Index Indeks
attemperment ublaživanje
attempt atentat, napad, napasti, nastojati, okušati se, poduhvat, poduzeti, pokušaj, pokušate, pokušati, probati
attempted pokušavano
attempting pokušavanje
attempts pokuša, pokušajima, pokušavanje
attend brinuti se, dvoriti, njegovati, obraćati pažnju, paziti, pohađati, pratiti, pratiti (predavanje), prisustvovati, prisustvuje
attend the match prisustvovati utakmici
attendance dežurstvo, dvorenje, nazočnost, njega, pohađanje, posjećivanje, posluživanje, prisustvo, prisustvovanje, prisutnost
attendant biti nazočan, dežurni rukovalac, dežurni rukovatelj, pratilac, prisutno lice, satelit, sluga, telefonistica, telefonistkinja
attended pogonski, posjećen, praćen, prisustvovali, prisustvovalo
attended time pogon vrijeme, pogonsko vrijeme
attendee sudionik
attending pohađaju, pohađanje, prisustvovati
attention briga, brižnost, dvorenje, njega, opreznost, pažljivost, pažnja, pažnju, poštovanje, pozornost, udvaranje, upozorava
attention command naredba AT, naredba pozornosti, naredba pozornosti (u modemu)
attention field polje pozornosti (u teleksu)
attention of na ruke
attentive brižljiv, pažljiv, pozoran, predusretljiv, učtiv
attentively pažljivo
attenton pozornost
attenuate atenuirati, istanjiti, mršav, opadati, opao, oslabiti, prigušiti, razblažen, razblažiti, razrijediti, razrijeđen, slabiti, stanjiti, umanjen, umanjiti, vitak
attenuated smanjen
attenuated share smanjeni udio
attenuating prigušeni, prigušni
attenuation atenuacija, gušenje, gušenje signala, prigušenja, prigušenje, prigušenje signala, prigušenje šuma, slabljenje, slabljenje preslušavanja, šuma, upijanje
attenuation coefficient koeficijent prigušenja
attenuation distortion distorzija, distorzija atenuacije, izobličenje gušenja, izobličenje prigušenja, odstupanje gušenja od referentne vrijednosti
attenuation distribution raspodjela prigušenja
attenuation factor činitelj prigušenja
attenuation model model prigušenja
attenuation pad regulacija slabljenja, regulator slabljenja
attenuation to crosstalk ratio omjer gušenja i preslušavanja
attenuator atenuator, djelitelj, oslabljivač, prigušnik, regulacija pojačanja, regulator pojačanja
attenuator pad regulacija slabljenja, regulator slabljenja
attest atestirati, ovjeriti, posvjedočiti, potvrditi
attestation atest, iskaz svjedoka, ovjera, ovjeravanje
attested dokaz
attic gornji sprat, mansarda, mansardni nosač, nosač sa korisnim tavanskim prostorom, potkrovlje, soba na mansardi, tavan
attire kititi, nošnja, oblačiti, odjeća, ruho, ukras
attitude držanje, obilježja, odnos, položaj, ponašanje, poza, shvaćanje, stanovište, stav, stavovi, ugao položaja
attitude toward physical activity stav prema tjelesnoj aktivnosti
attitude-behavior relation povezanost stavova i ponašanja
attitudes stavova, stavovi
attitudes toward child abuse stavovi prema zlostavljanju djece
attitudes toward mathematics stavovi prema matematici
attitudes towards child abuse stavovi prema zlostavljanju djece
attitudes towards stuttering stavovi prema mucanju
attorney advokat, odvjetnik, opunomoćenik, ovlaštenik, pravobranitelj, punomoćnik, zastupnik
attorney-at-law odvjetnik
attorney-at-law. odvjetnik
attract dopasti se, mamiti, namamiti, osvojiti, privlače, privlačiti, privući
attract attention privlačiti pažnju
attract the mind odvlačiti misli
attractaybility privlačnost
attractibility privlačnost
attracting privlače, zamaman
attraction atrakcija, draž, privlačenje, privlačnost
attractive atraktivan, dopadljiv, primamljiv, privlačan, privlače, privlačiti, privlačnu, simpatičan, zavodljiv, zgodan, zgodna
attractively lijepo
attractiveness atraktivnost, atraktivnosti, ljepota, privlačnost
attractivity draž
attracts privlači
attributable pripisiv, pripisivati
attribute atribut, dodatak, dodatni podatak, karakteristika, obilježje, odlika, osobina, pridodati, pripisati, pripisivati (uzrok), svojstvo, značajka
attribute domain restriction sažimanje područja obilježja
attribute routing atributno usmjeravanje, usmjeravanje poziva na temelju atributa poziva
attributed pripisiv
attributed relational graph matching podudaranje označenih relacijskih grafova
attributes pripisuje, svojstva
attribution atribucija, atribuiranje, pripisivanje
attribution for success and failure atribucija uspjeha i neuspjeha
attribution of guilt atribucija krivice
attribution of responsibility atribucija odgovornosti
attributional styles atribucijski stilovi
attributive atribut, dodatak, karakterističan, svojstven
attrited izlizan
attrition atricija, otiranje, slabljenje, trenje, trošenje, trvenje, usitnjavanje
attune naštimati, podesiti, podešavati, prilagoditi, udesiti, uskladiti
attuned udešen, usklađen
atypical netipični
atypical benign prostate atipična hiperplazija prostate
atypical mononuclear cells atipične mononuklearne stanice
atypical pneumonia atipične pneumonije
atypical work netipični rad
aubergine plavi patlidžan
auburn crvenkastosmeđ, kestenjast, opaljen
