teretu i strank
shipping brodarstvo, brodovi, brodovlje, mornarica, otprema, otprema brodom, prijevoz, prijevoz vod put, trgovačke lađe, trgovačke mornar, ukrcavanje, utovar
shipping agency otpremništvo, pomorska agencija
shipping agent otpremnik, špediter
shipping bill popis ukrcane robe
shipping centres robnotransportna središta
shipping clerk otpremnik, špediter
shipping company brodar, brodarsko društvo
shipping dates datumi isporuke
shipping documents otpremni dokumenti robe
shipping instructions upute za ukrcaj
shipping order nalog ukrcaja zapovjedniku da primi robu na prijev
shipping policy brodarska politika
shipping services brodarske usluge prijevoza
Shipping trade Brodarstvo
shipping water krcati more na palubu uslijed nevremena
ships brod, broda, brodovi, dostava, lađe
ship's brodski, brodskog, brodskoj
ship's articles ugovor o plaći izmedju između komandanta i posade, ugovor o plaći između komandanta i posade, ugovor o ukrcavanju posade na brod
Ship's Book brodska knjiga
ship's certificates brodske isprave
ships construction brodska konstrukcija
ship's electric power plant brodska elektrana
ship's feature značajka broda
ship's flag brodska zastava
ship's funnel brodski dimnjak, dimnjak brodski
ship's hull brodski trup
ship's lantern brodska svjetiljka
ship's mains brodska mreža
ship's master zapovjednik broda
ship's mate brodski časnik
ship's office brodski ured
ship's papers brodske isprave
ship's passport plovidbena dozvola
ship's piping system brodski cjevovod
Ship's power and electronic Brodska elektronika i energetika
ship's side bok broda
ship's stores boat brodica za namirnice
ship's stores declaration carinska deklaracija, broda
ship's surgeon brodski liječnik
shipshape potpuno u redu, sasvim u redu
shipway kanal za brodove, navoz za brodove
ship-way navoz za brodove
shipwreck brodolom, brodolom sa posljedicom potonuća ili napuštanja, brodska olupina, podrtina broda, razbijen brod
shipwrecked brodolomni
shipwright brodograditelj, tesar na brodu
shipyard brodogradilište
shipyard crane brodogradilišna dizalica
shipyard workers brodogradilišni radnici
shipyard workshop brodogradilišna radionica
shire grofovija, okrug, pokrajina
shirk izbjegavati, izvlačiti se, izvrdavati, sabotirati, zabušant, zabušavati
shirt bluza, košulja
shirt sleeves rukavi košulje
shirting tkanina za koš
shirty košuljica, loše naravi, razdražljiv
shish kebab ražnjići
shit drek, drek (vulg.), govnarija, govnarija (vulg.), govno, govno (vulg.), guzica, srati
shit on you odi u kurac
shit! stanje!
shitting sranje
shiver cvokotanje, drhtanje, drhtati, drhtavica, krhotina, odlomak, treperiti, trijeska, zadrhtati
shivering cvokotav, drhtav, tresavice
shivery drhtav, krhak, loman, plašljiv, treperav
shoal jato, jato riba, mnoštvo, pješčani sprud, plićak, pliće, sprud
shock kapija, potres, potresti, razljutiti, sudar, sukob, šok, šokiraju, udar, udarac, udariti, uzbuditi, uzbuđenje
shock hazard rizik od električnog udara
Shock waves udarni valovi
shock-absorber amortizer
shock-absorbing protection amortizacijska zaštita
shocking grozan, nečuvan, odvratan, potresan, sablažnjiv, strašan, užasan
shockproof otpor pro udara
shock-resistant otpor prema udarcima
shock-worker udarnik
shod obuven
shoddy bezvrijedan, jeftin, lažan, loš, lošeg kvaliteta, stare krpe, vještačka vuna, vještački
shoe cipela, kablovi spojnica, obuti, okov, omotač, papuča, papučica, pedala, potkova, potkovati
shoe factory tvornica cipela, tvornica obuće
shoeblack čistač cipela
shoe-dra papuča za koče
shoehorn žlica za cipele
shoelace vezica za cipele
shoemaker obućar, postolar
shoes cipele
shoeshop trgovina cipela
shoo poplašiti
shook drmati
shook up potresen, uzbuđen, uzrujan
shook-up potresen, uzbuđen, uzrujan
shoot bacati, fotografirati, gađati, izbaciti, izdanak, loviti, obasipati, odašiljati, odmaći, odrediti, pogoditi, proletjeti, pucati, ustrijeliti
shooter okidač, pucač, tragač
shooting gađanje, izbacivanje, lov, oštar bol, paljba, pravo lova, pucanje, pucnjava, snimanje, snimanje (slike), streljaštvo, strijeljanje, traženje
shooting at the basket gađanje na koš
shooting down razočaranje
shooting guard bek pucač
shooting match natjecanje u gađanju
shooting opportunity prilika za ubacivanje lopte u koš
shooting range strelište, strijeljanje
shooting report izvješće o paljbi
shooting skill vještina pucanja na koš
shooting stad čeka
shooting stads čeke
shooting star meteor
shooting success uspješnost gađanja na koš
shoots izbojci
Index Indeks