Index Indeks
self bez primjesa, biće, isti, ja sam, osoba, osobno, prirodan, sam, samo, sebi, suština
self- automatski-pre., samo-prefiks
self command vladanje sobom
self concept samopoimanje
self confidence samopouzdanje
self critical samo-kritičan
self defence samoobrana
self denial samoodricanje
self discipline samodisciplina
self drive bolts spit
self evident očevidan
self indulgent sklon uživanju
self interest vlastiti interes
self made koji se probio, samoprobitačan, uspjeo bez ičije pomoći
self opinioned tvrdoglav
self possessed hladnokrvan, priseban, staložen
self praise samohvala
self propelled na svoj pogon, samohodni
self same isti
self satisfied samozadovoljan
self taught samouk
self-absorption samoapsorpcija
self-acting automatski, mehanički
self-actuated neposredni
self-adapting samopodešavanje, samoprilagodljiv
self-adaptive samoprilagodljiv
self-adjoint samopridružen
self-adjusting automatski, samopodesiv, samopodešavanje
self-adjustment automatska regulacija, samonamještanje
self-administration samouprava
self-alignment samopodešavanje
self-assembly molekulsko samoudruživanje
self-assistance samopomoć
self-assurance samopouzdanosti
self-call automatski poziv
self-centering automatsko centriranje
self-check automatska provjera, automatsko ispitivanje
self-checking automatska provjera, samoispitujući
self-clamping samostezni
self-clocking autosinkronizacija
self-closing valve brzozatvorivi ventil
self-combustion samosagorijevanje, samozapaljenje
Self-compaction concrete Samokompaktirajući beton
self-confidence samopouzdanje
self-configuration s a m o razmještaj, samopostavljanje, samoraspoređivanje
self-consistent dosljedan samom sebi
self-contained nezavisan, sa svim dijelovima, samostalan, ugrađen
self-control samoregulacija, suzdržljivost
self-cooling prirodno hlađenje
self-correcting samoispravljivi
self-defence samoobrana
self-defense samoobrana
self-defining samoodredivi, samoodređujući
self-determination samoodređenje
self-discharge samopražnjenje
self-emission vlastita emisija
self-employed samostalno zaposlen, samozaposleni
self-employed person samostalni djelatnik, samostalno zaposlena osoba
self-employment samostalno obavljanje djelatnosti, samozapošljavanje
self-esteem samopoštovanje
self-evaluation samoevaluacija
self-evident bez dokaza, bjelodan, jasan, očigledan, očit
self-excitation samopobuda, samopobuđivanje
self-excited samopobuđen
self-explanatory razumljivo samo po sebi, tumačenje nije potrebno
self-explanatory item stavka razumljiva sama po sebi
self-financing samofinanciranje
self-governance samouprave
self-government samouprava
self-guidance automatsko vođenje
selfhealing samoizlječenje
self-healing samoizlječiv, samoobnavljanje
self-heat samozagrijavanje
self-heating samozagrijavanje
self-help samopomoć, samozaštita
self-homing automatsko navođenje
self-ignition samopaljenje, samozapaljenje
self-importance uobražavanje
self-induced samoinduktivan
self-inductance samoinduktivnost
self-induction samoindukcija
self-inflicted injure samoozljeđivanje, samoranjavanje
selfish egoist, egoizam, sebičan
selfishness egoizam, sebičnost
self-jamming samoblokirajući
self-learning automatsko ispravljanje, samoučenje
selfless nesebičan
self-lining samoosiguranje
self-loading automatsko punjenje, samopuneći
self-locking samozatvarački
self-luminous samosvijetleći
self-management samoupravljanje
self-modulation automodulacija, vlastita modulacija
self-monitoring s autokontrolom
self-motion samopokretanje
self-motivating samomotivirajući
self-moved samopokretan
self-oiling automatsko podmazivanje
self-operated automatski
self-optimized samooptimiziranje
selforganization samoorganizacija
self-organized structures samoorganizirajuće strukture
self-organizing samoorganiziranje
self-paced vlastitim tempom
self-powered s vlastitim pogonom
self-programmable one-chip microcomputer samoprogramljivo mikroračunalo na jednom čipu
self-propelled samohodni
self-propelled ship brod s vlastitim porivom
self-protected samozaštićeni
self-pulse samoimpulsni
self-quench samogaseći
selfranking samorangiranje
Self-rating chack list Skala samoprocjene simptoma
self-rating scales upitnici samoprocjene
self-recording samoregistracija, samoregistriranje
self-regulated learning samoregulacija učenja, samoregulirajuće učenje
self-regulation autoregulacija, samoregulacija
self-repair automatski popravak
self-repairing automatsko održavanje
self-running automatski, samoizvodljiv
self-saturated samozasićen
self-saturation samozasićenje
self-service samoposluživanje, samoposluživanje .
