Index Indeks
purulent gnojan, zagnojen
purvey opskrbiti, opskrbljivati, snabdjeti, stvoriti zalih
purveyance nabavka
purveyor nabavljač, snabdjevač
purview djelokrug, nadležnost, područje, područje primjene, pregled, prikaz, vidokrug, zakonska odredba
pus gnoj
push čavlić, dugme, guraj, guranje, gurati, gurnuti, hitati, krajnost, napad, navaljivati, nevolja, pritisnete, ubod, udarac
push button gumb na pritisak
push cart ručna kolica
push craft tug gurač
push in primicati se
push off otići
push the ball gurnuti loptu
push through preplivati
push towing tegljenje (guranjem), tegljenje guranjem
push-chair dječja kolica
pusher gurač, lokomotiva za manevriranje
pushing guranje, odlučan, poduzetan
pushover laka pobjeda
pusillanimity kukavnost, malodušnost
pusillanimous kukavan, malodušan
puss kočoperna žena, mačkica, zec
pussy maca, mačkica, pička, pizda
pussy-cat maca, mačkica
pustulate bubuljičav
pustule bubuljica, čirić
put baciti, dići, hitnuti, koristiti, metnuti, odgoditi, podnijeti, položiti, postaviti, potaknuti, prouzrokovati, skloniti, stavim, staviti, stavljanje, stavljati, ugasiti, zabilježiti
put a question zadati pitanje
put a trick upon napraviti psinu
put an end to difficulties okončati teškoće, otkloniti teškoće
put back vratiti natrag
put down deponirati, polagati
put in privesti iskorištavanju, provesti, staviti u, uklopiti, uključiti, uključivati, umetnuti, uvrstiti
put in play staviti u igru
put into usaditi, zatvoriti
put into effect započeti s primjenom
put off odbijati, ugasiti
put option opcija koja daje pravo na kupnju
put out ugasiti
put some weight udebljati
put to the proof staviti na probu
put to the test staviti na probu
put together napisati, sastaviti
put up podići
put upon loše postupati, nametati, tlačiti
putative narodni
putrefaction truljenje
putrefy istruliti, raspadati se, trunuti
putrid koji se raspada, pokvaren, smrdljiv, truo
putridity raspadanje, trulež
puts stavlja
puts up postavlja
putt bacanje kamena, lako udaraiti loptu, lako udarati loptu, udarac, zamah
puttee gamaša, kožna dokoljenica, omotač, uvijač
putter čeprkati, palica za udaranje, poslovati, straćiti, traćiti
putting down omalovažavanje
putting up posters postavljanje plakata
putty kit, lem, ljepilo, zalijepiti, zamazati
putty knife špatula
puzzle nedoumica, problem, razmišljati, zabuna, zagonetka, zamrsiti, zbrka, zbuniti
puzzle out odgonetati
puzzled smeten, zbunjen
puzzle-headed smeten
puzzlement zabuna, zbrka, zbunjenost
puzzling zagonetan
PVM programming PVM programiranje
px64 standard standard px64, standard sažimanja videosignala za videotelefonske
pygmy kepec
pygmy owl patuljasti ćuk, šumski ćuk
pyjama pidžama
pyjamas pidžama
pylon toranj-putokaz
pynocytosis pinocitoza
pyramid lomača, piramida
pyramid algorithm brzi algoritam za izračunavanje transformacije val, piramidni algoritam
pyrazolin pirazolin
pyre lomača
pyrene piren
Pyrenees Pirineji
pyrid pirid
pyridine derivatives derivati piridina
pyrido pirido
pyridone derivatives derivati piridona
pyridoxal piridoksal
pyridylmethileneamino piridilmetilenamino
pyrite Pirit
pyroclastic rocks Piroklastične stijene, vulkanoklastične stijene
pyroelectric detector piroelektrični detektor
pyrol pirol
pyrotechnic pirotehnički
pyrotechnica pirotehnika
pyroxenes Pirokseni
pyroxicam piroksikam
Pyrrho Piron
Pyrroles piroli
Pyrrolinones pirolinoni
python piton, piton (zmija), udav
q adapter function funkcija q prilagodnika
q algebra q algebra
q algebras q algebra
q flag žuta karantenska zastava
Q&A ispitivanje
