Index Indeks
secrecy čuvanje tajne, izdvajanje, izolacija, tajanstvenost, tajna, tajnost, tajnovitost, uzdržljivost, zakopčanost
secret povučen, skriven, skrovit, tajan, tajanstven, tajna, tajni, tajnim, tajnost, uzdržljiv
secret ballot tajno glasovanje
secret key tajni ključ
secret key cryptography kripto grafija s tajnim ključem
secret key distribution dostava tajnog kljuca, raspodjela tajnog kljuca
secret key generation proizvodnja tajnog kljuca
secret service tajna služba
secret sharing dijeljenje tajne, sudjelovanje u zajedničkoj tajni
secret society tajno društvo
secretarial tajnica, tajnički
secretarial allowance tajnička naknada
secretarial staff tajničko osoblje
secretariat tajništvo, tajništvu
secretariat of an Institution tajništvo institucije
Secretariat of the Government Tajništvo
Secretariat of the Ministry Tajništvo Ministarstva
Secretariat of the Parliament Tajništvo
secretary sekretar, sekretarica, tajnica, tajnik, tajnika
Secretary General glavni tajnik
secretary general UN glavni tajnik UN-a
secrete kriti, lučiti
secretive ćutljiv
secretly potajno
secrets tajanstvenim, tajne, tajni
secret-service obavještajna služba
sect sekta
section blok, četvrt, desetina, dijelu, dio, dionica, oblast, odjel, odjeljak, odjeljenje, odlomak, odrezak, odsjek, paragraf, presjek, profil, rastaviti, rez, sekcija, teren
section loss gubitci na dionici, gubitci na stazi
section overhead zaglavlje sekcije
sectional dioni
sectional area površina presjeka
sectional view presjek
sectionalized podijeljen, sekcijski
sectioning podjela na sekcije, sastavni
sectioning link sastavni spoj
sections dijela, odjela, odjele, presjeka
sector dio područja (pokrivanja ćelije posluživan jednom, dio zemljišta, grana, isječak, područje, sektor, sektora, šestar, zona
sector commander zapovjednik sektora
Sector for Copyright and Related Rights Sektor za autorsko pravo i srodna prava
Sector for Information and Public Relations Sektor za informacije i suradnju s okruženjem
Sector for Land Surveys Sektor za državnu izmjeru
Sector for Patents Sektor za patente
Sector for the Cadastral System Sektor za katastarski sustav
Sector for Trademarks Sektor za znakove razlikovanja
Sector for Water Management Sektor za upravljanje vodama
sector headquarters stožer sektora
Sector of Business Statistics Sektor poslovnih statistika
Sector of Development Sektor razvoja
sector of disk isječak diska, odsječak diska, sektor diska
Sector of Information Sektor informacija
Sector of Information Technologies Sektor informatičkih tehnologija
Sector of Labour and Living Standards Statistics Sektor statistika rada i životnog standarda
Sector of Legal Sektor pravnih
Sector of National Accounts Sektor nacionalnih računa
Sector of Social Service Statistics Sektor društvenih statistika
sector of the economy gospodarski sektor, sektor gospodarstva
sectoral agreement sektorski sporazum
sectoral aid pomoć sektoru
sectoral planning sektorsko planiranje
sectoral priorities sektorski prioriteti
secular jednom u sto g., necrkveni, stogodišnji, svjetovni, vječit
secular education svjetovno školstvo
secular music svjetovna glazba
secular space svjetovni prostor
secular State svjetovna država
secular variation sekularna varijacija
secundum prema
secure dobiti, dobro čuvan, neopasan, nepokolebljiv, osiguranja, osigurati, postojan, pouzdan, pribaviti, siguran, sigurnost, učvrstiti, uvjeren, uvjeriti, zajamčiti
secure access management upravljanje sigurnošću pristupa
secure electronic transactions sigurne elektroničke transakcije, zaštićene podatkovne komunikacije
secure simple network management protocol sigurnosni protokol upravljanja mrežom (Internet)
secure socket layer protokol za prijenos zaštitno kodiranih podataka
secure telephone system zaštićeni telefonski sustav
secure telephone unit zaštićena telefonska jedinica
secured claim osigurana tražbina
securing osiguravanje, sigurnosni
securities vrijednosni papiri, vrijednosnice, vrijednosnih papira, vrijednosnim papirima
securities market tržište vrijednosnih papira
securitisation securitizacija
security garancija, jamstvo, novčani papiri, osiguranje, pokriće, sigurnosne, sigurnosnim, sigurnost, sigurnosti, uvjerenost, uvjerenje, zaloga, zaštićenost, zaštita
security and stability sigurnost i stabilnost
security area sigurnosno područje
Security Council Vijeće sigurnosti
security interest sigurnosni interes
security loading doplatak za sigurnost
security management upravljanje koje osigurava zaštitu (upravljanih ob
