Index Indeks
arrear ostatak, zaostatak
arrears dugovi, rep, svršetak
arrest hapsiti, hapšenje, obustava, spriječiti, strpati u zatvor, uhićenje, uhićenju, uhititi, zabrana isplovljenja, zadržati, zadržavanje, zastoj, zatvor, zatvoriti, zaustaviti
arrest warrant uhidbeni nalog
arrester odvodnik, odvodnik gromobrana, osigurač od prenapona
arrestin koji zadržava, koji zaustavlja
arresting koji zadržava, koji zaustavlja, zaustavljanje
arresting lever poluga za zaustavljanje
arrestment kočenje, sprečavanje, zaustavljanje
arrestor odvodnik, osigurač od prenapona
ARRHYTHMIA ARITMIJA
arrhythmias aritmije
arrival dolazak, dolazni, novorođenče, prispijeće, upadni
arrival rate of packets broj dolaznih paketa u jedinici vremena, dolazna brzina paketa
arrivals dolasci
arrive doći, doputovati, nastupiti, prispjeti, pristići, stici, stići, stigli
arrive at doći do
arrived dolaskom, dolaze, stigao
arriving stići
arrogance arogancija, drskost, nadutost, oholost, osionost, osornost
arrogant arogantan, bahat, drzak, nabusit, nadut, ohol, osoran
arrogantly bahato
arrow strelica, strijela
arrow keys tipke sa strelicama
arrow-headed strelast, streličast
arrowroot indijska maranta
arse guzica
arsenal arsenal
arsenic arsen
arsenic and antimony arsen i antimon
arsenic determination određivanje arsena
Arsenic in water arsen u vodi
arsenic removal metode uklanjanja arsena
arsenide arsenid
arson palež, palikućstvo, piromanija
arsonist palikuća
art likovni odgoj, lukavstvo, način, okretnost, podmuklost, umijeće, umjetničke, umjetnički, umjetničkih, umjetničkim, umjetničko djelo, umjetnost, vičnost, vješt, vještina, vrsta, zanat, znanje
art criticism likovna kritika
art education umjetničko obrazovanje
Art Galleries galerijsku
Art Gallery galerija, umjetnička galerija
art phenomena umjetničke pojave
art trade trgovina umjetninama
art works djela
art-club likovna sekcija
art-craft umjet zanatstvo, umjetničko zanatstvo
art-déco secesija, secesijskoj
arterial arterijska, arterijski, glavni, koji graniči, koji se grana
ARTERIAL BLOOD PRESSURE ARTERIJSKI TLAK
arterial hypertension arterijska hipertenzcija, arterijska hipertenzija
arteriosclerosis arterioskleroza
arterio-venous fistula arterio-venska fistula
arterio-venous malformations Arteriovenske malformacije
artery arterija
artesian arteški bunar
artesian aquifer Arteški vodonosnik
artful lukav, prepreden, umješan, vješt
arthritis artritis, artroza, upala zglobova
arthritis (degenerative) artroza
arthroplasty artroplastika
arthropod člankonožac
Arthropods Člankonošci
arthroscopic artroskopski, artroskopski pomognuta
Arthroscopy Artroskopija
arthrosis artroza, artroze
artic circle arktički polarni
artichoke artičoka, artičoke
artichokes artičoka, artičoke
Artichokes and shrimps salad Salata od srca artičoka s račićima
article Arktik, artikal, artikl, član, članak, dio, gramatički član, odredba, pasus, pisani članak, predmet, proizvod, točka
article of apparel odjevni predmet
articles članaka, članake, članci, člančića
Articles 12 to 14 below niže navedeni članci 12 do 14, niže navedeni članci 12. do 14.
