Index Indeks
prop oslonac, podupirač, pomagač, potporanj, stub
prop up poduprijeti
prop. potporni stup
propaganda propaganda
propagandist agitator, izvjestilac, referent
propagate prenositi, propagirati, razmnožavati, širiti, umnožavati
propagating napredovanja, širenja
propagation napredovanja, prenošenje, rasplođivanje, razmnožavanje, širenje, širenje (elektromagnetskih valova)
propagation channel radiokanal prijenosa (prikazan svim svojstvima pri
propagation constant konstanta propagacije, konstanta širenja (elektromagnetskog vala)
propagation delay kašnjenje (paketa/stanica) zbog širenja, kašnjenje propagacije, kašnjenje zbog širenja
propagation pathless law proračun gubitaka na radio-stazi
propagation time vrijeme propagacije, vrijeme širenja
propane gas propan
propanol propanol
propel dati poticaj, množiti se, tjerati naprijed
propellane propelan
propeller elisa, propeler, vijak broda, zračni vijak
propeller boss (hub) glavina brodskog vijka
propeller induce hull pressures tlakovi uzrokovani radom vijka
propensity naklonost, sklonost
proper mjerodavan, nadležan, odgovarajućeg, odgovarajući, podesan, pogodan, pravi, pravilan, pristojan, vlastit, vlastiti
proper functioning of the Agreement ispravna primjena Sporazuma
proper implementation pravilna primjena
proper names vlastito ime
properly kako treba, kako valja, korektno, pošteno, pravilno, prikladno, primjereno, pristojno, propisno, solidno, temeljito, umjesno, uredno
properly inflated ball ispravno napumpana lopta
properly secured dobro pričvršćen
properties karakteristike, osobine, svojstava, svojstva, svojstvima, značajke
properties of interface svojstva graničnog područja
property dobra, dobro, imetak, imovina, nekretnine, osobina, posjed, posjeda, pravni promet, pripada, realna imovina, stvar, svojina, Svojstva, svojstvo, vlasništvo
property damage oštećenje imovine
property development podizanje stambenih naselja
property insurance imovinsko osiguranje
property leasing najam nekretnina
property market tržište nekretnina
property of a temporary nature zalihe
property ownership sustav vlasništva
property right pravo vlasništva
property rights pravo vlasništva
property sheet list svojstava
property tax porez na imovinu
prophecies proročanstva
prophecy proročanstvo
prophesy predskazati, proreći
prophet božji poslanik, meteorolog, prognostičar, prorok
prophetess proročica
prophetic proročanski, proročki
Prophets Knjige proročke
prophylactic profilaktičan, zaštitno sredstvo
prophylaxis preventiva, profilaksa, profilaksa, spre avanje
propinquity bliskost, blizina, srodnost
propitiate umilostiviti, umiriti
propitiation ublaživanje
propitiatory povoljnost
propitious naklonjen, pogodan, povoljan, razmjeran, sklon
propolis pelud
proponent predlagač
proportion dio, doza, doziranje, mjerilo, omjer, proporcija, razmjer, razmjera, udio, uzajamni odnos, veličina
proportion married proporcija vjenčanih
proportional proporcionalan, srazmjeran
proportional printing proporcionalno tiskanje, tiskanje znakova promjenljive širine
proportional reinsurance kvotno reoiguranje
proportional representation razmjerna zastupljenost
proportionally proporcionalno, razmjerno
proportionate proporcionalan, razmjeran, srazmjeran
proportions razmjer
proposal bračna ponuda, ponuda, prijedlog
proposal form obrazac ponude
proposals predložena, prijedlog, prijedloge, prijedlozi, prijedlozima
propose izgovoriti, namjeravati, podnijeti prije, predložiti, zadati, zaprositi
proposed predložen, predložena, predloženog
proposed legislation predloženo zakonodavstvo
proposer predlagač, predlagatelj
proposition podnijeti, poduhvat, posao, prijedlog, problem, propozicija, teorema, tvrđenje
propositional propozicijski
propound istaknuti, zadati
propounder predlagač
proprietary posjednički, pravo svojine, vlasnički, zakonom zaštićen
proprietary company dioničko društvo, tvrtka u privatnom vlasništvu
proprietary file server vlasnički poslužnik datoteka
proprietary information nejavni podatak
proprietary life insurance company dioničko društvo za životno osiguranje
proprietary protocols protokoli proizvođača, vlasnički protokoli
proprietary standard tehničke specifikacije postavljene od jedne ili sk, vlasnički standard
