Index Indeks
redirect ponovno adresirati, preusmjeriti, upisati drugu adresu
redirection of incoming messages preusmjerenje dolaznih poruka
redirection of production preusmjeravanje proizvodnje
rediscounting reeskont
redistillation redestilacija
redistribution of income preraspodjela prihoda
redistributive redistributivan
red-necked grebe riđogrli gnjurac
red-necked phalarope tankokljuna liskonoga
redness crvenilo
redo nanovo, obnoviti, ponoviti, ponovno, ponovno učiniti, ponovo učiniti, vrati, vrati nazad
redolence miris
redolent mirišljav
redone adaptiran, ponovo izvršeno
redouble podvostručiti, pogoršati, pojačati, udvojiti
redoubtable opasan, strašan
redound pasti
redox redoks
redpoll sjeverna juričica, sjeverna konopljarka
Redraw iscrtaj ponovno
redrawn ponovo nacrtano
redress ispraviti, naknada, naknaditi, pomoć, popraviti, zadovoljenje, zagladiti
redressed ispravljena
red-rumped swallow daurska lasta, pećinska lasta
redshank crvenonogi prudnik
redskin crvenokožac
redstart obična crvenorepka
red-throated diver krivokljuni morski gnjurac
red-throated pipit riđogrla trepteljka
reduce dovesti, natjerati, obratiti, pobijediti, podjarmiti, pokoriti, reducirati, skratiti, smanji, smanjiti, sniziti, svesti, umanjiti, umanjuje, vratiti natrag
reduced ograničen, oslabljen, reduciran, skraćenje, skraćenju, smanjen, smanjena
reduced bandwidth QPSK četverofazna digitalna fazna modulacija sa smanjen, GPSK sužene širine pojasa
reduced dimensionality reducirana dimenzionalnost
reduced duty snižena carina
reduced error smanjena greška
reduced herbicide doses smanjene doze herbicida
reduced instruction set computing architecture arhitektura suženog skupa naredaba
reduced price snižena cijena
reduced rate coinsurance clause klauzula o preuzimanju podosiguranja
reduced soil tillage reducirana obrada tla
reducer reduktor, spoj između dvije cijevi različitog promjera
reduces smanjuje, smanjuju, umanjiti, umanjuje
reducibility reducibilnost
reducing rduciranje, reduciranje, smanjenja, smanjenje, smanjivanje
reducing regional imbalances smanjenje regionalnih nejednakosti
reducing retention method metoda smanjenja samopridržaja
reducing term assurance padajuće osiguranje za slučaj smrti
reduction dovođenje, podjarmljivanje, popust, povlastica, preobražaj, promjena oblika, redukcija, redukcijski, smanjenja, smanjenje, smanjivanja, smanjivanje, snižavanje, sniženje, ugušivanje, umanjenje
reduction of area suženje
Reduction of Aromatic Hydrocarbons Smanjenje udela aromatskih ugljikovodika
reduction of capacity smanjivanje kapaciteta
reduction of duties snižavanje carina
reduction of sentence smanjenje kazne
reduction of the total market share smanjenje ukupnoga udjela na tržištu
reduction of working time skraćenje radnoga vremena
reduction shall apply also to sniženje se odnosi i na
reductive reduktivan
reductive p-adic groups reduktivne p-adske grupe
redundance bujica, obilatost, obilnost, obilje, suvišak, višak
redundancy preopširnost, redundancija, suvišnost, višak radnika, zalihost
redundancy check provjera redundancije, provjera zalihosti
redundant blagoglagoljiv, izlišan, opširan, prekomjeran, suvišan
redundant array of independent disks redundantno polje neovisnih diskova
redundant code redundantni kod (kod koji se sastoji od više bitov, zalihosni kod, zaštitni kod
redwing mali drozd
redwood sekvoja
reed cijev, pisak, slama, svirala, šaš, trska
reed bunting močvarna strnadica
reed warbler trstenjak cvrkutić
reeding napajanje
reef greben, podvodni greben
