Index Indeks
reck brinuti se, starati se
reckless bezbrižan, bezobziran, koji se ne osvrće, napromišljen, nemaran, nepažljiv, nepromišljen, nerazborit, nesmotren
reckon brojiti, izbrojiti, obračunati, ocijeniti, pretpostavljati, proračunati, računati, sabrati
reckoning brojenje, izračunavanje, obračun, račun, računanje
reclaim iskrčiti, ispravljati, povratiti, raskrčiti, vratiti
reclaimed land iskrčeno zemljište
reclamation ispravka, krčenje, poboljšavanje, prigovor, tužba, žalba
reclamation of excavated areas rekultivacija otkopanih površina
recline nasloniti, nasloniti se, opružiti se, osloniti se, počivati, poduprijeti, položiti, zabaciti glavu
reclining chair naslonjač
recluse osamljenik, povučen, pustinjak
recognise potvrđivati, pridati, prihvatiti
recognised prepoznat, priznali
recognition odobravanje, prepoznavanja, prepoznavanje, priznanje, priznavanje, raspoznavanje
recognition of diplomas priznavanje istovrijednosti diploma
recognition of studies priznavanje istovrijednosti studija
recognition of the state priznanje države
recognition of vocational training qualifications priznavanje kvalifikacija u strukovnoj izobrazbi
recognition site mjesto prepoznavanja
recognizable najizrazitije, prepoznatljiva
recognize izraz priznanje, prepoznati, priznati, uviđamo, uviđati
recognized prepoznat, prepoznata, prepoznatljiv, priznat, priznate, priznatim
recognizing prepoznavajući
recoil odbiti se, odskočiti, odskok, odvratnost, ustuknuti, užasavanje
recoil of nuclei izboj jezgri
recollect opominjati se, pribrati se, prikupiti se, sjećati se
recollection sjećanje, uspomena
recolor ponovno obojiti
recombination re kombinacija
recombinational repair of DNA rekombinacijski popravak DNA
recommence početi iznova
recommend dati preporuku, povjeriti, predlagati, predložiti, preporučiti, preporučivati, preporučuju, savjetovati, savjetuju
recommendation CCITT), predlaganje, preporuka, preporuka (ITU, prijedlog, savjet
recommendations preporukama, preporuke
recommended preporučen, preporučeno, preporučiti, preporučuje se
recommended contribution rate preporučljiva stopa doprinosa
recommended daily allowance preporučeni dnevni unos
recommends preporučuje
recommitment ponovno potvrđena odlučnost, ponovno potvrđenu odlučnost
recompense nagraditi, naknada, naknaditi, odšteta
Recompozition rekompozicija
reconassance team ekipa za izvidanje
reconcile izgladiti, izmiriti, izravnati, naravnati, pomiriti, uskladiti
reconciled u skladu, usklađen
reconciliation izmirenje, pomirbe, pomirbi, pomirenje, poravnanje, usklađenje
recondition oporaviti se, preraditi, prezidati
reconduct dopratiti natrag
reconfirm ponovno potvrditi, ponovno potvrđujemo
reconnaissance izvidnica, izviđač odred, izviđanje
reconnect opet povezati
reconnoiter izviđati
reconnoitre izviđati, uhoditi
reconsider ponovo promisliti, promisliti
reconsideration preispitivanje
reconstituted product dekonzervirani proizvod
reconstruct ponovo stvoriti, prepraviti, prezidati, rekonstruirati, uspostaviti
reconstructed obnovu, prepravljana, rekonstruiran
reconstructed sample obnovljeni uzorak, rekonstruirani uzorak
reconstruction adaptacija, obnova, obnovljena, ponovna izgradnja, pregradnja, prezidavanje, rekonstrukcija, rekonstrukcije
reconstruction area gradilište
reconstructive surgery rekonstruktivna kirurgija
re-continuity prepoznato, rekontinuitet, što se tiče, u stvari
reconvene opet sazvati, ponovno se sastati
record bilješka, bilježenje, bilježiti, blok podataka, evidencija, evidentirati, gramofonska ploča, knjiženje, memoari, ovjekovječiti, protokol, registar, registrirati, rekord, slog, slog (skup susjednih podataka koji se obraduje kao, slog podataka, snimak, snimati, snimiti, spis, svjedočanstva, uknjižba, upis, upisati, zabilješka, zabilježiti, zapis, zapisati, zapisnik
record block blok slogova
record file upisnik
record length duljina bloka podataka, duljina sloga, duljina zapisa
record library fonoteka
record locking onemogućavanje pristupa zapisu (višekorisničke baz, zaključavanje zapisa
record of evidence evidencija o dokazima
record office pismohrana
record player gramofon
record pleyer gramofon
recorded evidentiran, upisan, zabilježen, zabilježili, zabilježiti
recorded time obuhvaćati vrijeme
recorder bilježnik, snimalo, uređaj za snimanje, uređaj za zapisivanje, zapisivač, zapisničar
record-holder rekorder, rekorderka
recording bilježenje, knjiženje, pisanje, snimanje, snimanjem, snimka, upisivanje podataka u magnetnu poluvodičku ili opt, zapis, zapisivanje
recording density gustoća zapisa
recording equipment oprema za snimanje
recording macros snimanje makronaredbi
recording medium medij zapisa
recording secretary zapisničar
recording time vrijeme registriranja (prometa)
records arhiva, snima
records of evidence evidencija o dokazima
records office arhiv
recount ispričati, nabrojati, prepričavati, pripovijedati
recoup nadoknaditi, odštetiti
recourse pribježište, regres, traženje pomoći, utočište
