Index Indeks
prism prizma
prison kaznionica, tamnica, uhapsiti, zatvor, zatvorenik, zatvoriti, zatvoru
prison administration zatvorska uprava
prison system zatvorski sustav
prisoner kažnjenik, zarobiti, zarobljenik, zatvorenik
prisoner in custody pritvorenik
prisoner of war ratni zarobljenik
prisoner-of-war ratni zarobljenik
prisoners zatvorenike
pristine davan, prastar
privacy držanje u tajnosti, povjerljivost, povučenost, privatnost, samoća, tajnost, usamljenost
privacy enhanced mail elektronska pošta sa šifriranjem, pošta s većom zaštitom tajnosti
privacy mode funkcija privatnosti
private osoban, osobni, privatan, privatni, privatnog, privatnoga, privatnom, redov, skrovit, tajni, vlastite, vlastiti, vojnik, vojnik bez čina
private address vlastita adresa
private aid privatna pomoć
private and public undertakings privatni i javni poduzetnici
private ATM address vlastita ATM adresa
private automatic branch exchange kućna centrala, poslovna automatska centrala, pretplatnička automatska centrala
private bank privatna banka
private branch exchange kućna (telefonska) centralaprivate branch exchange, kućna telefonska centrala
private business privatno poduzeće
private channel data vlastiti podatak kanala
private ECU privatni ECU
private education privatno školstvo
private forest privatna šuma
private fund privatni fond
private good privatno dobro
private institution privatna institucija
private insurance individualno osiguranje
private international law međunarodno privatno pravo
private investment privatna ulaganja, privatno ulaganje
private key osobni ključ, privatni ključ, tajni ključ
private key encryption enkripcija privatnim ključem
private law privatno pravo
private limited company društvo s ograničenom odgovornošću
private line dodijeljena linija, unajmljena linija, vlastita linija
private management domain područje privatnog upravljanja
private means of transport osobno prijevozno sredstvo
private media privatni mediji
Private Medical Insurance privatno zdravstveno osiguranje
private medical treatment privatno liječenje
private mobile radio poslovna pokretna radijska mreža, privatna pokretna radijska mreža
Private Motor osiguranje osobnih automobila
Private Motor risk osiguranje osobnih automobila
private network poslovna mreža, vlastita mreža
private network - network interface privatno sučelje mreža - mreža
private network-network interface sučelje medu čvorištima privatne mreže
private numbering plan privatni plan numeriranja, vlastiti plan obrojčavanja
private owned vehicle privatno vozilo
private person pojedinac
private property privatna imovina
private residential housing individualna stambena izgradnja
private sector privatni sektor
private stock privatne zalihe
private stump forest privatna šuma panjača
private switching system poslovni komutacijski sustav, vlastiti komutacijski sustav
private virtual circuit privatni virtualni krug, vlastiti virtualni krug
private wire privatna linija, vlastita linija, vlastiti vod
privately privatno, privatnom
private-sector liquidity likvidnost privatnoga sektora
privation lišavanje, nužda, oskudica
privatisation privatizacijskih
privatization privatizacija
privilege pogodnost, povlastica, povlastiti, pravica, pravo, prednost, privilegijsko, privilegiju
privileged povlašten, privilegirana
privileged status povlaštenost
privileges ovlasti, povlastica, povlastice, privilegija, privilegije
privy ličan, osobni, povjerljiv, skriven, tajan, usamljen
prize cijeniti, dobitak, nagrada, ocijeniti, premija, smatrati vrijednim, učinak, zgoditak
prize fighter profesionalni boksač
prize ring bokserski ring
prizeman dobitnik nagrade
prizes nagrada, nagrade
pro pozitivan glas, pro, profesionalac, profesionalni igrač, za
pro rata distribution clause klauzula o pro rata distribuciji osigurane svote
proANT proANP
probabilistic probabilistički, vjerojatnosni
probabilistic algorithm vjerojatnosni postupak
probabilistic encryption vjerojatnosno šifriranje
probabilistic methods probabilističke metode
probabilistic risk analyses probabilistička analiza rizika
probabilistic verification scheme plan vjerojatnosne provjere
probability mogućnost, vjerojatnosni, vjerojatnost
probability default vjerojatnost neplaćanja
probability density gustoća vjerojatnosti
probability density function funkcija gustoće vjerojatnosti
probability density function (pctf) funkcija gustoće vjerojatnosti