reefer onaj koji savija
reefs grebeni, hridi, hridina
reek čađ, dim, dimiti se, mirisati, neprijatni miris, para, pušiti se, smrad, smrdjeti
reel bubanj za namatanje, govoriti, kalem, kolebanje, kotur, namotaj, namotati, oklijevanje, okretati se, ples, rola, ruleta, špula, vitlo, vrtjeti se, zaljuljati se
reelection reizbor
re-entry wells bočne bušotine
re-establishment of values reafirmacija vrijednosti
reexamine ponovo istražiti, preispitati
re-export ponovni izvoz, reeksport
refer navesti, obratiti se, odnositi se, odnositi se na, označavati, pozivati se, pozivati se na, pozvati se na, predati, prikupiti, priopćiti, pripasti, pripisati, slati, spomenuti, spominjati, uputiti, uputiti na
referee arbitar, arbitražni sud, sudac, sudac (sport)
referee' s board sudačka komisija
referee' s card sudački karton
referee' s platform sudačka stolica
referee' s stand sudačko postolje
refereed arbitar, biti sudac, sudac
refereeing suđenje
refereeing corps sudačka komisija
refereeing fault greška u suđenju
referees suci, sudaca
referee's decision sudačka odluka
referee's mistake sudačka pogreška
reference aluzija, nagovještaj, napomena, obavijest, obraćanje, odnos, pozivanje, preporuka, referenca, referencija, referencu, referentan, upućivanje, uputnica, veza
reference book priručnik
reference carrier usporedni nosilac
reference clock referentni davač ritma, referentni generator takta
reference configuration referentni razmještaj
reference library priručna knjižnica
reference line pomoćna linija
reference manual priručnik
Reference material Referentni materijal
reference model referentni model, referentnog modela
reference number poslovni broj
reference point referentna točka
reference price referentna cijena
reference values referentne vrijednosti
reference values in infancy referentne vrijednosti u dojenčadi
references odnosu, reference
referendum referendum
referent referentan
referential referencijalni
referential integrity cjelovitost na koju se ukazuje, referencijalna cjelovitost, referencijalni integritet
referential integrity rule pravilo referencijalne cjelovitosti, pravilo referencijalnog integriteta
referential interval razdoblje na koje se ukazuje, referencijalni interval
referral upućivanje
referral collection referalna zbirka
referred određeni, uputa, uputiti
referred to above gore naveden, gore spomenut
referred to in Article 5 iz članka 5, iz članka 5.
referred to in paragraph 1 iz stavka 1, iz stavka 1.
refers odnosi, odnosi se
refine očistiti, plemenit, prečistiti, preraditi, pročistiti, usavršiti se
refined fin, oplemenjen, otmjen čovjek, poboljšan, prečišćen, prefinjen, rafiniran, uglađen
refinement istančanost, otmjenost, prečišćavanje, prerada, rafiniranje, uglađenost, usavršavanje, usklađivanja, usklađivanje
refinements of Jensen's inequality profinjenja Jensenove nejednakosti
refinery rafinerija
refining čišćenje naftnih proizvoda, prerađivanje nafte
refit oprema, podesiti, popravak, prepraviti, prepravka
reflation oživljavanje ekonomije, uzlet gospodarstva
reflect baciti sjenku, iskazivati, odbijati, odbijati se, odraz, odraziti, odražavati, održavati, prikazivati, razmišljati
reflected odbija, odbijene, odražen, reflektirane
reflecting odbijanja
reflecting satellite reflektirajući satelit, satelit koji odbija komunikacijske signale
reflection mrlja, odbijanje, odbljesak, odjeka, odraz, odsjaj, prikaz, razmatranje, razmišljanje, refleksija, refleksije, sjenka
reflection coefficient koeficijent odbijanja, koeficijent refleksije
