Index Indeks
abomasum sirište
abominable gadan, gnusan, loš, odbijajući, odvratan
abomination odvratnost
abonos abonos
aborginal prastari
aboriginal iskonski, prvobitni, starosjedilac, urođenički
abort abortirati, jalov, namjerni prekid, neuspio, neuspjeh, odbaciti, odustati, pobaciti, prekid, prekid (namjerni), prekini, prekinuti
abort request zahtjev za prekidom, zahtjev za prekidom (izvođenja programa), zahtjev za prekidom izvođenja programa
aborted pobačen
abortion abortus, nedonošče, neuspjeh, pobačaj
abortive jalov, neuspio, prijevremen, zaostao
abortive attempt nedonošče
abound obilovati, vrvjeti
aboundant izdašan
aboundin izdašan
abounding izdašan
abounds obdariti, obilovati
about blizu, cirka, nedaleko, negdje na, negdje u, o, o programu, oko, okolo, okvirno, otprilike, pri sebi, približno, sa sobom, skoro, što se tiče, u blizini, u krugu, u okolini, u pogledu
about... informacije...
about-sledge kovački bat
above gore, gore naveden, gore navedeni, gornji, iznad, nad, ne dalje nego, odozgo, preko, prethodni, svrh, više, više od
above all glavno, nadasve, više svega
above average natprosječan
above mentioned gore spomenut, naprijed naveden, naveden, spomenut
above par iznad nominalne vrijednosti
above sea level iznad morske razine, iznad razine mora, nadmorske, nadmorske visine
abovementioned gore spomenut, naprijed naveden, spomenut, spomenuti
abracadabra čarobna riječ, nerazumljiv govor
abradant abraziv
abrade brusiti, glačati, habati
abrading struganje
abranchial bez škrga
abrasion abrazija, izoštrenost, ogrebotina, trenje, trošenje stijena, zguljivanje
abrasion by soil abrazija tlom
abrasion resistance otpornost na abraziju
abrasion resistance index indeks otpornosti na abraziju
Abrasion Wear abrazijsko trošenje
abrasive abraziv, abrazivan, abrazivna, koji se brusi, kojim se brusi, napustiti, prepustiti, sredstvo za brušenje
abrasiveness ostaviti na cjedilu, predati
abrasives napuštanje, napušten
abreaction prepuštanje
abreast bok uz bok, brod uz brod, na istom nivou, poniziti, sniziti, u istoj liniji, u istom redu, usporedo
abridge lišiti, ograničiti, pokratiti, poniženje, skratiti, sniženje, zbiti
abridged smesti, zbunjen zbog
abridgement izvod, ograničenje, posramljen zbog, skraćeni pregled, skraćenje
Abroach načeto
abroad inozemstvo, iza granice, izvana, na sve strane, napolje, široko, u inozemstvo, u inozemstvu, u tuđini, u zabludi, van, van kuće, vani, za granicom
abrogate abrogirati, ukinuti, ukinuti (zakon), ukinuti zakon
abrogation abrogacija, ukinuće, ukinuće zakona
abrupt isprekidan, iznenadan, nagao, naglog, nenadan, odsječan, strm, vrletan, žestok
abrupt junction strmi prijelaz, strmi spoj
abruption kvar, prekid
abruptly iznenada, kratko, naglo
abruptness isprekidanost, nenadanost
Abruzzi Abruzzo
abs kormilar
abscess abces, apsces, čir, upala
abscesses apscesi, čirevi
abscissa apscisa
abscond prikrivati se, sakriti se
absence izostajanje, izostanak, nedolazak, nedostatak, nejavljanje, nema, nepostojanje, odsustvo, odsutnost
absence of friction bez trenja
absent izostati, odsutan, rasijan, rastresen
absent minded nesabran, odsutan, rasijan, rastresen
absentee odsutni
absenteeism izostajanje, izostajanje s posla, zabušavanje
absently rasijano
absent-minded duhom odsutan
absinth pelin
absinthe pelin
absolute apsolutan, apsolutni kod, apsolutno, bez primjesa, čist, neograničen, potpun, savršen
absolute address apsolutna adresa
absolute addressing apsolutno adresiranje, cjelovito adresiranje, potpuna adresa
absolute adress apsolutna adresa
absolute chronology apsolutna kronologija
absolute code apsolutni kod, apsolutni znakovnik, cjeloviti znakovni kod, cjeloviti znakovnik
absolute coordinates apsolutne koordinate
absolute frequency apsolutna učestalost
absolute gap apsolutni jaz
absolute majority apsolutna većina
absolute matching apsolutno usklađivanje
absolute pointing device apsolutni pokazivački uređaj
absolute quantity apsolutni udio
absolute solvency apsolutna solventnost
absolute value apsolutna vrijednost
absolutely apsolutno, bezuvjetno, nezavisno, potpuno, samostalno, sasvim
absolution odrješenje, oproštaj
absolutism apsolutizam
absolve odriješiti, osloboditi
absorb absorbirati, apsorbirati, obuzeti, progutati, upiti, usisati, uvući
absorbed apsorbiran, apsorbirano, uračunat
absorbed dose absorbirana doza, apsorbirana doza
absorbed dose-rate brzina apsorbirane doze
absorbent absorbent, apsorbent, koji upija, upijajući mat, upijajući materijal
absorber absorbent, apsorber
