Index Indeks
rasp oštar zvuk, strugati, turpija, zveckati, zveket
raspberry grdnja, malina, ukor, zviždanje
rasping hrapav
raster iscrt, mreža linija pretraživanja, raster
raster data raster
raster graphic image rasterska slika, točkasta slika
rat besmislica, bjegunac, dostavljač, glupost, pribjegavati, štakor, štakorski
rat embryo štakorski zametak
rat fibroblasts fibroblasti štakora
rat guard paratop
ratchet ozubljena ustavljača, zaporni kotač, zupčasti sa zaporom
rate biti cijenjen, brzina, brzina prijenosa, cijena, dio, frekvencija, kotirati, mjera, namet, norma, normativ, obrok, ocijeniti, odnos, porez, postotak, procijeniti, rata, razmjer, stavka, stopa, stopi, stupanj, tarifa, učestalost, vrijediti
rate adaptation prilagodba brzine
rate averaging usrednjavanje, usrednjavanje brzina
rate decrease factor faktor smanjenja učestalosti
rate distension bound granica iznosa izobličenja
rate increase factor faktor povećanja učestalosti
rate interval interval stope
rate of cash outflow stopa gotovinskog rashoda
rate of charge stopa terećenja
rate of customs charge carinska stopa
rate of duty carina, carinska stopa
rate of herbicides dozacija herbicida
rate of ill-health retirement stopa umirovljenja zbog bolesti
rate of paying stopa izdavanja
rate of payment brzina isplata, stopa isplata
rate of payment of interest income stopa isplate dohotka od kamata
rate of receiving stopa primanja
rate of retirement in good health stopa starosnog umirovljenja
rate of return stopa povrata, stopa povratka
rate of return on capital stopa prinosa na kapital
rate of withdrawal stopa odustanaka
rate of work tempo rada
rate time derivat vrijeme
rate-book cjenik
rated normalni proračunski, projektni
rated power speed maksimalna brzina vrtnje
ratepayer porezni obveznik
rates brzine, učestalost, učestalosti
rates of starting to claim benefit stope prijave šteta
rates of terminating a claim stope zatvaranja štete
rather bolje, donekle, dosta, dovoljno, malo, pravilnije, pre, prije, prilično, radije, relativno, skoro, točnije
ratification potpisivanje, potvrda, ratifikacija, ratifikacijski, ratihabicija
ratification of an agreement ratifikacija sporazuma
ratify odobriti, ovjeriti, potpisati, potvrditi, ratificirati, utvrditi
ratifying ratifikacijski
rating čin, grdnja, karanje, klasa, ocjena, oporezivanje, položaj, procjena, proračun troškova, proračun troškova (usluge), psovanje, rang, razred, rejting, tarifiranje, vrsta službe, zvanje
rating (engine) režim motora
rating base baza za određivanje premije
rating factor faktor za određivanje premije
rating group grupa premija, premijska grupa
rating period razdoblje primjene stope
rating principles smjernice za izračun premije
rating process utvrđivanje premijskih stopa
ratings brojčani podaci o ..
ratio količnik, odnos, omjer, omjera, pokazatelj, proporcija, razmjer
ration obroci, obrok, porcija, provizija, racionirati
rational priseban, racional, racionalan, racionalni, razborit, razuman, svrsishodan, utvrđen
rational behaviour racionalno ponašanje
rational choice model racionalni model izbora
rational design and construction racionalnost projektiranja i građenja
rational diagnostics racionalna dijagnostika
rational energy consumption racionalno korištenje energije
rational expectations racionalna očekivanja
rational horizon pravi horizont, pravi obzor
rational improvement racionalna sanacija
rational indices racionalni indekso
rational multiples racionalni kratnici
rational pharmacotherapy racionalna farmakoterapija
rational points on elliptic curve racionalne točke na eliptičkoj krivulji
rational principle racionalna načela
rational therapy racionalna terapijai
rational use racionalno korištenje
rationale logička podloga
rationalisation racionalizacija
rationalisation of shoe production racionalizacija proizvodnje obuće
rationalisation of transport Racionalizacija transporta
rationalism racionalizam
rationalist racionalan, racionalist
rationality racionalnost, razboritost
rationality of excavation and primary support racionalnost iskopa i primarnog osiguranja
rationality of underground structures racionalnost podzemnih građevina
rationalizacion racionalizacija
rationalization racionalizacija, racionaliziranje, racionalnost
rationalization water consumption racionalizacija u potrošnji vode
rationalize biti razborit, postupati razumno, racionalizirati
rationalized nutrition racionirana prehrana
rationally razumno
rationing racioniranje
rations slijedovanje, životne namirnice
rat-race mixer mješač s hibridnim prstenom
rats štakori
rattle brbljanje, brbljivac, čegrtaljka, čegrtati, klepetalo, klepetanje, klepetuša, larma, lupa, štropot, trčkaranje, tresak, zbuniti, zveckati, zvečka, zveket
rattle about baciti dolje
rattle brained šupalj, šupljoglav, tupoglav
rattlesnake čegrtuša, zmija, zvečarka
rattling brz, čudno, čudnovato, divan, famozan, izvanredan, izvrstan, klepetav, oštar, silno, živahan
