Index Indeks
sent poslan, poslane, poslao, slao, upućen
sentence izreka, kazna, osuditi, osuđivati, osuđuje, presuda, programska rečenica, programski slog, rečenica
sentenced osuđen
sentences rečenice
sentential mood rečenični modus
sententious jezgrovit, mudar, poučan, pun aforizama
sentient osjetljiv
sentiment čuvstvo, mišljenje, naklonost, osjećaj, osjećajnost, sentimentalan, sentimentalnost
sentimental čuvstven, osjećajan, sentimentalan, silno osjećajan
sentimental value afektivna cijena, subjektivna sentimentalna vrijednost
sentimentalism čuvstvenost
sentimentality osjećajnost, sentimentalnost
sentiments osjećaji
sentinel indikator, karakter, oznaka, straža, stražar, stražariti
sentron elektronska cijev
sentry dežurni, straža, stražar
sentry box stražarnica, stražarska kućica
separability separabilnost
separable može se odvoji., odvojiv
separate dijeliti, individualan, odijeliti, odijeljen, odvojen, odvojena, odvojiti, podvojiti, pojedini, poseban, posebni, rastaviti, rastaviti se, različit, udaljiti, zaseban, zasebnom
separate from otcijepiti se
separated odvojen, razdvojiti
separated person rastavljena osoba
separately odvojeno, posebno, zasebno
separates dijeli
separating rastavljanje, razdvajanje, razdvojni
separation odjeljivanje, odvajanje, otcjepljenje, rastanak, rastava braka, rastavljanje, razdvajanje, razdvojenost, razjedinjenje, razvod, separacija, separacijskih
separation of powers podjela vlasti
separation processes separacijski procesi
separation zone pojas razdvajanja, zona razdvajanja
separatist separatistički, separatističkim
separator odvajač, razdjelnik, razdvajač, separator
separator belt razdvajajući remen
separatory koji odjeljuje
sepsis sepsa
septa dijafragme, pregrade
septate s pregradama
September rujan
septennial jednom u sedam godina
septentrional sjeverni
septic izaziva trulež, otrovan, septičan
septic encephalopathy septična encefalopatija
septicaemia sepsa, trovanje krvi
septum dijafragma, pregrada
septuple posedmerostručiti, sedmerostruk
sepulchral grobni, pogrebni, prigušen, zagrobni
sepulchre grob, grobnica, sahraniti
sepulchres grobnica
sequacious uzastopan
sequel ishod, naknadni događaj, nastavak, posljedica
sequence dosljednost, ishod, logičnost, nastavak, niz, poredak, poredati, posljedica, postupni niz, red, redanje, redoslijed, sekvenca, slijed, sljedovanje, sortirati
sequence access pristup po red
sequence link adresa nastavka
sequence number redni broj (u signalnoj jedinici), redni broj paketa
sequence number cell ćelija rednog broja
sequence numbering numeriranje niza (paketa)
sequence of events slijed događanja
sequenced poredan
sequencer usklađivač
sequencing dovođenje ured, nizanje, određivati redoslijed, po redu, redoslijedni
sequent nastavak, posljedica, slijedeće
sequential dosljedan, koji potiče, redoslijedni, sekvencijalan, sekvencijski, serijski, slijedni, uzastopan
sequential access storage memorija sekvencijalnog pristupa
sequential configuration konfiguracija veze sa slijednim postavljanjem, slijedna konfiguracija
sequential object block blok objekata koji slijede u nizu
sequential storage sekvencijska memorija, slijedna memorija
sequentially dosljedno, pravilno, sekvencijalno, uzastopno
sequester odvajanje, osamiti, zaplijeniti
sequestration konfiskacija, sekvestracija, zapljena
sequin cekin, sićušna metalna pločica, školjkica
Serb Srbijanka, Srbin
Serb Republic Republika Srpska
Serbia Srbija, Srbiju
Serbia and Montenegro Srbija i Crna Gora
Serbian srpski
Serbian language srpski jezik
Serbian Orthodox Church Srpska pravoslavna crkva
Serbian Women srpkinja
Serbs Srba, Srbi
sere osušen, uveo
serenade podoknica, serenada
serene bezbrižan, čist, jasan, miran, prozračan, spokojan, uzvišen, vedar
serenity mir, presvijetlost, spokojstvo, vedrina
serf kmet, rob, sluga
serf dom kmetstvo, ropstvo
serfage ropstvo
sergeant narednik, podnarednik, vodnik
serial po redu, redni, roman u nastavcima, serijski, slijedni
serial adapter serijski prilagodnik
serial bus serijska magistrala, serijska sabirnica
serial by bit bit-serijski
serial correlation's test test serijskih korelacija
serial data serijski podatci
serial data transmission serijski prijenos podataka