Q.921 preporuka G.921 (CCITTa) opisuje uspostavu veze po
Q.92Q preporuka G.920 (CCITTa) opisuje opće parametre sl
Q.931/LAPD preporuka G.931 (CCITTa) za uspostavu veze po D ka
Q.931/Q.932 G.931/0.932 (preporuka CCITTa za signalizaciju po
Q.940 preporuka G.940 (CCITTa) opisuje upravljanje mreže
Qatar Katar
Q-factor činitelj dobrote, faktor dobrote, G-faktor
Qmodem Gmcidem, program za pristupanje starijim komunikacijskim su
QNX QNX, ugradivi mrežni operacijski sustav otporan na pogr, višekorisnički, višezadaćni
quack gakanje, gakanje patke, gakati, kvakati, nadriliječnik, varalica, vrač
quackery nadriliječništvo, šarlatanstvo
quacttone četverobojan, četverotonski, značajka četvero boj n o g sustava u računalnoj gr, značajka četverobojnog sustava u računalnoj grafic
quad arrow četverosmjerna strelica
quad speed četiri puta brže, četverostruka brzina
quadrangle četverokut
quadrangle choir četvrtasti kor
quadrangular četvrtast, četvrtasta
quadrant kvadrant, kvadrat
quadrants kvadranti
quadrat kvadrat
quadratic četverokutan, kvadratan, kvadratičan, kvadratično, kvadratni
quadratic assignment kvadratično pridruživanje
quadratic form kvadratna forma
quadratic residue generator generator kvadratnog ostatka (kriptografija)
quadratic sieve factoring kvadratno faktoriziranje, kvadratno rastavljanje na faktore prosijavanjem
quadrature kvadratura
quadrature amplitude modulation kvadraturna amplitudna modulacija, kvadraturno amplitudna modulacija, ortogonalno amplitudna modulacija
quadrature components kvadraturne komponente, kvadraturne sastavnice, ortogonalne komponente
quadrature demodulation kvadraturna demodulacija
quadrature filter kvadraturni filtar
quadrature formula kvadraturna formula
quadrature formulas kvadraturne formule
quadrature mirror filter kvadraturni zrcalni filtar
quadrature modulation kvadraturna modulacija
quadrature phase-shift keying četverofazna digitalna modulacija, kvadraturna digitalna modulacija
quadrature symbol error pogreška kvadraturnog simbola
quadrature-carrier multiplexing multipleksiranje s kvadraturnim nosiocima
quadrennial četverogodišnji, četvorogodišnji
quadriceps mišić opruzač potkoljenice
quadrics kvadrika
quadrics pencil and bundle pramen i svežanj kvadrika
quadrilateral četverostran, četverostrana
quadriphase shift keying četverofazna digitalna modulacija, kvadraturna digitalna modulacija
quadruped četovoronožac, četveronožac
quadruple četverostruk
quadruplets četvorci
Quaestor of the EP blagajnik Europskoga parlamenta
quaff ispiti, natezati, piti na dušak
quag treset
quagmire bara, kaljuža, močvara
quail prepelica, strepiti, uplašiti se, ustrašiti
quaint čudan, izvanredan, neobičan, staromodan, zabavan
quake drhtanje, drhtavica, potres, tresti se, zemljotres
quaker kveker, protestant
qualification kvalifikacija, ograničenje, osposobljavanje, osposobljenost, predtakmičenje, pripadnost, svojstvo
qualification contest kvalifikacijsko natjecanje
qualification game kvalifikacijska utakmica
qualification structure kvalifikacijska struktura
qualification testing kvalifikacijsko ispitivanje
qualifications kvalifikacije
qualified kvalificiran, kvalificirani, kvalificiranim, osposobljen
qualified athletes rekreativci
qualified majority kvalificirana većina
qualified name odobreno ime
qualifier označni podatak
qualifier bit bit za oznaku vrste informacije unutar paketa, G bit, označni bit
qualify kvalificirati, kvalificirati se, odrediti, osposobiti, označiti, pobliže, razblažiti, razvodniti
qualifying bit označni bit
qualifying examination prijemni ispit
