Index Indeks
sank potopiti
Santa Claus Djed Mraz
Santa Cruz Operations UNIX UNIX tvrtke Santa Cruz Operations, višezadaćni operacijski sustav
santa fe convention konvencija iz santa fe-a
Sao Tome and Principe Sveti Toma i Princip, Sveti Toma i Prinsipe
Săo Tomé and Príncipe Sveti Toma i Prinsipe
sap biljni sok, bubanje, budala, intrigirati, kopati rov, krv, minirati, podlokati, podrivati, podzemni rov, potkopati, potkopavati, životna snaga
SAP vector element element adrese pristupne točke
sapid ukusan
sapience mudrost, nadrimudrost, znanje
sapient pametan, razborit
sapling mladica, mlado stablo, mladunče
saponins saponini
sapper pionir
sapphire safir, safirski
sapphire laser safirni laser
sappiness budalastost, krepkost, sočnost
sappy budalast, energičan, glup, mlad i krepak, pun snage, sentimentalan, sočan
saprobity saprobnost
Sarajevo Sarajevu
sarcasm sarkazam, zajedanje, zlobna primjedba
sarcoma sarkom
sardine sardela, sardina, srdela, srdjela
Sardinia Sardinija
sardinian warbler crnorepa grmuša
sardonic podrugljiv, zajedljiv, zloban
Sarmatian sarmat
sash lenta, prozorski krst, prozorski okvir
sashimi  sashimi
sass drzak odgovor
sat sjedio, sjela
satan đavo, sotona
satanic vražji
satchel đačka, đačka torba, torbica
sate presititi, zasititi
sateen saten
satellite pratilac, satelit, sljedbenik
satellite - based mobile system pokretni sustav temeljen na uporabi satelita
satellite - switched TDMA višestruki pristup s vremenskom podjelom s komutac
satellite access method metoda pristupa putem satelita
satellite access protocol protokol pristupa putem satelita
satellite communications komunikacije putem satelita, satelitske komunikacije
satellite detection satelitska detekcija
satellite digital audio broadcasting satelitska služba digitalnog radija
satellite DNA satelitne DNA, satelitska DNA
satellite geodesy satelitska geodezija
satellite images satelitske snimke
satellite interface unit jedinica sučelja satelita
satellite interworking unit satelitska jedinica za međusobni rad
satellite link satelitska veza
satellite meteorology satelitska meteorologija
satellite mission life trajanje misije satelita
satellite mobile radio satelitski pokretni radio
satellite multiple access protocol protokol višestrukog pristupa putem satelita
satellite network satelitska mreža
satellite news gathering novinstvo putem satelita
satellite orbit precession precesija putanje satelita
satellite packet broadcasting emisija paketa putem satelita, rad i o difuzija paketa putem satelita
satellite revolution period perioda kruženja satelita
satellite RNAs satelitne RNA
satellite system satelitski sistem, satelitski sustav
satellite television broadcasting satelitska televizijska difuzija
satellite town satelitski grad
satellite weight težina satelita
satiable zadovoljavajući, zadovoljiti
satiate prezasićen, zasićenost, zasititi
satiation utoljavanje, zasićenje
satiety prezasićenost, sitost, zasićenost
satin atlas, saten, svila
satire poruga, satira
satiric satiričar
satirist satiričar, satirik
satisfaction ispaštanje, isplata, ispunjavanje, podmirenje duga, udovoljavanje, zadovoljavanje, zadovoljenje, zadovoljstvo, zadovoljstvom, zadovoljština
satisfaction measurement scale barometar zadovoljstva
satisfaction with life zadovoljstvo životom
satisfaction with work zadovoljstvo poslom
satisfactorily dostatno, dovoljno, namirujući, pomirljivo, pomirujuće, ugodno, umirujuće, zadovoljavajuće
satisfactory dovoljan, zadovoljavajuće, zadovoljavajući
satisfied zadovoljan, zadovoljavao, zadovoljen, zadovoljenne, zadovoljnog
satisfy dati zadovoljštinu, udovoljiti, utažit, utažiti, zadovoljavati, zadovoljiti, zadovoljiti nekoga
satisfying udovoljavanja, zadovoljavajući, zadovoljavanju, zadovoljenja
SATNET paketna satelitska mreža, SATNET
saturate natopiti, neutralizirati, prožeti, zasićivati, zasititi
saturated zasićen, zasićena, zasićeni
saturated fat zasićene masnoće
saturated oil nafta zasićena plinom
saturated porous medium saturirana porozna sredina
saturation saturacija, zasićenost, zasićenja, zasićenje
saturation effect efekt zasićenja
saturation kinetics kinetika zasićenja
Saturday subota, subotu
Saturdays subota, subotom
Satureja montana subspmontana Satureja montana subspmontana
saturnine olovni
satyr satir
sauce bezobrazluk, drskost, odbrusiti, pekmez, preliti sosom, sok, sos, umak, umakom, začin, začiniti
saucepan lonac za pirjanje, plitka posuda, rajngla s drškom
saucer taca, tanjurić, tanjurić pod šalicom
sauces umaci
saucy bezobrazan, drzak, kicoški, pomodarski
Saudi Arabia Saudijska Arabija
sauerkraut kiseli kupus, kiselo zelje
sauna sauna, saunom
saunter besciljna šetnja, besposličiti, tumaranje, tumarati
saurkraut kupus
sausage aerostat, ćevap, kobasica
sausage antenna cilindrična antena
sausage meat nadjev za kobasice
sausage-meat nadjev za kobasice
sausages kobasica, kobasice