absorbing apsorbirajući, apsorbiranje, koji upija, privlačan, upijanje, usisavanje, zanosan
absorbs absorbira
absorptance koeficijent apsorpcije
absorption absorpcija, apsorbiran, apsorbirati, apsorpcija, apsorpcije, apsorpcijom, resorpcija, upijanje, zadubljenost
absorption band apsorpcijska frekvencija, apsorpcijski pojas, apsorpcijski pojas (frekvencija)
absorption coefficient koeficijent apsorpcije, koeficijent upijanja
absorption fading apsorpcijski feding, promjena jakosti zbog apsorpcijskog gubitka
absorption loss apsorpciji gubitak, apsorpcijski gubitak
absorption spectroscopy absorpcijska spektroskopija
abstain apstinirati, suzdržati se, suzdržavati se, uzdržati se, uzdržavati se
abstained uzdržan
abstainer trezvenjak, uzdržljivost
abstemious suzdržljiv, umjeren, uzdržljiv
abstention suzdržavanje, uzdržavanje, uzdržljivost
abstentionism izborna suzdržanost
abstinence apstinencija, suzdržavanje, suzdržljivost, umjerenost, uzdržljivost
abstinence syndrome sindrom ustezanja
abstract abstrakt, apstrahirati, apstrakcija, apstrakt, apstraktan, izdvojiti, izvod, izvući, kratak izvadak, kratak pregled, neimenovan, odvojiti, odvratiti, sadržaj, sadržaj, izvod, sažetak, sumirati, ukloniti, zaključiti, zamišljen
abstract automata apstraktni automat, teoretski model stroja za obradu podataka, zamišljeni stroj
Abstract Classes Apstraktne klase
abstract data type apstraktni tip podataka
abstract mathematical entity apstraktni matematički entitet
abstract service primitive načelni osnovni poslužnički postupak
abstract state machines apstraktni strojevi
abstract syntax apstraktna gramatika, opis strukture podataka neovisno o jeziku
abstract syntax notation one opis strukture podataka u OSI standardu
abstract test suite skup načelnih testova
abstracted nepažljiv, rasijan, rastresen, zamišljen
abstraction apstrakcija
abstruse dubok, nejasan, teško shvatljiv, zakučast
absurd apsurdan, besmislen, glup, nemoguć, nemoguće, smiješan
absurdity apsurd, apsurdnost, besmislenost, glupost, nesmisao
absurdly apsurdno
Abu Dhabi Abu Dhabi
abudant obilan
abull's eye! ravno u centar
abundance abundancija, bogatstvo, gustoća, izdašnost, izobilje, mnoštvo, obilje, obilju
abundant bogat, izdašan, obilan, obilje, u izobilju
abundantly bogato, ispunjeno, obilno
aburton po širini broda
abuse grditi, iskorištavati, izopačenost, loše postupati, oskvrnuti, pogrditi, psovanje, psovati, vrijeđanje, vrijeđati, zloraba, zlorabiti, zlostavljanje, zlostavljati, zlouporaba, zloupotreba, zloupotrijebiti
abuse of a dominant position zlouporaba vladajućeg položaja
abuse of power zlouporaba ovlasti, zloupotreba ovlasti
abuse of rights povreda prava
abused zlostavljana
abused children zlostavljana djeca
abusive izopačen, pogrdan, uvredljiv
abusively iskorištavajući, zlostavljajući
abusiveness grubo
abut dodirivati, graničiti, naslanjati se, primicati se
abutilon abutilon
abutment međa, potporni, potporni zid, stub svoda, upornjak
abuts naslanja
abutting podudarni
abysm ambis, bezdan, ponor, provalija
abysmal bez dna, bezdan, dubok, nedosežan
abyss bezdan, ponor, provalija, ždrijelo
abysses ponore
Abyssinian Abesinac, abesinski
AC AC, izmjenična struja
ac conductivity ac vodljivost
AC generator generator izmjenične struje
AC wound rotor motor elektromotor izmjenične struje
acacia bagrem
academe akademska zajednica
academic akademski, naučan, naučnik, nerealan, teoretski, univerzitetski
academic achievement odgojna i obrazovna postignuća
academic freedom akademske slobode
academic question akademsko pitanje
academic stress akademski stres
academical akademski, univerzitetski
academicals sveučilišna nošnja
academician akademik
academies akademije
academy akademija, akademiji, stručna škola, visoka škola, viša škola
academy of dramatic akademija scenskih umjetnosti
Academy of Dramatic Arts Akademija dramske umjetnosti
Academy of Fine Arts Akademija likovnih umjetnosti
Academy of Music Muzička akademija
acajou mahagonij, tropsko drvo
acaricide akaricid
acatalectic akatalaktičan, akatalaktičan stih
accede pridružiti se, pripojiti s, pripojiti se, pristupati, pristupiti, složiti se, stupiti
accelerant katalizator, pospješitelj
accelerate akcelerirati, pohitati, pospješivati, ubrzati, ubrzavati
accelerated pospješen, ubrzan, ubrzana
acceleration akceleracija, akceleriranje, ubrzanje, ubrzavanja, ubrzavanje
acceleration clause akceleracijska klauzula
acceleration measurement mjerenje ubrzanja
acceleration time vrijeme ubrzanja
accelerator akcelerator