qualitative kvalitativan, kvalitativna
qualitative analysis kvalitativna analiza
qualitative and quantitative analysis kvalitativna i kvantitativna analiza
Qualitative approach kvalitativni pristup
qualitative evaluation kvalitativno vrednovanje
qualitative factors of economic development kvalitativni faktori privrednog razvoja
qualitative methodology kvalitativna metodologija
qualitative metodology kvalitativna metodologija
qualitative properties of solutions kvalitativna svojstva rješenja
qualitatively kvalitativno, kvalitativnost
quality bioraznolikost, kakvoća, količina, kvalitativnih, kvalitet, kvaliteta, kvalitetan, kvalitetni, kvalitetno, sposobnost, vrsnoća
quality assessment ocjena kakvoće
quality assurance osiguranje kvalitete, osiguravanje kvalitete
Quality Assurance Services Služba osiguravanja kvalitete
quality class kvalitetni razred
quality control kontrola kvalitete, mehanizmi kontrole kvalitete, provjera kakvoće, provjera kvalitete
quality control circle skupina za kontrolu kakvoće
Quality Control Institute Zavod za ispitivanje kvalitete robe
quality control of agricultural products kontrola kakvoće poljoprivrednih proizvoda
quality control of industrial products kontrola kakvoće industrijskih proizvoda
quality factor činitelj dobrote, faktor dobrote
Quality Fetures Značajke kvalitete
Quality in use metrics metrike kvalitete u korištenju
quality infrastructure infrastruktura za kakvoću
quality label oznaka kakvoće
quality management upravljanje kakvoćom
quality of biological resources kakvoća bioloških resursa
quality of consumer goods kakvoća potrošačke robe
quality of electrical energy kvaliteta električne energije
quality of F&B services kvaliteta prehrane i pića
quality of health care Kvaliteta zdravstvene zaštite
quality of information kakvoća obavijesti, kvaliteta informacije
quality of learning kvaliteta učenja
quality of life kakvoća života, Kvaliteta življenja, kvaliteta života, kvalitetu života
quality of life in the community kvaliteta života zajednice
quality of life of elderly people kvaliteta života starijih ljudi
quality of measurements. kvaliteta mjerenja
quality of seed kvaliteta sjemena
quality of service kakvoća usluge, kvaliteta usluge
quality of services kvaliteta usluga
quality of the environment kakvoća okoliša
quality of the process kvaliteta procesa
quality of wood kvaliteta drva
quality of wood finishing kvaliteta površinske obrade drva
quality standard norma kakvoće
quality standards standardi kvalitete
quality surveillance nadzor kakvoće
quality systems sustavi kvalitete
qualm klonulost, mučnina, mučnost, neodlučnost, potištenost, sumnje, utučenost
qualmishness gađenje
quandary neprilika, nezgodan položaj
quantifier kvantifikator
quantify kvantificirati
quantion kvantion, kvantioni
quantionic algebra brojevno polje
quantitative količinski, kvantitativan
quantitative analysis analiza temeljena na podacima, analiza temeljena na podatcima, kvantitativna analiza
quantitative and qualitative analisis kvantitativna i kvalitativna analiza
quantitative and qualitative meaning kvantitativno i kvalitativno značenje
quantitative determination kvantifikacija, kvantitativno određivanje
quantitative entry brojčana prijava
quantitative export restrictions količinska izvozna ograničenja
quantitative genetic parameters kvantitativno genetički parametri
quantitative genetics kvantitativna genetika
quantitative methodology kvantitativna metodologija
quantitative pathology kvantitativna patologija