Probability Distribution raspodjela vjerojatnosti
probability function of random variable funkcija vjerojatnosti slučajne varijable
probability generating function funkcija izvodnica
probability of failure vjerojatnost pogreške
probability of success vjerojatnost uspjeha
probability theory teorija vjerojatnosti
probable moguć, vjerodostojan, vjerojatan, vjerojatno
probablitiy vjerojatnost
probably možda, po svoj prilici, vjerojatno, zasigurno
probation ispitivanje, kušanje, kušnja, proba, probni rok, staž
probationary probni
probationary employee pripravnik
probationary period pokusni rok
probationer kandidat, pripravnik, stažista
PROBATIVE dokazan
probe ispipavati, ispitivač, ispitna poruka, istraživati, sonda, sonde
probe origin authentication ovjera izvora ispitne poruke
probe service element element ispitne usluge
probiotic probiotik
probiotics primjena probiotika, probiotici
probity časnost, nepodmitljivost, poštenje
problem problem, problemom, problemu, zamršeno pitanje
problem behaviour problematično ponašanje
problem program radni program
problem task radni zadatak
problematic problematičan, sporan, sumnjiv
problems poteškoća, poteškoće, problemi, tegoba, tegobe
proboscis nos, rilo, surla
procedural postupovni, procesni
procedural knowledge proceduralno znanje
procedural language jezik usmjeren na postupke, proceduralni jezik
procedure način, načini, postupak, postupanje, postupkom, procedura, proceduru, provedba, tok
procedure body osnova postupka
procedure in force postupak koji je na snazi, postupak na snazi
procedures postupanja, postupci, postupcima, priprema, procedure
procedures laid down in this Article postupci utvrđeni ovim člankom
proceed dobit, ići dalje, nastaviti, obnoviti, postupiti, poticati, prelaziti, prihod, razlijegati
proceeding postupak, procedura, radovi, rasprave, spisi, suđenje
proceedings odvijanje natjecanja, postupak, postupku, radovi, spisi, zapisnici
proceedings instituted in respect postupak pokrenut, postupak pokrenut radi
proceeds dobitak, dohodak, korist, prihod, rezultat, zarada
process napredak, obraditi, postupak, poziv, preraditi, prerađivati, proces, razvoj, tok
process control kontrola procesa, procesna automatizacija, vođenje procesa
process kinetics kinetika procesa
process mechanism mehanizam procesa
process metallurgy procesna metalurgija
Process modeling Modeliranje procesa
process monitoring nadzor procesa
process of globalization Proces globalizacije
process of transition and reform proces tranzicije i reforme
process optimizing optimiranje procesa
Process planning Planiranje procesa
process R&D R&D procesa
Process Simulation simulacija procesa
process word radna memorija
processed obrađen, oplemenjenih, prerađen
processed cheese topljeni sir
processed cheeses sirevi prerađeni 
processed food product dorađeni prehrambeni proizvod
processed foods procesirana hrana
processed foodstuff prerađeni prehrambeni proizvod
processed product prerađeni proizvod
processes postupci, postupcima, prerađuju, procesa, Procesi, procesima
processes in wood procesi u drvu
Processes of polymerization Procesi polimerizacije
processing analiza, obrada, obradom, prerada, procesiranje
processing (manufacturing) of microcrystalline pow dobivanje (priprema) mikrokristalnog praha
processing industry prerađivačka industrija
processing of material obrada ili prerada materijala
processing of materials obrada ili prerada materijala
processing parameters procesni parametri
processing procedures procesi obrade
processing speed brzina obradbe, brzina procesiranja
processing under customs control postupak pod carinskim nadzorom
procession mimohod, povorka, procesija
processor procesor
processor (CPU) obradnik, procesor
processor outage ispad obradnika, ispad procesora iz pogona
processor-to-processor link spoj obradnika s obradnikom, veza procesora s procesorom
proclaim objaviti, postati, proglasiti, proglašavati, zabraniti
proclaim amnesty proglasiti amnestiju
proclaimed proglašavali, proglašena, proglašeno
proclaiming proglašavanje
proclaims proglašava
proclamation objava, proklamacija, skladnost
proclamation of will proglašenje oporuke
proclivity naginjati, skladnost
procrastinate odlagati, odugovlačiti
procrastination odlaganje, odugovlačenje
procreate rađati, stvarati
procreation proizvođenje, rađanje, stvaranje
procurable dostupno
procuration nabava, punomoć, zastupanje
procuration of goods nabava robe
