Index Indeks
proud arogantan, dostojanstven, nadmen, ohol, ponosan, ponosi, ponosni, raskošan, tašt, uobražen, vatren, zadovoljan
proudly dostojanstveno, ponosno
provably secure authentication dokazivo sigurna ovjera
provably secure cryptography dokazivo sigurna kripto grafija
prove biti, dokazati, dokazivati, dokaže, isprobati, osvjedočiti, pokazati se, potvrditi, potvrditi se
proved dokazan, uvrđen
proved culpability dokazana krivnja
proved to be su se pokazali
proven dokazali, dokazan, pokazali
provenance podrijetlo sedimenta, Provenijencija
Provence-Alpes-Côte d'Azur Provansa-Alpe-Azurna obala
provender hrana, krma, stočna hrana
proverb izreka, mudra izreka, poslovica
proverbial poslovičan, širom poznat
proverbial forms paremiologizmi
proverbs poslovice
provide dati, dobaviti, dostaviti, dostavljati, navesti, odrediti, omogućavati, omogućiti, omogućuje, opskrbiti, osigurati, osiguravati, ostvarivati, pobrinuti se, poduzeti mjere, ponuditi, predvidjeti, predviđati, pribaviti, pripremiti, propisivati, pružaju, pružamo, pružati, pružiti, snabdjeti
provide for predvidjeti
provided ako, dani, dao, imaju, omogućen, omogućeno, opskrbljen, pod uvjetom, pod uvjetom da, predviđen, priskrbljen, pružaju, pružen, pružene, samo ako, u slučaju ako
provided for in paragraph 1 predviđen u stavku 1.
provided for under the Agreement predviđen Sporazumom
provided that pod uvjetom da
providence dalekovidnost, promisao, proviđenje, skrb, smotrenost, staranje, sudbina, štednja
provident dalekovidan, oprezan, štedljiv
providentially na svu sreću
provider davatelj, dobavljač, nabavljač, pružatelj, pružatelj usluge, pružatelja, snabdjevač
providers davatelja
provides omogućava, osigurava, predviđa, pruža
providing dajući, imajući u vidu, pod uvjetom, pod uvjetom da, pružajući, pružanje
providing back-up measures osiguravanje podrške
province okolina, periferija, pokrajina, predio, provinciju
Province of Antwerp Pokrajina Antwerpen
Province of East Flanders Pokrajina Istočna Flandrija
Province of Flemish Brabant Pokrajina Flamanski Brabant
Province of Hainault Pokrajina Hainault
Province of Liege Pokrajina Liege
Province of Limbourg Pokrajina Limbourg
Province of Luxembourg Pokrajina Luksemburg
Province of Namur Pokrajina Namur
Province of Walloon Brabant Pokrajina Valonski Brabant
Province of West Flanders Pokrajina Zapadna Flandrija
provincial malograđanin, pokrajinski, pokrajinskog, provincijalan, provincijski
provincial archaeology provincijalna arheologija
provincial art provincijalna umjetnost
provincial assemblies županijske skupštine
Provincial Institution Provincijske institucije
provincialism malograđansko
proving dokazivanje, dokazuje
provision dodjeljivanje, nabava, nabavljanje, namirnice, odredba, omogućavanje, opskrba, pribavljanje, pričuva, priprema, propis, pružanje, rezerviranja, rezerviranje, snabdijevanje, zaštita
provision of information pribavljanje informacija
provision of services pružanje usluga
provision of this Agreement odredba ovoga Sporazuma
provisional prethodan, privremen, privremeni
provisional twelfth privremena dvanaestina
provisions odredbama, odredbe, zahtjevi, zahtjevima, životne namirnice
provisions concerning odredbe koje se odnose na
provisions contained in paragraph 1 odredbe stavka 1.
provisions contained therein odredbe sadrži
provisions governing the communication odredbe kojima je uređena razmjena informacija
provisions laid down in Article 60 odredbe navedene u članku 60.
provisions of an agreement odredbe sporazuma
provisions of Article 21 odredbe članka 21.
provisions of paragraph 1 odredbe stavka 1.
