Index Indeks
re-adjust ponovo podesite
readme file obavijesna datoteka
readmission ponovni prihvat, readmisija
readmit ponovo prihvatiti
read-only samo za čitanje, samo za očitavanje
read-write za pisanje i čitanje
ready gotov, gotovo, hitar, okretan, pripravan, pristupačan, spreman, spremno, suglasan, voljan
ready made konfekcijski, tvornički
ready reaction group postrojba za brzi odgovor
ready to receive spreman za prijam (paketne komunikacije)
ready-for-use spreman za korištenje
ready-made konfekcijski
ready-to-wear konfekcijska odjeća
ready-to-wear clothes konfekcijska odjeća
reaffirm opet potvrditi, ponavljamo, ponovno izjavljujemo, ponovno potvrditi, ponovno potvrđujemo, potvrdili, potvrditi, potvrđujemo
reaffirmed potvrdili
reagent reagens
reagents reagencije, reagensi
reain-forest kišna šuma, prašuma, tropska kišna šuma
real istinit, istinski, nepokretan, pravi, pravo, pravog, realan, stvaran, stvarane, zbiljno, zbiljski
real adjectival phraseologisms pravi adjektivni frazeologizmi
real behaviour realno ponašanje
real chattel nepokretna imovina
real construction behavior realno stanje konstrukcije
real estate nekretnina, nekretnine, uređenje zemljišta
real estate business poduzeće za promet nekretninama
real estate credit kredit za kupnju nekretnina
real estate market tržište zemljišta
real line realni pravac
real models fizikalni modeli
real namber realni brojevi
real origin of a product stvarno podrijetlo proizvoda
real origin of the product stvarno podrijetlo proizvoda
real projective space realni projektivni prostor
real property nekretnina, nekretnine
Real reductive Lie group Realna reduktivna Liejeva grupa
real room realan prostor
real space realni prostor
real time stvarno vrijeme
real time (real-time) stvarno vrijeme
real time simulations simulacije u stvarnom vremenu
real value realna vrijednost
realisable assets imovina koju je moguće prodati
realisable value prodajna vrijednost
realisation ostvarenje, realizacija, realiziranje
realise ostvariti, realizirati
realised ostvaren
realism realizam, stvarnost
realism and language experimentalism realizami jezički eksperimentalizam
realism of twenties realizam dvadesetih
realisme realizam
realist realan, realist, realistički
realistic istinit, realan, realističan, realistički, realističnih, stvaran, stvarna
realistic portrait realistički portret
realistic structure of a play realistička dramska struktura
realistic tendencies realističke tendencije
reality istinitost, realnost, stvarnost, zbilja, zbiljom
realization ispunjenje, izvedbe, izvršenje, ostvarenje, ostvarivati, prodaja, razumijevanje, realizacija, realizaciji, realiziranje
realization and evaluation of the activity realizacija i vrednovanje aktivnosti
realization of accent realizacija akcenata
realizations realizacije
realize dobiti prihod, izvesti, izvršiti, ostvariti, predstaviti si, razumjeti, realizirati, shvatiti, spoznati, uvidjeti, zamisliti stvarnim
realized izvedbu, ostvareni, realiziran
really doista, dosta, istinski, realno, stvarno, u stvari, zaista, zbilja
realm carstvo, kraljevina, kraljevstvo, područje
realtime realno vrijeme
real-time chat razgovor u realnom vremenu
real-time computing stvarno vrijeme
real-time data processing obradba podataka u stvarnom vremenu
real-time interaction međudjelovanje u stvarnom vremenu, neposredno međudjelovanje
real-time transport control protocol protokol upravljanja prijenosom u stvarnom vremenu
realtime transport protocol protokol prijenosa u stvarnom vremenu
real-time transport protocol protokol prijenosa u stvarnom vremenu
real-time variable bit rate promjenjiva bitska brzina u stvarnom vremenu
real-time video encoder koder video signala koji radi u stvarnom vremenu
real-valued realna
