Index Indeks
remunerate kompenzirati, nadoknaditi, naplatiti, platiti
remuneration nagrada, naknada, naknada za rad, plaća, plata
remuneration of work nagrađivanje za rad
remunerative koristan, nagrađen, unosan
Renaissance preporod, preporoda, renesansa, renesanse, renesansnim, renesansnog
renal bubreg, bubrežni
renal and ureteral calculi bubrežni i ureteralni kamenci
Renal Blood Flow bubrežni protok krvi
renal blood vessels krvne žile bubrega
Renal cell cancer Rak bubrežnih stanica
renal osteodystrophy renalna osteodistrofija
rename dati drugo ime, preimenovati, promijeni ime, promijeniti ime, reimenovati
renaming preimenovanje, preimenovati
rend iskidati, pocijepati, rascijepiti, raskinuti, razderati
render činiti, dati, iskazati, izvoditi, platiti, podnijeti, predočiti, prevoditi, prikazati, pružiti, topiti, učiniti, udesiti, umjetnički prikazati, uzvratiti, vratiti, žbukati
render null and void učiniti što ništavnim
renderin force snaga koju je potrebno dostići da bi došlo do prop
rendering automatsko dovršavanje crteža, automatsko dovršavanje slike, automatsko iscrtavanje, iscrtavanje, izvođenje, obaviti, popuštanje kočnica vitla, popuštanje pod silom mehaničke snage, prevođenje, prijevod, prikazivanje, pružanje pomoći, pružanjem, topljenje, tumačenje
rendering moment moment potreban za propuštanje (npr. kočnica)
rendering value vrijednost propuštanja
rendezvous mjesto sastanka, sastaju, sastanak, zborno mjesto
rendition prijevod
renegade izdajnik, odmetnik, otpadnik, renegat
renew obnoviti, pomladiti se, uspostaviti
renewable obnovljiv, obnovljive
renewable energy obnovljiva energija, obnovljivi izvori, obnovljivi izvori energije
renewable energy sources obnovljivi izvori energije
renewable resources obnovljivi prirodni izvori
renewable sources obnovljivi izvori
renewal obnova, obnove, ponavljanje, produženje, reprodukcija
renewal expenses troškovi obnove
renewal of an agreement obnavljanje sporazuma
renewed obnovljen
renounce ne priznavati svojim, odbiti, odreći, odreći se, otkloniti, poreći
renouncement odustajanje
renovascular hypertension renovaskularna hipertenzija
renovate obnoviti, renovirati
renovated renovirana, restauriran
renovation adaptacija, obnavljanje, obnova, obnovu, restauriranja, urbana obnova
renown čuvenje, glas, renome, renomiran, slava, slavan, znamenit
renowned čuvan, glasovit, poznat, poznato, renomiranih, renomirano, slavan
rent iznajmiti, iznajmljivanja, iznajmljivanje, kirija, Najam, najamnina, poderotina, procjep, pukotina, rascjep, raskid, renta, unajmiti, uzeti pod zakup, uzeti u najam, zakup, zakupnina
rent regulations propisi o iznajmljivanju
rent˙ iznajmiti, Najam, zakupiti
rental dohodak od najma, iznajmljivanje, najam, najamnina, zakupnina
rental business poduzeće za poslove najma
Rental fee Najamnina
rentals najma
renter stanar
renting Najam
renumbering ponovno numeriranje, ponovno označavanje brojevima
renunciation odricanje, samoodricanje
renvoi renvoi
reopen ponovno otvoriti, ponovo otvoriti
reorganization preuređivanje, preustroj, reorganizacijom
re-organization reorganizacija
reorganize preinačiti, preurediti, preustrojiti
repacketization ponovna paketizacija
repacking prepakiravanje
repair ispraviti, obnavljanje, opraviti, popravak, popravak DNA, popraviti, pribjeći, remont, stanje, uputiti se
repair of DNA damage popravak oštećenja u DNA
repair rate brzina popravka
repair ship brod radionica
repair shop mehanička radionica, mehaničkom radionicom
repairman obrtnik koji vrši popravke
reparation naknada štete, odšeta, popravak, reparacija
reparcelling komasacija
repartee duhoviti odgovor, duhovitost, snalažljivost
repast objed, obrok
repatriate repatrirati, vraćati, vratiti u domovinu
repatriation povrat, povrat u domovinu, repatrijacija
repatriation grant pomoć pri povratku u domovinu
repatriation of capital repatrijacija kapitala
repay isplatiti, nagraditi, naknaditi, osvetiti, otplata, platiti, vratiti, vratiti dug
repayable povratan
repayable funds povratna sredstva
repayment otplata, povrat
repayment period rok otplate
repayments otplate
repeal dokinuti, opoziv, opozivanje, opozvati, ukidanje
repeat desiti se, ponavljanja, ponavljanje, ponavljati, ponovite, ponoviti, proba, tvrditi
repeatable koji se može ponoviti
repeated opetovanim, ponavljano, ponoviti
repeated synchronizing ponovljeno sinkroniziranje
repeatedly ponovljeno, više navrata
repeater aut puška, jednostavan spojni element mreže, naprava za pojačanje signala, obnavljač, optuženi, ponavljač, povrat decimala, repetitor
repeater space razmak (između) obnavljača
repeatered system sustav s rep elito rima, transmisijski sustav s obnavljačima
repel odbijati, odbiti, odgurnuti, otjerati, suzbiti, ulijevati
repellant koji ne upija vlagu, koji odbija insekte
