Index Indeks
regain dohvatiti, ponovo zadobiti, povratiti
regal carev, carski, kraljevski
regale čast, gostiti, gozba, milovati, pirovati
regard briga, cijeniti, gledaju na, motriti, obazirati se, obzir, obzirom, odnos, odnositi se, pažnja, pogled, poštovanje, pozdravi, promatrati, smatrati, svezi, štovanje, ticati se
regarding glede, koja se odnosi, koji se odnosi na, o, s obzirom na, što se tiče, u odnosu, u pogledu na, u svezi s, u vezi s
regardless bez obzira, bez obzira na, bezobziran, neovisno
regardless of bez obzira na
regards pozdravi
regattas regata
regency namjesništvo
regenerate obnovi, obnoviti, osvježiti, poboljšan, preobražen, preporoditi, preporođen, regenerirati, regenerirati (npr. sadržaj memorije)
regeneration obnavljanje, regeneracija
regenerator oblik i amplitudu digitalnog signal, obnavljač, regenerator, uređaj koji obnavlja takt
regenerator section regeneratorska dionica
regent član uprave, namjesnik, regent, vladar
regime način vladanja, režim, režima, sustav, uređenje, vladajući sistem, vladajući sustav
regimen upravljanje
regiment mnoštvo, puk, pukovnija, veliki broj
regimental pukovski
regimes of drying process režimi procesa sušenja
region kraj, kraja, oblast, okolica, okolina, okrug, područje, pokrajina, predio, predjel, prostor, rajon, regija, sfera
region dependent of fishing područje ovisno o ribolovu
region of Croatia hrvatska regija
Region of Murcia Regija Murcia
region of nuclei područje jezgara
regional lokalni, mjesni, okružni, područni, regionalni, zavičajni
regional accounting regionalno računovodstvo
regional agency regionalno zastupstvo
regional aid regionalna pomoć
regional aid map karta regionalnih potpora
regional and local authorities regionalne i lokalne vlasti
regional and local development regionalni i lokalni razvoj
regional authority regionalna vlast
regional bell operating company područna telefonska kompanija, regionalna telefonska kompanija
regional cooperation regionalna suradnja
regional culture regionalna kultura
regional development regionalni razvoj
regional development cooperation suradnja na regionalnom razvoju
regional dialogue regionalni dijalog
regional diastolic function regionalna dijastolička funkcija
regional dimension regionalni značaj
regional disparity regionalne razlike
regional economy regionalno gospodarstvo
regional election regionalni izbori
regional farm policy regionalna agrarna politika
regional finances regionalne financije
regional framework regionalni okvir
regional framework of cooperation regionalni okvir suradnje
regional government regionalna izvršna vlast
regional hydrologic analysis regionalna hidrološka analiza
regional integration regionalna integracija
regional investment regionalno ulaganje
regional language regionalni jezik
regional law regionalno pravo
regional level regionalna razina
Regional Office Dubrovnik Regionalni ured Dubrovnik
regional or cross-border dimension regionalni ili prekogranični značaj
regional parliament regionalni parlament
regional peace regionalni mir
regional planning regionalno planiranje
regional policy regionalna politika
regional processor subsystem podsustav regionalnog procesora
regional security regionalna sigurnost
regional stability regionalna stabilnost
regional statistics regionalna statistika
regional systems regionalni sustavi
regional tourist project regionalni projekt u turizmu
regional tourist projects regionalni projekti u turizmu
regional trade regionalna trgovina
regional transport regionalni prijevoz
regional units područne jedinice
regionalism regionalizam
regionalist regionalist
regionality regionalnost
regionalization regionalizacija
regionalization of trade regionalizacija trgovine
regions krajeva, krajevi, područja, predjeli, rajoni, regije, zemlje
regions and communities of Belgium belgijske regije i zajednice
regions of Austria austrijske regije
regions of Denmark danske regije
regions of Finland finske regije
regions of France francuske regije
regions of Germany njemačke regije
regions of Greece grčke regije