articles of incorporation ugovor o osnivanju poduzeća
articular zglobni
Articular cartilage Zglobna hrskavica
articulate artikulirati, izgovoriti, jasan, koljenast, pregledan, raščlanjivanje, razgovijetan, razumljiv, rječit, spajati, vezivati
articulated člankovit, zglobni, zglobno
articulately rječito
articulateness jasnoća
articulation artikulacija, ustrojstvo, ustrojstvu
articulation disorders artikulacijski poremećaji
Articulation of the basic complementary principles Artikuliranje komplementarnosti temeljnih principa
articulation of the experience of architecture artikuliranje doživljaja arhitekture
articulaton of ones owen space artikuliranje vlastitog prostora
articulator radnik koji sastavlja skelete
articulators artikulatori
Articulatory disorder Artikulacijski poremećaj
artifact neprirodna smetnja, rukotvorina, smetnja neovisna o signalu
Artifacts Artefakti, utilitarni, utilitarnih
artifice izmišljotina, lukavstvo, pronalazak, smicalica, umjetnost, vještak, vještina, zanatlija
artificer majstor, mehaničar, pronalazač, zanatlija
artificial artificijelnost, izvještačen, neprirodan, umjetan, umjetni, umjetnički, vještački
artificial fibre umjetno vlakno
artificial flavour umjetna aroma
artificial food colouring dodavanje umjetne boje hrani
artificial inseminat umjetna oplodnja
artificial insemination osjemenjivanje, umjetna oplodnja, umjetno osjemenjivanje
artificial intelligence umjetna inteligencija
artificial language umjetni jezik
artificial man-made filament umjetni filament
artificial man-made staple fibre umjetno sortirano vlakno
artificial motivation artificijelne motivacije
Artificial neural networks Umjetne neuronske mreže
artificial nuclease umjetne nukleaze
artificial radionuclides prirodni radionuklidi, umjetni radionuklidi
artificial reproductive techniques tehnike umjetne oplodnje
artificial vision sintetizirana slika, umjetni vid
artificial voice sintetizirani glas, umjetni glas
artificiality artificijelnost, neprirodnost
artificially neprirodno, umjetno
artillery artiljerija, artiljerijski, topništvo
artilleryman artiljerac, topnik
artisan majstor, mehaničar, obrtnik, zanatlija
artism artizam
artist glumac, slikar, umjetnik
artiste artista
artistic artistički, likovnost, umjetnički, umjetničko, umjetnosti
artistic chronology likovna kronologija
artistic creation umjetničko stvaralaštvo
artistic evaluation umjetnički fenomen
artistic profession umjetničko zvanje
artistic style umjetničk stil
artistic value umjetnička vrijednost
artistic work. umjetničko djelo
artistry umijeće, umjetnost
artists umjetnici, umjetnicima
artizan zanatlija
artless bezazlen, jednostavan, naivan, neiskusan, neizvještačen, nespretan, prostodušan
art-media art-mediji
arts umjetnost
Arts Academy Umjetnička akademija
artwork foto produžetak, umjetnička slika, umjetničko djelo
arty nadriumjetnički
Aruba Aruba
Arusha Convention Konvencija iz Arushe
arylamines arilamini
aryloxycarbonic acid ariloksikarbonska kiselina
arylsulphonic acid arilsulfonska kiselina
as budući da, dok, i, isto kao, jer, kad, kako, kao, kao i, kao što, koliko, koliko god, kolikogod, mada, pošto, prema, što, tako, u svojstvu, ukoliko
as a matter of priority smatrajući to pitanje prioritetom
as a pretext tobože
as a result of kao posljedica, zbog
as a rule uobičajen
as a whole u cijelosti, u cjelini
as above kao gore
as appropriate prema potrebi
as defined sukladno definiciji, u skladu s definicijom
as defined above kako je gore utvrđeno
as defined by kao što je određeno
as defined in paragraph 1 u smislu stavka 1.
