Index Indeks
resolute čvrst, nepokolebljiv, odlučan, odvažan, riješen
resolution najmanji razlučivi dio, odlučnost, odluka, rastavljanje, rastopina, rastvor, razlučivanje, razlučivost, razlučljivost, rezolucija, rezolucije, rezolventa, riješenost, rješavanje, rješenje
resolution of parliament parlamentarna rezolucija
resolutions razlučivost, rezolucija, rezolventi
resolve hrabrost, odlučiti, odluka, raspadati se, rasturiti, rastvarati se, razbiti, riješiti
resolve joint rastavljivi spoj
resolved odlučan, odlučen, riješen
resolver rješavač
resonance eho
resonant koji odjekuje
resonant absorption lines linije prigušenja zbog rezonantne apsorpcije (npr.
resonator rezonator
resort boravišta, boravište, mjesto, obilaziti, posjećen mjesto, pribjeći, pribježište, sastajanje, sastajati, sredstvom, uteći se, utočište
resorts boravišta, mjesta
resound odbiti, odjekivati, odjeknuti, ponoviti zvuk, veličati
resounding glasan
resource element sistema, izvor, izvor prihoda, način, novčana sredstva, okretnost, pomoć, resurs, snalažljivost, sposobnost, spretnost, sredstvo, utočište
resource kit skup dodataka
resource management upravljanje kapacitetom
resource management cells stanice za upravljanje resursima (u mreži ATM)
resource management using virtual path upravljanje resursima uporabom virtualnih putova
resource preservation zaštita izvora
resource reservation protocol protokol pričuve mrežnih resursa, protokol rezervacije zajedničkih resursa, protokol za rezervaciju resursa
resource type vrsta resursa
resource unit jedinica za ispomoć, jedinica za podršku
resource-based theory resursna teorija
Resource-Based Theory of Firm resursna teorija poduzeća
resourceful dosjetljiv, dovitljiv, snalažljiv, spretan
resources izvori, resursi, resursima, sredstva
resources map karte sirovina
resources of the sea morsko bogatstvo
respect cijeniti, glede, imati obzira, obzir, obzirom, odnos, pogled, poštivanja, poštivati, poštovanje, poštovati, štujući, u pogledu, uvažavanje, uvažavati
respect the lead clause klauzula o ovlasti vodećeg reosiguravatelja
respectability ugled
respectable cijenjen, dostojan pošto, podnošljiv, pošten, priličan, ugledan, znatan
respected cijenjen, poštovan, poštovani, štovani
respectful pristojan, pun poštovanja, učtiv, uljudan
respecting poštivanje, s obzirom na, što se tiče
respective dotičan, odgovarajući, odnosan, odnosni, pojedinačan, pojedinačne, svoj
respectively odnosno
respiration disanje
respirator plinska maska, respirator
respiratory dišne, dišni, dišnih, respiratorni
respiratory disease bolest dišnoga sustava
respiratory function respiracijska funkcija
respiratory pathogens respiratorni bakterijski patogeni
respiratory system dišni sustav
respiratory tract infections respiratorne infekcije
Respiratory tract mucosa sluznica dišnog puta
respire disati, odahnuti
respite dopustiti odgodu, odgoda, odlaganje, odložiti, odmor, predah, predahnuti, prekid
resplendent blistav, sjajan
responce odgovor
respond očitovati se, odgovarati, odgovor, odgovoriti, reagirati, uticati
respondent tuženik
responder koji odgovara na zahtjev
responding odgovora
response na poziv, očitovanje, odaziv, odgovaranje, odgovor, odgovor na ulazni zahtjev, odjek, odziv, reakcija
response force snaga reakcije
response time odzivno vrijeme, razdoblje od kraja poruke zahtjeva do početka poru, razdoblje odziva, reakcije, trajanje odziva
response time requirement zahtjev za vremenom odziva
responses reakcija
responsibilities odgovornosti
responsibility dgovornost, dužnosti, nadležnost, nadležnošću, obaveza, obaveze, odgovorni, odgovornost, odgovornosti
