Index Indeks
sacofricosis džepni biljar
sacral crkvenog, sakralna, sakralni, sakralnih, sakralnog
sacrament krštenje, otajstvo, pričest, simbol, svečana zakletva, zavjet, znak
sacred svet, Svete, sveti, vjerskih
sacrifice žrtva, žrtvovanje, žrtvovati
sacrificial prodan s gubitkom, žrtven, žrtveni
sacrificing žrtvovanje
sacrilege bogohuljenje, skrnavljenje, svetogrđe
sacrilegist oskvrnitelj
sad bijedan, nemio, nepopravljiv, neugodan, opak, sjetan, taman, turoban, tužan, zagasit, zao, žalostan
sad willow žalosna vrba
sadden ražalostiti se
sadder tužniji
saddle opteretiti, osedlati, planinsko sedlo, sedlo, sjedište
saddler sedlar
sadly tužno, žalosno
sadness tuga, žalost
safari safari
safe bezopasan, čitav, hladnjak, kasa, neoštećen, neškodljiv, oprezan, ostava, pouzdan, siguran, sigurnom, spremište, točan, zdrav
safe conduct flag zaštitna zastava
safe keeping čuvanje
safe sex sigurni spolni odnos
safe working load (SWL) dopušteno opterećenje (SWL)
safeguard čuvati, jamstvo, mjere zaštite, očuvati, osiguranje, osigurati, propusnica, straža, štititi, zajamčiti, zaštita, zaštitnik
safe-guard osiguranje
safeguard measure zaštitna mjera
safeguarded štićen
safeguarding očuvanje sigurnosti, očuvanju sigurnosti, sigurno čuvanje
safeguarding of nuclear materials sigurno čuvanje nuklearnih tvari
safekeeping čuvanje
safely siguran, sigurno, sretno, zdravo
safety osiguranje, osiguravajuće uže, sigurnost, sigurnosti
Safety at sea Sigurnost na moru
safety belt sigurnosni pojas
safety conditions sigurnosni uvjeti
safety device sigurnosni uređaj
safety fuse upaljač
safety index indeks sigurnosti
safety margin doplatak za sigurnost
safety of industrial plants sigurnost industrijskih postrojenja
safety of machinery sigurnost strojeva
safety of the shipping sigurnost plovidbe
safety of transport services sigurnost prijevoznih usluga
safety shoes sigurnosne cipele sa metalnom zaštitom prstiju
safety standard sigurnosna norma
safety standards sigurnosni standardi
safety vault trezor
safflower oil ulje bojadistarskog bodlja
saffron šafran, žut kao šafran
sag objesiti se, padati, popustiti, provjes, sleći se, uleći se, ustupiti
saga legenda, predanje, saga
sagacious dovitljiv, oštrouman, pametan, pronicljiv, razborit
sagacity mudrost, pamet
sage kadulja, kaduljin, mudar, mudrac, pametan, žalfija
sagging progib
sagittal plane sagitalna ravnina
sagittarius strijelac
sago starch sago škrob
saguaro cactus saguaro, saguaro kaktus
sahib gospodar
said kazano, kažu, reče, rečeno, rekao
sail brod, broditi, doploviti, jedrilica, jedriti, jedro, lebdjeti, odjedriti, ploviti, zaplovite
sail out isplovljavaju
sailboard daska za jedrenje
sailboards daske za jedrenje
sailboat jedrilica
sailboats jedrilice
sailcloth platno za jedra
sailed plovili
sailing jedrenja, jedrenje, plovidba, plovno
sailing boat čamac na jedra, jedrilica
sailing ship brod na jedra, jedrenjak
sailing vessel brod na jedra
sailless bez jedra
sailor mornar, nautičar, pomorac
sailorly pomorski
sailors nautičari, pomoraca
sailor's chicken filet pileći file po mornarski
saint posvetiti, Sv., svetac, svetiti
Saint Christopher and Nevis Sveti Kristofor i Nevis
Saint Eustatius Sveti Eustazije
Saint Helena Sveta Helena
Saint Kitts and Nevis Sveti Kristofor i Nevis
Saint Lucia Sveta Lucija
Saint Martin Sveti Martin
Saint Pierre and Miquelon Saint Pierre i Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines Sveti Vincent i Grenadini
saints sveci, svecima, svetaca
sake korist, račun, radi, razlog, svrha, u ime
sake for the ~ of za volju
saker stepski sokol
salable kurentan, povoljan
salad salata, salata pripremljena za jelo
salad of the chef salata di chif
salamander daždevnjak
salami salama
salaried employee plaćenik
salaries accounting obračun plaća
salary dohodak, naknada, plaća, plaća činovnika, plata, zarada
salary accounting obračun plaća
salary scale skala dohotka
sale aukcija, prodaja, prodajnoj, prodati, prodavanje, rasprodaja
sale contract kupoprodajni ugovor
sale of services prodaja usluga
sales prodaja, prodajom, prodaju, trgovina
sales agent ovlašteni zastupnik
sales aid pomoć prodaji
sales forecast prognoza prodaje
sales occupation trgovačko zanimanje
sales office odjel prodaje
sales promotion unapređenje prodaje
sales representative trgovački predstavnik
sales staff trgovačko osoblje
sales tax porez na promet
salesgirl prodavačica
salesman prodavač, prodavatelj
saleswoman prodavačica
salience izbočenost
saliency ispupčenost
salient dio koji strši, glavni, ispupčen, istaknut, izbočen, izbočina, upadljiv, vidan
saline slan
salinity salinitet, slanost
saliva pljuvačka, slina
