Index Indeks
retorsion retorzija
retort ljutit odgovor, odgovoriti, oštro odgovori, pobijanje, uzvratiti
retortion retorzija
retouch dotjerati, preraditi, retuširati
retrace ići unazad, povrat, povratni prelet zrake, pratiti, vraćati se
retract odbijati, odgađati, odreći se, ukinuti, uvući, uzeti natrag, zavlačiti
retractable koji se može uvući, na uvlačenje
retraction retrakcija
retransmission ponovni prijenos, ponovni prijenos poruke zbog neispravnog prijama, retransmisija
retransmission on timeout ponovni prijenos poslije isteka vremena
retransmission timer brojač ponovljenih prijenosa, vremenski sklop ponavljanja prijenosa
retreading protektiranje
retreat odstupanje, odstupiti, povlačenje, povući se, sklonište, starački dom, utočište, uzmak, uzmaknuti, uzmicanje
retrench ograničiti, opkopati, smanjiti, utvrditi
retrencment ograničavanje
retribution kazna, naknađivanje, odmazda, zaslužena kazna
retrieval dohvat, ponovno pronalaženje, popravljanje, pretraživanje (sadržaja pohranjene informacije), pristup, pronalaženje
retrieval method način dohvaćanja, način pronalaženja podataka
retrieval service usluga pretraživanja, usluga pretraživanja (pohranjenih informacija)
retrieve aportirati, dohvat, dozvati u pamet, ispraviti, izvući iz datoteke, naći, naći i poslati (naredba), naći podatak, naknaditi, nanovo, obnoviti, oporaviti, ponovno dobiti, ponovno pronaći, ponovno pronalaženje, ponovo pronaći, popraviti pogrešku, prenijeti, pretražiti, pronaći, spasiti, spasti, steći, učitati, uspostaviti, vratiti izgubljeno
retriever hvatač
retro unazad, uzmicati
retroaction djelovanje unazad, retroaktivnost
retroactive retroaktivan, retroaktivnih
retroactively retroaktivno
retroactivity retroaktivnost
retroactivity of a law retroaktivnost zakona
retrocede ići unazad, povlačiti se, uzmicati
retrocedent retrocedent
retrocession retro, retrocesija
retrocessionaire retrocesionar
retro-Diels-Alder reactions retro-Diels-Alderove reakcije
Retrofitting zamjena freona
retrograde vaporization retrogradno otparavanje
retrogression degeneracija, koji korača unazad, kretanje unazad, retrogresija
retropubic approach retropubični pristup
retrospect osvrt
retrospection obaziranje, osvrtanje, retrospekcija
retrospective osvrće unazad, retroaktivan, retrospektiva, retrospektivan
Retrospective study Retrospektivna studija
retrospectively naknadno, retrospektivno
retrovert okretati nazad
retry pokušati ponovno, ponovi, ponoviti, ponovni pokušaj
retry function funkcija ponovnog pokušaja
retry strategy strategija ponavljanja, strategija ponavljanja pokušaja
retrying ponavljanje pokušaja
return dohodak, izabrati, izvrat, naknada, naknaditi, obrt, odgovor, odgovoriti, plod, poslati natrag, povrat, povratak, povratna tipka, povući, prihod, prijava, profitabilnost, u prijašnje stanje, urod, vraćamo, vraćanja, vraćanje, vraćati, vratiti, vratiti (se), vratiti se, vratiti uzeto, vratnica (tipka na tipkovnici), zarada
return address povratna adresa
return and employment povratak i zaposlenje
return bend dupli luk
return call uzvratni poziv
return channel povratni kanal, priopćajni kanal manjega kapaciteta kojim se nadzi
return commission stornirana provizija
return information povratna informacija
return migration povratna migracija
return of premium povrat premije
return on assets prinos na imovinu
return on capital povrat na kapital
return on equity prinos na dionički kapital
Return on quality povrat na kvalitetu
return path povratni put
return period period izravnanja
return ticket povratna, povratna karta
return to opet se spojiti
return to employment ponovno zapošljavanje
return to zero povratak na nulu, povratak u nulu, vraćanje na ništicu
return(to) vratiti se
returned vraćen, vraćena
returned children migrants djeca povratnici
returned migrants povratnici
returned premium vraćanje premije
returnees povratnici
returning goods vraćena roba
returns vraća
returns for lay-up and cancellation clause klauzula o vraćanju premije
return-ticket povratna karta
reunion ponovno sjedinjenje, sastanak, sjednica, skup, zajednički susret
reuptake povrat
reuse ponovno korištenje
rev broj okreta, dati pun gas
Revalorisation revalorizacija
revalorization revalorizacija
re-valorization revaloriziranje
revaluation revalorizacija, revalvacija
revalue revalorizacija
revalued career average salary method metoda revaloriziranog prosječnog dohotka karijere
revanche match uzvratna utakmica
reveal iznijeti na vidjelo, objaviti, objelodaniti, odati, otkriti, otkrivati, pokazati, pokazuju, razglasiti
revealed otkriven
revealing iz čega se puno može zaključiti
reveals otkriva
reveille budnica, uranak
revel bančiti, bučna zabava, bučno se zabavljati, gostiti, gozba, pijančiti, pijanka, raspojasati se, slavlje, terevenka, uživati u, veseliti se, veselje, zabava, zabavljati se
revelation objelodanjenje, otkriće, otkrivanje, otkrivenje
revelry bučna pijanka
revenge odmazda, osveta, osvetiti, osvetiti se
