Index Indeks
pre-teen djeca prije puberteta
pretence izgovor, lažan razlog, pravo, pretvaranje, zahtjev
pretend polagati pravo, pretendirati, pretvarati se
pretended tobožnji
pretendedly tobože
pretender licemjer, onaj, pretendent
pretension pretvaranje, traženje, zahtjev
pretensions pretenzije
pretentious pretenciozan, uobražen
preterit glagolsko vrijeme, preterit, prošlo svršeno vrijeme
preterm birth prijevremeni porod
preterm labor prijevremeni porod
preterm newborn nedonošče
preternatural izvanredan, natprirodan, neobičan
pretext izgovor
pretreated predobrađen
pretreatment predobrada
pre-treatment of cellulose fabrics predobradba celuloznih materijala
pretrial detention pritvor
prettiest najljepši
prettiness ljepota, ljupkost, privlačnost
pretty dosta, lijep, ljepušan, melodičan, prijatan, priličan, prilično, pristao, privlačan, sladak, zgodan, znatan
pretty good privacy posve dobra privatnost, standard za zaštitu podataka na Internetu
prevail biti raširen, gospodariti, odoljeti, pobijediti, prevladati, prevladavati, savladati, vladaju
prevailed prevladava
prevailing prevladavajući, rasprostranjen
prevailling prevladavajući
prevalence nadmoćnost, pojavnost, pretežnost, prevalencija, učestalost
prevalent nadmoćan, prevladavajući, rasprostranjen
prevaricate izbjegavati istinu, okolišati
prevent odrvati se, odvratiti, onemogućiti, preduprijediti, priječiti, smetati, sprečavati, spriječili, spriječiti, upozoriti, usprotiviti se
preventable koji se može spriječiti
prevented spriječili
preventing prevencija, sprečavanje, sprječava
preventing and combating crime sprečavanje i suzbijanje kriminala
prevention odluke tijela kaznenog postupka, odvraćanje, opomena, prevencija, preventiva, sprečavanje, sprječavanju, upozorenje
prevention of delinquency sprečavanje prijestupništva
prevention of disease sanitarna kontrola
prevention of diversion of precursors sprečavanje zlouporabe prekurzora
prevention of environment zaštita prirode
prevention of illness sprečavanje bolesti
prevention of pollution sprečavanje zagađenja
prevention of risks sprečavanje rizika
preventive preventivan, preventivne, profilaktični, zaštitni, zaštitno sredstvo
preventive diagnostics preventivna dijagnostika
preventive maintenance preventivno održavanje
preventive programmes preventivni programi
preventive programs preventivni programi
preventive therapy preventivna terapija, preventivno liječenje
prevents ne dozvoljava, onemogućiti
preverbal communication predverbalna komunikacija
preview gledanje, izgled, pregled, prikazivanje
preview dialing biranje po listi
previewed pregledan
previleged privilegiran
previous bivše, bivši, dosadašnjih, nekadašnjeg, prenagao, prethodan, prethodni, prethodnoj, prijašnja, prijašnji, prijevremen
previously prethodno, ranije
prevision predviđanje
pre-written business letters unaprijed napisana poslovna pisma
prey grabež, hvatati, loviti, plijen, pljačka, pljačkati, podrivati, vrebati, žrtva
prey fish riba plijen, ribe grabljivice
prey on hvatati
prey selectivity selektivnost plijena, selektivnost plijena,
prey upon hvatati
price cijena, odrediti cijenu, procijeniti, vrijednost
price agreement sporazum o cijenama
price control kontrola cijena
price cutting sniženje cijena
price disparity disparitet cijena
Price elasticity of electricity Cjenovna elastičnost tražnje za električnom energi
price fixed in advance unaprijed utvrđena cijena
price fluctuation fluktuacija cijena
price formation formiranje cijena
price freeze zamrzavanje cijena
price increase rast cijena
price index indeks cijena, mehanizam za praćenje promjena ugovorene i tržišne
price indexing indeksiranje cijena
price inflation inflacija cijena