sautéed veal scallop odrezak (naravni)
Sava banks savsko priobalje
Sava nappe Savska navlaka
SAVA RIVER SAVA
Sava River basin of Sisak Sisačka Posavina
savage baraba, barbar, divlja, divljak, divlji, grub čovjek, nenapučen, surov, urođenik
savageness divljaštvo
savanna savana
savannah savana
savant mudrac, naučnik, učenik
save ekonomizirati, izbaviti, izuzev, memoriraj, očuvati, odbijati napad, osim, pohraniti, poštedjeti, sačuvati, snimanje, snimi, snimiti, spasiti, spremanje, spremati, spremiti, štedjeti, uštediti, uštedjeti
save as snimi kao
save as defaults snimi kao standardne
save icons snimi ikone
save set dizanje nakon loše dodane lopte
save up uštedjeti
saved očuvan, pohranjen, spremljeni
saved by spremio
saveloy safalada
savepoint točka pohrane (transakcija)
saver izbavitelj, spasilac, spasitelj, štediša
saves sprema, ušteđuje
saving čuvanje, čuvaran, čuvarnost, osim, spas, spašavanja, spremanje, štednja, ušteda, ušteđevina
saving energy and labour ušteda energije i ljudskog rada
saving plan štedni plan
savings štedionica, štednja, štednjom, ušteda, uštedu
savings bank štedionica
savings book štedna knjižica
savings depositor štediša
savings determinants čimbenici štednje
savings-bank štedionica
saviour izbavitelj, spasilac, spasitelj
savi's warbler barski cvrčić, običan cvrčić
savor mirisati
savory cubar, mirisan, prijatan, ugodan, ukusan
savour aroma, draž, imati ukus, miris, mirisati, okus, osobina, privlačnost, probati, sladiti se, slast, smisao, tek, ugled, ukus, začiniti
savourless bez ukusa
savoury prijatan, ukusan
savoury sauce pikantni umak
savoy kelj
savoy cabbage glavati kelj, kovrčavi kupus, kupus-kovrčavi
Savudrija-Buzet anticline Savudrijsko-buzetska antiklinala
saw izreka, pila, pilati, piliti, poslovica, ugledala, vidio, vidjeti
saw mills pilanski
saw the air lamatati rukama
sawdust piljevina
sawing inaccuracy netočnost piljenja
sawmill strugara
saw-mill pilana
sawn piljen, rezan
sawtooth zubac testere
sawtoothed pilast, zupčast
saxifrage kamenika
Saxon miners Saski rudari
Saxons Saxoni
Saxony Sachsen, vunena pređa, vunena tkanina
Saxony-Anhalt Sachsen-Anhalt
saxophones saksofoni
saxtron vrsta antene
say čitati, govoriti, iskazati, izjaviti, kazati, mišljenje, mnijenje, napomenuti, odgovarati, pričati, reći, red, saopćiti, ustvrditi
say hello pozdraviti
say out izgovoriti
saying kazivanje, poslovica, reći
says kaže
Sband frekvencijski pojas S, područje S
scab izdajica, krasta, krasta na rani, nitkov, okrastaviti, svrab, štrajkbreher, šuga
scabbard korice oružja
scabbling klesanje
scabby krastav
scabrous delikatan, hrapav, neravan
scads mnoštvo
scaffold gubilište, podij, podizati skele, praviti podij, skele, stratište, tribina
scaffolding građa za skele, građevina
scalability broja čvorova u mreži, sposobnost rasta (npr. prijenosne brzine, virtualnih putova i kanala)
scalable dostižan ljestvama, koji se ljušti, koji se menja bez deformiranja, mjerljiv na skali, podesiv, podesive veličine, skalabilan
scalable fonts fontovi promjenljive veličine, skalabilni fontovi
scalable system skalarni sustav (računalni sustav s više procesora
scalar skalar, skalarni
scalar potential skalarni potencijal
scald ofuriti, opariti, opekotina, oprljiti, ožeglina, skandinavska pjesma, sklad, skuhati
scale glazbena ljestvica, kamenac, krljušt, ljestve, ljestvica, ljuska, ljuštiti, mjera, mjeriti, opseg, pjena, popeti se, popeti se na ljestve, procjenjivati, promjena veličine, ravnalo, razini, razmjer, skakati, skala, stepenice, strugati, stupanj, težiti, vaga, vagati, vagati nešto, verati se, zdjelica vage
scale down smanjiti u određenom omjeru, umanjiti u određenom razmjeru
scale drawing nacrt u mjerilu
Scale effect učinak mjerila
scale factor faktor razmjere
Scale for Assesment of Attitudes and Values Skala za ispitivanje stavova i vrijednosti
scale for measuring abstract acceptability skala za ocjenu prihvatljivosti apstrakta
scale modifier faktor točnosti
scale setting postavljanje skale
scale span mjerno područje skale
scale up povećati u određenom omjeru, povećati u određenom razmjeru
scaled pokriven krljuštima, s utezima, sa zdjelicom
scaled paper papir s podjelom, registratorski papir
scale-down proporcionalno smanjivanje
scalene raznostran, trokut
scale-of-ten dekadni
scale-of-two binarni
scaler djelitelj, uređaj za brojanje
scales ljuske, vaga
scale-up proporcionalno povećanje
scaling čišćenje kamenca, čišćenje ribe, dijeljenje, dimenzioniranje, preračunavanje, razmjeravanje, skaliranje, skidanje rđe mehaničkim putem
scaling down postupno smanjenje, sniženje
scaling factor faktor normali., faktor normalizacije, faktor normira., faktor normiranja
scaling machine naprava za skidanje rđe
scaling up postupno povećanje
scallops polukružni rubovi zastave
scalp koža lubanje, laka zarada, oderati kožu, skalp, skalpirati, špekulirati
scalpel skalpel
Index Indeks