Index Indeks
rejuvenate pomladiti se
relapse povraćaj, povratak, vratiti se
relapsing-remitting relaps-remitirajuća
relate biti povezan, biti povezan s, dovesti u vezu, dovoditi, imati veze, ispričati, odnositi se, odnositi se na, pripovijedati, ticati se
related koji je u svezi s, koji se odnosi na, odgovarajući, odgovarajućim, odnosu, povezan, povezane, pripadajući, srodan, srodnim, u rodu, vezan uz
related angle pripadaj ugao
related element srodni element
related infrastructure pripadajuća infrastruktura
related internal legislation odgovarajuće domaće zakonodavstvo
related issues povezana pitanja
related tables skupne tabele
relating koji se odnose, u svezi
relating to koji se odnosi na, koji se tiče, o, povezan s, s obzirom na, u svezi s, u vezi s, vezan s
relation izlaganje, izvještaj, odnos, priča, pripovijedanje, pripovjetka, reakcija, relacija, rod, rođak, srodstvo, veza
relation database odnosna baza podataka, relacijska baza podataka, tablična baza podataka
relational relacijski
relational algebra odnosna algebra, relacijska algebra
relational calculus odnosni račun, relacijski račun
relational database odnosna baza podataka, relacijska baza podataka
relational database language jezik relacijske baze podataka
relational database management system sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka
relational model odnosni model, relacijski model
relations odnosi, odnosima
relations between the State and the regions odnos države i regija
relations between the two German States odnosi između dviju njemačkih država
relationship odnos, povezanost, srodstvo
relationship between stress veze između stresa
relationship between the Parties odnos između stranaka
relationship clause klauzula srodstva
Relationship of parameters Veza parametara
relationships odnosi, srodstva
relative odnosan, odnosna zamjenica, odnosni, razmjeran, relativan, relativni, rođak, rođakinja, zavisan
relative accuracy relativna točnost
relative address relativna adresa (adresa na kojoj treba dodati poč
relative cavitation resistance relativna otpornost na kavitaciju
relative distinguish name relativni razlikovni naziv
relative permittivity relativna dielektričnost
relative perturbation theory relativna teorija smetnje
relatively razmjerno, relativno
relatives rodbina, rođaci, srodnici
relativistic relativistička
relativistic-energy relativistički
relax odmarati, olabaviti, omlitaviti, opustiti, opustiti se, popustiti, slabiti, smekšati, ublažiti
relaxation labavost, mlitavost, odmor, oporavljanje, opuštanja, opuštanje, opuštenost, popuštanje, razonoda, relaksacija, relaksacije, slabljenje, smanjenje napon, smekšavanje, ublaženje
relaxation properties relaksacijska svojstva
relaxation training psihološka vježba opuštanja prenapetih igrača
relaxed opušteno, opuštenosti
relaxing blag (klima), slabi
relay instrument, osigurati, poslati, prenositi, prijenos, proslijeđeni prijenos (paketa) kroz posrednu posta, relej, smijeniti, smjena, štafeta (trka), uređaj koji mijenja stanje
relay channel kanal s prosljeđivanjem, posredni kanal, relejni kanal
relay network komunikacijska mreža s radiorelejnim uređajima, relejna mreža
relay race štafeta
relaying prosljeđivanje, prosljeđivanje paketa
release deblokirati, distribucija, ispustiti, izbacivač, izbacivanje, izdanja, izdanje, izvještaj, objeručno gornje vršno odbijanje, odriješiti, odustajanje, oproštaj, opuštanje, oslobađanje, osloboditi, oslobođenje, otpust, otpustite, otpustiti, otpuštanje, popuštanje, pustiti, pustiti u promet, puštanje, puštati, raskidanje, razriješiti, vršno odbijanje lopte
release complete oslobađanje izvršeno
release message po ruka završetka veze
release of harmful components otpuštanje štetnog sastojka
release of the products puštanje robe u promet
release on licence uvjetni otpust
release the ball pustiti loptu
released message poruka o oslobađanju
release-guard signal signal oslobađanja
releases izdanja
relegate lišiti čina, otpraviti, otpremiti, predati, prognati, progoniti, protjerati