price list cjenik, cjenik hotelskih usluga, cjeniku
price lowerage sniženje cijene
price net of tax cijena bez poreza
price of agricultural produce cijena poljoprivrednoga proizvoda
price of energy cijena energije
price of farm land cijena poljoprivrednoga zemljišta
price of land cijena zemljišta
price of securities cijena vrijednosnih papira
price reduction pad cijena
price regulations reguliranje cijena
price sensitivity osjetljivost na cijenu
price stability stabilnost cijena
price support podržavanje cijena
priceless neocjenjive vrijednosti, neprocjenjiv, neusporediv
price-list cjenik
prices cijene
prices and elasticity price cijena i cjenovna elastičnost
prices policy politika cijena
pricing izračun premije, određivanje premije
pricing actuary aktuar
prick bockati, bodlja, guzica, kurac, mučiti, nabodete, oštrica, pička, pizda, probadanja, probušiti, tištati, trn, ubod, ubosti
prick at nabosti se
pricker šilo, trn
prickle bodlja, peckanje, svrab, trn
prickly bodljikav
prickly pear opuncija
prickwod obična kurika
pride arogancija, dika, napon, oholost, ponos, ponositi se, ponosom, samosvijest
pride oneself dičiti se
priest svećenik
priestess svećenica
priesthood svećenstvo
prig cjepidlaka, formalista, krasti, lopov
priggish afektiran, cjepidlački, nadmen, sitničar, uobražen
prim izvještačen, ukočen, usiljen
primacy primat, prvenstvo
primacy of the law primat prava
primal istinski, osnovni, prvobitan
primal defense primal defense
primalrty testing ispitivanje prošlosti broja
primarily naročito
primary glavni, izvorni, osnovan, osnovna boja, osnovnih, osnovnim, početan, primarna, primarni, primarnom, prvi, prvobitan
primary coating temeljna zaštita (optičkog vlakna)
primary colors osnovne boje, predsjedničke boje, primarne boje, temeljne boje
primary education osnovno obrazovanje, osnovno školovanje, osnovnoškolsko obrazovanje
primary election preliminarni izbori
primary group primarna grupa, prvotna skupina
primary key glavni ključ, osnovni ključ, primarni ključ
primary multiplex multipleks prvoga reda, primarni multipleks
primary porosity Primarna poroznost
primary producer primarni proizvođač
primary product primarni proizvod
primary progressive primarno progresivna
primary properties primarna svojstva
primary PTCA primarna PTCA
primary rate primarna brzina prijenosa
primary rate access primarni pristup (korisnik-mreža)
primary rate interface 048 Mb/s, sučelje primarne brzine, sučelje za brzinu 2, vezni sklop primarne brzine
primary recipient glavni primatelj, primarni primatelj
primary reference clock generator primarnog referentnog takta
primary reference source primarni izvor podataka
primary route primarni smjer, prvi birani smjer pri uspostavljanju veze
primary school osnovna skola, osnovna škola
Primary School Teacher Training College Visoka učiteljska škola
primary sclerosing cholangitis primarni sklerozirajući kolangitis
primary sector primarni sektor
primary station osnovna postaja, primarna postaja
primary storage glavna memorija, primar memorija
primary support primarna podgrada
primate nadbiskup
prime bujan, cvijet, glavni, mladost, prim, pripremiti, proljeće, prvi, puniti, zora
prime area glavno područje
prime cost nabavna cijena
prime meridian nulti meridijan
prime minister premijer
primer bukvar, detonator, fitilj, početni udžbenik, upaljač, zaštitna boja
primeval iskonsku, prost, prvobitan
priming barut za potpaljivanje, kapica na vatrenom oružju, namazivanje podloge, početno premazivanje, pripremanje, raniji nadolazak plime
primitive jednostavan, nekulturan, običaj, osnovna funkcija, osnovni, primitivac, primitivan, prvobitan, slikarstvo
primitive element primitivni element
primitive polynomial primitivni polinom