provisions on cooperation odredbe o suradnji
provisions on transport odredbe o prometu
provisions relating to traffic odredbe o prometu
proviso klauzula, odredba, pogodba, uvjet
provisory privremen, uvjetni
provocation držanje, izazivanje, izazov, poticanje, provokacija
provocative izazivački, izazovan, izazovni, koji stimulira, nadražujuće, uzročnik
provocatively izazovno
provoke izazivati, izazvati, naljutiti, potaknuti, prouzrokovati, provocirati, razdražiti
provoking nametljiv, neprijatan
provolone cheese sir provolone
provost gradonačelnik, oficir, prorektor, prorektorski, rektor, starješina, starješinski, upravitelj, upraviteljski
provost marshal zapovjednik vojne policije
prow brod, lađa, pramac
prowess junaštvo, snaga, srčanost
prowl prikradati se, ugurati se, uvući se, vrebati
proximal pyroclastic rocks proksimalni piroklastiti
proximal tubule proksimalni tubuli
proximate najbliži, neposredan, približno
proximate cause uzročno-posljedična veza
proximity blizina, neposrednost
proxy opunomoćenik, ovlaštenje, punomoć, punomoćje, punomoćnik, zamjena, zamjenik, zastupnik
proxy ARP opunomoćenik ARP, uređaj koji daje podatke o fizičkim adresama u ime
proxy vote glasovanje preko opunomoćenika
prude izvještačena
prudence mudrost, oprez, opreznost, razboritost, razumnost, smotrenost, štedljivost
prudent mudar, oprezan, razborit, razuman, smotren, štedljiv
prudential obećanje, promišljen, razborit
prudish izvještačen, licemjeran, stidljiv
prune kresati, podrezati, podšišati, pojednostavniti, potkresati, smanjiti, suha šljiva, tamnoljubičasta
prunes šljive suhe
pruning čišćenje (odbacivanjem), postupak odbacivanja pojedinih čvorova sa stabla p
pruning methodology metodologija kljaštrenja
prurience izazovnost
pruriency pokvarenost
Prussia Prusija
Prussian carp babuška
pry obiti, radoznalac, zabadati nos
pry into zabadati nos
psalm pobožna pjesma, psalam
Psalter brevijar, psaltir
pseudo falsifikat, lažan, prividan, pseudo
pseudo-analog indicator kvazi-analogni pokazivač
Pseudocholinesterase Pseudokolinesteraza
pseudo-header pomoćno zaglavlje, prividno zaglavlje, pseudozaglavlje
pseudonode prividni čvor, pseudočvor
pseudonoise sequence prividnošumni slijed, pseudošumni niz znakova
pseudonym pozajmljeno ime, pseudonim
pseudonymous pseudoniman
pseudopolarography pseudopolarografija
pseudopolymorphs pseudopolimorfi
pseudorandom interleaver prividnoslučajno prepletalo, pseudoslučajno prepletalo
pseudorandom noise pseudoslučajni šum
pseudorandom number generator generator prividno slučajnih brojeva, generator pseudoslučajnih brojeva
pseudorange error pogreška pseudoudaljenosti
pseudoscalar particles pseudoskalarne čestice
pseudo-ternary signal pseudoternarni signal, zalihosni ternarni signal
pshaw frktati, izraziti prezir
psohometric weighting psofometrijsko mjerenje šuma (CCITT)
psophometric weighting psofometrijsko otezanje
psoriasis psorijaza
psych major studira psihologiju
psyche duša, psiha
psychemic narrative figure psihemska narativna figura
psychiatric confinement prisilna hospitalizacija u psihijatrijsku bolnicu
psychiatric institution psihijatrijska ustanova
psychiatric manifestations psihijatrijske manifestacije
psychiatric patients psihijatrijski bolesnici
psychiatric services psihijatrijska služba
psychiatrist psihijatar
psychiatry psihijatrija
psychic duhovni, psihička, psihički
psychic craving psihička žudnja
psychic dependence psihološka ovisnost
psychic status psihičko stanje
psychic suffering psihičke tegobe
psychic troubles psihičke teškoće
psychical psihički
psychics vidovnjaci
psychistrist psihijatar
psycho psiho
psychoacoustics psihoakustika, znanost o osjetu zvuka, znanost o percepciji zvuka
psychoanalyse psihoanalizirati
psychoanalysis psihoanaliza
psychoanalyst psihoanalitičar, psihoanalizator
psychoanalysts psihoanalitičarima
psychobiological family structure psihobiološka struktura obitelji
psychodelic psihodelično
psychodrama psihodrama
Psychoeducation psihoedukacija
psychogenic stuttering psihogeno mucanje
psychogeriatry in Croatia psihogerijatrija u Hrvatskoj
psychographic segmentation psihografska segmentacija
psycholinguistic abilities psiholingvističke sposobnosti
psycholinguistics psiholingvistika
