Index Indeks
scam muljaža
scamp loše raditi, nitkov, protuha
scamper bježanje, letimice čitati, pobjeći, umaknuti, žuriti se
scampi škampi
scan gledati, ispitati, ispitivanje, ispitivati, istraživati, motriti, očitati, pretražiti, pretraživanje, pretraživati, razgledati, razlaganje, razlagati, skaniranje, skenirati
scan groups ulančavanje brojaka
scan line pretražna linija (vodoravna linija rastera)
scan matrix matrica pretraživanja
scan rate učestalost skaniranja
scandal bruka, nečastan čovjek, skandal, spletke, sramota
scandalize olajavati
scandalous sablažnjiv, skandalozan, sramotan
Scandinavia skandinavski
scandinavian Skandinavac, skandinavski, skandinavskom
Scandinavian cross skandinavski križ
scandium skandij
scannar ultrazvučni radar
scanned skenirane, skeniranu
scanned still image skenirana mirna slika, slika dobivena skeniranjem papirnog dokumenta ili
scanner čitač, čitač osnovne poruke elektroničke pošte, ispitivač, pretraživač, pretražnik, razlagač slika, redni čitač, skaner, skener, skeneru, slikovni čitač, uređaj za ispitivanje, uređaj za pretraživanje
scanners skenera, skeneri
scanning pretraživanje, razlaganje, skeniranje, snimanje, traženje
scanning electron microscopy scanning elektronska mikroskopija
scans skenira
scansion razlaganje
scant mali, mršav, nedovoljan, oskudan, redak
scantiness oskudica, oskudnost
scantling greda, uzorak
scanty škrt
scanty data nedostatni podaci, nedovoljni podaci, oskudni podaci
scape spas, stapka, umaknuće
scapegoat nečija žrtva
scapegrace besposličar, obješenjak, vragolan
scar brazgotina, mrlja sramote, napraviti ožiljak, ožiljak, podvodni greben, rana, stijena, strma litica, zarasti
scarce deficitaran, jedva, jedva jedvice, nedovoljan, oskudan, rijedak, s mukom
scarcely jedva, jedva jedvice, rijetko, teško
scare panika, preplašiti, prestraviti, strava, užas
scarecrow strašilo, strašilo za ptice
scares lećasti ulošci čistog ugljena u pješčenjaku, tanki proslojci pirita u ugljenom sloju
scarf čoja, kravata, marama, rubac, spoj, šal, veliki rubac, vratna marama
scarify zasjeći
scarlet crven, grimiz, grimizan
scarlet bean crveni grah, grah-crveni
scarlet fever šarlah
scarp kosi potporni zid, nagib, strma kosina
scarve rubac, ures
scarves rupci, ures
scary jeziv, stravičan, zastrašujući
scathing oštar, preziran, zajedljiv
scatter bacati, prosuti, prskati, rasijati, rasipanje, raspršenost, rasprši vati, raspršiti, rastjerivati, rasturanje, rasturiti, rasturiti se, razagnati, razasuti, razbacati, razdati, razići se, razmještaj
scatter chart raspršni grafikon
scattered rasijan, raspršen, raspršni, rasturen, rasuo, rasut, rasutih, raštrkan, razasut
scattered reflection raspršena refleksija, raspršeno odbijanje
scatterer raspršivač
scattergram dijagonala rasipanja
scattering frekvenciji), proces promjene signala (po smjeru, rasijavajući, rasipanje, raspršenja, raspršenje, raspršenje svjetlosti u optičkom vlaknu, raspršivanja, rasturanje
scattering constant konstanta raspršenja
scattering matrix matrica raspršenja
scattering parameter parametar matrice raspršenja, raspršni parametar
scatterometer mjerač raspršenja
scavenge čistiti, mesti ulice, očistiti, pročistiti
scavenger osoba koja skuplja odbačene stvari, smetlar
scavenging čišćenje, deionizacija
scenario knjiga snimanja, scenarij
scenarios scenariji
scenarios of development scenariranje
scene bina, događaj, kulise, mjesto radnje, podij, poprište, pozornica, prizor, scena, skandal, zbivanje
scenery ambijenata, ambijent, krajobraz, kulise, prizor, scenska dekoracija
scenes scene
scenic dramatski, dramski
scent miris, mirisa, mirisati, nanjušiti, njuh, osjet mirisa, osjetiti, parfem, trag, zadah
