Index Indeks
profanation blaćenje
profane grješan, laički, neprosvijećen, neupućen, poročan, profan, svjetovan
profanity bogohuljenje, kletve
profesionalization profesionalizacija
profess ispovijedati, izraz mišljenje, predavati, priznati, proučavati
professedly javno, otvoreno, tobože
profession izjava, poziv, priznanje, profesija, stalno zaposlenje, struka, struke, zanimanje, zvanje
Profession of Jurist profesije pravnik
professional poznavalac, profesionalac, profesionalan, profesionalni, profesionalnih, profesionalnog, služben, stručan, stručni, zanatski, znalački
professional activity profesionalna djelatnost
professional army profesionalna vojska
professional association strukovna udruga
professional career profesionalna karijera
professional circles stručni krugovi
professional codex moralne kvalitete učitelja
professional ethics profesionalna etika
professional experience radno iskustvo
Professional Indemnity profesionalna odgovornost
professional orientation profesionalno usmjerenje
professional paper stručni članak
professional partnership profesionalno udruženje
professional qualification stručna sprema
professional qualifications stručne kvalifikacije
professional retraining strukovna prekvalifikacija
professional school škola za stručno usmjerenje
professional secret profesionalna tajna
professional society strukovno društvo
professional sport profesionalni sport
professional staff training školovanje stručnog osoblja
professional training stručna izobrazba
professional work stručni rad
professionalism profesionalizma, stručnost
professionalization profesionalizacija
professionally profesionalne, stručno
Professor profesor, trener
professorial profesorski
professors profesori, učitelji
professorship profesura
proffer nuditi, predložiti
proficiency iskustvo, vještina, znanje
proficiency badge oznaka vještarstva
proficiency tests testovi znanja
proficient iskusan, poznavalac, stručnjak
profile crtež, oblik, obris, profil, profilnom
profiles profili
profit dobit, dobitak, dobiti, korist, koristiti se, postotak, prihod, profit, zarada
profit and loss account račun dobiti i gubitka
profit criterion kriterij profita
profit margin margina profita, profitna marža
profit margins granice zarade
profit profile profil profita
profit sharing podjela dobiti
profit signature pokazatelj profita
profit stemming therefrom dobit koja proizlazi
profit tax porez na dobit
profit test test profit
profit vector vektor profita
profitability profitabilnost, rentabilnost, rentabilnosti
profitable koristan, lukrativan, profitabilan, rentabilan, unosan
profitableness lukrativnost
profitably rentabilno
profiteer profiter, šiber, špekulant
profit-loss dobitak-gubitak
profits dobiti, zarade
profit-testing testiranje profita
profligacy raskalašenost, razuzdanost
profligate neumjeren čovjek, raspikuća, raspušten, razuzdan
profound apsolutan, bezdan, dalekovidan, dubina, dubok, mudar, potpun, smišljen
profundity dubina, ponor
profuse bogat, darežljiv, obilan, rasipan
profusion bogatstvo, darežljivost, izdašnost, obilje, pretjerana raskoš
prog hrana
progenitor praotac
progeny potomak, potomstvo, sljedbenici, učenici
progeny test progeni test
progesteron receptors progestronski receptori
progmatic level of the text pragmatična razina teksta
prognosis predviđanje, prognoza, proricanje
prognostic indikacija, nagovještaj, predznak, znamen
prognostic factor prognostički faktori
prognostic factors prognostički čimbenici, prognostički faktor, Prognostički faktori
prognostic map prognozne karte
prognostical factors prognostički čimbenici
prognosticate prognozirati
prognostication predznak, prognoza
program nacrt, osnova rada, plan, program, programa, programirati, programski, programu, raspored
program belt program traka
program body osnova programa
program clock reference oznaka vremena
program development razrada programa, razvijanje programa
program file programska datoteka
program prompts you program vas zatraži
programmable active memory programirljiva aktivna memorija
programmable jack programirljiva utičnica
programmable logic programirljiva logika
programmable logic controller programabilni logički kontroler
programmable network connection priključak na telefonski kanal s prilagođavanjem r, programirljivi mrežni priključak
programmable read only memory programirljiva stalna memorija
programme emisija, program, programa, programu
programme budgeting planiranje proračuna
programme of physical exercising program vježbanja
programmed cell death programirana stanična smrt
programmed learning programirano učenje
programmer programer
programmer interface programersko sučelje, sučelje programera
programmes programi, programima
programmes industry industrija radiotelevizijskih programa
programming programiranje, programski
programming language programski jezik
programs programe, programi, programima
program's programa
program's diversification programska raznolikost
progress napredak, napredovanje, napredovati, napretka, porast, postizati, prodiranje, progres, razvijati se, razvitak, tijek, tok
progress bar grafički indikator
progress indicator indikator napredovanja, pokaznik napredovanja
progress of an individual razvoj pojedinca
progress tones signalizacijski tonovi uspostave veze
progresses napredovanja, progresi