procurator upravitelj, zamjenik
procure dobiti, nabaviti, osigurati, pripremiti, prouzrokovati
procurement dobavljanje, nabava, nabavka, nabavljanje, nabavu, posredovanje, pribavljanje, sudjelovanje
procurement notice obavijest o nabavi
procurement rules pravila o nabavama
procurer dobavljač, nabavljač
procuring nabavka
prod bosti, podbadati, probojac, šilo, ubod, udarac
prodigal bujan, darežljiv, rasipnik, raskošan
prodigality izobilje, rasipništvo
prodigious čudnovat, golem, izvanredan, neobičan, ogroman, prostran
prodigious worker vrlo radišna osoba
prodigy čudovište, nakaza
prodigy service prodigy servis (elektronički informacijski servis
prodrug predlijek
prodrugs prolijekovi
produce donositi, imati, izdati, iznijeti, napisati, plod, prihod, proizvesti, proizvod, proizvoditi, stvarati
produce condition proizvodni uvjeti
produce-broker plodina
produced izradili, proizveden, rad
produced by proizvodi, proizvođač
producer proizvodi, proizvođač, redatelj, režiser
producer co-responsibility suodgovornost proizvođača
producer group proizvađačka skupina
producer price proizvođačka cijena
producers proizvođači
producer's liability odgovornost proizvođača
produces proizvodi
producing dovođenje, izradbe
product ishod, plod, prihod, produkt, proizvod, proizvoda, proizvodom, rezultat, umnožak
product cipher produktna šifra, umnožna šifra
product code produktni kod
product design dizajn proizvoda, likovno oblikovanje predmeta
product designation opis proizvoda
product diversification proširenje proizvodnoga programa
Product image Imidž proizvoda
product life vijek trajanja proizvoda
product lifecycle životni ciklus proizvoda
product obtained proizvod dobiven
product of a preferential origin proizvod preferencijalnoga podrijetla
product of sea fishing proizvod morskoga ribolova
product pricing izračun premije
product quality kakvoća proizvoda
Product Quality Inspection Service Služba nadzora kakvoće proizvoda
product safety sigurnost proizvoda
product service life životni ciklus proizvoda
product specialization specijalizacija proizvodnje
product subject to a concessions proizvod na koji se primjenjuje koncesija
production izrada, izradbu, obrada, produkcija, proizvodni, proizvodno, proizvodnja, proizvodnjom, stvara se
production aid pomoć proizvodnji
production and export capacities proizvodne i izvozne mogućnosti
production and use of energy proizvodnja i uporaba energije
production biomass proizvodnja biomase
production capacity proizvodni kapacitet
production control kontrola proizvodnje
production cost trošak proizvodnje
production improvement unapređenje proizvodnje
production management proizvodni menadžment, upravljanje proizvodnjom, vođenje proizvodnje
production of yeast biomass Proizvodnja kvaščeve biomase
production planning planiranje proizvodnje
Production planning and control Planiranje i upravljanje proivodnjom
production plants pogon za proizvodnju
production policy proizvodna politika
Production procedure Proizvodni postupci
production processes proces proizvodnje
production quota proizvodna kvota
production refund obnavljanje poljoprivredne proizvodnje
production results proizvodni rezultati
production rule način prikazivanja poznatih činjenica znanja u skl, proizvodno pravilo
production statistics statistika proizvodnje
production stimulators stimulatori proizvodnosti
production structure proizvodna struktura
production surplus proizvodni višak
Production systems proizvodni sustavi
production systems control upravljanje proizvodnim sustavima
production technologies proizvodne tehnologije
production theory produkcijska teorija
production types proizvodni tipovi
production value proizvodna vrijednost
productional resources proizvodni resursi
productions proizvodi
productive doprinos, koristan, plodan, produktivni, proizvodni
productivity prinos, produktivnost, proizvodna efikasnost, proizvodnost, učinkovitost
productivity of machining processes produktivnost obrade
products oprema, opreme, prerađevina, prerađevine, produkti, proizvodi, proizvodima
products covered by this Agreement proizvodi obuhvaćeni ovim Sporazumom
products from cereals proizvodi od žitarica
products in a set proizvodi u setu
products of heading No 2710 proizvodi iz tarifnoga broja 2710
products referred to in Article 28 proizvodi na koje se odnosi članak 28., proizvodi navedeni u članku 28.
products traded proizvodi kojima se trguje
Index Indeks