psychologic psihološka
psychologic dependence psihološka ovisnost
psychological psiholog, psihološki, psihološku
psychological adjustment psihološka prilagodba
psychological aid psihološka pomoć
psychological assistance psihološka pomoć
psychological dependence psihološka ovisnost
psychological factors of victimization psihološki faktori viktimizacije
Psychological functions Psihološka funkcija
psychological health psihološko zdravlje
psychological microanalysis psihološke mikroanalize
Psychological preparation Psihološka priprema
psychological problems psihičke poteškoće, psihološki problemi
psychological profiles psihološki profil
psychological stress psihološki stres
psychological support psihološka podrška
psychological testing psihološko testiranje
psychological tests psihologijski testovi, psihologijsko testiranje
psychological trauma psihološka trauma
psychological war psihološki rat
psychological well-being psihološka dobrobit
psychologism psihologizam
psychologist psiholog
psychology medicina, psihologija
psychology of creativity psihologija kreativnosti
psychometric concept of intelligence psihometrijski koncept inteligencije
psychoneurodynamics psihoneurodinamika
psychoneuroimmunology psiholoneuroimunologija, psihoneuroimunologija
psychopath psihopat
psychopathology psihopatologija
psychopathology of attachment psihopatologija attachmenta
psycho-physical development psiho-fizički razvoj
psychophysiological psihofiziološko
psychophysiological reactions psihofiziološke reakcije
psycho-physiological situation psihofizička situacija
psychophysiological variables psihofiziološke varijable
psychoses psihoze
psychosis psihoza
psychosocial psihosocijalan
psychosocial adaptation psihosocijalna prilagodba
psychosocial adaptation of children psihosocijalna prilagodba djece
psychosocial adaptation of displaced children psihosocijalna prilagodba prognane djece
psychosocial adjustment psihosocijalna prilagodba
Psychosocial climate Psihosocijalna klima
psychosocial effects of war on children psihosocijalne posljedice rata na djecu
psychosocial program psihosocijalna edukacija
psychosocial rehabilitation psihosocijalna rehabilitacija
psychosocial support psihosocijalna podrška
psychosomatic psihosomatika
psychosomatic affection psihosomatske afekcije
psychosomatic aspects of cancer psihosomatski aspekti raka
psychosomatic complaints psihosomatska oboljenja
psychosomatic disease psihosomatske bolesti
psychosomatic problems psihosomatski problemi
psychosomatic states psihosomatska stanja
psychotherapeutic approach to autism psihoterapijski pristup autizmu
psychotherapy psihoterapija
psychotherapy of children psihoterapija djece
psychoticism psihoticizam
psychotrauma psihotrauma
psychotropic psihotropan
psychotropic substance psihotropna tvar
psyllium husks psillijum grahorovina
Pt-Re/Al2O3 Catalyst Pt-Re/Al2O3 katalizator
pub bar, gostionica, krčma, public house (javna kuća), točionica
pubertal changes pubertetske promjene
puberty pubertet, spolna zrelost
puberty and adolescence pubertet i adolescencija
pubescence spolna zrelost
pubis preponica, preponjača
public gledaoci, javan, javni, javnost, javnošću, narod, narodni, opći, publika, slušaoci, svjetina
public access mobile radio javna pokretna radijska mreža
public access profile model javnog pristupa, profil javnog pristupa
public accounting računovodstvo javnih službi
public address javni razglas
public administration državna uprava, javna uprava
Public Administration and Local Self-government uprave i lokalne samouprave
Public Administration Institute Zavod za javnu upravu
public administration reform reforma javne uprave
public aid državna potpora, javna potpora
Public and Media Relations Office Ured za odnose s javnošću
public authorities javne ovlasti
public awareness campaign kampanja osvješćivanja javnosti
public bank državna banka
public body javno tijelo
public borrowing javna posudba
public building javna zgrada
public conduct of debates javno vođenje rasprava
public contract javni ugovor
public contracts javne nabave, ugovori o javnim nabavama
public data network javna podatkovna mreža, mreža za prijenos podataka
public debt javni dug