salivary glands žlijezde slinovnice
sallow vrba, žućkast
sally ispad, izljev, pokušaj proboja, šetnja, vožnja
salmon losos, lososovo meso, ružičasto žut
salmon fillets fileti od lososa
Salon salonu, uljepšavanje
saloon bar, časnička blagavaonica na brodu, dvorana, kavana, krčma, salon, trpezarija, zatvoreni automobil
salt draž, duhovitost, jedak, kupiti, privlačnost, skupljati, slan, slanim, sol, usoliti, zajedljiv
SALT Agreement sporazum SALT
salt brine lužine
salt pans solana
salt water slana voda
salt water intrusion prodor mora
salted posoljen, usoljen
Salted fish in olive oil Riba u soli i maslinovom ulju
salted pilchard slana srdela, usoljena srdela
salted product usoljeni proizvod
saltier slanije
saltire andrijin križ, križ Sv. Andrije
saltpeter salitra
saltpetre salitre
salts soli
saltus skok
saltwater morska voda
salt-water morske
saltworks solane
salty oštar, slan, zajedljiv
Salty cottage cheese strudel Slani štrudl od sira
salubrious zdrav
salutary ljekovit, spasonosan, zdrav
salutation pozdrav
salute pozdrav, pozdraviti
salvage popraviti, popravka, prerada, ratni plijen, spasavanje, spasiti, spašavanje, spašavanje broda, spašavanje imovine, spašavati, trofej
salvage ship spasilački brod
salvage vessel brod za spašavanje
salvageable popravljiv
salvaging spašavajući, spašavanje
salvation spas, spasenje, spašavanje
salve izbrisati, lijek, melem, namazati melem, spasiti, ukloniti, umiriti, zagladiti, zdravo
salver poslužavnik, služavnik
salvo gromki pljesak, počasna paljba
samarium samarij
same ali ipak, isti, isto, istoga, istovjetan, jednak, jednako, jednakost, jednolikost, na isti način, podjednak, poput, sličan, taj, usprkos
same time istovremeno
same to you također
Samoa Samoa
Samostalni sindikata ugostiteljstva i turizma Hrva Independent Union of Workers in Catering and Touri
sampan lak kineski čamac
sample mustra, ogled, pokazati, primjer, primjerak, proba, probati, skupljati, uzeti uzorak, uzorak, uzorkovati
sample and hold uzorkovati i za pamtiti
sample space prostor elementarnih događaja
sample survey istraživanje uzorka
sample synthesis sinteza uzoraka
sample text ogledni tekst
sampled odabran
sampled data odabrani podaci
sampler sklop za uzorkovanje, uređivač uzoraka, uzimatelj uzoraka, uzorenik, uzorkivač, uzorkovalo
sampler reader čitač pokusa
samples uzoraka, uzorci, uzorcima
sampling degustacija, ispitivanje, Sampliranje, uzimanje uzorka, uzimatelj uzoraka, uzorkovanje
sampling density gustoća uzorkovanja
sampling design plan uzorkovanja
sampling efficiency efikasnost uzorkovanja
sampling media materijal uzorkovanja
sampling on topological LCA groups samliranje na LCA grupama
sampling plan with variables plan uzorkovanja s varijablama
sampling rate brzina uzorkovanja, učestalost uzorkovanja
sampling series red sampliranja
sampling theorem teorem uzrokovanja
sampling time interval uzrokovanja
sampling velocity brzina uzorkovanja
San Marino San Marino
sanative ljekovit
sanctify blagosloviti, očistiti grijeh, osvetiti, posvetiti
sanctimonious licemjeran, pobožan
sanction dozvola, dozvoliti, odobrenje, odobriti, potvrda, potvrditi, sankcija, sankcionirati
sanction by a penalty kazniti dosuđivanjem prekršaja
sanctity bogobojaznost, nepovredivost, pobožnost, svetost
sanctuary hram, svetišta, utočište
sand čvrstina, energija, hrabrost, pijesak, pješčana plaža, pješčana ravnica, posuti pijeskom, pustinja, tamnožuta boja, trajanje života, trajnost, zasuti pijeskom
sand beach pješčana plaža, plaža (pješčana)
sand blasting pjeskarenje, skidanje rđe mehanički putem pjeska
sand carrier brod pjeskar
sand castle dvorac, kula od pijeska
sand dredger brod pjeskar
sand load balastno opterećenje
sand martin lasta bregunica
sandal sandala, sandalovina, sandalovo drvo
sandbank pješčani sprud
sand-clay mixture mineralna smjesa
sanded posut pijeskom
sanderling bijeli prudnik, bijeli žalar
sandily labavo
Sanding Brušenje
sandpaper šmirgl papir
sands pješčana obala
sandstone Pješčenjak
sandstones pijesci
sandstorm pješčana bura
sandwich sendvič, slojevit, slojevita konstrukcija, umetati, umetnuti
sandwich tern morska čigra
sandwiched spojen u sendvič
sandy nestabilan, pjeskovit, pješčan, pješčanim, pješčanu, žutocrvene boje
sandy beach pješčana plaža
sandy desert pješčara
sane pametan, razborit, razuman, zdrav
sanguinary krvav, krvni, krvoločan, krvožedan
sanitarium lječilište
sanitary higijenski, nužnik, sanitarni, zdravstveni
sanitary conditions zdravstvene prilike
sanitary facilities sanitarije
sanitary napkin higijenski uložak
sanitary towels higijenski ulošci
sanitation zdravstvo
Index Indeks