Index Indeks
predate antedatirati, napisati raniji datum
predation proždrljivost
predation pressure predacijski pritisak
predator grabežljivac
predatory grabežljiv, pljačkaški, razbojnički
predecessor predak, prednik, prethodnik
predefined process unaprijed definirani postupak
predestination predodređenost
predestine unaprijed odrediti
predetermine odlučiti unaprijed, unaprijed odrediti
prediabetes predijabetes
predicament neprijatan pol, smetnja, sumnja, teškoća, tvrđenje
predicate izricati, predikat, tvrditi
predicative predikativ, predikativan, predikatski
predict najvaljuje, predskazati, predvidjeti, predviđati, pretkazati, proricati, provjeriti
predictable predvidivog
predicted predvidjeti
predicting network requirements predvidljivi zahtjevi mreže
prediction predikcija, predviđanje, proročanstvo
prediction error pogreška predviđanja
prediction gain dobitak predviđanja
predictive koji proriče, proročki
predictive coding kodiranje s predviđanjem, prediktivno kodiranje
predictive control prediktivno upravljanje
predictive dialing biranje na temelju telefonskih brojeva u bazi poda, biranje temeljeno na predviđanju, prediktivno biranje
predictive text input predvidljivi unos teksta
predilection naklonost, osobita sklonost, predilekcija
predispose predodrediti, pridobiti
predisposition naginjanje, predispozicija, sklonost
predominance nadmoć, prevaga, prevlast
predominant nadmoćan
predominantly pretežno
predominate gospodariti, prevladavati
preeclampsia preeklampsija
pre-election research predizborno istraživanje
preemphasis pojačavanje viših frekvencija, predisticanje, prednaglašavanje
pre-emption pravo prve kupnje, pravo prvokupa
preen čistiti perje, udesiti
pre-existing condition postojeće stanje
prefabricated montažni
prefabrication montaža, Prefabrikacija
preface predgovor, uvod
prefatory uvodni
prefect prefekt, starješina, upravitelj
prefer davati prednost, pogodovati, preferirati, pretpostavljati, unaprijediti, više voljeti
preferable koji ima prednost, koji se preferira
preferably bolje
preference pogodnost, povlastica, prednost, pretpostavljanje
preference function sklonosne funkcije
preference setting podešene odrednice
Preferences postavke, povlastica, povlastice
preferential preferencijalni, unapređenje, uživa prednost
preferential agreement povlašteni sporazum, preferencijalni sporazum
preferential arrangement preferencijalni dogovor
preferential origin preferencijalno podrijetlo
preferential price povlaštena cijena
preferential scheme preferencijalni režim
preferential trade preferencijalna trgovina
preferential treatment povlašteni tretman, povlaštenost
preferential voting preferencijalno glasovanje
preferment davanje prednosti, prednost, unapređenje, viši
preferred povlašten
prefix dodatni, prefiks
preform predoblik, stakleni štap iz kojeg se izvlači optičko vlakno
preggies trudnice
pregnancy bogatstvo, drugo stanje, trudnoća, značajnost
pregnancy diagnosis dijagnoza graviditeta
pregnancy outcome ishod trudnoće
pregnancy specific specifičan za trudnoću
pregnancy test test trudnoće
pregnant bogat, bremenit, stvaralački, trudna
pre-harvest sprouting priježetveno proklijavanje
prehensile koji se hvata
prehistoric prethistorijski, prethistorijsko, prethistorijskog
prehistoric and Roman site prapovijesno i antičko nalazište
prehistoric art prapovijesna umjetnost
prehistoric period prapovijesno razdoblje, prapovijest
prehistoric settlement prapovijesno naselje
prehistorical predhistorijski
pre-historical predantički, predantičkog
prehistory prapovijest, prapovijesti
pre-hop mali poskok pri očekivanju lopte (servisa)
prejudge unaprijed zaključiti
prejudice biti u suprotnosti, dovoditi u pitanje, narušiti, predrasuda, prejudicirati, pristranost, šteta, uštrb, utjecati
prejudiced obuzet, pristran
prejudicial škodljiv, štetan
prekallikrein prekalikrein
Preko Preko
prelate crkveni velik
preliminaries kvalifikacijsko natjecanje, pripreme
preliminary početni, prednatjecanje, prethodni, prethodno, prijemni ispit, pripreme, pripremni, uvodan, uvodni
preliminary competition prednatjecanje
preliminary design preliminarno konstruiranje
preliminary draft budget prednacrt proračuna
preliminary draft EC budget prednacrt proračuna EZ-a
preliminary entry preliminarna prijava
preliminary exam kolokvij
preliminary issue prethodno pitanje
prelude djelo, predigra, preludij, uvod
prelusive uvodni
premanent trajan