revengeful osvetljiv, osvetnički, osvetoljubiv
revenger osvetnik
revenue dohodak, porez, prihod, prihodi
revenue account godišnji obračun, prijava prihoda
revenue officers porezni organi
revenues prihodi, prihodom
reverberant zvonak
reverberate odbiti se, odjeknuti, taliti, topiti
reverberation eho, jeka, odbijanje, odjek, odražavanje, reverberacija, višestruka jeka u zatvorenom prostoru
reverberation time vrijeme odjeka
reverberatory koji odbija, koji odražava
reverbrative odraz
revere cijeniti, poštovati, štovati
reverence naklonost, poštovanje, poštovati
reverend uvaženi, velečasni
reverent pun poštovanja, smjeran
reverie maštanje, sanjarenje
reversal obrat, obrtanje, poništenje, preinačenje, premještanje, preokret, preokretanje, promjena, ukidanje
reverse invertirati, inverzni, maknut unazad, naličje, naličju, naopak, natraške, neuspjeh, obrnut, obrnuti, okrenuti, oprečnost, poništiti, preinačiti, preokrenuti, promijeniti, revers, reverzni, stražnji, suprotan, suprotnost, ukinuti
reverse address resolution protocol protokol obrnutog razrješenja adresa (INTERNET)
reverse CDMA channel CDMA kanal od pokretne prema osnovnoj postaji, povratni CDMA kanal
reverse charging određivanje pristojbe pozvanomu (korisniku)
reverse dictionary odostražni rječnik
reverse engineering obrnuti inženjering, obrnuto inženjerstvo
reverse fatigue or reversing strength izmjenična dinamička izdržljivost
reverse fault Reversni rasjed
Reverse osmosis reverzna osmoza
reverse side suprotna strana
reverse voice channel govorni kanal od pokretne postaje prema osnovnoj p, povratni govorni kanal
reversed obratni
reversible povratni, s dva lica
reversible antagonist povratni antagonist
reversible valve prekretni ventil
reversing zadnji
reversing mechanism prekretni uređaj
reversion atavizam, naslijeđena osobina, vraćanje
reversionary nasljedni, rekurzivni
reversionary annuity nasljedna renta
reversionary bonus nasljedna dobit, udio u dobiti
revert okrenuti, povrat na staro, povratiti se, vratiti
revery maštanje, sanjarenje, sanjarija
revet obložiti zid
revetment obloga, oplata
revetments obloge, oplate
review časopis, članak, ispitati, ispitivati, izvješće, kritika, magazin, nadzirati, ocijeniti, ocjena, ocjenjivanje, osvrt, ponavljanje, ponovni pregled, ponovno ispitati, ponovo ispitati, pregled, pregledati, pregledavati, pregledni, preispitati, preispitivanje, preispitivati, prikaz, prosuditi, provjera, rasprava, recenzija, recenzirati, revidirati, revija, revizija, smotra
Review Comments toolbar alatna traka Pregled komentara
review of published research results prikaz objavljenih znanstvenih istraživanja
review of the results prikaz rezultata
reviewed pregledan
reviewer kritičar, ocjenjivač, recenzent
reviewing the implementation pregledavati pravilnu primjenu
reviews ocjenjuje, pregledati
revinancing refinanciranje
revisal ponovni pregled, revizija
revise izmijeniti, ponoviti, ponovno pregledati, ponovo pregled., preispitati, preraditi, revidirati
revised pregledan, revidirani
reviser korektor, popravljač, revizor
revising revizijski
revision ponavljanje, ponovni pregled, revision, revizija
revision of an agreement revizija sporazuma
revision of financial perspectives revizija financijskih prognoza
revision of root filling revizija korijenskog ispuna
revision of the EC Treaty revizija Ugovora o EZ-u
revision. preradba
revisionism revizionizam
revisions noveliranje
revitalisation revitalizacija
Revitalization revitalizacija, revitalizaciji
Revitalization of the islands Revitalizacija otoka
revival liječnik, obnova, oporavak, oživljavanje, ponovno oživljavanje, preporod, procvat
Revival and development Obnova i razvoj
revive obnoviti, ponovno oživjeti, ponovo oživjeti, povratiti se, probuditi, uspostaviti
revocable poništiv
revocable credit opozivi akreditiv
revocation opoziv, opozivanje, revokacija
revoke opozvati, pobijati, poništiti, poreći, pozvati, ukinuti
revolt dizati bunu, gnušati se, izdići se, metež, odbijati, odmetnuti se, odvratnost, pobuna, pobuniti, pobuniti se, revolt, ustanak
revolted podigli ustanak
revolting odbijajući, odvratan, pobunjenički, ustanički
revolution jedan okret zemlje oko sunca, kružno kretanje, obrtaj, okret, preokret, prevrat, puč, revolucija
revolution per minute broj okretaja, broj okretaja u minuti
revolutionary revolucionar, revolucionaran
revolutionary ideology revolucionarna ideologija
revolutionize pobuniti, preinačiti
revolutionized revolucionirali
revolve obrtati se, okretati, okretati se, promišljati, razmišljati, rotirati, smjenjivati
revolver pištolj, revolver
revolving koji se ponavlja, okretni
revolving credit revolving akreditiv
revolving fund obrtni fond
revue revija
revulsion nagla promjena, odvratnost, preokret
reward nagrada, nagraditi, naknaditi, odati priznanje, odmazda, plaća, plata
reward for salvage nagrada za spašavanje
reward for salvage on sea nagrada za spaŠavanje na moru
Index Indeks