Index Indeks
serylation serilacija
sesame sezam
sesame seed sezam-sjeme, sjeme sezama
sesame seeds sezam
sesmic focus Hipocentar
session misija, razdoblje razmjene podataka, sesija, sjednica, školska godina, zasjedanja, zasjedanje
session initiation protocol protokol za inicijaciju sesije
session layer sesijski sloj, sloj sjednice
session protocol data unit podatkovna jedinica protokola sjednice
sessions sjednice
set aparat, asortiman, čvrst, garnitura, grupa, imenovati, izbor (stvari), komplet, namjestiti, namješten, namještene, odredio, odrediti, određen, određeni, podešen, podignuta lopta za smeč, položiti, postaviti, postavljen, prionuti, pripremiti, propisan, razmještene, serija, set, sklop, skup, stalan, staviti, urediti, uređaj, utvrditi, zaći, zadan, zgusnuti se
set (of current) smjer prema kojem ide morska struja
set a record postaviti rekord
set alight upaliti, zapaliti
set back prepreka, smetnja, zadržavanje
set designer scenograf
set eyes on ugledati
set forth iznijeti, navedene, navedeni, poslati
set free osloboditi
set in motion pustiti u rad
set lost izgubljeni set
set object blocks blokovi nizova objekata
set of articles garnitura proizvoda
set of machines strojni agregat
set of model points skup točaka modela
set of rules pravilnik, skupina pravila
set off izbojak, krenuti
set one's cap gladiti
set out donijeti, iznesen, izraženim, krenuti, namjerio, navesti, planirati, početak, utvrditi, utvrđivati
set out conditions donijeti uvjete, navesti uvjete
set out in Article 37 naveden u članku 37.
set out on a journey uputiti
set over doznačiti
set point potrebna vrijednost, set lopta
set request postavni zahtjev
set right dotjerati, opraviti
set screw utični vijak, vijak za namještanje
set square crtački trokut
set symbol simbol skupa
set task zadati, zadati zadatak
set the offense postaviti napad
set the screen postaviti blokadu, postaviti ekran, postaviti zaslon
set theory teorija skupova
set top box upravljačka kutija za televiziju
set up etablirati se, instalirati, nastati, osnivati, osnovati, postaviti, postavljen, stvarati, uspostaviti, utvrditi
set up someone podvaliti
set up time vrijeme uspostavljanja (veze)
set with a half-roll dizanje povaljkom
set won dobiveni set
set-aside zemljište na ugaru
set-asides neriješeni zadaci, rezerve
setback prepreka, smetnja
set-off prebijanje, prijeboj
set-over screw vijak za centriranje
sets skupovi
setscrew podešeni vijak, utični vijak, vijak za namještanje, vijak za podešavanje, vijak za posta.
sett kaldrma, kamene kocke
settee divan, klupa s naslonom, mali otoman
setter dizač, dodavač za smeč
setting dekoracija, instaliranje, kićenje, kostimi, montaža, namještanjem, odrednica, odrednice, okolina, okov, okvir, parametar, podešavanje, podešavati vrijednost, podizanje lopte za smeč, polaganje, položaj, postavka, postavljajući, postavljamo, postavljanje, postavljanje, podešenje, redanje, reguliranje, režija, situacija, smještaj, udešavanje, ugađivanje, zalazak
setting aside poništaj
setting time vrijeme vezanja
setting times vrijeme vezanja
setting up osnivanje, uspostava
setting up(of) postavljanje
settings opcije, postavkama, postavke, postavke, podešavanja
setting-up of operations započinjanje djelovanja
settle dogovarati, dogovoriti, etablirati se, isplatiti, izravnati, namiriti, namjestiti se, naplatiti (od dužnika), naseliti, naseliti se, nastaniti, nastaniti se, odlučiti, odrediti, osloboditi, platiti, podmiriti, postaviti, praviti, riješiti, sjesti, slegnuti se, smjestiti, smjestiti se, spustiti se, srediti, uglaviti, urediti, ustanoviti
settle down padati, padati (tuča, grad), slijegati se, smirivati, snaći se, snalaziti se, taložiti se
settle in useliti se
settled naseljavaju, nastanjen, nastanjivali, obavljene, odlučen, određen, opskrbljen, riješen, riješene, staložen, udomili, udomljen, ustaljen, utvrditi, utvrđen
settlement bivstvovanje, dogovor, grad, kolonizacija, nagodba, namira, namirenje, namirenje računa, naselje, naseljenje, naseobinu, obračunavanje, opskrbljenje, podmirenje, pogodba, rješavanje, rješenje, selo, seoce, slijeganje, uređenje, utvrđivanje
settlement date dan dospijeća, dogovoreni dan vraćanja zajma
Settlement Network Mreža naselja
settlement of accounts obračun
settlement of disputes rješavanje sporova
Settlement on the river bank naselje na obali rijeke
settlement risk rizik poravnanja, rizik zaključka
settlement services usluge namirenja
settlements naselja, naselje
settlements in the open naselja na otvorenom
settler kolonist, naseljenik
settling slijeganje, smirivanje, taloženje, taložni, umirivanje
settling in naseljuju
Settling rate brzina sedimentacije