progression napredovanje, prodiranje, progresija
progressive koji raste, napredan, naprednim, postupan, progresivan
progressive dialing postupno biranje
progressive disclosure stupnjevito otkrivanje
progressive elimination of duties postupno ukidanje carina
progressive elimination of MFN duties postupno ukidanje carina koje su utvrđene po načel
progressive scanning postupno pretraživanje, progresivno skeniranje
progressive sustainability progresivna potrajnost
progressively postupno
prohibit braniti, ne dozvoljavati, spriječiti, zabraniti
prohibited zabranjen, zabranjuju
prohibition izdvajanje, obustava, zabrana
prohibition of fiscal discrimination zabrana fiskalne diskriminacije
prohibitive koji sprečava, zaštitni
prohibitive tax previsoki porezi
proinflammatory factors proinflamatorni citokini
project izbacivati, nacrt, namjeravati, objekt, plan, poduhvat, pothvat, projekt, projekta, projektne, projektni, projektu, smisliti, zamisao
Project Cycle Management upravljanja projektnim ciklusom
project evaluation procjena projekta
project evaluation and review technique metoda za procjenu i pregled projekata, postupak planiranja i vođenja projekata
project fiche sažetak projekta
project finance projektno financiranje
project management projektni menadžment, projektni menedžment, Upravljanje projektima
project objectives ciljevi projekta
project of common interest projekt od zajedničkoga interesa
project of Community interest projekt od interesa za Zajednicu
Project strategies projektna nastava
projected izbačen, izbačeni
Projected Unit projicirana jedinica
projected unit method metoda projicirane jedinice
projectile projektil, projektila
projecting projektiranje
projection ispupčeni dio, izbacivanja projektila, izbočina, plan, projekcija, projekt
projective projektivni
projective geometry projektivna geometrija
projective module projektivni modul
projector čarobna lampa, projektant, projektor
projects objekata, pothvatima, projekata, projekte, projekti, projektima
projektiranje koncepta proizvodnog sustava planning of manufacturing system concept
Prokljan Lake Prokljansko jezero
Prokofiev Prokofjev
prolactine prolaktin
proletarian proleter, proleterski
proletariat proletarijat
proletariate proletarijat
proliferation proliferacija, rastuće posjedovanje, rastućeg posjedovanja
proliferation index proliferacijski indeksi
proliferative proliferativnom
prolific koji obiluj, obilan, plodan
prolix dosadan, opširan, razvučen
prolixity opširnost
prologue predgovor, predigra, prolog, uvod
prolong nastaviti, odgoditi, produžiti, prolongirati
prolongation odgađanje, produljenje, produženje, prolongiranje
prolonged dugotrajan
PROM chip čip PROM
promenade ples, šetalište, šetnja
promenades šetališta
promethium prometij
promille promila
Promina formation clastics klastiti Promina formacije
prominence ispupčenje, izbočina, neravnina, prominencija
prominent čuven, ispupčen, istaknut, istaknute, izbočen, poznat, ugledan, značajan
promiscuity darmar, raznorodnost, šarolikost, zbrka
promiscuous pomiješan, raznorodan, skupni, slobodan, slučajan, zajednički, zbrkan
promise izgled, nada, obećanje, obećati, zavjet
promising od kojeg se mnogo očekuje
promissory note obveznica, zadužnica
promontory rt
promote donijeti zakon, pomicati, potpomagati, prevesti, promicanja, promicanju, promicati, propagiranje, unapređivati, unapređuje, unaprijediti, uzdići
promoted promovirala
promoter osnivač, predlagač, promotor, utemeljitelj
promotes unapređuje
promoting promicanja, promicanjem, promicanju
promoting democracy promicanje demokracije
promotion imenovanje, napredovanje, poticanje, potpomaganje, predstavljanje, promicanje, promocija, promociju, unapređenje
promotion of energy saving promicanje štednje energije
promotion of the European idea promicanje europske ideje
promotional promocijski, promotivnu
promotional salary scale promotivna skala plaće
prompt ažuran, bez odlaganja, brz, došaptavati, hitar, odzivni znak, odzivnik, potaknuti, poticati, spreman, točan, znak aktivnog posla, znak spremnosti za prihvat naredbe
prompt box kabina za šaptača
prompted ponukan
prompter podstrekač, sufler, šaptač
promptings nagoni
promptitude brzina, gotovost, okretnost, točnost
promptly ažurno, hitno, odmah, što prije
prompts odzivnog znaka, potiču
promulgate objaviti, oglasiti, proglasiti, širiti
promulgation objavljivanje, proglašenje, promulgacija
promulgation of a law proglašenje zakona
promunturium testing promunturij testiranje
prone gotov, naklonjen, opružen, ponizan, prostrt
prong šiljak, vile, zubac
pronominal zamjenički
pronoun zamjenica
pronounce izgovarati, izrazit, izreći, jasan, proglasiti, reći
pronounced istaknut, izrazit, izrazitiji, jako izražen, naglašen
pronouncedly istaknuto, izrazito, izraženo, naglašeno
pronouncement izjavljivanje, izricanje, službena izjava
pronouncements izjave, proglašenja
pronunciation izgovaranje, izgovor
proof dokaz, dokazivanje, dokazom, ispitivanje, isprobanost, oprobanost, proba
proof of delivery dokaz o isporuci
proof of origin dokaz o podrijetlu
proof of submission dokaz o podnesku
proof sheet probni otisak
proof stres konvencionalna granica razvlačenja
proofing dokazivanje, iskušavanje
proofread korigirati
proofreader korektor
proofreading lektura
Index Indeks