primitive root primitivni korijen
primitive Serbian srbenda
primness ukočenost
primordial iskonske, početni, praiskonski
primost cheese sir primost
primrose blijedožut, jaglac, jagorčevina
primus stariji
prince knez, kraljević, princ, vladar
princely raskošan, sjajan, veličanstven
princess kneginja, kneginjica, kraljevna, princeza
principal direktor, direktor škole, glavne, glavni, glavnica, najvažniji, osnovni, predsjednik, pročelnik, starješina, upravitelj
principal data glavni podaci
principal place of business glavno mjesto obavljanja poslovne djelatnosti, glavno mjesto poslovanja
principality kneževina
Principality of Andorra Kneževina Andora
Principality of Asturias Kneževina Asturija
Principality of Croatia kneževina Hrvatska
Principality of Liechtenstein Kneževina Lihtenštajn
Principality of Monaco Kneževina Monako
principally prije svega, uglavnom
Principals načela
principle element, načelan, načelna, načelo, počelo, prauzrok, princip, sastavni dio, zakon
principle of additionality načelo dodavanja
principle of communitisation načelo prilagodbe Zajednici
principle of consistency princip konzistencije
principle of correspondence princip korespondencije
principle of fair competition načelo poštenoga tržišnoga natjecanja
principle of non-discrimination načelo zabrane diskriminacije
principle of non-refoulement načelo zabrane protjerivanja
principle of proportionality načelo proporcionalnosti
principle of regional responsibility princip regionalnosti
principle of statistics statističko načelo
principle of subsidiarity načelo supsidijarnosti
principle of territoriality načelo teritorijalnosti
principles načela, načelima, načelo, principe, principi
principles of free market economy načela slobodnoga tržišnoga gospodarstva
principles of market economy načela tržišnoga gospodarstva
principles of statistics statistička načela
print ispis, ispisati, ispiše, kopija, novine, odštampaj, otisak, otisnuti, reprodukcija, šara, štampa, štampati, tisak, tiskati, tisku, trag, utisnuti, žig na uhu
print graphic otisnuti crtež
print head glava za pisać
Print layout view Pogled izgleda ispisa
print preview pregled prije ispisa
print text ispisati tekst
print through tisak s kopijom
print wheel kotač sa slovima
print working directory tiskati radni imenik (naredba)
printable koji se može tiskati
printed odštampan, odštampani, odštampanog, otisnut, otisnute, šaren, tiskan
printed - circuit substrate podložna ploča tiskanog kruga
printed characters tiskana slova
printed circuit tiskani krug
printed form formular, ispisani obrazac
printer pisac, pisač, pisača, printer, štampač, štampar, tisak, tiskač, tiskar, tiskara
printers printeri, štampači
printhead glava pisača
printing grafičke, grafički, ispis, štampanje, štamparstvo, tiskanje
printing forms tiskovne forme
printing forms wear trošenje tiskovnih formi
printing house štamparija, tiskara
printing machine tiskarski stroj
printing office štamparija, tiskara
printing press tiskarski
printing type slova
printout ispis
prior prethodni, prethodno, prije, prvenstven, prvenstveno, prvi, raniji
prior consultation procedure postupak prethodnih konzultacija
prior distribution distribucija a priori
prior information prethodno obavješćivanje
prior information or examination prethodno obavješćivanje ili razmatranje
prior to prije
priorities prioriteta, prioriteti, prioritetima
priority pravo prvenstva, prednost, prioritet, prioritetan, prioritetom, prvenstvo
priority area prioritetno područje
priority must be given to prednost će se dati, prednost se mora dati
priority region prioritetno područje
priority-oriented demand assignment dodjela prema zahtjevu prednosti
Index Indeks