recover dobiti natrag, nadoknaditi, naknaditi, obnavljanje, obnova, oporavi, oporaviti se, oporavljanje, ozdraviti, ponovo primiti, povratiti
recoverability naplativost
recoverable error ispravljiva pogreška, nadoknadiv
recovered pribrala
recovering oporavak, oporavljanje, vraćajući
recovery nadoknada, obnavljanje, oporavak, oporavka, ozdravljenje, povrat, sanacija, uspostavljanje, vraćanje u prvobitno stanje
recovery clause klauzula o regresima
recovery from reinsurer potraživanja od reosiguratelja, povrat
recovery interval interval oporavka, razdoblje oporavka
recovery move pokret amortizacije
recovery of State aid povrat državne potpore
recovery time regulacijsko vrijeme
recreate zabavljati se
recreation igra, odmor, okrepljenje, razonoda, rekreacija, rekreacijski, rekreacijskim, rekreativni, rekreativnoj, zabava
recreational rekreacije, rekreaciju, rekreativni
recreational craft in marinas brodice u marinama
recreational risk rekreacijski rizik
recrimination uzajamno optuživati
recruit novak, novi član, novi član momčadi, ojačati, osvježiti, pridobiti, privući, regrut, regrutirati, zaposliti, zapošljavanje
recruiting novačenje mladih igrača na temelju procjene talent, zapošljavanje
recruitment jačanje, okrepljenje, popunjavanje, pronalaženje osoblja, regrutiranje
recrystallization limit relaksacijsko naprezanje
rectal rektalan, rektalna, rektalna primjena
rectangle pravokutnik
rectangular pravokutan, pravokutni
rectangular waveguide pravokutni valovod
rectification čišćenje, ispravka, pretvaranje, rektifikacija
rectified ispraviti
rectifier ispravljač
rectify ispraviti, ispravljati, očistiti, popraviti, popravljati, pretvoriti str
rectitude čestitost, ispravnost, poštenje, pravičnost
rectocele proširenje debelog crijeva
rector paroh, rektor, župnik
rectory parohija, župni dvor
rectum zadnje crijevo
recumbent ležeći, naslonjen
recuperate jačati, oporaviti se
recuperation ojačanje, oporavljanje, ozdravljenje
recur ponavljati se, ponoviti, povratiti se, sjetiti se
recurrence ponavljanje, povratak
recurrent periodičan, povratan
Recurrent abdominal pain Recidivirajuća abdominalna bol
recurring meetings ponavljajući sastanci
recursion suvrat
recursive određen samim sobom, rekurzivan, suvratan
recursive filter rekurzivni filtar, s u vratni filtar
recycle ponovno iskoristiti, preraditi otpatke
recycled recikliran
recycled glass reciklirano staklo
recycled paper reciklirani papir
recycled polymer polimerni otpad
recycled product reciklirani proizvod
recycler čistač
recycling oporaba, recikliranje
recycling of capital ponovno iskorištavanje kapitala
recycling of EPS recikliranje EPSa
recycling of waste recikliranje otpada
recycling pathway recikliranje proteina
recycling technology tehnologija recikliranja
red crven, crvena, crvena boja, crvenih, crvenim, crveniti se, crveno, crvenom, pocrveniti, riđ, rumen
red - not under command light crveno svjetlo za nužnost
red algae crvene alge
red beet cikla
red book standard standard crvene knjige
red cabbage crveni kupus, kupus-crveni
red card crveni karton
Red Cross Crveni križ
red crossbill krstokljun
red currant crveni ribiz, ribiz-crveni
red deer jelen obični
Red Delicious Crveni delišes
red fish crvana nerka, škarpina
red handed na djelu, okrvavljenih ruku, uhvaćen na djelovanje
red herring dimljeni sleđ
red hot oduševljen, ushićen, usijan, užaren
red kangaroo crveni klokan
red kite ridja lunja
red lead minij
red maple javor
Red mud Crveni mulj
red oak hrast lužnjak
red paprika crvena paprika
red pepper crvena paprika, crveni papar, paprika-crvena
red risotto rižoto crveni
Red Sea Crveno more
red wine crno vino
redact uređivati
redaction redakcija
red-backed shrike običan svračak, rusi svračak
redbreast crvendać
red-breasted flycatcher mala muharica
red-breasted goose riđogrla guska, riđovrata guska
red-breasted merganser srednji ronac
redcoats crveni mundir
redcost britanski vojni
red-crested pochard plovka prevez, preveza
red-deer jelen
redden bojiti crv boj, ocrveniti, pocrvenjeti
reddish crvene, crvenkast
redecorate dekorirati, udesiti, ukrasiti
redecorated ponovo ukrašeno, redekoriran
redeem iskupiti, isplatiti, ispuniti, izbaviti, nadoknaditi, naknaditi, osloboditi, popraviti, spasti
redeemable otkupiv
redeemed iskupljen, nadoknađen, otkupljen
redefining redefiniranje
Redefining of banks Redefiniranje banaka
redefining styles redefiniranje stilova
re-definition redefiniranje
redemption iskupljenje, isplata, otkup, otkupljivanje
redemption date datum dospijeća obveze, datum otkupa
redemption fee izlazna naknada
redemption monies otkupni iznos
redemption of public debt otkup javnoga duga
redemption price otkupna cijena
redemption proceed dobit po dospjeću
redemption value vrijednost po dospjeću
redeployment pregrupiranje
redesign preoblikovati
redesigned preoblikovano, redizajnirano
redevelopment aid pomoć daljnjemu razvoju
red-footed falcon plava vjetruša, siva vjetruška
red-green-blue crveno-zeleno-plavo, primarni sustav boja, temeljne boje za zaslon u boji
Index Indeks