Index Indeks
pubs database baza podataka objava (SUSTAVI S JAVNIM KLJUČEM)
puce smeđ, tamnosmeđe
puck vilenjak
pucker bora, mrštiti se, nabirati se, nabor, razdražen
puckery naboran, nabran
puckish nestašan, šaljiv, vragolast
pudding puding
puddle bara, barica, brčkati, čabar, gaziti, gnječiti, kada, kaljuža, lokva, oplata, zabuniti, zamutiti
puddle heat grijati toplim gasom ostatke na dnu tanka da bi ev
pudency sramežljivost
pudenda stidnica
pudgy debeo, punačak
puerile djetinjast
puerility djetinjarija
Puerto Rico Portoriko
puff dah, dašak, dašak vjetra, izbacivanje, udarac
puff box pudrijera
puff number broj uvlačenja
puffed ekspandiran
puffed pastry lisnato tijesto
puffed up razmetljiv, uobražen
puffery pretjerano reklamirati
puffin morski papagaj
puffy naduven, namješten, natečen, neprirodan, podbuo, razmetljiv, silovit
pug prćast nos, vrsta psa
pug nosed prćasta nosa
pugilism boks, šakanje
pugilist bokser
pugnacious ratoboran, svadljiv
pugnacity ratobornost, svadljivost
puissance jakost, moć, sila
pule cmizdriti, cviliti
pull drška, gutanje, gutljaj, izbačaj, izvlačenje, izvući, pomoć, potegnuti, povući, prednost, privlačna snaga, promaja, ručica, tegliti, trzaj, vježba čija je osnova povlačenje tereta, vuča, vući, zaveslaj
pull away odvući
pull back povlačenje
pull out izvadi, otići
pull over pulover
pull up podići
pulldown smanjenje
puller tegljač
pullet kokica, mlada kokoš
pulley čekrk, dizalica, dubok, kolotura, kolut, kotur, točak
pulley-block bernard sa spravama
pull-in range područje povlačenja (frekvencije)
pulling down rušenju
pulling out of anchors čupanje sidara
pullout vađenje
pullover pulover
pulmonary plućni
pulmonary artery hypertension plućna arterijska hipertenzija
pulp meso, pretvoriti se, pulpa
pulp and paper industry industrija celuloze i papira
pulpit govornica, propovjedaonica
pulpy kašast, mek, mesnat
puls rate frekvencija pulsa
pulsate kucati, pulsiranje, pulsirati, udarati
pulsating fatigue strength istosmjerna dinamička izdržljivost
pulsation dahtanje, drmanje, kucanje, udaranje (puls)
pulse bilo, impuls, kratka promjena amplitude signala (u idealnoj situ, kucanje, mahunarke, osjećaj, otkucaj, podrhtavanje, puls, pulsiranje, raspoloženje, ritam udarca
pulse (heart-beat) bilo (otkucaji srca)
pulse amplitude modulation pulsnoamplitudna modulacija
pulse code modulation pulsnokodna modulacija
pulse compression zbijanje pulsova
Pulse dial pulsno biranje
pulse dialing impulsno biranje
pulse duration distribution razdioba širina impulsa, razdioba trajanja impulsa
pulse interval distribution razdioba razmaka između impulsa
pulse length modulation modulacija duljine pulsa, pulsnoširinska modulacija
pulse metering brojenje impulsa
pulse repetition interval interval ponavljanja impulsa, vrijeme između susjednih impulsa
pulse signaling impulsna signalizacija
pulse stuffing punjenje bitovima, usklađivanje brzina digitalnih kanala
pulse time modulation impulsnovremenska modulacija, modulacija vremenskog parametra impulsnoga prijeno
pulse-duration modulation modulacija trajanja impulsa, pulsnoširinska modulacija
pulse-position modulation impulsnopoložajna modulacija, modulacija položaja impulsa
pulse-width modulation modulacija širine impulsa, pulsnoširinska modulacija
pulverize drobiti, pobiti, raspršiti, samljeti prašak
pulverizer drobilica, prskalica, pulverizator
pumice čistiti, glačati, plavac
pummel mlatiti, udarati šakom
pump crpka, crpsti, napuniti, pobuda, pumpa, pumpati, sisaljka, smjestiti, ševiti, šmrk, vodocrpilište
pump delivery dobava pumpe
pump total head dobavna visina pumpe
pump up napuniti zrakom, potiskivati
pumping crpne, pumpanje
pumpkin buča, bundeva, ljetna buča, ljetna buća, tikva
pumpkin seed bućine koštice, sjeme buče
pumpkinseed sunčanica
pumps lakirane cipele
pun dosjetka, igra riječima, nabijati, utabati
punch bušač, bušiti, izbušiti, lakrdijaš, oštrina, pajac, probiti kožu, probosti, probušiti, snaga, šilo, udarac, udariti, značenje
punch area područje bušenja
punch card bušena kartica
punch word memorija rezultata
punched bušena, udari
punched card bušena kartica
punched tape bušena vrpca
punch-line poanta
punctate pjegav
punctilio sitnica
punctilious pretjerano točan, vrlo osjetljiv
punctual na vrijeme, precizan, točan
punctuality preciznost, točnost
punctuate staviti inter, upasti
punctuated isprekidanih