relent omekšati, popustiti
relentless nemilosrdan, neumoran, uporan
relevance primjerenost, relevantnost, važnost, važnosti
relevant koji se tiče, mjerodavno, nadležnim, od važnosti, odgovarajućeg, odgovarajući, odgovarajućim, odnose, relevantan, relevantna, relevantnim, svrsishodan, umjestan, važan, važeći, važećih, važno
relevant digit valjana znamenka, važna znamenka
relevant document relevantan dokument
relevant national authorities odgovarajuća državna tijela
relevant provisions odgovarajuće odredbe, relevantne odredbe
reliabilism reliabilizam
reliability pouzdanost, pouzdanost sustava
reliability index indeks pouzdanosti
reliability indices pokazatelji pouzdanosti
reliability of structure pouzdanost konstrukcije
reliability of supply POUZDANOST OPSKRBE
reliable pouzdan, siguran, vjerodostojan
reliable flooding protocol protokol pouzdanog poplavnog usmjeravanja (poruka
reliable transfer service usluga pouzdanog prijenosa
reliable transfer service element element usluge pouzdanog prijenosa
reliance korištenje, nada, oslonac, pouzdanje, upotreba, uvjerenost, uzdanje
relic ostatak, relikvija, trag
relied radi
relief odmor, olakšanje, olakšica, oporavak, oslobođenje, pomoć, potpora, reljef, reljefa, smjena, utjeha
relief valve sigureca, sigurnosni ventil koji se otvara na povišeni priti
relieve izbaviti, olakšati, osloboditi, otpustiti, pomoći, smanjiti, umiriti
relieving rope bacalo
religion religija, vjera, vjere, vjeroispovijesti
religionless bez vjere
religiosity pobožnost, religioznost
religious pobožan, religijske, religijskog, religiozan, vjerski, vjerskim, vjerskog
religious and church centres crkveno-vjerska središta
religious changes religijske promjene
religious communities vjerske zajednice
religious discrimination vjerska diskriminacija
religious education crkveni odgoj
religious group vjerska zajednica
religious identity religijski identitet
religious institution vjerska institucija
religious instruction vjeronauk
religious literature for women nabožno štivo za žene
religious sect vjerska sekta
religious teaching vjeronauk
religiously pobožan
relinquish napustiti, odreći se, ostaviti, prepustiti, ustupiti
reliquefaction iz plinovitog u tekuće stanje, ukapavanje plina
relish nalaziti slast, sklonost, slast, smisao za, tek, uživati
relism realizam
reln obuzdati
reload iznova nabiti, iznova natovariti, ponovno napuniti, ponovno učitati, prekrcati, ucitaj ponovno
reloaded prekrcan, pretovaren
reloading ponovni utovar
relocatable code prenosivi kod, prenosivi program (program ili dio programa koji s
relocating preseljenja
relocation premještanje
reluctance mrskost, neveselost, nevoljnost, opiranje, ustezanje
reluctant koji se opire, protiv srca, protiv volje
rely osloniti se, pouzdati se, računati na, uzdati se
relying pouzdajući se
remain još postojati, ostatak, ostati, preostati, ruševine
remain over night ostaje preko noći
remainder neprodana djela, ostatak, preostali dio, remitenda
remained i dalje ostao, sačuvala, sačuvan
remaining ostanak, preostali
remaining duties preostale carine
remaining fault neotklonjeni kvar
remaining registration lifetime preostalo vrijeme važeće registracije
remains ostaci, ostaju, ostataka, ostatke, preostaje
remake iznova
remaking preoblikovanje
reman povratiti hrabrost, povratiti muževnost
remand vratiti
remark napomena, napomenuti, opaska, primijetiti, primjedba, zapaziti
remarkable izvanredan, nabadan, naročit, neobičan, osobit, značajan, znamenit
remarkably izvanredan, izvanredno, izvrstan, jedinstven, neobičan, osobito, silan, znamenit, znatan
remarks appended napomene u prilogu
remedial teaching dopunska nastava
remedy liječiti, lijek, otkloniti, pomoć, pomoćno sredstvo, popraviti, pravna sredstva, pravni lijek
remedy difficulties otkloniti teškoće
remember pamtiti, podsjetiti, pozdraviti, sjećati se, sjetiš, sjetiti, sjetiti se, spominjati, upamtiti, zapamti, zapamtiti
remember me to him izruči mu moje pozdrave
remembers spominje