security of supply sigurnost opskrbe
security of the travel documents zaštita putnih isprava
security parameters index kazalo zaštite podataka
security policy sigurnosna politika
Security Policy of the European Union sigurnosna politika Europske unije
security screening sigurnosno prikazivanje
security services zaštitarstvo
security systems sigurnosni sistemi
security-related service element sigurnosni element usluge
security-related services sigurnosne usluge
sedan nosiljka
sedate miran, sabran, staložen, trijezan, uravnotežen
sedateness sabranost, staloženost, uravnoteženost
Sedation Uspavljivanje
sedative sedativ
sedecimal heksadecimalan, sedecimalan
sedentary sjedeći
sedge rogoz, šaš, trska
sedge warbler trstenjak rogozar, trstenjak trščar
sediment gustiš, naslaga, sediment, sedimentu, sloj, talog, taložina
sediment transport transport nanosa
sedimentacija erythrocyte sedimentation rate, sedimentation
sedimentacija eritrocita erythrocyte sedimentation rate
sedimentary taložni
Sedimentary basins Taložni bazeni
sedimentary systems sedimentacijski sustavi
sedimentation bistrenje vode, sedimentiranje, taloženje, taloženjem
sedimentology sedimentologija
sediments sedimenti, taloge
sedition pobuna, propaganda, zavođenje
seditious buntovan, revolucionaran
seduce iskušavati, prevariti, sablazan, sablazniti, zavesti, zavoditi, zavođenje
seduction prijevara, zavođenje
sedulous istrajan, marljiv, radan
see gledati, ispratiti, naći, opazila, opaziti, Pogledajte, posjetiti, pratiti, razgledati, razumjeti, sastati se, shvatiti, sresti, sresti se, vidi, vidite, vidjeli, vidjeti
see about pobrinuti se
see after pobrinuti se
see also Note 6.2 below vidi također donju napomenu 6.2.
see notes overleaf vidi upute na poleđini, vidjeti upute na poleđini
see remarks appended vidi napomene u prilogu
see through dokučiti
see to pobrinuti se
see you vidimo se
See you late Do skorog viđenja
see you later! do skorog viđenja!!
seed bacati sjeme, ići u sjeme, kakvoća sjemena, klica, očistiti, potomstvo, proklijati, rod, sijati, sjeme, zametnu, zasijati, zrno
seed and pollen banks banka polena i sjemena
seed butters sjemenski maslac
seed flax laneno sjeme
seed flour sjemensko brašno
seed fraction frakcije sjemena
seed processing dorada
seed production sjemenarstvo
seed shape oblik
seed yield prinos sjemena
seedless bez koštica
seedling mladica, sadnica
seeds sjeme, sjemenje
seedy odrpan, sjemenast, zlovoljan
seeing budući da, pošto, uzimajući u obzir, vid, viđenje
seek istraživati, nastojati, podnijeti zahtjev, pokušati, potražite, pronaći, teže, težiti, tragati, traženje, tražiti, zahtijevati
seek out potražiti
seeker tražilac, tražitelj
seeking pretraživanje, traže, tražeći, traženje, u potrazi
seem činilo se, činiti se, doimati se, izgledati
seemed izgledalo
seeming lažan, prividan, tobožnji, varljiv
seeminggly tobože
seemingly izgleda, naizgled
seemly doličan, pristojan
seems čini se, činilo se, činio se, izgleda, razvidno
seen opažen, vide, vidio, viđen, viđeno
seep cijediti se, curenje, curiti, iscurjela tekućina, kapati
seer prorok, vidovit čovjek, vidovnjak
seesaw klackalica, kolebanje
seethe kipjeti, klokotati, pjeniti se, vreti
see-through prozirne
Segestica Segesticu
segment dio, duž, koluti, odjeljak, odsječak, odsječak (skupa podataka ili mreže), odvojiti na dijelove, segment, segmentima
segmental segmentni
segmentation dijeljenje na odsječke, odvajanje, podjela programa, segmentacija
segmentation and reassembly podrazina sastavljanja i rastavljanja
segmentation and reassembly sublayer podsloj rastavljanja i ponovnog sastavljanja, podsloj segmentacije i združivanja
segmented encoding law po segmentima linearizirani zakon kodiranja, segmentirani zakon kodiranja
segmented markets theory teorija tržišne segmentacije
segmenting podjela poruke na odsječke (pakete), segmentiranje (poruke)
segregate izoliran, odijeljen, odvajanje, odvajati, odvojen, razvrstati
segregated ballast čisti balast odvojen od prljavih zauljenih voda
segregation izdvajanje, odvajanje
seigneur vlastelin
seine ribarska mreža
seiner ribarski brod s poteznom mrežom
seismic seizmički, seizmičkim, trusni
seismic energy seizmička energija
seismic isolation seizmička izolacija
seismic monitoring seizmičko nadziranje
seismic reflection Seizmička refleksija
seismic surveys Seizmička mjerenja
seismicity seizmičnost
seismics seizmika
seismogram seizmogram
seismograph seizmograf
seismographer seizmograf-oso.