scents mirisa, mirisi
scepter žezlo
sceptic skeptik, sumjalo, sumnjalo
sceptical koji sumnja, skeptičan
scepticism psihologija
sceptre žezlo
schedule dodatak ispravi, dodijeliti, grafikon, inventar, katalog, lista, napraviti raspored, plan, planirati, popis, pregled, prilog, program, raspored, red vožnje, sastaviti grafikon, sastaviti popis, satnica, spisak, tabela, trajanje, unijeti u raspored, vozni red, vremenski plan, vremenski raspored
schedule appointment raspored obveze
schedule meeting zakazivanje sastanka
scheduled isplanirana, namješten, planiran, predviđen, programiran, redovni
scheduled for adoption planiran za usvajanje
scheduler određivač, planer, raspoređivač, upravljački program
scheduling određivanje rokova, organiziranje, planiranje, raspoređivanje redoslijeda poslova, sastavljanje kalendara natjecanja, upravljanje, vremensko planiranje
scheduling problems problemi rasporeda
scheelite šelova olovna ruda
schema shema
schematic dijagram, shema, shematski, shematsko crtanje
schematize izraziti shematski, opisati shematski
scheme dijagram, intrige, mapa, nacrt, napraviti plan, obris, plan, plan rada, planirati, planovima, postavke, praviti planove, pregled, program, raspored, shema, shemu, spletkariti, spletke
schemer projektant
scheming planiranje
Schengen Agreement Šengenski sporazum
Schiff bases Schiffove baze
Schiff bases metal chelates metalni kelati Schiffovih baza
schinken pršut
schism čizma, raskol, šizma
schismatic šizmatik
schist Škriljavac
schizophrenia shizofrenija
schizophrenics shizofreni
schlong kurac
schnapps šnaps
scholar đak, naučnik, stipendist, školarac, učenik, učenjak
scholarly učen, znanstveno
scholarship dohodak, stipendija, stipendiranje, učenost
scholarship on musical culture znanost o glazbenoj kulturi
scholarships stipendiranje
scholastic formalan, pedantan, skolastički, skolastik, skolski, školnik, školski, učen, učiteljski
school glazbena škola, jato riba, škola, školovanje, školovati, školske, školski, školskog
school abroad škola u inozemstvu
school achievement školski uspjeh
school age školska dob
school attendance pohađanje škole
school building školska zgrada
school canteen školska blagovaonica, školska kantina
school choir školski zbor
school climate školsko ozračje
school corridor školski hodnik
school culture školska kultura
school dance školski ples
School education Odgoj i obrazovanje
school environment školsko okruženje, školsko ozračje
school events događaj, zbivanja u školi
school everyday life školska svakodnevica
school fees školarina
school gym školska gimnastička dvorana
school inspection školska inspekcija
school legislation školsko zakonodavstvo
school library školska knjižnica
school life školski život
school medicine školska medicina
school of arts of crafts škola za primijenjenu umjetnost
school play školski igrokaz
school playground školsko igralište
school report svjedodžba, školski izvještaj
school results školski rezultati
School Teacher učitelji
school textbook školski udžbenik
school transport školski prijevoz
school uniform školska uniforma
school year školska godina
schoolbag đačka, školska torba
schoolboy đak, učenik
schoolfellow školski drug
schoolgirl učenica
school-industry relations odnos škole i gospodarstva
schooling školovanje
schoolmaster učitelj
school-master učitelj
schoolmistress učiteljica
schools škola, školama, škole
schoolwork školska aktivnost
school-working life relations odnos škole i rada
schoolyard školsko dvorište
schooner pokrivena kola, škuna, vrč za pivo
Schottkey's diode Schottkyjeva dioda
Schrödinger semigroup Schrödingerova polugrupa