repellent neprijatan, odbijajući, odvratan
repent kajati se, tugovati, žaliti
repentance kajanje, pokajanje, žaljenje
repentant koji sažalijeva, pokajnički
repercussion eho, odbacivanje, odbijanje, odjek, reperkusija
repertoire repertoar, repertoara
repertory priručnik, repertoar, repertoarna, skladište, spremište, zbornik
repertory dialing repertoarno biranje, sposobnost kucne centrale biranja potpunog vanjsko
repetition ponavljanja, ponavljanje, proba, recitiranje, repeticija
repetition frequency frekvencija ponavljanja, učestalost ponavljanja
repetition of transmission ponavljanje prijenosa
repetition rate brzina ponavljanja, učestalost ponavljanja
repetitive ponavljajući
repetitive drill trening usavršavanja velikim brojem ponavljanja
rephrase preformulirati
replace nadoknaditi, nadomjestiti, nadomještanje, naknaditi, staviti natrag, vratiti, vratiti na mjesto, zamijeni, zamijenite, zamijeniti, zamjenjivati, zamjenjuje, zastupati
replaced zamijenjen
replacement izmjena, naknada, popunjavanje, sastav, zamjena, zamjeni
replacement movement certificate zamjenska potvrda o prometu robe
replacement of resources nadomještanje prirodnih izvora
replacement ratio omjer zamjene
replacement value zamjenska vrijednost
replacing zamjena
replant presaditi
replanting presađivanje
replay ponovno igranje poena
replay attack udar ponavljanjem, udar reprodukcijom (u kriptografiji)
replenish aktualizirati, dodati, napuniti
replenishing tank dolijevni tank
replete napunjen, prepunjen, pun, snabdjeven
repletion prepunjenost
replica duplikat, kopija
replication kopija, preslika, replikacija
replication defective adenovirus replikacijski defektni adenovirus
replicator replikator
replied odgovorila
reply izjasniti, očitovanje, očitovati se, odgovor, odgovoriti, odziv sustava na zahtjev za uslugom
reply coupon kupon s odgovorom
reply recipient primatelj odgovora (MHS)
reply request indication znak zahtjeva za odgovorom
reply time razdoblje za odgovor, vrijeme odgovora, vrijeme odziva
report bilten, elaborat, glasine, ispričati, izvijestiti, izviješće, izvješće, izvještaj, podnesak, prijaviti, pripovijedati, pucanj, raport, referat, ugled, vijest, vijesti
report card izvještaj, školska svjedodžba
report design view pogled dizajna izvještaja
report origin authentication check provjera izvješća o ovjeri izvora
report request flag oznaka zahtjeva za izvješće
Report Wizard Čarobnjak za izvještaj
reported izviješten
reporter dopisnik, izvjestitelj, izvještač, korespondent, novinar, novinski izvjestitelj, reporter
reporting javljanje, prijavljivanje
reporting delay odgoda u prijavi
reporting point točka u kojoj se brod treba prijaviti
reports izvješćima, izvještaje, izvještaji
repose ležati, mir, odmarati se, odmor, počivati, san, spavati, temeljiti se, zasnivati se
repository hambar, nosilac, repozitorij, skladište, sklonište, spremište, stovarište
repository synchronization sinkronizacija repozitorija
reprehend koriti, kuditi, prekoravati
represent biti, činiti, predstaviti, predstavljaju, predstavljati, prikazati, zamisliti, zastupanje, zastupati
representation predstavljanje, Predstavništvo, prikaz, prikazivanje, reprezentacija, zastupanje, zastupljenost, zastupstvo
representations reprezentacije
representative izaslanik, opunomoćenik, predstavnik, predstavnika, reprezentativan, reprezentativnoj, tipičan predstavnik, zastupnik, značajan
representative argument argument predstavnika
representative market price reprezentativna tržišna cijena
representative price reprezentativna cijena
representative rate reprezentativni tečaj
representatives predstavnici, predstavnika
represented predstavljali, predstavljen, reprezentirana, zastupan
representing koji predstavlja, koji predstavljaju, predstavljaju, predstavljanje
represents predstavlja
repress ograničiti, potisnuti, suzbiti, svladati, uništiti, zadržavati
repression obuzdavanje, represija, suzbijanje, ugušivanje
reprieve odlaganje, predah, privremeno odlaziti
reprimand prigovor, prijekor, ukor, ukoriti
reprint novo izdanje, otisak, ponovo štampati, preštampavanje, reprint
reprisal naknada, odmazda, osveta, represalije
reproach poniženje, prigovarati, prigovor, prijekor, sramota, zamjerka
reprobate kuditi, nizak, osuđivati, podao, podlac, pokvarenjak
reproduce kopirati, množiti se, nanovo izvesti, obnoviti, otisnuti, rađati, reproduciraju, reproducirati, reprodukciju
reproduced iznova prave, reproduciran, reproducirane
reproduction kopija, ponovno stvar, Randman, razmnožavanje, reprodukcija, umnažanje
reproduction fidelity vjernost reprodukcije
reproduction traits reprodukcijska svojstva
Reproductive health reprodukcijsko zdravlje
reproductive performance raprodukcijska proizvodnja
Reproductive toxicology Reproduktivna toksikologija
reproof predbacivanje, prijekor, ukor
Index Indeks