Index Indeks
quash poništiti, ugušiti, uništiti
quasi tobože, umalo
quasi- kvazi-
quasi associated mode kvazi-pridruženi način, prividno pridruženi način
quasicrystals kvazikristali
quasi-fiscal charge kvazifiskalno opterećenje
quasigroup kvazigrupa
quasi-group kvazigrupa
quasilikelihood kvazivjerodostojnost
quasilinear kvazilinearna
quasi-linear equations kvazilinearne jednadžbe
quasilinearization kvazilinearizacija
quasi-static start-up kvazi-statički zalet
quasy-sinusiodal kvazi-sinusoidni
Quaternary kvartar, kvaternarni
quaternary formations kvartarne tvorevine
quaternary frequency shift keying četverorazinska digitalna frekvencijska modulacija
quaternary phase shift keying četverorazinska digitalna fazna modulacija
quaternary sector kvartarni sektor
quaternary tectonic activity kvartarna tektonska aktivnost
quaver drhtati, podrhtavati, tremolirati, triler
quay gat, kej, mol, obala (u luci), pristanište, rive
quay crane obalna dizalica
queasiness gađenje, osjetljivost
queasy koji zanovijeta, nelagodan, neprijatan, osjetljiv
queen carica, dama, kraljevati, kraljica, kraljica matica
Queen of Croats Kraljica Hrvata
queens kraljice
queen's colours britanske vojne zastave
queer bolestan, čudan, ćaknut, nastran, neobičan, podozriv, slab, smiješan, smušen, sumnjiv
qu-elements qu-elementi
quell prigušiti, ugušiti
quench gasiti, suzbiti, ugasiti, utoliti
quenching brzo hlađenje, suzbijajući
quenching oil rashladno ulje u sistemu
querulous mrgodan, mrzovoljan
query dovoditi u pitanje, dovoditi u sumnju, ispitati, ispitivanje, ispitivati, istraga, obavijestiti, pitanje, pitati, posumnjati, sumnja, sumnjati, tražiti, upit, upitnik, uvid
query language upitni jezik
query message upitna poruka
query variable upitna promjenljivica
Query Wizard Čarobnjak za upit
quest istraživati, traganje, tragati
question ispitivati, pitanje, pitati, postaviti pitanje, saslušavati, sumnjati
question mark upitnik, upitnik- pravopisni znak za pitane, znak pitanja
question phrase upitna fraza
question put to a minister pitanje postavljeno ministru
question tag dodatak pitanju, upitna fraza
question time vrijeme za zastupnička pitanja
questionable dvojben, nepouzdan, podozriv, sumnjiv
questioned doveden u pitanje
questioner ispitivač
question-form upitni arak, upitnik
questioning upitni
questionnaire anketa, upitni arak, upitni listić, upitnik
questions pitanja, pitanjima
queue čekati u redu, dugi red, kika, niz, pletenica, red, red čekanja, red čekanja (u sustavima s posluživanjem), rep, splesti kosu, stajati u redu
queue growth rate brzina rasta reda čekanja
queue management upravljanje raspodjelom prometa u redove, upravljanje redovima čekanja
queue with discouragement red čekanja s odvraćanjem
queued message poruka na čekanju (za odašiljanje ili obradbu)
queueing čekanje u redu, poredavanje
queueing delay kašnjenje zbog čekanja u redu
queueing model model čekanja (u redu), model poredavanja
queueing network mreža s čekanjem, mreža s poredavanjem
queueing network model model mreže s čekanjem (u redu)
queueing system sustav s čekanjem (na posluživanje)
queueing theory teorija čekanja (u redu), teorija poredavanja
queuing čekanje u redu, čekanje u repu
queuing delay kašnjenje čekanja u redu
quibble dosjetka, igra riječi, izgovor, izvrdavanje, izvrdavati, okolišati
quick brz, brzo, duhovit, hitar, okretan, razborit, snalažljiv, živ
quick ratio pokazatelj trenutne likvidnosti
quick release kratko objeručno gornje vršno odbijanje
quick response program program brzog odziva
quick reversibility brzopovratnost
quick set kratko dizanje lopte, prvi tempo
quick tempered nagao, raspaljiv
quick witted dovitljiv, oštrouman, snalažljiv
quicken oduševiti, potaknuti, ubrzati, ubrzati se
quicklime negašen kreč, živo vapno
quickly brzo, hitro, ubrzanom, ubrzo
quickness brzina, okretnost, oštroumnost, živahnost
quicksand živi pijesak
quicksilver žive
QuickTime programski dodatak za multimedijske primjene, QuickTime
quid funta, funta sterlinga
quiddity suština
quiescent miran, nepokretan, raspoloživ
quiet miran, mirovanje, spokojstvo, tih, tiho, tišina, tišine, utišati
quiet time vrij e m e zatišja
quietly bez buke, mirno, tiho
quietness mir
quietude mir, odmor, tišina
quill bodljika, kalem, nabrati, namotati, pero, ptičje pero
