Index Indeks
askance iskosa, podozrivo
asked pitala, pitao, zamolili
asked questions postavljana pitanja
askew iskosa, koso, krivo, nakrivo, poprijeko, u stranu
asking molba
aslant koso, poprijeko, ukoso
asleep pospan, spava, spavajući, u snu, ukočen, usnuo, usnuti, uspavan, utrnuo, zaspao
aslope koso, nagnut, nagnuto, strmo
asp bolen, guja, jasika, trepetljika, zmija otrovnica
asparagus šparga, špargle, šparoga, šparogama, šparoge, šparugama
aspartamide aspartamid, aspartamida
aspartat-aminotransferases aspartat-aminotransferaza
aspartate aminotransferase aspartat aminotransferaza, aspartat-aminotransferaza
aspartic acid asparticna kiselina
aspect aspekt, gledište, izgled, izraz lica, pogled, prizor, stanovište, vanjština
aspect ratio omjer širine i visine slike
aspects aspekata, aspekti, aspektima, gledišta
aspects of animal protection aspekti zaštite životinja
aspects of tourism aspekti turizma
aspectual meaning aspekatsko značenje
aspen jasika, jasike, od jasike
Aspergillus ochraceus Aspergillus ochraceus
asperitiy grubost, oštrina
asperity hrapavost, neravnost, oporost, osornost, oštrina, oštrina (klime), teškoće
aspermatogenesis azospermija
asperous grubo
asperse klevetati, poškopiti, poškropiti, prskati, sramotiti
aspersion asperzija, kleveta, klevetanje, prskanje, škropljenje
asphalt asfalt, asfaltirati
asphalt work asfalterski radovi
asphaltic asfaltni
asphyxiant Izaziva asfiksiju
asphyxiate gušiti, izazivati gušenje, izazvano gušenje
aspic hladetina, pihtije, zmija otrovnica
aspirant aspirant, kandidat, pripravnik
aspirate aspirirati, usisavati
aspiration aspiracija, duh, nada, težnja, usisavanje, uvlačenje, želja
aspirations težnji
aspirator usisivač
aspire ciljati, stremiti, težiti, žuditi
aspirin aspirin
aspiring težnja, želja
asroc podmorska raketa
ass glupak, glupan, guzica, magarac
assail napasti, nasrnuti, navaliti, salijetati
assailable pogodan za napad, pogodno za napad
assailant napadač, napadan, neprijatelj
assassin atentator, plaćeni ubojica, ubojica
assassinate ubiti
assassinated ubijen, umoren
assassination atentat, ubojstvo, umorstvo
assassination attemp atentat
assault juriš, jurišati, jurišni, napad, napadaj, napadati, napasti, uvreda
assay analiza, analizirati, esej, ispitivanje, ispitivati, ogled, uzorak
assayer analitičar
assaying analiziranje
assemblage asembliranje, montaža, sastajanje, sastavljanje, saziv, sklapanje, skup, skupljanje, zbor
assemble asemblirati, montirati, okupiti se, pribirati, sabrati, sakupiti, sastati se, sastaviti, sazvati, sklopiti, spojiti
assembled montiran, sklopljen
assembler asembler, monter, programski prevoditelj
assembler program asemblerski program, zbirni program
assembling grupiranje, okupljanje, okupljanjem, sastavljanje, sklapanje, spajanje
assembly agregat, graditelj grupa, graditeljska grupa, montaža, okupljanja, sabor, sabora, sabornici, sastanak, sastavljanje, saziv, signal za zbor, sklapanje, sklop, skup, skupština, skupštine, sobranje, spajanje, uređaj, vijeće, zasijedanje, zasjedanje, zbor
assembly hall sabornica, Sabornice
assembly language asemblerski jezik, zbirni jezik
assembly line montažna traka, pokretna traka, tekuća traka
assembly line production proizvodnja na pokretnoj traci
assembly line work rad na pokretnoj traci
assembly of parts sastavljanje dijelova
Assembly of Prismatic Huul Blocks sastavljanje volumenskih sekcija
assembly shop montanžnica
assent dati suglasnost, dozvoliti, odobrenje, odobriti, popustiti, popuštanje, pristanak, pristati, sankcija, sankcionirati
assent to odobriti
assert braniti, dokazivanje, dokazivati, izjavljivati, obrana, odbrana, potvrditi, tvrditi, tvrđenje
assert oneself afirmirati se
asserted konstatiran, konstatirano
asserting branjiv
assertion dokazivanje, tvrdnja
assertive deklarativan, izričan, uporan
assertiveness kvalificirani stav
assesment ocijeniti
assess kazniti, ocijeniti, ocjenjivati, odrediti, oporezivati, oporezovati, procijeniti, razrezati porez
assessable podložan porezu
assessed ocjena, utvrđen, utvrđenu, utvrđuje
assessment nalaz, ocjena, ocjenjivanje, oporezivanje, procijenjena veličina, procijenjeni iznos, procjena, procjenivanje, procjenjivanje, visina poreza, vrednovanje, vrednovanje poslovnog rezultata
assessment of liability for taxation razrez poreza
assessment of prices procjena cijena
assessment of the risk ocijena rizika, ocjena rizika
assessments procjena
assessor pomoćnik suca, poreznik, prisjednik, procijenitelj radi naknade štete, procjenitelj
asset aktiva, dobitak, faktor, imovina, prednost, sredstvo, važan