remembrance pamćenje, pozdrav, sjećanje, uspomena
remind podsjetiti
reminded podsjećao
reminder opomena, podsjetnik
reminiscence memoari, sjećanje, uspomena
reminiscences crtice
reminiscent koji podsjeća, podsjećanje
remiss mlitav, nemaran, nepažljiv, trom
remission olakšanje, oproštenje, oslobođenje, otpust, remisija, smanjenje
remission of customs duties otpust carina
remission of export duties smanjenje izvozne carine
remit napustiti, olabaviti, oprostiti, popuštati, poslati, poslati natrag, slati novac, smanjiti, ukinuti
remittance doznaka, novčana pošiljka, poslana svota
remnant ostatak, posljednji trag
remnants ostaci
remodel prepraviti, preudesiti
remodelling pregradnji
remonstrance opomena, prigovor, protest, ukor
remonstrate nagovarati, opominjati, prigovarati, protestirati, protiviti se
remorse grizodušje, griža savjesti, grižnja savjesti, kajanje, sažaljenje
remorseful boležljiv, pokajnički, samilostan
remorseless bezdušan, nemilosrdan
remote dalek, daljinski, daljinskim, izdvojen, mali, neznatan, slab, udaljen, udaljena, udaljeni, zabačen
remote access daljinski pristup, udaljeni pristup
remote alarm indication indikacija udaljenog upozorenja, znak udaljenog upozorenja
remote call procedure naredba kojom računalna aplikacija zahtijeva izvrš, postupak udaljenog (daljinskog) poziva
remote channel loopback kanalna ispitna petlja udaljenog multipleksora
remote communications komunikacije (računala) na daljinu
remote computer networking daljinsko umrežavanje računala
remote concentrator udaljeni koncentrator
remote control daljinsko upravljanje, daljinsko vođenje, teledirigiranje, upravljanje računalnim sustavima
remote control equipment uređaj za daljinsko upravljanje
remote controlled daljinsko upravljanje
remote copy program program za daljinsko preslikavanje
Remote detection Daljinska detekcija
remote file service protokol kojim jedno računalo koristi datoteke i d, usluga udaljene datoteke
remote job entry daljinski unos programa
remote login daljinska prijava, udaljena prijava za rad
remote login (remote log-in) daljinska prijava
remote loop back daljinska povratna veza
remote mail udaljena pošta
remote mail service udaljena poštanska usluga
remote piloted vehicle daljinski upravljano vozilo
remote procedure call daljinsko izvršenje, poziv za daljinski postupak (Sunov softver)
remote research daljinska istraživanja
remote sensing daljinska, daljinska istraživanja, daljinsko očitavanje
remote sensing equipment uređaj za daljinsko detektiranje
remote single-layer (test method) udaljeni način provjere razine
remote single-layer embedded (test method) ugrađeni udaljeni jednoslojni način provjere
remote single-layer test method udaljeni način provjere razine
remote station node udaljena (radijska) postaja s ugrađenom radio rele
remote station terminal udaljena (radijska) postaja (samo) s korisničkim s
remote stop daljinsko iskopčavanje
remote subscriber multiplexer udaljeni pretplatnički multipleksor
remote switching stage izdvojeni komutacijski stupanj, udaljeni pretplatnički stupanj
remote switching unit udaljena prospojna jedinica
remote tools udaljeni alati
remotee kajanje
remotely udaljeno
remoteness zabačenost
remount novi konj, ponovo se popeti, popuniti konjima, uramiti, uzjahati
removable odstranjiv, premjestiv, promjenljiv, smijeniti, smjenjiv, svrgnuti, uklonjiv, zamjenljiv
removable disk premjestivi disk, uklonjivi disk
removable medium premjestivi medij, uklonjivi medij
removal odstranjenje, premještaj, premještanje, preseljavanje, selidba, seljenje, seoba, sklanjanje, udaljivanje, ukidanje, uklanjanje
removal van selidbena kola
removals selidbama
remove izbaci, izbriši, maknuti, odnijeti, odspojiti, odstraniti, opustiti, osloboditi, premjestiti, skidajte, skinuti, sklonite, skloniti, udaljiti, uklanjanju, uklanjati, uklonite, ukloniti
remove directory ukloniti imenik (naredba)
remove hair depilirati
removed maknuto
remover otapalo
removes makne
removes any changes poništava sve promjene
Index Indeks