public dial-up network javna mreža s biranjem
public discussion javna rasprava, tribina
public discussions javne rasprave, tribine
public domain javno područje
public domain software besplatni program, javni program, softver bez prava kopiranja, softver na raspolaganju u BBS sustavima
public economic law javno ekonomsko pravo
public economy javna ekonomija
public education državno školstvo
public enemy državni neprijatelj
public entities javna tijela
public expenditure javni izdaci, javni rashodi
public finance javne financije
public financing javno financiranje
public folder javna mapa
public fund javni fond
public goods javna dobra
public health javno zdravlje, javno zdravstvo
Public Health Institute Zavod za zaštitu zdravlja
public hearing javna rasprava
public holiday državni praznik, praznik
public house gostionica, krčma, točionica
public hygiene javna higijena
public information officer časnik za promidžbu
public institution javna institucija, javna ustanova
public insurance javno osiguranje
public interest javni interes
public international law međunarodno javno pravo
public investment javno ulaganje
public key javni ključ
public key cryptography kripto grafija s javnim ključem
public key cryptosystem sustav šifriranja javnim ključem
public key encryption enkripcija javnim ključem
public land mobile network javna zemaljska pokretna mreža
public law javno pravo
public lecture tribina
public lectures tribine
public legal official pravosudni dužnosnik
Public Liability javna odgovornost
public library narodna knjižnica
public limited company javno društvo s ograničenom odgovornošću
public morality javni moral
public needs javne potrebe
public network javna mreža
Public Notary Javni bilježnik
public notice oglas
public offering emisija dionica
public opinion javno mnijenje
public order javni red
public policy javne politike, javni interes, opći interes
Public Private Partnerships javno - privatno partnerstvo
public procurement javne nabave
public property javna imovina
public prosecution progon po službenoj dužnosti
public prosecutor's department javno tužiteljstvo
public randomizer javni nasumičar, javni slučajni niz za šifriranje u sustavima s taj
Public Relations Glasnogovornik, odnosi s javnošću, služba za odnose sa javnošću
public retirement plans javni mirovinski programi
public safety javna sigurnost
public school osnovna škola
public sector javni sektor
public sector institution ustanova javnog sektora
public security javna sigurnost
public service javna služba
public service employee javni službenik, zaposlenik u državnoj i javnoj upravi
public show priredba
public signs javni natpisi
public statement javna izjava
public stock državne zalihe
Public Switch Telephone Network Javna prekidačka telefonska mreža
public switched telephone network javna komutirana telefonska mreža, nepokretna komutirana javna telefonska mreža
public telecommunications operator javni telekomunikacijski operator, operator javnih telekomunikacija
public telephone network javna telefonska mreža
public transport javni prijevoz, javni promet
public undertaking javni poduzetnik
public urban traffic javni gradski promet
public utilities komunalije
public works javni radovi
publication izdana knjiga, izdanje, knjiga, objava, objavljivanje, objavljivanje knjige, proglas, publikacija
publication of a law objava zakona
publication of accounts objavljivanje rezultata poslovanja
publication of tariffs objava pristojbi
publications izdanja, publikacije
publice sector entities osobe javnog sektora
publician krčmar, zakupac
publicist publicist
publicist writing publicistika
publicity čuvenje, javnost, publicitet, razglašenost
publicize obznaniti
publicly javno, otvoreno
publicly-owned forest državna šuma
publish izdati, objavite, objaviti, objelodaniti, oglasiti, publicirati, razglasiti
Publish to the Web Wizard Čarobnjak za objavu na Webu
published objavila, objavio, objavljen, objavljene, objavljeni, objavljenih
publisher izdavač, nakladnik, publicist
publishers izdavača
publishing izdavaštvo, nakladničke, nakladnički, nakladništvo, objavljivanje, oglašavanja, publiciranje
publishing deadline rok za izdavanje
publishing industry nakladništvo
Index Indeks