asset adjustment ispravak imovine
asset class vrsta imovine
asset cover pokriće u imovini
asset liability management upravljanje bilancom
asset liability modelling modeliranje imovine i obveza
asset management upravljanje aktivom
asset share udio u imovini
assets aktiva, dobara, dobra, efektiva, imanje, imovina, imovine, imovinsko stanje, iznos, iznosa, osnovna sredstva, sredstva
assets liabilities and owners capital imovina dugovi i vlasnički kapital
assets proceeds prinos na imovinu
asshole guzica, pička, pizda
ass-hole guzica, pizda, šupak
assiduity marljivost, priležnost, udvaranje, usrdnost, ustrajnost
assiduous istrajan, marljiv, usrdan
assiduous person marljiva osoba
assiduously marljivo
assign dati, dodijeliti, doznačiti, naimenovati, namenuti, namijeniti, naznačiti rok, odrediti, podijeliti, pravni nasljednik, pridružiti, pripisati
assignable dodjeljiv, naznačiv, prenosiv, pripisiv
assignat upućenik
assignation dodjela
assigned dobiven, dodan, dodani, dodijeljen, određen, pridružen, propisan
assigned cell dodijeljena ćelija, dodijeljena stanica, stanica s određenim značenjem
assigned numbers dodijeljene adrese, dodijeljene adrese (u Internetu)
assignee asignatar, cesionar, opunomoćenik
assignment asignacija, cesija, dodjela, dodjeljivanje, dodjeljivanje (frekvencija ili kanala), doznaka, imenovanje, izdvajanje, namjena, naznačavanje, određivanje, prijenos, raspodjela, upućivanje, zadatak, zaduženje
assignment clause klauzula o prijenosu prava
assimilable asignant, uputitelj
assimilate apsorbirati, asimilirati, izjednačiti se, navići se, prilagoditi se, primiti, usporediti
assimilation asimilacija, izjednačavanje
assimilative asimilacijski
assist asistencija, asistirati, biti od pomoći, pomagati, pomažemo, pomoći, pomogle, pomogli, potaknuti, prisustvovati, učestvovati
assist block blok s glavnim i pomoćnim blokerom
assistance asistencija, podrška, pomaganje, pomoć, pomoći, savjetovanje, sudjelovanje
assistance expenses troškovi pomoći
assistance in training pomoć u izobrazbi
assistance on request pomoć na temelju molbe
assistance system sustav pomoći
assistance to recover duties pomoć u naplati carine
assistant asistent, pomagatelj, pomoćni, pomoćnik, student, zamjenik
assistant attacker pomoćni napadač
assistant blocker pomoćni bloker
assistant coach pomoćni trener
assistant lecturer docent
assistant professor docent
assistants suradnici
assistent asistent
assistor asistor
assize porotnički sud, utvrđena cijena
associal asocijalan
associate asocirati, dopisni član, dovesti u vezu, drug, drugovati, kolega, pomoćnik, povezan, povezati, pratilac, pratitelj, pratiti, pridružiti, pripojiti s, pripojiti se, saveznik, spojen, spojiti se, suradnik, učestvovati, učlaniti se, udružen, udružiti, udružiti se, udružuju, ujediniti se, združiti
associate with općiti
associated asociran, asocirana, odgovarajući, povezan, prateći, pridružen, pridružene, pridruženo, pripadajući, spojen, udružen, vezan, združen
associated action for damages imovinskopravni zahtjev
associated country pridružena zemlja
associated glycoprotein pridruženi glikoprotein
associated mode pridruženi način
associated services srodne usluge
associated with pridruženo
associate-degree college veleučilište
associates poduzeća s povezanim interesom, pridružuje, suradnici
associatian potential asocijativni potencijal
associating povezivanje
association asocijacija, asocijacijske, asocijacijski, dodjeljivanje, društva, društveno, društvo, pridruživanje, spajanje, udruga, udrugu, udruženje, udruživanja, veza, zajednica
Association Agreement pridruživanju, sporazum o pridruživanju
association of citiz udruženje građana
association of local authorities udruga lokalnih vlasti
association of undertakings udruženje poduzetnika
association studies asocijacijske studije
associations asocijacije, udruge
associative asocijativan, asocijativna, pridodan, pridodat, pridružen
associative language asocijativni jezik, neproceduralni jezik
associative law asocijativni zakon, zakon asocijativnosti, zakon o udruživanju
associative memory asocijativna memorija, pridružena memorija
associative movement pokret za udruživanje
associativity asocijativnost
Assonance Asonanca
assort izabirati, odabirati, opremiti, podudarati se, pristati, rasporediti, razvrstati se, slagati se, složiti, sortirati, svrstati
assorted miješan, odabran
assorted biscuits miješani keksi
Assorted fresh fruit plate Izbor raznog svježeg sezonskog voća
assortment asortiman, izbor, izbor (stvari), odabiranje, sređivanje, svrstavanje, vrsta
Index Indeks