premature prenagljen, preran, preuranjeno
premature centromere separation prerano centromerno razdvajanje
premeditate unaprijed promisliti
premeditation nakana, namjera, umišljaj
premier glavni, predsjednik vlade, premijer
premiere praizvedba, premijera, prvo prikazivanje
premise pretpostavka
premises prostori, prostorima
premises network medij za spajanje postaje u mreži LAN, mrežna podloga
premium dar, nagrada, plaćanje, premija
premium account premijsko knjigovodstvo, račun premije
premium amendment promjena premije
premium rate usluga s dodatnom vrijednosti
premium rate service burzovni izvještaji), usluga premijske stope, usluga s višom telefonskom pristojbom (npr. šports
premium received naplaćena premija
premium-rate telephone line telefonska linija primarne brzine prijenosa (2.048
premonition opomena, predosjećaj, slutnja
premonitory služi za opomenu
prenatal diagnosis prenatalna dijagnostika, prenatalna dijagnoza
preoccupation rasijanost, zabrinutost
preoccupied preopterećen, zabrinut, zaokupljen mislima
preoccupy brinuti o, obuzeti, prigrabiti, zaokupiti
preoperative predoperativna
preoperative diagnostics preoperativna dijagnostika
pre-packaging pretpakiranje
prepaid franko, poštarina plaćena
prepaid telephone card kreditna telefonska kartica, unaprijed plaćena telefonska kartica
preparation lijek, preparat, pripravak, pripravljanje, priprema, spremati se, spremnost
preparation for market priprema za tržište
preparation of test samples uzorkovanje
preparation phase faza pripreme
preparations pripravak, priprema, pripreme
preparative pripravljanje, pripremanje, spremanje
preparatory početni, prethodno, prije nego što, pripremni, uvodni
preparatory potentials potencijali spremnosti
prepare pripremamo, pripremati se, pripremiti, pripremiti se, prirediti, spremati se, spremiti se
prepared pripravan, pripremaju, pripremljen, spravljaju, spravljena, spreman, voljan
prepared foods gotova hrana
prepared foodstuff gotova hrana
prepared or preserved sardines pripremljene ili konzervirane srdele
preparedness gotovost, pripravnost, spremnost
preparing osmišljavanje, priprema, pripremajući, pripremanje, pripreme, spravljanja
prepay platiti, platiti unaprijed
prepayment risk rizik preranog otplaćivanja obveza
preponderance nadmoć, prednost, prevaga
preponderant nadmoćan, pretežni
preponderate premašivati, prevladavati
preposition prijedlog
prepositional phrases prijedložni izrazi, prijedložni padežni izrazi
prepositionalization popredloženje
prepossess obuzeti, osvojiti, pridobiti, ulijevati
prepossessing koji osvaja, privlačan
preposterous besmislen, naopaki, nepostojan, promjenjiv
prepreg smolom impregnirani sloj tkanine (za povezivanje s
prepress grafička priprema
pre-printing processes predtiskovni procesi
preprocessing predobradba, pripremna obradba
prepubertal children djeca predpubertetske dobi
prequalification pretkvalifikaciju
prereading skills citacke vjestine
prerequisite kao preduvjet, uvjet
prerequisites preduvjeti
pre-revival literature dopreporodna književnost
prerogative isključivo prav, prednost, prerogativa
Pre-Romanesque predromanika
Pre-Romanesque period predromanika
pre-Romanesque plastic art predromanička plastika
presage nagovijestiti, poreći, predskazati, predznak, proreći, slutnja, znamenje
presbyopic prezbiopijom
presbyterian prezbiterijanac
preschool predškolskoj
pre-school predškolskim, predškolskog
pre-school children predškolska djeca
pre-school education predškolsko obrazovanje
pre-school institution environment ozračje u predškolskoj ustanovi
preschool practice predškolska praksa
Pre-school Teacher odgajatelji
prescience predviđanje, znanje unaprijed
prescient dalekovidan, koji predviđa
prescribe dati recept, narediti, odrediti, propisati, propisuje
prescribed propisan, propisao, zadane, zadanog
prescription nalog, odredba, pravilo, propis, recept
prescriptive propisan
preseason predsezona
pre-season predsezona, pripremni period
presence blizina, držanje, izgled, ponašanje, postojanje, prisustvo, prisutnost, prisutnosti
present aktuelno, današnji, dar, dosadašnji, dosadašnjoj, dostaviti, glagolsko vrijeme, izvesti, nazočan, nazočna, nazočnih, podnese, podnijeti, poklon, pokloniti, postojeći, predočiti, predstaviti, prikazana, prikazane, prisustvovati, prisutan, sadašnjem, sadašnji, sadašnjih, sadašnjost, tekući, trenutno
present day danas
present with darovati