proprietary technology tehnologija proizvođača, vlasnička tehnologija
proprietor gazda, posjednik, vlasnik
proprietor of vehicle vlasnik motornih vozila
proprietorship pravo posjedovanja
proprietress gazdarica, posjednica, vlasnica
propriety ispravno, ispravnost, podstrek, pristojnost, uljudnost
props kazališni rekvizit, rekvizite, rekviziti
propulsion ići naprijed
propulsion plant brodski porivni sustav
propulsion systems porivni sustavi
propulsive koji pokreće
prorate podijeliti proporcionalno, proporcionalni dio
prorogate prorogirati
prorogation prekid skupštine, prorogacija
prorogue odložiti, produžiti
pros and cons pro i kontra
prosaic dosadan, prozaičan, svakidašnji
prosciutto pršut
prosciutto ham pršut
proscribe isključiti, prognati, van zakona, zabraniti
proscribed zabranjena, zabranjene
prose jednolično, proza, prozi, stvarnost, svakidašnjica
prosecute goniti, proganjati, progoniti, tužiti, voditi
prosecution gonjenje, optužba, progon, progona, sudski progon, tužba, vođenje
prosecutor tužilac
proselyte neofil, obraćenik, obratiti
proselytize obraćati
prosodic prozodijski
prosody prozodija, prozodijski
prospect budućnost, izgled, kraj, očekivanja, panorama, perspektiva, planovi, predio, vidik, vjerojatnost
prospective budući, osoba koja bi mogla postati
prospective pension prospektivna mirovina
prospective service benefit naknada prospektivne službe
Prospective study Prospektivno praćenje
prospectively prospektivno
prospector istraživač, tražilac ruda
prospects izgledi, perspektive, prospekti
prospectus brošura, prospekt
prosper imati sreće, napredovati, razvijati se, uspijevati
prosperity blagostanja, blagostanje, boljitka, napredak, povoljna okolnost, procvat, prosperiteta, prosperitetu
prospero prospero, raspodijeljeni datotečni sustav
prosperous imun, povoljan, prosperitetna, rascvjetan, u cvjetanju, uspješan
prostacyclins prostaciklin
PROSTAGLANDINES PROSTAGLANDINI
prostaglandins prostaglandini
prostate prostata
prostate adenocarcinoma adenokarcinom prostate
prostate cancer karcinom prostate, Rak prostate
prostatectomy uklanjanje prostate
Prostatic cancer Rak prostate
prostheses proteze
prosthetic hip joints umjetni kuk
prosthodontic appliance protetski rad
prosthodontic construction protetske konstrukcije
prostitute bludnica, obeščastiti, osramotiti, prodana duša, prostitutka
prostitution bludničenje, bludništvo, prostitucija
prostrate bespomoćan, iscrpljen, iscrpljivati, ispružen, iznuren, oboren, oboriti, povaljen, srušiti
prostration iznurenost, klečanje, klonulost, padanje, poniženje
prosy dosadan, pisan u prozi, prozaičan, svakidašnji
Prot. prot
protactinium protaktinij
protagonist glavno lice, glumac, pobornik, protagonista
protean koji poput Proteja poprima razne oblike, poput Proteja, promjenjiv, raznovrstan
protect braniti, čuvati, ići na ruku, protežirati, sačuvati, štititi, zaštite, zaštiti, zaštititi
protected štititi, zaštićen, zaštićena, zaštićeni, zaštićenom
protected area zaštićeno područje
protected areas zaštićena područja
protected species zaštićena vrsta
protecting čuvanje
protecting induction turbine flowmeter induktivni turbinski protokomjer
protection čuvanje, električna zaštita, očuvanje, odbrana, pokroviteljstvo, predobrana, protekcija, sigurnost, zaštićivanje, zaštita, zaštitna carina, zaštitna rješenja, zaštitno pismo
protection against collision zaštita od kolizije, zaštita od sudara
protection against crime zaštita od kriminala
protection against dangerous goods zaštita od opasnih tvari
protection against electric shock zaštita od električnog udara
protection against excessive pressure zaštita od previsokoga tlaka
protection against fire zaštita od požara
protection and indemnity clause klauzula o P & I osiguranju
Protection and Rescue Operations Administration Uprava za zaštitu i spašavanje
protection facility zaštitno sredstvo
protection for metal corrosion zaštita metala od korozije
protection measures mjere zaštite
protection of animal life zaštita životinjskoga svijeta
protection of animals zaštita životinja
protection of communications zaštita komunikacija
protection of flora and fauna zaštita flore i faune