quantitative restriction količinsko ograničenje
quantitative restrictions on imports količinska ograničenja uvoza
quantitative traits kvantitativna svojstva
quantitatively kvantitativan
quantities količine, veličine
quantity količina, kvantitet, kvantiteta, kvantiteti, množina, veličina, velika količina
quantity of fish landed iskrcani ulov ribe
quantity of information količina informacija
quantization diskretizacija kontinuirane veličine, kvantizacija, prikaz analogne veličine konačnim brojem diskretni
quantization error kvantizacijska pogreška, pogreška u kvantizaciji
quantization noise kvantizacijski šum
quantize kvantiziranje
quantizer analogno-digitalni pretvarač, kvantizator, uređaj za pretvaranje analogne veličine u digitaln
quantizing kvantiziranje, prikaz analogne veličine konačnim brojem diskretni
quantizing distortion izobličenje kvantiziranje m, šum kvantiziranja
quantizing interval interval kvantiziranja, jedan od intervala na koji je radno područje kvant, kvantizacijski razmak
quantizing noise kvantizacijski šum
quantum kvant, kvantna, kvantni
quantum algebra kvantna algebra
quantum algorithms kvantni algoritmi
quantum amplifier kvantno pojačalo
quantum chaos kvantni kaos
quantum chemical calculations kvantno-kemijski računi
quantum coherence kvantna koherencija
quantum communication kvantna komunikacija
quantum computers kvantni kompjuteri
quantum computing kvantno računanje
quantum counter kvantno brojilo
quantum efficiency kvantna iskoristivost, kvantna učinkovitost, kvantni prinos
quantum entanglement kvantno sprezanje
quantum field theory kvantna teorija polja
quantum gravity kvantna gravitacija
quantum group kvantna grupa
quantum groups kvantne grupe
quantum information theory kvantna teorija informacije
quantum interference kvantna interferencija
quantum localization kvantna lokalizacija
quantum logic kvantna logika
quantum logic gates kvantna logička vrata
quantum magnetic hysteresis kvantna magnetska histereza
quantum measurement theory kvantna teorija mjerenja
quantum measurements kvantna mjerenja
quantum mechanics kvantna mehanika
quantum noise kvantni šum
quantum optics kvantna optika
quantum shifter kvantni zakretač
quantum theory kvantna teorija
quantum tunneling of magnetization kvantno tuneliranje magnetizacije
quantum well states stanja kvantne jame
quantum-mechanical calculations kvantno-mehanički račun
quarantine izolacija, karantena
quarks kvarkovi
quarrel grditi, kavga, pravdati se, prepirka, psovati, spor, svađa, svađati, svađati se
quarrelsome izazivački, prgav, svadljiv
quarries kamenolom, kamenolomi
quarry divljač, kamenolom, plijen, predodređena, svadljiv, ulov, vaditi kamen
Quarrying Eksploatacija
quart četvrt, dijeliti na 4, kraj, kvart, milost, mjesto, pošteda
quarter četvrt, četvrtina, četvrtinski, kraj, kvadrant, kvadranta, kvart, kvartal
quarter common intermediate format video četvrtinka standardnog posredovnog video-formata, video-okvir smanjene kvalitete
quarter mooring četverovez
quarter note četvrtinka
quarter rudder bočno kormilo
quarter to six četvrt do šest
quartering četvorenje
quarterly časopis, kvartalno, raščetvoren, tromjesečni, tromjesečno
quarternary kvartar
quarters stan
quarter-wave line četvrtvalna linija, prijenosna linija duljine četvrtine vala
quarter-wavelength transformer četvrtvalni transformator impedancija
quartet kvartet
quartic kvartni
quartic inversion kvartna inverzija
quartrer četvrt
quartz bjelutak, kremen, kvarc, kvarca
quartz crystal kremen (silicij dioksid Si02), kvarcni kristal
Index Indeks