self-shielding automatska zaštita
self-signed certificate samopotpisana vjerodajnica
self-similarity process sebi-sličan proces, sebi-sličan proces (npr. promet sa sličnim statist
self-starter automatski pokretač
self-starting automatsko pokretanje, samozaletni
self-stopping automatsko zaustavljanje
self-sufficiency samodostatnost
self-sufficiency farming proizvodnja za vlastite potrebe
self-sufficiency in energy neovisnost u energetici
self-sufficiency in food samodostatnost u hrani
self-sufficiency rate stopa samodostatnosti
self-sufficient autonomni
self-supporting nezavisan
self-synchronous stream cipher samosinkronizirana slijedna šifra
self-unloading dump vessel brod s nagibnim iskrcavanjem
self-unloading vessel brod sa samostalnim iskrcavanjem
sell izdati, iznevjeriti, prevariti, prodaja, prodajemo, prodati, prodavati, trgovati, uvjeriti
seller prodavač, prodavatelj
selling prodaja
selling at a loss prodaja s gubitkom
selling costs troškovi prodaje
selling price prodajna cijena
sells prodavanih
selvage rub tkanine
selves svoje "ja"
semantic jezikoslovni, semantički, semiotički
semantic adjectival phraseologisms značenjski adjektivni frazeologizmi
semantic analysis semantička analiza
Semantic Practices značenjske prakse
semantic system značenjski sustav
semantics semantika
semaphore davati znakove, semafor, signalizacija, signalizacija (s dvije zastavice), signalizirati, signalna sprava
semblance izgled, prividnost, sličnost
semester polugodište
semi polu- prefiks
semi - free software distribuirati i modificirati, djelomično slobodni softver, kopirati, softver kojeg se može upotrebljavati
semi duplex Poludupleksni prijenos
semi gable polu kalkan
semi invertible secret key algorithm poluobratljivi postupak s tajnim ključem
semiactive poluaktivan, poluautomatski
semi-adder poluzbrajalo
semi-annual polugodišnji
semi-axis poluos
semibalanced polubalansni, poluuravnotežen
semibutterfly poluleptir
semichina poluporculan
semicircle polukrug
semicircular polukružne, polukružni
semiclassical measures poluklasične mjere
semiclosed poluzatvoren
semi-closed poluzatvoren
semicollared flycatcher šarena muharica
semicolon točka i zarez, točka-zarez
semiconducting poluvodički
semiconducting compounds poluvodički spojevi
semi-conductive poluvodički
semiconductor poluvodič, poluvodički
semiconductor crystal poluvodički kristal
Semiconductor devices Poluvodički elementi
semiconductor laser poluvodički laser
semiconductor optical amplifier poluvodičko optičko pojačalosemi-iterative
semiconductor radiation detectors poluvodički detektori zračenja
semicontinuous polukontinuiran, polupostojan
semicontinuous process semikontinuirani postupci
semicycle poluperiod
semi-detached spojene dvije obiteljske kuće
semi-detached house spojene dvije obiteljske kuće
semi-diameter polumjer
semidry polusušen, prosušen
semifinals poluzavršnica
semi-finals polufinale, poluzavršnica
semifinished poluzavršen
semifluid polutekući, polutekućina
semifluidity polutekuće stanje
semigraphical grafoanalitički
semigroup polugrupa
semi-humid semihumidni
semiinsulating poluizolacija
semiinsulator poluizolator
semi-iterative poluponovljiv
semilinear semilinearan
semiliquid polutekući
semilog semilogaritamski
semimagnetic polumagnetski
semi-manufactured goods industrijski poluproizvod
semimartingales semimartingali
semimetal polumetal
semi-metal polumetal
semimolten polurastopljen, polutekući
seminar seminar, seminara
seminars seminara, seminarima
seminary bogoslovija, seminar
seminet polumreža
semiology semiotika
semio-pragmatics semio-pragmatika
semiotics semiotika
semiperforated poluizbušen
semiperiod poluperiod
semi-permanent polustalni, polutrajan
semipermanent connection polutrajna veza
Semipervious confining layers Slabopropusne naslage
semi-public transport polujavni prijevoz
semi-qualified polukvalificiran
semirange kvaziraspon
semi-ref gas carrier plinski tanker za prijevoz plina max tlaka 7 kg/cm
semiremote poludaljinski
semirigid polukrut
semisimple Lie groups poluproste Liejeve grupe
semi-skilled worker polukvalificirani radnik
semi-soft cheese polutvrdi sir
semi-solid casting lijevanje u poluskrućenom stanju
semistandard polustandardni