regions of Ireland irske regije
regions of Italy talijanske regije
regions of Portugal portugalske regije
regions of Spain španjolske regije
regions of Sweden švedske regije
regions of the Netherlands nizozemske regije
regions of the United Kingdom regije Ujedinjene Kraljevine
register dnevnik, evidencija, evidentirati, iskaz, izraziti, matica, opis, popis, preporučiti, prijaviti, prozivnik, registar, registrirati, spisak, spremnik, upisati, upisnik, urezati, urudžbirati, uvesti, zabilježiti
register addressing adresiranje pomoću spremnika, spremničko adresiranje
register allocation dodjela registara
register indirect addressing adresiranje pri kojem adresu operanda sadrži poseb, neizravno spremničko adresiranje
register of heart disease registar srčanih bolesti
register of sites registar nalazišta
register set skup registara, skup spremnika
register tonnage registarska zapremina, zapremnina broda
registered preporučen, proveden u knjige, registriran, registriranih, registriranim, registrirano, zabilježen
registered invention patentirani izum
registered letter preporučeno pismo
registered mail preporučena pošta
registered mortgage upisana hipoteka
registered office registrirano sjedište
registered tonnage neto tonaža broda, registarska zapremina
registered trademark registrirani zaštitni znak
registered vessel registrirano plovilo
registrar arhivar, matičar
registration evidentiranje, prijava, prijava adrese, prijavljivanje, registracija, registracijski, uknjižba, unošenje, upis, upisivanje
registration card prometna dozvola
registration key ključ za prijavu, prijavna šifra, prijavni ključ
registration lifetime vrijeme važeće registracije
registration number matični broj, prijavni broj, registracijski broj
registration of a company registracija društva
registration of marks registracija žigova
registration of voters upis birača
registration office urudžbeni zapisnik
registration plate registarska tablica
registration tax porez na registraciju
Registration Wizard Čarobnjak za prijavu
registration zone jedna ili više pokretnih postaja koje se tretiraju, zona registracije
registration, admission and status nadzora pristupa i praćenja stanja, protokol registracije
registry dnevnik, matični ure, registar, upisivanje, urudžbeni zapisnik, zapisivanje
registry clerk voditelj urudžbenog zapisnika
Registry Department Uprava registara
regress povratak, vratiti se
regression povratak stanja, regres, regresija, regresijska, vraćanje
regression analysis regresijska analiza
regressive nazadan, regresivan
regret isprika, kajanje, sažaljevati, tuga, zažaliti, žaliti, žalost, žaljenje
regretful žalostan
regrettable vrijedan žaljenja
regular istinski, kontinuirano, kvalificiran, običan, pravi, pravilan, pravilni, redovan, redovit, redovita, redovitim, regularan, simetrički, sistematski, službeni, stručan, točan, uobičajen, uredan, uredne
regular annual report redoviti godišnji izvještaj
regular class redovni sat nastave
regular contributions redoviti doprinosi
regular exchange of information redovita razmjena informacija
regular interval redovit razmak
regular political dialogue redoviti politički dijalog
regular premium redovita premija, višekratno plaćanje premije
regular premium contract ugovor s višekratnim plaćanjem premije
regular properties regularna svojstva
regular pulse excitation (RPE) algorithm postupak pobune pravilnim impulsima, vrsta kodiranja govora u GSM sustavima
regular pulse excitation (RPE) computation izračunavanje pravilne impulsne pobude
regular pulse excitation (RPE) structure ustroj pravilne impulsne pobude
regular school osnovne škole
regular time regularno vrijeme
regular verb pravilan glagol
regular waves pravilni valovi
regularity pravilnost, redovitost, točnost, urednost
regularize napraviti točno, pravilno
regularly marljivo, redovito, redovnih, redovno, točno
regulate podesiti, prilagoditi, propisati, regulirati, srediti, udesiti, urediti, uređivanje, uređivati, zakonski urediti
regulated reguliran