ream izbušiti, karton cigareta ( 10 kutija), pakovanje A4 papira (500 listova), rizma
reamed bolt dosjedni svornjak
reaming during hip replacement vlastita endoproteza zgloba kuka
re-analysis re-analiza
reanimate obodriti, oživjeti, reanimirati
reanimation reanimacija
reap brati, skupljati, spremiti žetvu, žeti
reaper žetelac, žetelica
reaping machine žetelica
reappear opet se pojavi, ponovno pojaviti, ponovo pojaviti, ponovo se pojaviti
reappears ponovno pojavio
reappointment reizbor, reizbornost
reappraise ponovo ocijeni
rear dizati, gajiti, leđa, odgajati, podići, podići se, podizati, pozadina, pozadinski, stražnja strana, stražnji, uspraviti se, uzgajati, uzgajati životinje, uzgojiti, zadnja strana
rear admiral kontra-admiral
rear axle stražnji most, zadnja osovina
rear end rep
rear window prozor u dvorište
reared uzgajali
rearguard zaštitnica
rearing gajenje, uzgoj
rearing antagonists uzgoj antagonista
rearm ponovo naoružati
rearmament ponovno naoružavanje
rearmost krajnji, posljednji
rearrange ponovo urediti, preinačiti, preurediti
Rearrange icons preuredi simbole
rearrangements pregrađivanje
rearward natrag
rear-wards natrag
reason nagovarati, obrazložiti, povod, prosuđivati, rasuđivati, razlog, razloga, razum, razumijevanje, razumom, uvjeravati, uzrok
reasonable opravdan, pametan, podnošljiv, prihvatljiv, razborit, razuman, razumljiv, umjeren, usvojiv
reasonable doubt osnovana sumnja, osnovani razlozi za sumnju
reasonable grounds opravdani razlozi
reasonable grounds for believing opravdani razlozi za uvjerenje
reasonable precautions clause klauzula razumne prevencije
reasonably razumno
reasonless besmislen
reasons razlozi
reassemble ponovno sastaviti (pakete)
reassembly ponovno sastavljanje
reassembly deadlock zastoj pri ponovnom sastavljanju
reassure osiguravati, uvjeravati
reassuring koji hrabri, koji umiruje, koji uvjerava
reave grabiti
reazonable despatch clause klauzula o razboritoj hitnosti
rebate popust, rabat
rebates popusti
rebel buniti se, buntovnički, buntovnik, pobuniti se, pobunjenik, ustanik
rebel government pobunjenička vlada
rebelled dizali ustanke
rebellion buna, opstanak, pobuna, pobunom, ustanak
rebellious buntovan, buntovnički, neposlušan, pobunjenički
reboot prekid rada računala, uklanjanje programa koji se nalaza u radnoj memori
rebooting postupak ponovne inicijalizacije operacijskog sust
rebound odbijanje, odbijati (se), odskakati, odskočiti, odskočni, odskok, odskok lopte, povratni, skok za loptom
rebound action akcija odbijanja
rebounder skakač za loptom
rebroadcast ponovno emitirati, ponovno prenositi, reemitirati
rebuff neuspjeh, odbaciti, odbačaj, odbiti, pružiti otpor
rebuild ponovo izgraditi
rebuilding obnoviteljskih, ponovno građenje, ponovo građenje
rebuilt ponovno sagrađen, ponovo sagrađen
rebuke koriti, prijekor, primjedba, ukor, ukoriti, zamjerka
reburbish obnoviti, osvježiti, preraditi
reburbished obnovljen
rebus zagonetka
rebut oboriti
rebuttal pobijanje
recalcitrant nepokoran, neposlušan
recalculation ponovni obračun, reobračun
recall opoziv, opozvati, podsjetiti, povlačenje, pozivati, prizvati, sjećati se, ukinuti, uzeti natrag
recall message opozvati poruku
recalling podsjećajući, prisjećajući
recant odricati se
recapitalization dokapitalizacija
recapitulate sumirati, ukratko ponovi
recapitulation izvod, kratak pregled, ponavljanje bitnog, rekapitulacija, zaključak
recapitulation summary rekapitulacija
recaptured zauzevši ponovno
recast davanje novog oblika, preinačenje, preraditi, prerađivati
RecBCD enzyme enzim RecBCD
recede odstupiti, odustati, opadati, padati, ustuknuti, uzmaći
receipt potvrda, potvrda o primitku, prihod, prijem, primanje, primitak, priznanica, račun, računa, recepis, recept
receipt notification obavijest o primitku poruke, prijam obavijesti (o čitanju odaslane poruke)