settling tank taložni tank
set-top box upravljačka kutija TV za biranje videa na zahtjev
setup definirati, instalacija, instaliranje, maketa, namjestiti, organizacija, plan, podesiti, podešavanje, postava, postaviti, postavljanje, postavu, prijevara, prilagoditi, priprema, setup, shema, struktura, ugoditi, uređaj, ustanoviti
set-up plan, stan, stanje
set-up scale skala bez nule
setup time vrijeme postavljanja
sevedge rub tkanine
seven sedam, sedmica, sedmorica
seven and eight year old children sedmogodišnja i osmogodišnja djeca
sevenfold sedmerostruk
seven-layer model sedmoslojni model
seven-segmented LED display sedmerodijelni LED prikazivač (sedam LED dioda)
seventeen sedamnaest, sedamnaesto
seventeenth sedamnaesti
seventh sedmi
seventieth sedamdeseti
seventy sedamdeset, sedamdesetak
sever odijeliti, odrubiti, odvojiti, podijeliti, rasjeći, raskinuti, razrezati
several mnogi, neki, nekolicina, nekoliko, pojedinačan, pojedini, poneki, poseban, različit, razni, više
severally napose, odgovarajuće, pojedinačno, posebice
severance odvajanje, prekid, raskid, razdvajanje
severance pay otpremnina
severe grub, jak, jedak, krut, ljut, okrutan, oštar, oštrije, ozbiljan, snažan, strog, teške, težak, veliki, zajedljiv, žestok
severe and profound mental retardation teža i teška mentalna retardacija
severe bacterial infections teške bakterijske infekcije
severe bora olujna bura
severe duty rad u teškim uvjetima
severe mental retardation teža mentalna retardacija
severe reactor accidents teški reaktorski akcidenti
severely jako, teško
severely errored seconds broj sekundi s više od 10 pogrješki, broj sekundi s više od 10 pogrješki (na sat)
Severely head injured child teške ozljede glave u djece
severity jačina, oštrina, ozbiljnost, predostrožnost, stroge mjere, strogost, surovost, težina, točnost
severity code kod za provjeru
severity errored cell block ratio omjer blokova sa znatnim pogreškama i ukupnog broj
severity index of CRS indeks težine rinosinusne bolesti
sew odvoditi vodu, odvodnjavati, prišiti, prišivati, prošiti, prošivati, sašiti, šiti, šivati, ušivati, zašivati
sew in ušiti
sew together sastaviti
sew up sašiti, ušiti, zašiti
sewage fekalije, kanalizacija, odvodne vod, otpadna voda, otpadni
sewage tank sanitarni tank
sewer ispuh, kanalizacijska cijev, odvod, odvodni kanal
sewer pipe odlijevna cijev
sewerage kanalizacija, kanalizacijskog, sistem kanalizacije
sewing šivanja, šivanje
sewing machine šivaća mašina
sewing of knitwear cloth šivanje pletene odjeće
sewing process proces šivanja
sex dob, rod, seks, spol, spolni odnos, spolno općenje
sex appeal seksualna privlačnost
sex chromosome sploni kromosom, spolni kromosom, taurodontizam
sex differences spolne razlike
sex education spolno obrazovanje
sex encounter seksualni susret
sex worker prostitutka
sexadecimal heksadecimalan, s bazom 16
sexagesimal osnovan na broju 60
sexangle šesterokut
sexennial šestogodišnji
sexes spola, spolovi
sexism seksizam
sexist seksist
sex-role orientation spolna orijentacija
sextant sekstant, sprava za mjerenje kutne visine nebeskog tijela
sextic šestog stupnja
sextic alphabet sekstalna abeceda
sexton crkvenjak, grobar
sextuple šesterostruk
Sextus Empiricus Sekst Empirik
sexual čulni, seksualni, snošaj, spolni
sexual abuse seksualna zloupotreba, seksualno iskorištavanje, seksualno zlostavljanje
sexual behavior seksualno ponašanje
sexual behaviour seksualno ponašanje, spolno ponašanje
sexual conduct seksualno ponašanje
sexual contact seksualni kontakt
sexual discrimination spolna diskriminacija
sexual disease spolna bolest
sexual disorders seksualne smetnje
sexual education seksualna edukacija, spolni odgoj
sexual experiance sexualno iskustvo
sexual freedom spolna sloboda
sexual harassment spolno napastovanje
sexual intercourse spolni odnos, spolni odnos.
sexual minority spolna manjina
sexual mutilation spolno osakaćenje
sexual offence spolno kazneno djelo
sexual orientation seksualnu orijentaciju
sexual violence spolno nasilje
sexuality seksualnost, spolnost
sexually seksualno
sexually transmissible disease spolno prijenosna bolest, veneri na bolest, venerična bolest
sexually transmitted disease spolno prenosiva bolest
sexually transmitted diseases Spolno prenosive bolesti
sexually transmitted infection spolno prenosive infekcije
sexvalent heksavalentan
sexy erotičan, pikantan, privlačan, seksi, seksipilan, seksualno sugestivan, spolno uzbuđen
Seychelles Sejšeli
Sezession Secesija
SFOR SFOR
shabby bijedan, nizak, odrpan, otrcan, podli, pohaban, ružan, traljav, zapušten
shack daščara, koliba
shackle gambet, karika, obuzdavati, okovati, sputavati, škopac, zadržavati
Index Indeks