as early as već od
as far as što se tiče, ukoliko
as far as possible što je više moguće
as far as the eye ca u nedogled
As far as time goes back odvajkada
as follows kako slijedi
as for me što se mene tiče
as from the entry into force po stupanju na snagu
as good as dobar kao
as if kao da
as late as još
as long as čim, dokle god, netom, otkako, sve dok
as much as isto toliko koliko, toliko mnogo kao
as needed prema potrebi
as of kao o
as opposed nasuprot, za razliku
as per prema
as provided for in this Protocol na način kako je uređeno ovim Protokolom
as reflected in sukladno
as regards što se tiče, u pogledu, u vezi s, za
as required prema potrebi
as separate Contracting Parties kao posebne ugovorne stranke
as soon as čim, što prije
as soon as circumstances permit čim okolnosti dopuste
as soon as possible što je prije moguće, što prije, u najkraćem mogućem roku
as soou as čim
as specified in Articles 22 and 23 kao što je utvrđeno člancima 22. i 23.
as the case may be ovisno o situaciji, ovisno o slučaju
as the proverb goes prema poslovici
as thick as thieves prisni prijatelji
as though kao da
as to u pogledu
as to cause or threaten to cause da izazove ili da prijeti izazivanjem, da uzrokuje ili bi moglo prouzročiti, da uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem
as well isto tako kao, također
as well as a i, kao i, te
as welles isto kao
asap što prije
asbest azbest
asbestos azbest
Asbestos body Azbestno tjelešca, Azbestno tjelešce
asbestos in ambient air azbest u atmosferi gradova
asbestos in drinking water azbest u pitkoj vodi
asbestos-cement dust azbest-cementna prašina
asbestosis azbestoza
ascade menu izbornik u nekoliko razina
ascarels askareli
ascend penjati se, rasti, uzdizati se, uzlijetati
ascendancy dominacija, utjecaj, vlast
ascendant prevlast, uzlazni
ascendency nadmoćnost, nadomoćnost
ascendent horoskop, koji se diže, prevladavajući, prevlast, utjecaj, vlast
ascender bloker
ascendin rastući, uzlazni
ascending rastući, ulaznog, uzlazni, uzlazno, uzlazno sortiranje
ascension dizanje, dolazak, penjanje, uspinjanje
ascent dizanje, nagib, nizbrdica, penjanje, strmina, uspon, uzbrdica, uzlet
ascertain doznati, provjeriti, razjasniti, ustanoviti, utvrditi, uvjeriti se
ascertainable koji se može utvrditi, utvrdiv
ascertainable price cijena koja se može provjeriti, utvrdiva cijena
ascertaining potvrđivanje, razjašnjavanje, utvrđivanje
ascetic asket, asketa, asketski, isposnički, isposnik
asceticism asketizam
ASCII code kod ASCII, kod ASCIIaspect ratio
ascorbic acid askorbinska kiselina
ascribe pripisati
ascription pripisivanje
Asean countries zemlje Aseana
aseptic aseptičan, aseptičko sredstvo, sterilan
aseptic meningitis aseptični meningitis
asess ocijeniti
asessment ocjena, ocjenjivanje
ash jasen, jesen, pepeo, prah, zemni ostaci
ash bin pepeljara
ash tray pepeljara
Ash Wednesday čista srijeda, Pepelnica
ashamed posramljen, postiđen
ash-bin pepeljara
ashen blijed, od jasena, od pepela, pepeljast, sive boje
ashes pepeo
ashore ka obali, na kopnu, na obali
ashtray pepeljara
ash-tray pepeljara
ashy blijed, pepeljast, pepeljaste boje, siv
Asia Azija
asiago cheese sir azijski
asian azijatski, azijske, azijski
Asian floater Japanski servis
Asian organization azijska organizacija
Asiatic azijat, azijatski
aside na strani, odvojeno, po strani, u stranu
asimilation asimilacija
asinine glup, magareći
ask moliti, pita, pitati, pozivati, prodajna cijena, raspitivati se, tražiti, zahtijevati, zahtjevati, zamoliti, zatražiti
ask for zahtijevati, zatražite, zatražiti
Index Indeks