semistor silicijski otpornik
semisubmersible poluuronjiv
semitheoretical poluteoretski
semitone poluton
semi-trailer poluprikolica
semitranslucent poluprozračan
semitransparent poluproziran, poluprozirne
semivariable polupromjenjiv
semivocoder poluvokoder
semi-word poluriječ
semolina griz, krupica
senate savjet, senat, zakonodavno tijelo
senator senator
senatorial senatorski
send baciti, ispuštati, odaslati, odašiljati, otposlati, otpremiti, poslati, pošaljite, predati, slati, širiti, upućivati, uputiti
send a wire poslati telegram
send away otpustiti
send back vratiti
send behind text poslati iza teksta (naredba), postavljanje označenog objekta iza teksta
send forth slati
SEND key tipka za poziv (na pokretnoj postaji)
send off odaslati, svečani ispraća
send out isključiti iz igre, udaljiti
send out of the play udaljiti iz igre
send to back poslati na kraj (naredba), postavljanje označenog objekta iza teksta
sender davač, odašiljač, otpremnik, pošiljatelj, predajnik
sender-receiver primopredajnik
sending odašiljanje, otprema, slanje, upućivanje, upućivanjem
sending word javljanje
sendmail slati poštu (naredba)
Senegal Senegal
senescence starenje
senf senf, slačica
senile ishlapio, starački
Senile macular degeneration Senilna makularna degeneracija
senility ishlapjelost, oronulost, starost
senior na posljednjoj godini, pretpostavljeni, senior, stariji, starješina, student, učenik završnog razreda, visok, viši
senior liaison officer viši časnik za vezu
senior management više rukovodeće osoblje
senior military observer viši vojni promatrač
senior official visoki dužnosnik, visoki predstavnik
senior official representing Croatia visoki predstavnik Hrvatske
senior position viša dužnost, viši položaj
senior staff officer viši stožerni časnik
seniority duljina radnoga staža, funkcija, funkcija osobe u tvrtki, starješinstvo
seniors seniorke
sensation dojam, iznenađenje, osjećaj, osjet, osjetljivost, senzacija, utisak, uzbuđenje
sensational senzacionalan, uzbudljiv
sense čitanje, čitati, čulo, dojam, ispitati, ispitivanje, misao, mišljenje, očitavati, odrediti smjer, osjećaj, osjećanje, osjet, osjetilo, osjetiti, pamet, razum, saznanje, smisao, smislu, smjer, svijest, zdrav razum, značenje
sense command nalog za čitanje
sense light cenzorska lampica
sense of place oćut mjesta
sense signal nalog čitanja, signal čitanja
sense switch programirani prekidač, senzorski preklopnik
sense wire memorije s magnetnim jezgricama, žica za čitanje
sensed line usmjerena linija
sensed signal detektiran! signal, očitani signal, primljeni signal
senseless besmislen, bez života, glup, mrtav, u nesvijesti
sensibility osjećajnost, osjetljivost, točnost
Sensibility reduction Smanjenje osjetljivosti
sensible opipljiv, osjetan, osjetljiv, pametan, razborit, razuman, svjestan
sensible heat flux fluks senzibilne topline
sensibly osjetno, primjetno, razumno
sensing očitavanje, opažanje, osjećanje, osjetni, raspoznavanje
sensitive čulan, čuvstven, emotivan, kolebljiv, osjetljiv, prihvatljiv, razdražljiv, tanan
sensitive area osjetljivo područje
sensitive product osjetljivi proizvod
sensitive to radioactive pollution osjetljiv na radioaktivno zagađenje
sensitiveness osjetljivost, senzitivnost
sensitivities osjetljivosti
sensitivity osjetljivost
sensitivity analysis analiza osjetljivosti
sensitivity to caries tests testovi osjetljivosti na karijes
sensitivity to drug osjetljivost na lijek
sensitization aktivacija
sensitizer pojačana osjetljivost
sensitometer senzitometar
sensitometric senzitometrijski
sensitometry senzitometrija
sensor davač, detektor, detektoru, osjetilo, pokazivač, programsko osjetilo, senzor
Sensor- Obrada senzorskih
sensor fusion fuzija senzora
sensoric integration senzorička integracija
sensorineural hearing loss zamjedbena nagluhost
sensors senzori
sensory osjetljivi, senzorni, senzorske, senzorskih
sensory characteristics senzorska svojstva
sensory cortex senzorni korteks
sensory ecology ekologija osjetila
sensory evaluation senzorika
sensory properties senzorska svojstva
sensual čulan, pohotljiv, razbludan, senzualan, tjelesan
sensuality čulnost, pohotljivost, putenost
sensuous čulni, estetski, opaziv, osjetan, osjetljiv, puten
Index Indeks