responsible dostojan povjerenja, nadležan, obavezan, odgovoran, odgovorna, odgovornog, pouzdan, zaslužan
responsible for odgovoran za
responsible for carrying out odgovoran za izvršenje, odgovoran za obavljanje
responsible for the application nadležan za primjenu
responsive odgovarajući, osjetljiv, pun razumijevan, uzvratni
responsiveness odgovornost
rest mir, nepomičnost, odmarati se, odmor, ostale, ostalo, ostalog, ostatak, pauza, počinak, počivalište, poći na počinak, podupirač, prekid, san, uporište
rest assured budite uvjereni
rest period odmor, odmori
rest period for drivers odmor za vozače
rest removal piping cjevovod za vađenje ostataka
restart ponovite pokretanje, ponoviti pokretanje, ponovljenog pokretanja, ponovni početak, ponovno pokretanje, ponovno uključivanje, ponovo početi, ponovo pokrenuti
restarting ponovnog pokretanja
restaurant gostiona, restauracija, restoran
restaurants restorana, restoranima
restaurated obnavlja
restful miran, tih, umirujući
resting mirovanje, odmaranje, odmor
resting cysts trajna cista
resting place odmaranje, počivalište
resting-place počivalište
restitution naknada, obnavljanje, obnova, restitucija, uspostavljanje, vraćanje
restive jogunast, neposlušan, nestrpljiv, tvrdoglav
restless nemiran, nespokojan, nestrpljiv, uznemiren
restoration dovođenje, obnavljanje, ponovna uspostava, Restauracija, restauratorskoj, restauriranja, uspostavljanje, vraćanje
restoration of customs duties ponovno uvođenje carinskih pristojbi
restorative sred za jačanje
restore dovesti, naknaditi, obnoviti, ponovo uspostaviti, postaviti u početni položaj, uspostaviti, vraćanje, vratiti, vratiti u početno stanje
restore default settings vrati originalne vrijednosti
restore last saved zadnje snimljene vrijednosti
restored restaurirana
restoring arm povratna ručica
restoring database baza podataka za obnavljanje, obnavljanje baze podataka, postupak ponovnog punjenja baze podataka
restrain obuzdati, ograničiti, sprečavati, suzbiti, zadržati, zaustaviti
restrain oneself uzdržati se
restrained suzdržan
restraint obuzdavanje, ograničenje, povučenost, prepreka, stješnjavanje, strogost, suzdržavanje, uzdržljivost
restraint belt kočni remen
restrict ograničiti, ograničiti na, ograničiti se, razgraničiti
restricted ograničen, ograničeno
restricted delivery ograničena isporuka
restriction blokiranje, ograničavanje, ograničenje, restrikcija, zadržavanje
restriction of liberty ograničenje slobode
restriction of movement ograničenje kretanja
restriction on competition ograničavanje konkurencije
restriction on goods in transit ograničenje na provoz roba
restriction on trade ograničavanje trgovine
restriction on transferability vinkulacija
restrictions ograničenja, ograničenje
restrictions on exports ograničenja na izvoz
restrictions on imports ograničenja na uvoz, ograničenja uvoza
restrictive ograničavajući, ograničen, restriktivan
restrictive effect ograničavajući učinak
restrictive measure restriktivna mjera
restrictive trade practice ograničavajuća trgovačka praksa
restrictive-practice authorization odobrenje ograničavajuće prakse
restrictive-practice notification prijava ograničavajuće prakse
restructure preustroju, restrukturirati
restructuring prestrukturiranje, preustroj, restrukturiranja, restrukturiranje
restructuring and conversion programme program restrukturiranja i prilagodbe
restructuring of tax administration preustroj porezne uprave
restructuring period razdoblje restrukturiranja
restructuring plan plan restrukturiranja
restructuring programme program restrukturiranja