regulated professional activities zakonski uređene profesionalne djelatnosti
regulates propisano, uređuje
regulation kontrola, normativ, odredba, podešavanje, pravilo, prilagodba, propis, regulacija, reguliranje, statuti, uredba, uređenje
Regulation (EC) Uredba (EZ)
regulation grounds regulatorne osnove
regulation of agricultural production reguliranje poljoprivredne proizvodnje
regulation of conduct poslovnik
regulation of investments reguliranje ulaganja
regulation of telecommunications reguliranje telekomunikacija
regulation of transactions regulacija trgovačkih poslova
regulation(s) pravila
regulations odredbama, odredbe, pravilnik, pravilnika, propisi, propisima, regulativa
regulations - licensing regulativa-licenciranje
regulations and standards pravila i norme, propisi i norme
regulations for civil servants propisi o državnim službenicima
regulator regulator
regulatory nadzorni, regulatoran
regulatory framework regulatorni okvir
regulatory mechanism regulatorni mehanizam
regulatory provision regulatorna odredba
regulatory rules regulativa
rehabilitate povratiti ugled
rehabilitation adaptacija, obnova, oporavak, povraćaj, rehabilitacija, rehabilitacijski, rehabilitacijsko, rekonstrukcije, sanacija
rehabilitation of voice rehabilitacija glasa
rehabilitation tretment defektološki tretman
rehearsal izgovoriti napamet, ponavljanje, proba, proba glume
rehearse nabrajati, praviti probu, vježba, vježbati
rehearsing presentation probni pokaz prezentacije
reheat podgrijati
rehouse preseljavati
rehybridization hibridizacija
rehydrated rehidrira
rehydration index. snaga upijanja vode.
reign carska, gospodariti, kraljevska vlas, vlada, vladati, vladavina, vlast
reimburse isplatiti, naknaditi
reimbursement nadoknada, naknada izdatka, odšteta, povrat, regres, vraćanje novca
reimbursement of expenses nadoknada troškova
reimbursing bank isplatna banka
reimport ponovno uvesti
re-import ponovni uvoz
reimported goods ponovno uvezena roba
rein obuzdati, povodac, tjerati konja, upravljati, uzda, vođica, zauzdati
reincarnation reinkarnacija
reindeer sob
reinforce očvršćivati, pojačanje, pojačati, učvrstiti
reinforced armiran, armiranih, armirano, pojačan
reinforced concrete armirani beton
reinforced concrete bridge armirano betonski most
reinforced concrete structure armiranobetonska konstrukcija
reinforced concrete structures armiranobetonske konstrukcije
reinforced glass armirano staklo
reinforced-concrete armiranobetonski, armiranobetonskog
reinforced-concrete structure armiranobetonske konstrukcije
reinforcement armatura, jačanje, pojačanje, učvršćivanje
reinforcement of institutions jačanje institucija
reinforces pojačanja
reinforcing pojačavati
reinforcing bars armatura
reins bubrezi
re-inscription re-inskripcija
reinstate popraviti, povratno stanje, restaurirati, uspostaviti
reinstatement ponovno građenje, ponovno stavljanje na položaj, reaktiviranje ugovora
reinstatement clause klauzula rekonstrukcije
reinsurance reosiguranja, reosiguranje
reinsurance commission reosigurateljna provizija
reinsurance company reosiguratelj
reinsurance contract ugovor o reosiguranju
reinsurance limit samopridržaj
reinsurer reosiguratelj
reinsurers expenses clause klauzula o troškovima reosiguravatelja
reintegrated reintegraciju
reintegration reintegracija
re-integration into school reintegriranje u nastavu
re-interpretation reinterpretacija
reinvest ponovo uložiti
reinvestment ponovno ulaganje, reinvestiranje
reinvestment risk rizik reinvestiranja
reissue ponovno izdati knjigu
reiterate neprestano ponavljati, ponavljamo, ponavljati, ponoviti
reject bljuvati, nadzorna naredba L^PB protokola, odbaciti, odbačen, odbačena stvar, odbiti, otkloniti, poreći, povraćati, povratiti, ukloniti (naredba)
reject (material) škart
reject connect modify odbaci-poveži-preinaci (naredba)
rejection odbacivanje, odbijanje, otklanjanje
rejection of the budget neprihvaćanje proračuna
rejoice radovati se, razveseliti, veselit se
rejoiced radostan
rejoin odgovoriti, ponovo sastav, prigovoriti
Index Indeks