presentable naočit, pristalog izgleda
presentation dar, darivanje, davanje poklon, izlaganje, izvođenje, podnošenje, poklanjanje, predstavljanje, prezentacija, prezentiranje, prikaz, prikazivanje, upoznavanje
Presentation Conference Wizard Čarobnjak za prezentacijsku konferenciju
presentation conferencing prezentacijska konferencija
presentation layer prezentacijski slojpresentation time stamp, prikazni sloj
presentation of medals dodjela medalja
presentations predstavljanja
present-day današnjeg, današnji
presented opisane, predstavila, prikazan, prikazanog
presenter davatelj, predlagač
presenter's notes bilješke predavača
presentiment predosjećanje
presenting iznoseći, predstavlja, prezentiranju, prizor
presently odmah, smjesta, trenutno, ubrzo, uskoro
presentment ponašanje, predstavljane
preservation čuvanje, konzervacija, konzerviranje, očuvanost, očuvanja, očuvanje, održavanje, zaštitom
preservation of proof of origin čuvanje dokaza o podrijetlu
preservation processes postupci konzerviranja
preservative konzervans, sredstvo zaštite
preservatives konzervansi
preserve braniti, čuvati, konzervirati, očuvati, održati, održavati, sačuvali, sačuvati, spremište, štititi, ukuhano voće
preserved konzerviran, očuvan, očuvane, očuvanim, sačunano, sačuvala, sačuvan, sačuvana, sačuvao
preserved product konzervirani proizvod
preserved sardines konzervirane srdele
preserves čuva, sačuva
preserving očuvanje, štiteći
preserving operations postupci kojima se jamči očuvanje
preset unaprijed postaviti
preside predsjedati, predsjedavati, upravljati
presidency predsjedništva, predsjedništvo
Presidency of the EC Council Predsjedništvo Vijeća EZ-a
president guverner, ministar, predsjednica, predsjednik, upravitelj
President of the Commission predsjednik Komisije
President of the EP predsjednik Europskoga parlamenta
President of the Republic of Croatia Predsjednik Republike Hrvatske
presidential ministarski, predsjednički, predsjedničkih, ravnatelj
Presidential Council Predsjedničko vijeće
presidential election predsjednički izbori
presidential flag predsjednička zastava
presidentialstandard predsjednički standard
presiding predsjedavajući, predsjednik
presidium predsjedništvo
press navaljivati, novinarstvo, peglati, potiskivati, prešati, pritisnuti, štampa, tipografija, tisak, tiskanje, tiskara, tiskovne, žurba, žuriti
press agency novinska agencija
press center pres centar, tiskovno središte
press communiqué priopćenje za tisak
press conference konferencija za novinare
press conferences konferencije za novinare
press official predstavnik za tisak
press representative predstavnik za tisak
press undertaking novinsko poduzetništvo
press-conferences konferencije za novinare
press-cutter štanca
pressing hitan, neodložan, presing, pritiskivanje, tlačenje, uporan
pressing matters hitne obveze, važne obveze
pressing of textiles prešanje tekstila
pressman dopisnik, novinar, reporter, štampar, tisak
pressure gnječenje, napon, navala, nevolja, otisak, prešanje, pritisak, pritiska, stiska, tlak, tlaka
pressure cooker lonac na pritisak
pressure device tlačni uređaj
pressure distribution raspored tlaka
pressure equipment tijesak
pressure gauge manometar, tlakomjer
pressure gradient gradijent tlaka
pressure group interesna grupa
pressure measurement mjerenje tlaka
pressure measurements mjerenje tlaka
pressure relief valve pretlačni ventil, sigureca, sigurnosni ventil koji se otvara na povišeni priti
pressure tank boca pod pritiskom, posuda pod pri
pressures pritisci
pressurized hermetički
pressurized gas carrier plinski tanker za prijevoz plina max tlaka 18 kg/c
pressurized hydraulic network tlačni hidraulički sustav
presswoman novinarka
prestandard probne norme
prestige prestiž, ugled, utjecaj
prestigious otmjena, prestižnog, reprezentativni
prestigues prestižniji, prestižnijih
prestissimo vrlo brzo
prestore unaprijed spremiti
prestressed concrete prednapeti beton
presumable vjerojatan
presumably moguće, po svoj prilici, vjerojatno
presume biti drzak, drznuti se, pretpostaviti, pretpostavljati, usuditi se
presumed smatra
presumed culpability presumirana krivnja
presuming uobražen
presumption drskost, nadutost, pretpostavka, samopouzdanje, samouvjerenost, sujeta, uobraženost, vjerojatnost
presumptive vjerojatan
presumptuous arogantan, drzak, samopouzdan
presuppose pretpostaviti
presupposition pretpostavka
presynaptic presinaptični
Index Indeks