rattlingly brzo, divno, famozno, izvanredno, izvrsno, klepetavo, oštro, živahno
raucous hrapav, promukao
raucously bučan i razuzdan, hrapav
raunchy nepriličan
ravage devastirati, harati, opustošiti, pustošenje, pustošiti, razarati, razoriti, rušenje, rušiti, uništavanje
rave bučati, buncati, govoriti, mahnitati, urlati
ravel zaplesti
raven gavran, gavrani, otimati, pljačkati, pohlepan, proždrljiv, vrebati plijen
ravenous gladan
ravin otimačina
ravine duboki klanac, gudura, jaruga, klanac, klisura, kotlina, kotlini, tjesnac, usjeklina
ravines usjeklinama, usjekline
raving pomaman
ravish oteti, silom oteti, silovati, ushititi, zanijeti
ravishing koji ushićuje, očaravajući
ravishment oskvrnuće
raw neiskusan, nekuhan, neobrađen, nepošten, običan, obični, osjetljiv, ozljeda, povreda, prijesan, sirov, sirovina, surov, vlažan
raw boned koštunjav, vrlo mršav
raw chemical industry industrija kemijskih sirovina
raw data neobrađeni podaci, neobrađeni podatci, nepripremljeni podaci, podaci koji nisu obrađeni računalom, podatci koji nisu obrađeni računalom
raw force sirova snaga
raw material sirovina
raw materials sirovinama, sirovine
raw materials for cement sirovine za cement
raw milk nekuhano mlijeko
raw speed osnovna brzina
raw sugar sirovi šećer
raw-boned koštunjav
rawness sirovost, surovost
ray isijavati, radirati, raja, raža, tračak, zračiti, zrak, zraka
ray theory aproksimacija vala zrakom (u širenju radijskih val, teorija svjetlosne zrake
Rayleigh Ritz method Rayleigh-Ritzova metoda
Rayleigh scattering Rayleighevo raspršenje (u optičkom vlaknu)
Rayleigh scattering law Rayleighov zakon raspršenja (svjetla u optičkom vl
Raynauds phenomenon radnici izloženi vibracijama
rayon vještačka svila
rays zrake
raze izbrisati, razrušiti, sravniti sa zemljom
razor brijač, britva, žilet
razorbill alk
razzia potjera
razzle bančenje, pijanka
re iznova, VR
re count ponovo izbroji, prebrojiti
re entry ponovan ulazak
re establish uspostaviti
re.. još jednom, nanovo
reabsorption reapsorpcija
reach dio rijeke između dva zavoja, doći, doći do, dohvatiti, dokučiti, domet, dometa, dopirati, doseći, doseg, dosegnuti, dosezanje, dosezati, dosežu, dostići, dostizanje, nadomak, ostvariti, ostvarivanja, posegnuti, postići, postizati, predati, prikupiti, prispjeti, prostor, pružanje ruke, rastojanje, shvatiti, stezanje, stići, udaljenost
reach the finals kvalificirati se u završnicu
reach-around ručni rad straga
reacheable dohvatljiv, dokučiv
reached doseći, dosegla, ostvaren, postignut
reaches postiže
reaching dođe do, postizanja
react djelovati, izazvati reakciju, odgovoriti, reagirati, uticati
reactance reaktancija
reacting to crisis reakcija na krizu
reaction međusobno djelovanje, odgovor, otpor, reagira, reagiranje, reakcija, suprotno djelovanje
reaction kinetics površinski aktivne tvari
reaction mechanisms reakcijski mehanizmi
Reaction Parameters Reakcijski parametri
reaction position položaj prilikom reakcije na loptu
reaction sintering reakcijsko sinteriranje
reaction systems reakcijski sustavi
reaction time vrijeme reakcije
reaction with oxygen reakcija s kisikom
reactionary nazadnjački, reakcionaran
reactionist reakcionar
reactions reakcijski mehanizam
reactivated claims reaktivirane štete
reactivation reaktivacija
reactive daje otpor, reaktivan, reaktivni
reactive constitutions reaktivni ustavi
reactive dyes reaktivna bojila
Reactive force otklonska sila
reactive nitrogen species reaktivni metaboliti dušika
reactive oxygen species reaktivni metaboliti kisika
reactive power jalova snaga
reactivity ponovno djelovanje, reaktivnost
reactivity upper respiratory pathways reaktivnost gornjih dišnih puteva
reactor reaktor, reaktora
reactor calculations reaktorski proračuni
reactor cooling system sustav hlađenja reaktora
Reactor Heater reaktorska peć
reactor model reaktorski model
read čitanje, čitao, čitati, glasiti, objasniti, prikazati, pročitajte, pročitati, proučavati, razumjeti, shvatiti, tumačiti
read backward čitanje unazad
read completely pročitati
read only memory memorija s mogućnosti čitanja bez mogućnosti upisa, memorija samo za očitavanje, stalna memorija
readable čitljiv
readdressing promjena adrese, readresiranje IP paketa
reader čitač, čitalac, čitalački, čitanka, čitatelj, čitateljica, korektor, lektor, ljubitelj čitanja, predavač
readers čitalačkog
readily bez muke, brzo, lako, odmah, rado, smjesta, spremno
readiness brzina, gotovost, pripravnost, pripremljenost, spremnost, voljnost
readiness by Croatia spremnost Hrvatske
reading čitajući, čitalački, čitan, čitanja, čitanje, čitateljski, čitateljskom, javno čitanje, lekcija, lektira, način čitanja, načitanost, predavanje, štivo
reading and writing of low vision children čitanje i pisanje slabovidnih
reading habits čitateljske navike
reading interests čitateljski interesi
reading room čitan, čitaonica
reading strategies strategije čitanja
reading-room čitaonice
readings očitanje
Index Indeks