auction aukcija, dražba, javna prodaja, licitacija
auction house dražbavaonica
auction sale dražba
auctioneer aukcionar, dražba, dražbovatelj, izvršitelj, onaj koji prodaje na licitaciji, prodaja, prodaji, rasprodaja
audacious drzak, hrabar, smio, smion
audacity drskost, hrabrost, smjelost
audibility čujnost
audible akustički, čujan, razgovijetan, zvučni
audible alarm akustička signalizacija, akustički signal, zvučni signal
audibleness čujnost
audibly glasno, javno, na glas, razgovijetno
audience audijencija, auditorija, gledalište, gledaoci, publika, slušanje, slušaoci, slušateljstvo, službeni prijem
audience handouts brošure za slušateljstvo
audio audio, čujni, tonski, zvučni, zvukovni
audio block audioblok, čujni blok, tonski blok, zvukovni blok
audio cassette audiokaseta
audio channel audiokanal, zvučni kanal
audio data audiopodaci, audiopodatci, podaci tonskog signala, podaci zvuka, podatci tonskog signala, podatci zvuka
audio file datoteka audio podataka, zvukovna datoteka, zvukovna datotekaaudio frequency
audio frequency audio frekvencija, audiofrekvencija, audio-frekvencija, čujna frekvencija, niska frekvencija, ton-frekvencija, zvučna frekvencija
audio output audio izlaz, izlazni zvukovni podatci
audio range čujno područje
audio response audioodziv, zvukovni odziv
audio response unit audio odzivna jedinica, govorna odzivna jedinica
audio sector audioodjeljak, zvukovni odjeljak
audio signal audiosignal, čujni signal, tonski signal
audio visual connection povezivanje tonskog i vizualnog signala
audioanalgesia audioanalgezija
audiogram audiogram
audiology audiologija
audiometer audiometar, uređaj za mjerenje sluha
audiometry audiometrija
audiomonitor kontrolor zvuka
audion audion, detektorska elektronska cijev
audiotape magnetofonska traka
audiotex audioteks, govorno nakladništvo, sustav govornih poruka
audiotex machine govorni automat
audiotron audiotron
audiovisual audiovizualan, audio-vizualni, audio-vizuelni
audio-visual audiovizualni, audiovizualno
audio-visual communications policy audiovizualna komunikacijska politika
audio-visual co-production audiovizualna koprodukcija
audio-visual document audiovizualni dokument
audio-visual equipment audiovizualna oprema
audio-visual industry audiovizualna industrija
audiovisual media audiovizualni mediji
audio-visual piracy audiovizualno piratstvo
audio-visual policy audiovizualna politika
audio-visual production audiovizualna proizvodnja
audio-visual programme audiovizualni program
audit ispitivati, kontrola, kontrola knjiženja, obračun, pregled, pregledati račun, pregledati račune, provjera, provjera službene dokumentacije, provjeravati, provjere, revizija, reviziju, revizorski
audit documentation revizorska dokumentacija
audit recorder pisač protokola
Audit Report Izvještaj o provjeri službene dokumentacije
audit system sustav revizije
audit trail kontrola knjiženja
audit trails kontrola knjiženja, kontrolor knjiženja
audit unit jedinica za reviziju
audited revidirano
auditing ispitivanje, kontrola propisivanja, revizija, revizijski, revizorski, vođenje dnevnika
auditing risk revizorski rizik
auditing system sustav revizije
audition audicija, opseg čujne frekvencije, opseg čujnih frekvencija, sluh, slušanje
auditive and visual memory auditivno i vizualno pamćenje
auditive memory auditivna memorija
auditive training auditivni trening
auditor revizor, slušalac
auditorium auditorij, gledalište, slušaoci, slušateljstvo
auditory čujni, dvorana, gledaoci, slušaoci
auditory evoked potentials auditorni evocirani potencijali
auditory processing auditivna obrada
auditron auditron
audits auditi, revizije
audix sustav govorne pošte
audouin's gull crvenokljuni galeb
augend pribrojnik, prvi član zbira, prvi član zbroja, sumand
auger bušilica, svrdlo
Auger recombination Augerova rekombinacija
aught išta, ma kako, ma koliko, ma što
augment povećanje, povećati, povećati se, proširiti, uvećati
augmentation dodavanje, porast, povećanje, povećavanje
augmentation of honour augmentacija, znak časti
augmented proširen, proširena
augur proricati, prorok
augury gatanje, predosjećanje, predznak, proricanje, slutnja, znamenje
august august, augustovski, kolovoski, kolovoški, kolovoz, veličanstven
August, kolovoz
Augustin Michelazzi Augustin Michellazzi
Augustinians augustinci
Aujeszky's disease bolest Aujeszkoga
aunt strina, tetka, ujna
auntie teta, tetica
aunty teta, tetkica
aura zračenje
aural čujni, slušni, zvučni
aurea plants aurea-biljke
aurea plastids aurea plastidi, aurea-plastidi
aureola aureola, vijenci, vjenac
aureole halo, kolobar oko nebeskog tijela, oreol, sjaj, sjaj oko glave svetca, vječni
auricular slušni, šapnuti, šapnuti na uho, tajni, ušni
auriferous zlatonosan
aurochs divlje govedo, divlji bik
Aurora aurora, božica jutra, polarna svjetlost, zora
aurora australis aurora na južnoj hemisferi
aurora borealis aurora na sjevernoj hemisferi, polarna svjetlost
Index Indeks