serial device serijski uređaj
serial in parallel-out serijski ulaz - paralelni izlaz
serial in serial-out serijski ulaz - serijski izlaz
serial input/output serijski ulaz-izlaz
serial interface serijski vezni sklop, serijsko sučelje
serial interface card kartica serijskog veznog sklopa
serial line Internet protocol protokol Interneta za serijske kanale, serijski linijski protokol Interneta za priključak
serial line IP protokol Interneta za serijske kanale, serijski linijski protokol Interneta za priključak
serial number serijski broj
serial port serijska vrata, serijski priključak, Serijski ulaz, serijski vezni sklop, serijsko U/l sučelje
serial to parallel serijsko-paralelna pretvorba
serial transfer unit jedinica serijskog prijenosa
serial transmission serijski prijenos
serially serijski
serial-parallel serijsko-paralelni
seriatim jedno za drugim, redom, sukcesivan
sericulture svilarstvo, uzgoj svilenih buba
series komplet, niz, nizu, progresija, red, serija, serije, slijed, spoj
series expansion razvoj u red
serin divlja kanarinka, žutarica
serious ozbiljan, promišljen, staložen, trezven, važan
seriously ozbiljan, ozbiljno, staložen
seriousness ozbiljnost, važnost, značajnost
sermon besjeda, govor, propovijed
serological differentiation index indeks serološke razlike
serology serologija
seroprevalence seroeprevalencija
serotonergic synapse serotoninska sinapsa
serotonin serotonin
serotonin transporter serotoninski prijenosnik
serotoninergic serotoninergični, serotoninski
serpent izdajica, zmija
serpentine izdajnički, nalik na zmiju, vijugav, zmijski
serrate fino ozubiti, isjeckan, nazubljen, zupčast
serrated izrezuckan, ozupčen, reckast, zupčast, zupčasti rez
serration izrezuckanost
serried rame uz rame, zbijen
serrodyne fazni modulator
serum serum
serum lipides serumski lipidi
serum markers serumski biljezi
servant momak, sluga, sluškinja, službenik
serve dostaviti, dvoriti, iznijeti, obavljati, odslužiti, ophoditi se, pogodovati, poslužiti, raditi, robovati, servirati, servis, služiti, služiti nekome, učiniti uslugu, zadovoljavati
serve a sentence robijati
serve with uručiti
served služi
server igrač koji servira, mrežni uređaj koji pruža uslugu drugim uređajima, opslužni kanal, opslužni uređaj, poslužitelj, poslužnik, server
server administration facility usluga uprave poslužnika
server login ID identifikacijska oznaka za rad na poslužniku, lozinka za rad na poslužniku
server message block blok poruke poslužitelja
server process ID identifikacija procesa poslužnika, lozinka za rad na poslužniku
server tuning prilagođavanje poslužnika
server-side include uključivo od strane poslužitelja
server-to-user transfer prijenos od poslužnika ka korisniku
serves služi
service ljubaznost, održavanje, održavati, opsluživati, pomoć, popravljati, posluživanje, posluživati, red, rod vojske, servirati, servis, skup funkcija koje poslužnik stavlja na raspolagan, služba, službi, služenje, snabdjeti, usluga, za održavanje
service access point pristupna točka, servisna pristupna točka (točka koja povezuje sloj
service access point identifier identifikator pristupne točke telekomunikacijskoj
service accrual dospjeli staž
service advertisement oglas usluge, promidžba usluge
service agent posrednik usluge
service agreement dogovor o uslugama
service area područje posluživanja
service broker posrednik koji nudi paket usluga krajnjem korisnik, uslužni posrednik
service control function funkcija nadzora usluge
service control point čvor za nadzor usluge, nadzorna točka usluge, točka nadzora usluge
service creation environment function funkcija okoline za kreiranje usluge
service creation language jezik za stvaranje usluga
service data function funkcija upravljanja podacima usluge, funkcija upravljanja podatcima usluge, funkcija za upravljanje podacima, funkcija za upravljanje podatcima, uslužna podatkovna funkcija
service data point čvor za pohranu podataka, mjesto usluge, podatkovna točka usluge
service data unit jedinica korisnikove informacije protokola, podatkovna jedinica usluge, podatkovna poruka klijentu
service definition definicija usluge
service delivery isporuka usluge