accelerator key tipka za ubrzanje
Accelerometer Akcelerometar
accent akcent, isticati, izgovarati, naglasak, naglasiti, naglasne, naglašavanje, podvlačiti
accent bar crta naglašavanja
accents naglasno
accentuate akcentirati, istaći, naglasiti, podvući
accentuation AKCENTUACIJA, frekvencija korekcije, frekventna korekcija, isticanje, naglašavanje
accentuation of the ekavian dialect akcentuacija ekavskoga dijalekta
accept akceptirati, dopustiti, preuzeti, prihvaćati, prihvati, prihvatiti, prijem, primiti, pristati, usvojiti, uvažiti
acceptability mogućnost prijema, prihvatljivost, prihvatljivosti
acceptable dopustiv, prihvatljiv, prijatan
acceptable use policy prihvatljivi način uporabe
acceptance akcept, akt o prihvaćanju, odobravanje, prihvaćanja, prihvaćanje, prihvat, primanje, suglasan, suglasni, suglasnost
acceptance angle kut otvora, kut otvora (kod jezgre optičkog vlakna), kut prihvaćanja
acceptance of deposit primanje depozita
acceptance of deposits primanje depozita
acceptance of deposits from the public primanje depozita od građana
acceptance test prijamna provjera
acceptance testing provjera prihvatljivosti, provjera prihvatljivosti (sustava), provjera prihvatljivosti sustava
acceptation povoljan prijem, prihvaćanje, pristanak
accepted prihvaćen, prihvatili
accepted bill akcept
accepting prihvaćanje
acceptor akceptant
accepts prihvaća
acces pristup
access dohvat, dostup, dostupnost, priključni, prilaz, pristup, pristupačnost, pristupiti, prolaz, raspolagati, uvid
access arm pristupna poluga
access barred signal signal zabrane pristupa
access barring zabrana pristupa
access capability dostupnost, mogućnost dostupa, mogućnost pristupa
access card pristupna kartica, pristupna kartica (npr. za pristup računalu)
access channel pristupni kanal
access channel message poruka pristupnog kanala
access channel request message poruka zahtjeva za pristupni kanal
access channel response message poruka odgovora (na zahtjev) pristupanja kanalu, poruka odgovora pristupanja kanalu
access code pristupna šifra, pristupni kod
access contention natjecanje za pristup, natjecanje za pristup (prijenosnom mediju)
access control kontrola pristupa, nadzor pristupa, upravljanje pristupom
access control list popis postupaka nadzora pristupa
access cycle ciklus dohvata
access delay pristupno kašnjenje
access device pristupna naprava, pristupni uređaj, sredstvo pristupa
access keys pristupne tipke
access line pristupna linija, pristupni vod
access lines priključni vod
access management oprema za upravljanje pristupom, upravljanje pristupom
access mode način pristupa
access network pristupna mreža
access number broj kojim korisnik pristupa (telefonskoj) mreži, broj kojim korisnik pristupa mreži, pristupni broj
access on a reciprocal basis pristup na temelju uzajamnosti
access path pristupna staza, pristupni put
access probe prijenos u pristupnom kanalu
access rate pristupna brzina
access right pravo dohvata, pravo dostupa, pravo prilaza, pravo pristupa
access security control provjera pristupa zaštićenim podatcima, sigurnosna provjera pristupa
access server pristupni poslužnik
access station pristupna postaja, pristupna stan, pristupna stanja
access system pristupni sustav
access time vrijeme pristup, vrijeme pristupa
access to a profession pristup zvanju
access to award procedures pristup natječajima o javnim nabavama
access to Community information pristup informacijama Zajednice
access to contract award procedures pristup natječajima o javnim nabavama
access to documents pristup dokumentima
access to education dostupnost obrazovanja
access to employment pristup zapošljavanju
access to information pristup informacijama
access to the courts pristup sudovima
access to the market pristup tržištu
access unit pristupna jedinica
accessability dostupnost
accessary dopunski, dopunjavanje, koji sudjeluje, ortak, pomagač, pomoćni, praćenje, sporedan, suučesnik, suučesnik u zločinu, uzgredan
accessibility dostupnost, pristupačnost
accessibility to services dostupnost usluga
accessible dostupan, popustljiv, povodljiv, pristupačan, pristupačno
accessible rooms dostupne prostorije
accessing osvajanje
accession napad, nastup bolesti, povećanje, pridruživanje, prirast, priraštaj, pristup, pristup sporazumu, pristupanje, stupanje, suglasnost, ulazak
accession to the Community pristupanje Zajednici
accessories dodaci, dodatna oprema, dodatni uređaji, oprema, pomagala, pribor, pripadak
accessoriness akcesornost
Index Indeks