quilt grudnjak, ispuniti, jorgan, kompilirati, poplun, postaviti, prijemčiti, proširiti, prošiti, puniti
quilt over devetati, izdevetati, izlemati, izmlatiti, lemati, makljati, zaodjenuti
quilt together napabirčiti
quilt up ušiti
quilter poplunar
quince dunja
quinine kinin
quinoa quinoa
quinone kinon
quinquennial petogodišnji
quins petorci
quinsy angina, gušobolja, zapaljenje
quintessence srž, suština
quintessential najbitniji, suštinski
quintet kvintet
quintuple peterostruk
quintuplets petorci
quinuclidin conjugates konjugati kinuklidina
quinuclidinyl kvinklidinil
quip igra riječima, oštroumna dosjetka
quirk dosjetka, duh primjedba, peckanje, šala, zavojak, zavojnica
Quit isključiti, izlaz, nadoknaditi, naredba prijamniku, naredba uređaju da se vrati u početno stanje, ostaviti, ostavljen, otići, platiti, prekinuti, prestati, prestati (naredba), raščistiti, razriješen, ugasiti, završiti
quitclaim odustajanje
quite dosta, posve, potpuno, prilično, sasvim, veoma, vrlo, vrlo mnogo
quits biti izmiren, obračunati se
quitter čovjek koji se brzo predaje, koji brzo diže ruke, koji se da lako obeshrabriti
quiver drhtaj, drhtati, tobolac, treperenje, treperiti, tukac
quixotic donkihotovski
quiz ismijavati, ispit, ispitivati, kviz, kviza, peckanje, pitati, podrugivanje, provjeravanje, provjeravati, šala, šaliti se, šaljivdžija
quizzical nastran, podrugljiv, šaljiv, zbunjen
quod tamnica, zatvoriti u tamnicu
quoin klin, ugao
quoit alka
quondam nekadašnji, prijašnji
quorum broj prisutnih, kvorum
quota dio, granica, kontingent, kvota, norma, ograničenje, udio
Quota Share reinsurance kvotno reosiguranje
quotas kontingenti
quotas applicable upon import kvote koje se primjenjuju pri uvozu
quotation cijena, cijene, citat, citati, citiranje, kotacija, kurs, navod, navođenje, navođenje cijene, ponuda cijene kod cjenkanja, tekuće cijene
quotation mark navodnik, pravopisni znak kojim se obilježavaju citati
quotation marks navodnici
quotations citata, citate, citatima, citatnost, kotacije
quote citat, citirati, kotirati, kvotirati, navod, navoditi, navodnici, navodnik, odrediti cijenu, predračun
quoted naveden
quoted blue chip shares prvorazredni vrijednosni papiri uvršteni na burzu
quotes navodnici
quotidian svakidašnji, svakodnevan
quotient količnik, kvocijent, rezultat dijeljenja
qwerty keyboard qwerty tastatura, qwerty tipkovnica, tipkovnica sa standardnim rasporedom tipaka
r.s.v.p. molim odgovor
R2 channel added signalization R2 signalizacija pridružena kanalu
Rab Raba
Rab citizen's Rabljani
rabbet oluk, spoj, urez
rabbet line crta utora
rabbi rabin
rabbit kukavica, kunić, zec
rabbit meat kunićetina
rabbits zečeve, zečevi
rabble gomila ljudi, ološ, rulja
rabblement gomila
rabid bijesan, bjesomučan, mahnit, pomaman
rabies bijes, bjesnilo, bjesnoća
race ići punom brzinom, juriti, natjecanje, natjecati se, pleme, porod, potomstvo, rasa, rase, trčati, trka, utrka, utrkivati se
race horse trkaći konj
race track autodromu, hipodrom, staza
racecourse trkač staza, trkalište
racial pasminski, rasni, rasnim
racial conflict rasni sukob
racial discrimination rasna diskriminacija
racily izrazito, jako, krepko, oštro
raciness izrazitost, jačina, jakost, krepkost, oštrina
racing regatna, rušeći se, trke
racing flag regatna zastavica
racism rasizam
rack čiviluk, iscrpljivati, jasle, korito, mučiti, naprezati, okvir, para, polica, stalak, valov, zupčanica
rack rent previsok najam
racket buka, dosjetka, larma, položaj, prijevara, reket, reket za tenis, trik, voditi, zamka
racketeer gangster, razbojnik, ucjenjivač
racketeering banditizam, ucjenjivanje
racoon rakun
racquet reket, reket za tenis
racy aromatičan, duhovit, energetski, živahan
radar radar
radar graph radarski grafikon
radar meteorology radarska meteorologija
radar- satellite images radarsko-satelitska slika
radial radijalan, zrakast
radial blur radijalna rasplinutost, radijalna zamagljenost, radijalna zamućenost
radial flow radijalni tok
radial solutions radijalna rješenja
radially radijalno
radian radijan
radiance bještavilo, sijanje, sjaj
radiant ozaren, sjajan, svijetao
radiate isijavati, svijetliti se, zračiti
radiates zrači
radiating zračenje
radiating hope zračenje
radiation isijavanje, radijacija, radioaktivno zračenje, zračenje