seismographic seizmografski
seismographical seizmografski
seismography seizmografija
seismologic seizmološki
seismological seizmološki
seismologist seizmolog
seismology seizmologija
seismometer seizmometar
seismometric seizmometrijski
seismometrical seizmometrijski
seismometry seizmometrija
seismoscope seizmoskop
seize čvrsto svezati, domoći se, hvatati, iskoristiti, obuzeti, oduzeti, osvojiti, oteti, plijeniti, posjedovati, pričvrstiti, razumjeti, shvatiti, spopasti, stegnuti, ščepati, uhvatiti, ukliještiti, zaplijeniti, zaribati, zgrabiti
seizing korištenjem, prisvajanje
seizure hapšenje, konfiskacija, nastup, pljenidba, uzapćenje, zapljena, zauzeće
seizure acknowledgement potvrda zauzeća
seizure of goods oduzimanje dobara
seizure signal signal zauzeća
seizure threshold konvulzivnog praga
seldom malokad, nerijetko, rijetko
select izaberete, izaberite, izabirati, izabrati, izbor, izdvajanja, izdvajanje, izuzetan, obilježiti, odaberi, odaberite, odabirati, odabran, odabrati, opremiti, označavanje, označiti, selekciju, selekcionirati, selektiraj, sortirati
select period razdoblje odabira, razdoblje selekcije
select query upit izdvajanja
select tables selektirane tablice
selected odabran, odabrani, odabranih, odabranom
selected intersections odabrane dionice
selected structure raznodobna struktura
selected works odabir radova
selecting birački, biranje, izbor, izborni, izborom, izdvajanje, odabira, odabrati, pozivni
selection asortiman, biranje, izabiranje, izabrana, izbor, obilježeno, odabir, odabiranje, odabiru, odbir, selekcija, selekcije, selekcijom
selection and estimation izbor i ocjena
selection check ispitivanje izbora
selection models modeli selekcije
selection of approaches izbor povoljnih metoda izrade
Selection of fresh season salads Izbor svježih sezonskih salata
selection of pupils izbor učenika
selection of suitable trees from Nature odabir pogodnih primjeraka iz prirode
selection of teeth izbor zuba
selection response uspjeh selekcije
selection rules selekcijska pravila
selection theory teorija selekcije
selectionable izborni
selective izmjenljiv, različit, selektivan, selektivni
selective acknowledgment selektivno potvrđivanje
selective call prozivanje, selektivni poziv
selective call acceptance selektivno prihvaćanje poziva
selective call forwarding selektivno prosljeđivanje poziva
selective call rejection selektivno odbacivanje poziva
selective cell discarding selektivno odbacivanje stanica
selective communication selektivno komuniciranje, selektivno priopćavanje
selective dissemination of information selektivno širenje informacija
selective distribution agreement sporazum o selektivnoj distribuciji
selective field selektivno polje
selective harvesting selektivno sakupljanje
selective immune suppression selektivna imunosna supresija
selective inhibition selektivna inhibicija
selective repeat procedure postupak selektivnog ponavljanja
selectively odabrano, selektivno
selectivity selektivnost
selector birač, izbornički, izbornik, odabirnik, polje izbora mogućnosti, selektor
selector channel birač kanala, selektor kanala (ulazno - izlazni sklop za poveziv
selenate selenat, sol selenske kiseline
selenite selenit
Index Indeks