receipt notification service usluga obavijesti o primitku
receivables nenaplaćeni računi, potraživanja
receive dobiti, dočekati, hvatati, prihvatiti, primanje, primanjem, primati, primiti, razumjeti, shvatiti
receive confirmation krizmati se
receive data prijamni podatci, primiti podatke (naredbe)
receive not ready nespreman za prijam, vrsta odzivnog (nadzornog) okvira HDLC protokola
receive ready spreman za prijam, vrsta odzivnog (nadzornog) okvira HDLC protokola
receive reference equivalent prijamni referentni ekvivalent
receive signal prijamni signal
receive the ball primiti loptu
receive timestamp oznaka vremena prijama
received dobio, općenito prihvaćen, primio, primljen, primljenih, primljeno, priznat, uobičajen
received data podatci primljeni, povratni potvrdni signal terminala
receiver prijamnik, prijemnik, primalac, primatelj, slušalica, sudski izvršit, tel slušalica, televizijski prijamnik, televizor, uređaj koji je u stanju primanja poruka
receiver selectivity razlučivost prijamnika, selektivnost prijamnika
receiver sensitivity osjetljivost prijamnika
receivership likvidacijska prisilna uprava, stečaj
receiving prijem, prijemnu, primaju, primanja, primanje
receiving antenna prijamna antena
receiving fault greška kod primanja
receiving formation of players raspored igrača kod primanja servisa
receiving player primač servisa
receiving players' covering pokrivanje primača servisa
receiving team momčad koja prima servis
Recent aktualno, nedavni, nov, novije, noviji, recentnije, skorašnje, skorašnji, suvremen, svjež
recent actuarial correspondence skorašnja aktuarska korespodencija
recent changes recentne promjene
recent transcript mlađi prijepis
recently nedavno, skoro, u novije vrijeme, u posljednje vrijeme
recently restored novouređen, novouređenoj
recepcionist hotelski recepcioner, recepcioner
receptacle kutija, posuda, sanduk, spremište, spremnik, vreća
receptacles spremnici
reception doček, opažaj, osjetljivost, prihvat, prihvat signala na prijamnoj stanici, prijam, prijat susret, prijem, primanje, recepcija, sjedjeljka, zabava
reception clerk recepcioner
reception desk recepcija
reception of a service prijem servisa
reception of a spike prijem smeča
reception of the ball primanje lopte
reception research istraživanje recepcije
receptionist recepcionar, službenik na recepciji hotela
receptions prijemi
receptive prijemljiv, receptivan, receptivnog, sposoban shvatiti
receptive forms receptivni oblici
receptor receptor
receptor complex receptor kompleks
receptors receptori
recess niša, odmor, praznici, raspust, rupa, skrovito mjesto, šupljina, udubljenje, ulegnuće
recession povlačenje, udubljenje, uzmicanje
recessive koji odstupa, koji se povlači, recesivno
rechargeable punjiv
recipe recept, sredstvo
recipes recepata
recipient koji prima, prijemljiv, primalac, primatelj
recipient element element primatelja (MHS)
recipient number primateljev broj (MHS)
recipient-designated alternate recipient drugi primatelj predložen od prvoga primatelja, od primatelja imenovan alternativni primatelj (MHS
reciprocal međusoban, obostran, odgovarajući, povratan, recipročan, refleksivan, uzajaman, uzajamnost
reciprocal altruism recipročni altruizam
reciprocal commercial needs uzajamne komercijalne potrebe
reciprocate istom mjerom vrijednosti, izmijenjati, odužiti se, uzvraćati
reciprocating rod radilica
reciprocating steam engine stapni parni stroj
reciprocity međusobno djelovanje, obostranost, reciprocitet, uzajamnost, uzajamnosti
recital deklamacija, koncert, nabrajanje, opis, predavanje, pripovijedanje, recitacija, recitiranje
recitals preambula
recitation usmeni odgovor, usmeno ispitivati
recite čitati napamet, govoriti, nabrajati, pričati, recitirati
Index Indeks