result biti dobiven, biti rezultat, bodovanje, dovesti do, ishod, nalaz, nastati, posljedica, proizlaziti, proizlaziti iz, rezultat, zaključan
result of a verification nalaz provjere, rezultat provjere
result of an assessment rezultat procjene
result of an enquiry rezultat istrage
result presentation prikaz rezultata
resulted posljedicu, rezultirao
resulting koji je dobiven, koji je rezultat, koji proizlazi iz, nastao, proizlaze, rezultira
resulting from a conversion dobiven konverzijom
results rezultati
resume kratki pregled, nastaviti, obnoviti, ponovno zauzimanje, rezime, rezimirati, sažetak, svesti obračun, uzeti natrag, vratiti se, životopis
résumé životopis
resume acknowledge potvrditi ponovno zauzimanje
resume acknowledged ponovno zauzimanje potvrđeno
resume rejected ponovno zauzimanje odbačeno
Resume Wizard Čarobnjak za životopis
resumption nastavak, nastavljanje, obnavljanje, povratak, vraćanje
resumption token oznaka nastavka
resurgence izvor, ponovnoga izbijanja
resurgent koji oživljava, koji se oporavlja
resurrect ponovo uvesti, uskrsnuti
resurrection ponovo uvođenje, uskrsnuće, uspostavljanje
resuscitate oživljavati, uskrsavati, uskrsnuti
resuscitation oživljavanje, reanimacija
resynchronize ponovno sinkronizirati, resinkronizirati
retail ponavljati, prepričavati, prodavati, prodavati sitno
retail outlet prodajno mjesto
retail price maloprodajna cijena, na malo
retail price index indeks cijena na malo
retail sale maloprodaja, trgovina na malo
retail selling prodaja na malo
retail trade maloprodaja, Služba nadzora u području trgovine, trgovini na malo
retailer brbljivac, spletkar, trgovac na malo
retailing maloprodaja
retain d rzati .zadržati, držati, najmiti, osigurati usluge, rezervirati, sačuvati, zadržati, zadržavati, zapamtiti
retained sačuvan, sačuvao, zadržan
retainer plaća, pratilac
retaliate protutužba
retaliation odmazda, osveta
retard kasniti, retard, usporiti, zadržati, zaostajati, zatezanje
retard preparation retard pripravak
retch gađenje, povraćanje, zgaditi se
retell nanovo pripovijedati, prepričati
retention čuvanje, retencija, samopridržaj, zadržana dobit, zadržanje, zadržavanje
retention level samopridržaj
retention limit granica samopridržaja
retentive dobar, koji čuva, koji zadržava
rethink promisliti, razmisliti
reticence ćudljivost, povučenost, rezerviranost, uzdržljivost
reticent ćudljiv, povučen, uzdržljiv
reticle fotomaska jedne razine integriranog kruga, fotomaska s likovima jedne razine ¸čipa, končanica, retikl
reticular mrežast
reticule mrežica
retiming ponovno vremensko usklađivanje
retina mrežnica, šarenica
retinal diseases retinalne promjene
retinoblastoma protein retinoblastomski protein
retinoic acid retinoična kiselina, retinska kiselina
retinopathy retinopatija
retinotopic mapping retinotopsko mapiranje
retinotopic organization retinotopska organizacija
retinotopic organization of areas retinotopska organizacija areja
retinue pratnja, svita
retire izdvojiti, otići, penzionirati, povući, povući se, udaljiti se, umiroviti
retired penzioniran, povučen, umirovljen, umirovljenih
retired people umirovljenici
retired person penzioner, umirovljena osoba, umirovljenik
retired(be) umirovljen
retiree umirovljenik
retirement mirovina, odlazak u mirovinu, osamljenost, penzija, penzioniranje, povlačenje, povučenost, starenje, umirovljenje, usamljenost, uzmicanje
retirement age dob za umirovljenje
retirement benefits schemes sheme umirovljeničkih naknada
retirement conditions uvjeti umirovljenja
retirement insurance mirovinsko osiguranje
retirement pension starosna mirovina
retirement plan mirovinski program
Index Indeks