service digits bitovi okvira za prijenos poruka alarma ili drugih, uslužni bitovi
service element element usluge
service feature obilježje usluge
Service for Public Relations and Media Služba za odnose s javnošću i informiranje
service free besplatno servisiranje
service independent block blok neovisan o usluzi, uslužno neovisni blok
service indicator indikator usluge
service industry uslužna djelatnost
service information octet informacijski oktet o usluzi (u signalnoj jedinici, oktet koji definira korisnički dio
service level agreement ugovor o razini usluge
service line linija serviranja
service management agent function funkcija posrednika za upravljanje uslugom
service management application system aplikacijski sustav za upravljanje uslugama
service management function funkcija upravljanja uslugom
service management layer sloj upravljanja uslugama
service management system s u stav upravlja nj a uslugama
service mark uslužni žig
service message kratka poruka između mrežnih središta koja se odno, poruka usluge
service network application aplikacija uslužne mreže
service node uslužni čvor, uslužno čvorište
service occupation uslužno zanimanje
Service of the Working Bodies of the Parliament Služba radnih tijela Sabora
service pipe dovodna cijev
service plain uslužna ravnina (u modelu inteligentne mreže)
service port sučelje usluga
service primitives podatkovne jedinice za vertikalno komuniciranje iz, uslužni primitivi
service properties upotrebna svojstva
service provider davalac usluge, davatelj usluga, pružatelj usluga, uslužnik
service providers davatelji usluga
service providers - air carriers davatelji usluga-avioprijevoznici
service providing personnel servisno osolje
service reply odziv usluge, odzivna poruka na zahtjev za uslugom
service request po ruka zahtjeva za uslugom, zahtjev za uslugom
service reserve pričuva staža
service revenue prihod od usluge
service specific connection oriented protocol protokol upravljanja vezom ovisan o usluzi
service specific convergence sublayer konvergencijska razina ovisna o usluzi
service specific coordination function funkcija koordinacije ovisna o usluzi
service station benzinska stanica, servisna radionica
service strong potpun servis
service switching control point čvor za komutiranje i nadzor usluga
service switching function funkcija komutiranja usluge
service switching point čvor za komutiranje usluga, prospojna točka usluge, uslužni komutacijski čvor
service table tablica službe
service users korisnici usluga
service zone zona serviranja
serviceability lakoća u radu, pogodnost, uporabivost
serviceable koristan, otporan, pažljiv, pogodan, trajan, upotrebljiv, uslužan
service-level requirements zahtjevi na razini usluge
services djelatnost, djelatnosti, poslove, poslovi, sadržaji, servisi, služba, službe, usluga, uslugama, usluge
services auxiliary to insurance usluge vezane uz osiguranje
services company uslužno poduzeće
services contract ugovor o usluzi
service-tested isproban u rad
servicing održavanje, popravljanje, posluživanje, servisiranje, servisnog
serviette salveta, ubrus
servile nizak, podlački, pokoran, ponizan, robovski, ropski
servility ropstvo, servilnost, ulagivanje
serving obrok, opsluživanje, posluživanja, serviranja, serviranje
serving area područje posluživanja
serving base station poslužujuća osnovna postaja (osnovna postaja s koj
serving cell poslužujuća ćelija (koja sadrži poslužujuću osnovn
serving fault greška kod serviranja
serving team momčad koja servira
servitor sluga, službenik, služitelj
servitude izdržavanje kazne, porobljavanje, robovanje, ropskom odnosu, ropstvo, služnost, zavisnost
servo posredni, servo-, servomehanizam, slijedni, uslužni
servo system slijednim sustavima
servo-action samonamještanje
servo-amplifier servopojačivač
servo-analyzer servoanalizator
servo-contact servo-kontakt
servo-control servoregulacija
servo-drive servopogon
servo-driven pogonjeno servomotorom
servo-element servočlan
servomechanism servomehanizam
servomodulator servomodulator
servomotor servomotor
servomultiplier servomultiplikator
servo-operated sa servomehanikom
servorelay servorelej
servo-system servosistem
Index Indeks