radiation intensity intenzitet zračenja, jakost zračenja
radiation loss gubitci zbog zračenja
radiation protection zaštita od radioaktivnoga zračenja, zaštita od zračenja
radiator hladnjak (auto), radijator
radiator element grijaći element
radical iskonski, korjenit, radikalan, temeljit
Radical Party radikalna stranka
radically radikalno
radicals pobuđena stanja, radikali
radicchio radić
radio radija, radiju, radio
radio access pristup putem radioveze, radio pristup
radio access system 1000 analogni bežični pristupni sustav pri 1000 MHz
radio active radioaktivan
radio base station bazna radio postaja
radio blackout radiozamračenje, zamračenje
radio bottom dugme
radio button radijski gumb
radio channel radiokanal, radio-kanal
radio communications (radiocommunications) radijske komunikacije
radio data system radio podatkovni sustav
radio determination satellite service satelitska usluga radio određivanja (položaja term
radio equipment radijska oprema
radio frequency radijska frekvencija, radiofrekvencija (frekvencijski pojas od 20 kHz do
radio frequency carrier prijenosna frekvencija rad i o val ova, radiofrekvencijski nosač
radio frequency interference radiofrekvencijske smetnje
radio horizon horizont antene, radijski horizont
radio LAN mreža LAN temeljena na radiovezama, radio LAN
radio link control skup postupaka koji osiguravaju kvalitetu veze i r, upravljanje radiovezom
radio local area network područna radijska mreža (za prijenos podataka)
radio location određivanje položaja
radio node controller modul za upravljanje baznim postajama, upravljalo rad i o čvora
radio operator radist
radio paging switch radijska centrala u sustavu rad i o pozivni ka)
radio phone radiotelefon
radio regulations radijska pravila
radio relay radio relej
radio remote control radijsko upravljanje na daljinu, radiodaljinsko upravljanje
radio signal radiosignal
radio signature radijski potpis
radio sources svemirski izvori radijskih signala (npr. Kasiopeja, Taurus)
radio spectrum radiospektar, raspoloživi radiofrekvencijski pojasevi
radio spread spectrum communications radijske komunikacije s raspršenim spektrom
radio system network management upravljanje mrežom radio sustavom
radio telecommunications radiotelekomunikacije
radio telegraphy bežični komunikacijski sustav za prijenos brzojava, radiotelegrafija, radio-telegrafija
radio telephone radiotelefon, telefon koji radi na radiofrekvencijama
radio transmission prijenos signala elektromagnetskim rad i o val o v, radioprijenos, radiotransmisija
radio tube elektronka, elektronska cijev
radio wave radioval (raspon vrijednosti elektromagnetskog val
radio wave propagation rasprostiranje radiovalova
radioactive radioaktivan
radioactive effluent radioaktivni izljev
radioactive iodine radioaktivni jod
radioactive material radioaktivni materijal
radioactive materials radioaktivne tvari
radioactive pollution radioaktivno zagađenje
radioactive waste radioaktivni otpad
radioactive waste management postupanje s radioaktivnim otpadom
radioactivity radioaktivnost
radioamateur radioamater
radiobiology radiobiologija
radiocarbon dating C-14 datiranje
radiocommunications Radiokomunikacije
radiodetermination radioorijentacija
radiodirection finder goniometar
radioecology radioekologija
radiofrequency radiofrekvencijska
radiofrequency amplification pojačanje radiosignala, pojačanje radiosignala u predajniku prije isijavan, visokofrekvencijsko pojačanje
radio-frequency amplifier radiofrekvencijsko pojačalo
radiogram rendgenska slika
radiograph rendgenska slika
radiolands radiovalovi
radiolarite Radiolarit
radiolocation radiolokacija
radiolocation service radiolokacijska usluga
radiologically radiološki
radionuclide determination određivanje radionuklida
radionuclide techniques radionuklidi
radionuclides radionuklidi
radioprotectors radioprotektori
radio-relay link radiorelejna veza
radiosensitivity radiosenzitivnost
radiosoftware programska oprema koja omogućuje uporabu računala, radioprogramska oprema
radiosounding radiosondažna
radiostation radiostanica
radio-television radiotelevizijski
radiotherapy radioterapija, zračenje
radish rotkva, rotkvica
radium radij
radius polumjer, radijus
radius of curvature polumjer zakrivljenja (svjetlo vod a)
Index Indeks