reflective koji odbija, koji razmišlja, reflektirajuća, reflektirajući, zamišljen
reflective practitioner refleksivni praktičar
reflective properties reflektirajuća svojstva
reflectivity reflektivnost, svojstvo odbijanja
reflectometer reflektometar
reflector reflektor, reflektora
reflectors reflektorima
reflex koji odražava, odbljesak, odraz, odsjaj, odsjev, refleks, refleksivan
reflex klystron refleksni klistron
reflexive povratan, refleksivan
reflexive engineering refleksivno inženjerstvo
reflow infracrveno lemljenje, povratni tok, teći natrag
reflow soldering postupak lemljenja svih komponenata na podložnu pl
reflux vraćanje natrag, vraćati natrag
reform poboljšati, popraviti se, preinačiti, preoblikovati, prepravka, preurediti, preustrojiti, preustrojstvo, reforma, reforme, reformirati, urediti
reform of social protection reforma socijalne zaštite
reform of the CAP reforma zajedničke agrarne politike
reformation ispravljanje, poboljšanje, preinačenje, preustrojstvo, reformacijski
reformatory popravni dom
reformer pristaše reforme, reformator, reformatora
reformers' preporoditelja, reformatori
reforms reformi
reformulate preformulirati
refract lomiti zrake, prelamati
refracted light ray lomljena svjetlosna zraka
refraction lom, lomljenje, prelamanje, refrakcija
refractive index indeks loma, indeks refrakcije
refractive index difference razlika indeksa loma
refractive index profile profil indeksa loma
refractivity refraktivnost, svojstvo prelamanja
refractivity defect odstupanje od standardne refraktivnosti
refractory građevinski materijal, otpor na vatru, tvrdoglav, uporan, vatrostalan
refrain obuzdati, pripjev, refren, suzdržati se, uzdržati se, zadržavati
refresh obnoviti, okrijepiti, osvježavanja, osvježavanje, osvježiti, ponoviti, popraviti
refresh rate brzina osvježavanja
refresher osvježavajuće piće, pijanka, podsjećanje
refresher course seminar
refreshment odmor, okrepa, okrepljenje, okrepu, osvježavajuće piće, osvježenje, osvježiti, osvježivanje, zakuska
refreshments osvježite
refrigerant piping cjevovod rashladnog sredstva
refrigerants radne tvari
refrigerate hladiti, rashladiti, zalediti
refrigerated na hladnom
refrigerated cargo hlađeni teret
refrigerated product hlađeni proizvod
refrigerated ship brod za hlađeni teret
refrigerated space hlađeni prostor
refrigerating chamber brodska ledenica
refrigeration hlađenje, tehnika hlađenja
refrigeration industry industrija rashladnih uređaja
refrigeration processes rashladni procesi
refrigeration systems rashladna tehnika, sustavi tehničkog hlađenja
refrigerator frižider, hladnjača, hladnjak, kamion - hladnjača
refuel puniti gorivom
refuge azil, pribježište, sklonište, utočišta, utočište, zaklonište
refugee bjegunac, izbjeglica, izbjeglice, mladi vojnik
refugee and displaced children izbjegla i prognana djeca
refugee children djeca izbjeglice, djeca prognanici, izbjegla djeca
refugees izbjeglica, izbjeglicama, izbjeglice, izbjeglištvo, prognanici
refund nadoknaditi, naknada, naknaditi, namirenje, otplatiti, platiti, povrat, povratiti, refundirati, vratiti, vratiti novac
refund of customs duties povrat carina
refundment refundacija
refunds povrati
refurbish obnoviti, osvježiti, preraditi
refurbishment obnavljanje, revitalizacija
refusal neodobravanje, odbijanje, prednost, uskrata
refusal to bid odbijanje ponude
refusal to supply uskraćivanje opskrbe
refuse đubre, izmet, loš, odbaciti, odbačen, odbijanje, odbije, odbiti, otklon, otpaci, smeće, uskratiti
refutation opovrgavanje, pobijanje, poricanje
Index Indeks