protection of freedoms zaštita sloboda
protection of investment zaštita ulaganja
protection of investor burzovno pravo
protection of minorities zaštita manjina
protection of people zaštita ljudi
protection of plant life zaštita biljnoga svijeta
protection of privacy zaštita privatnosti
protection of rights zaštita prava
protection of shareholders zaštita dioničara
protection of soil from erosion zaštita tla od erozije
protection of the environment zaštita okoliša
protection of the landscape zaštita krajolika
protection of the ownership right zaštita prava vlasništva
protection switching zaštitno komutiranje
protection type contract ugovori koji pružaju zaštitu
protectionism protekcionizam
protective koji brani, preventivni, zaštitne, zaštitni, zaštitnički
protective clause zaštitna klauzula
protective clothing zaštitna odjeća
protective coating zaštitna obloga, zaštitno oblaganje (npr. tiskane ploče protiv koro
protective equipment zaštitna oprema
protective factors zaštitni faktori
protector namjesnik, osigurač, pokrovitelj, regent, zaštitnik
protectorate protektorat, zemlja
protégé štićenik
protégés štićenici, štićenika
protein bjelančevina, bjelančevine, protein, proteinska, proteinski
protein biosynthesis biosinteza proteina, Poliribosomi
protein changes promjene na proteinima
protein denaturation enthalpy entalpija denaturacije proteina
protein electrophoresis elektroforeza bjelančevina, elektroforeza proteina
protein glycosylation glikozilacija imunoglobulina G
protein kinase protein-kinaza
protein powder proteinski puder
protein products bjelančevinasti proizvod
protein sequence analysis analiza sekvenci proteina
protein transduction proteina
proteinase proteinaza
protein-protein interactions protein-protein interakcije
proteins bjelančevine, proteini
proteinuria proteinurija
protest prigovarati, prigovor, protest, protestirati, svečana izjava
protest fee taksa za prigovor
protestant protestant, protestantske
Protestantism protestantizam
protestation uvjeravanje
protesting protestirajući
protests prosvjede, prosvjedi
prothrombine protrombinsko
prothrombotic risk factors protrombotički čimbenici
protoadamantanone protoadamantanon
protocol postupnik, pravilnik (komuniciranja), protokol, protokolizirati, zapisnik
protocol analysis analiza protokola, raščlamba protokola
protocol analyzer analizator protokola, rasčlanjivač protokola
protocol control nadzor protokola
protocol control block upravljački blok protokola
protocol control information upravljačka informacija protokola
protocol converter pretvarač protokola, prevodilac protokola, uređaj za prevođenje protokola
protocol data unit jedinica informacije protokola, podatkovna jedinica protokola
protocol entity entitet protokola
protocol failures nedostaci protokola, propusti protokola
protocol handle kontrola protokola
protocol identification identifikator protokola
protocol identifier identifikator protokola (Internet)
protocol implementation conformance statement izjava o sukladnosti izvedbe protokola
protocol information informacija protokola, obavijest sadržana u protokolu
protocol layering raslojavanje protokola
protocol layers razine protokola, slojevi protokola
Protocol Office of the Parliament Ured za protokol
protocol on sugar protokol o šećeru
protocol reference model referentni model protokola
protocol software programska oprema protokola, softver protokola
protocol stack skup protokola sustava za prijenos podataka, složaj protokola, stog protokola
protocol suite skup protokola, slijed protokola
protocol to an agreement protokol uz sporazum
Protocols Protokoli
protohistoric religions protohistorijske religije
proton form-factors form-faktori piona
protonic acids protonske kiseline
proton-pump inhibitors inhibitori protonske pumpe
prototype prototip
protozoans praživotinje
protract crtati, odugovlačiti, otezati, produživati, protegnuti, razvući
protracted dugotrajan, otegnut, razvučen
protractor koji odugovlači, kutomjer
protrude isplaziti jezik, isticati se, izbijati, viriti
protruding klepave
protrusion ispružanje, izbočina, pomaljanje, stršenje
protuberance izbočina, oteklina, protuberanca
Index Indeks