Schwarz methods Schwarzove metode
Schwenkel švenkel
sciatic bedreni, išijatičan
sciatica išijas
science grana nauke, nauka, nauke, prirodne znanosti, spretnost, učenost, vještina, znanost, znanosti, znanstveni, Znanstveni rad, znanstveno, znanje
science about crime technic znanost o tehnici zločina
science branch grana nauke
science fiction znanstvenoj fantastici
science in tourism znanost u turizmu
science in water regeneration znanost u regenaciji voda
science policy znanstvena politika
sciences znanost, znanosti
scientific naučan, naučnički, stručan, stručna, znanstven, znanstveni, znanstvenim, znanstvenog
Scientific & Research Projects znanstveni projekti
scientific (professional) standards and criteri znanstveni (stručni) standardi i kriteriji
scientific activity znanstvena aktivnost
scientific and technical information znanstvena i tehnička informacija, znanstvene i tehničke informacije
scientific apparatus laboratorijska oprema
scientific article znanstveni čalnak
scientific calculation računanje u znanosti
scientific communication znanstvena komunikacija
scientific communications znanstvene komunikacije
scientific community znanstvena zajednica
scientific computing znanstveno računanje
Scientific conference znanstveni skup
scientific contributions znanstveni doprinosi
scientific cooperation znanstvena suradnja
scientific description znanstveni opis
scientific development razvoj znanosti
scientific education znanstveno obrazovanje
scientific exchange znanstvena razmjena, ZNANSTVENA SURADNJA
scientific fields znanstvena područja
scientific gatherings znanstveni skupovi
scientific information znanstvene informacije, znanstveno informiranje
Scientific Integrity znanstvenoistraživačka čestitost
scientific journals znanstveni časopisi
scientific knowledge znanstvena spoznaja
scientific language znanstveni jezik
scientific library znanstvena knjižnica
scientific literacy znanstvena pismenost
scientific meaning of atheism znanstveno značenje ateizma
scientific meeting znanstveni skup
scientific meetings znanstveni skupovi
scientific method znanstvena metoda
scientific methodology znanstvena metodologija
scientific methods znanstvene metode
scientific methods of decision-making znanstvene metode odlučivanja
Scientific Misconduct znanstvena prevara
scientific notation znanstvena notacija, znanstveni zapis, znanstveno bilježenje
scientific paper znanstveni članak
Scientific parks Znanstveni parkovi
scientific periphery znanstvena periferija
scientific press znanstveno novinarstvo
scientific productivity znanstvena produktivnost
scientific profession znanstvenik
scientific programmes znanstveni projekti
scientific progress znanstveni napredak
scientific prominence znanstvena istaknutost
scientific publications znanstvene publikacije
scientific qualification znanstvena kvalifikacija
scientific realism znanstveni realizam
scientific register znanstveni registar
scientific research znanstvena istraživanja, znanstveno istraživanje
scientific style znanstveni stil
scientific terminology znanstvena terminologija
scientific work znanstveni rad
Scientifical and technological development Znanstveno-tehnološki razvoj
Scientifically-Intensive Development Model znanstveno-intenzivni model razvoja
scientific-professional description znanstveno-stručni prikaz
scientific-technological identity znanstveno-tehnološki identitet
Scientific-technological park Znanstveno-tehnološki park
scientific-technological progress znanstveno-tehnološki razvoj
scientific-technological revolution znanstveno-tehnološka revolucija
scientist naučnik, učenjak, znanstvenik
scientists znanstvenici
Index Indeks