punctuation stavljanje znakova interpunkcije u rečenici
puncture defekt na gumenom kotaču, naprslina gume, otvor, probod, probušiti, puknuti, rupa
punctured bušan, probušen
punctured coding kodiranje s prekidanjem, rupičasto kodiranje
punctured convolutions! code isprekidani konvolucijski kod
pungency jetkost, zajedljivost
pungent jedak, ljut, zajedljiv
punish iscrpljivati, kazniti, udariti namet
punish with a foul kazniti dosuđivanjem prekršaja
punishable kažnjiv
punished osuđeni
punisher onaj koji kažnjava
punishing kažnjavanje
punishment kazna, kažnjavanje, kažnjavanju
punitive kazneni
punk guba, slab
punner nabijač
punster šaljivčina
punt čamac, udaranje lopte
punter burzovni špekulant, onaj koji se kladi, onaj koji stavlja na kartu, onaj koji udara loptu, onaj koji vozi čamac
puny mali, slabašan, slabunjav, zakržljao
pup balavac, balavander, mlad pas, mladi morski konj, ošteniti se, štene
pupa kukuljica
pupil đak, pitomac, učenica, učenik, zjenica
pupilary đački, pod tutorstvom
pupils promijenjenih, učenika, učenike
puppet lutka, marioneta
puppet play kazalište lutaka
puppet show pozor lutaka
puppeteer lutkar
puppetry licemjerstvo, lutkarska umjetnost, lutkarstvo
puppet-show kazalište lutaka, predstava s lutkama
puppy djetence, kicoš, psić, štene, vjetropir
purbling kratkovidan, priglup, slabog vida, tup
purchase god prihod, kupiti, kupnja, kupovina, moć, nabaviti, nabavka, nabavljanje, pazar, poluga, prednost, stjecanje, utjecaj, utržak
purchase and selling prices nabavna i prodajna cijena
purchase contract kupoprodajni ugovor
purchase order kupovinska naredba, narudžbenica
purchase price nabavna cijena
purchased kupuju, naručen, plaćaju
purchasing kupovina, kupujući
purchasing habits kupovne navike
purchasing power kupovna moć
purchasing power parity paritet kupovne moći
pure bez primjesa, bez primjese, čist, čisti, čistokrvan, harmoničan, nevin, pošten
pure color cista boja
pure endowment osiguranje za slučaj doživljenja
pure expectations theory teorija čistih očekivanja
pure indemnity čista odšteta, stvarna vrijednost
pure premium čista premija, riziko premija, tehnička premija
pure risk premium čista riziko premija
purely čisto, isključivo, potpuno, sasvim, u cjelini
purest najčišće, najčišći
purgative čistilište, koji čisti, purgativan
purgatory čistilište, pakao
purge čišćenje, izbistriti, pročistiti, sredstvo
purging propuhivanje i čiščenje od plinova (gas.)
purification čišćenja, čišćenje, pročišćavanje, purifikacija
purificatory koji čisti
purify čistiti, očistiti, osloboditi se, prečistiti
purifying pročišćavnje
purines purini
purism purizam
purity čednost, čistoća, nevinost, očistiti se, vrlina, žig na uhu
purl gajtan, širit, žuborenje
purlieu čestar, ivica, okolina, predgrađe, rub, šikara
purlin letva, rožnjača
purlin spacing razmak letava, razmak rožnjača
purloin krasti, počiniti
purloiner kradljivac, plagijator
purple carski, grimiz, grimizan, grimizna, ljubičast, ljubičasto, purpuran, raskošan, rumenilo, tamnocrven, tamnoljubičasta boja, vrlo lijep
purple emperor velika prelijevalica
purple heron crvena čaplja, čaplja danguba
purport govoriti, podrazumijevati, sadržaj, smisao, svjedočiti, tekst dokumenta, značenje, značiti
purpose cilj, kaniti, namjena, namjera, namjeravati, potreba, rezultat, sadržaj, smjerati, svrha, uporaba, uspjeh
purposeful namjeran, namjeravan, s predumišljajem, svjestan cilja
purposeless besmislen, bez cilja, bez smisla, nenamjeran, uzaludan
purposely hotimice, namjerno, s predumišljajem
purposes ciljeve, ciljevima, namjene, svrhe
purpotrator nasilnik
purr predenje, presti
purse kesa, nabrati, namrštiti se, novac, novčanik, novčarka
pursuance izvođenje, izvršenje, praćenje
pursuant koji je prema, koji je u skladu s, prema, suglasno, sukladan, sukladno
pursuant to Article 1 na temelju članka 1, na temelju članka 1., sukladno članku 1.
pursuant to Article 20 na temelju članka 20, na temelju članka 20., sukladno članku 20., temeljem članka 20.
pursue baviti se, goniti, obaviti, obavljati, pratiti, praviti, progoniti, razvijati, slijediti, sljedovati, vršiti
pursuer gonitelj, progonitelj, tužitelj
pursues obavlja
pursuing provodi, slijedi
pursuit gonjenje, lov, obavljanje, ostvarenja, posao, potjera, potraga, provedba, provođenje, zanimanje
pursuit of economic activities obavljanje gospodarskih djelatnosti
pursuits potrage
Index Indeks