Index Indeks
pot-hole vertikala
potholing speleologija
potion napitak, travarica
potmeter potenciometar
pots posude
pottage čorba
pottasium kalij
potter bazati, grnčar, lončar, ljenčariti, petljati, traćiti, tumarati
pottery grnčarija, keramika, lončarija, lončarije, lončarska roba, lončarstvo
potty neznatan, sitan
pouch duhankesa, fišeklija, kesica, novčanik, torbica, vrećica
poult goluždravo ptiče, pile, pura
poultice topao oblog
poultry kokoš, perad, peradi, živad, živina
poultry farming peradarstvo
poultry meat meso peradi
poultry vaccine podjedinično cjepivo
poultrymeat meso peradi
pounce baciti se, kandža, nagli skok, naletjeti, navaliti, pandža, zalet, zgrabiti
pound engleska novčana jedinica, funta, jako kucati, lupati, oko 45 kilograma, satjerati, slistiti, udarati, usitniti
pound sign znak funte
pounder baciti, izlijevati, liti, usuti
poundera mlat
pounding posrtanje broda u oluji, vrlo snažno na granici lo, snažno posrtanje broda u oluji
pour izlijevati, lijevanje, lijevati, liti, nadolaziti, naliti, pljusak, preliti, sipati, slijevaju, teći, točenje, točiti, uliti, usuti
pour down padati
pour in pristizati
pour out izliti, naliti
pouring kao kiša, koji curi, koji lije, koji pljušti, koji teče, u pljusku
pout durenje, pućiti usne
pouty sklon mrgođenju
pover driven vesel brod na mehanički pogon
poverty bijeda, jad, neimaština, oskudica, oskudnost, siromaštva, siromaštvo, siromaštvom, sirotinja
poverty indicators indikatori siromaštva
poverty threshold prag siromaštva
poverty trap zamka bijede, zamka siromaštva
povrat poreza tax refund
powder barut, naprašiti, prah, prašak, prašina, puder, pudrati se, tucati, usitniti
powder (cosm) puder
Powder consumption Potrošnja praška
powder metallurgy metalurgija praha
powder puff jastučić za puder
powdered u prahu
powdered milk mlijeko u prahu
powdery mildew pepelnica
power autoritet, energija, energije, jačina, jakost, kapacitet, mehanička snaga, moć, moći, ovlast, ovlasti, ovlaštenje, pokreće, pokretati, produktivnost, proizvodnost, sila, snaga, snagom, snagu, utjecaj, vlast
power amplifier pojačalo snage
Power amplifiers Pojačala snage
Power and Energy Relation Odnos snage i energije
power boat motorni čamac
power cable energetski kabel, kabel za dovod snage
power cables energetski kabeli
power class of mobile station klasa (najveće izlazne) snage pokretne stanice
power control bit bit upravljanja snagom (odašiljanja pokretne posta
power control group skupina bita za upravljanje snagom (u unaprijednom
power converter pretvarač snage
power dialing automatsko biranje u kombinaciji s posrednicima, intenzivno biranje
power dissipation gubitak snage (pretvaranjem u toplinu), rasipanje snage
power distribution board razdijelna ploča snage
power down isključivanje
power drill električna bušilica
power driven vessel brod na mehanički pogon
power efficiency iskoristivost, stupanj djelovanja
power electronics energetska elektronika
power engine porivni stroj
Power engineering systems Elektroenergetski sustavi
power feeding napajanje energijom
power flow tokovi snaga
Power flows Tokovi snaga
power fluid radna kapljevina
power forward snažni krilni igrač
power generation energetike
power house električna centrala
power line communication komunikacija posredstvom elektromagnetske mreže
power meter mjerač snage
power networks elektroenergetske mreže
power of assessment pravo procjene
power of attorney punomoć
power of decision pravo odlučivanja
power of implementation pravo provedbe
power of initiative pravo poticanja
power of ratification pravo ratifikacije
power pattern of antenna dijagram zračenja antene
power plant elektrana, električna centrala, energana, energetski objekt
power plants elektrane, energane
power plug socket identifier oznaka mjesta za utikač
power port utičnica
Power Quality Kakvoća električne energije, kvaliteta električne energije
power semiconductor components poluvodičke učinske komponente
power semiconductor switch poluvodičke učinske sklopke
power snatch trzaj šipke bez spuštanja u duboki čučanj
power socket utičnica
power spectral density spektralna gustoća snage, spektralna gustoća šuma
power spectral density (psd) spektralna gustoća snage
power spectrum spektar snage
power station električna centrala
power stroke radni korak
power sum loss prigušenje zbrojene snage
power supply dovod energije, izvor energije, izvor napajanja, napajanje, napajanje električnom energijom
power surge električni udar, prenaponski udar
power swivel hidraulička pogonska isplačna glava
power system elektoenergetski sustav, elektroenergetski sistem, Elektroenergetski sustav, pogonski sustav, prijenosne mreže
Power system reliability Pouzdanost EES
Power system substation Elektroenergetsko postrojenje
power systems Elektroenergetski sustav
power time of saw pogonsko vrijeme rada motorne pile
power to appoint pravo imenovanja
power to negotiate pravo pregovaranja
power transformer energetski transformator
power transistor izlazni tranzistor, tranzistor velike snage
power transmission prijenos snage
power unit jedinica snage
power user iskusni korisnik
powerboat gliser
powered pokreće, pokretan
powerful jak, moćan, potentan, slikovit, snažan, utjecajan
powerless bez sile, impotentan, nemoćan, slab
powerline električni vod
power-operated mehanički pokretan, motorni, pokretan strojem
powers sile, snage, utjecaj
powers of parliament parlamentarne ovlasti
powers of the EC institutions ovlasti institucija EZ-a
powers of the EP ovlasti Europskoga parlamenta
power-station centrala (električna)
pox boginje
poysubstrate monooxygenases of liver polisubstratne monooksigenaze jetre
pozitive animals pozitivne životinje
pozivnica invitation card, letter of call, letter of invitation
Požega Požega
Požega basin Požeška kotlina
pprehend uhititi
practic praktično
practicable izvediv, izvodljiv, prohodan, prolazan
practical izvodljiv, praktičan, praktičnih, primijenjen, realan, stvaran
practical algebra primijenjena algebra
practical application praktična primjena
practical application of an agreement praktična primjena sporazuma
practical measure praktična mjera
Practical organisation praktično organiziranje
practical philosophy praktična filozofija
practical security nepotpuna zaštićenost, praktička zaštićenost
practicality praktičnost
practically praktički, praktično, stvari
practice navika, obavljanje, običaj, postupak, postupanje, Praksa, praksa (pripravnička), prakse, praksom, praktični rad, trening, uvježbanost, vještina, vježba, vježbanje, vršiti, znanje
practice match trening utakmica
practices prakse
practicing uvježbavanje
practicum praktikum
practise baviti se, obavljati, prakticirati, primijeniti, raditi, sprovesti, trenirati, uvježbavati, vježbati, vježbati se, vršiti
practitioner iskusan ljekar, liječnička ordinacija, praktičar, stručnjak
practitioner of alternative medicine praktičar alternativne medicine
practitioners liječničke ordinacije
pragmalinguistics pragmalingvistika
pragmatic pragmatičan
Pragmatic historiography Pragmatična historiografija
pragmatics pragmatika
pragmatism pragmatizam
pragmatist stylistics pragmatička stilistika
prague prag
prairie livada, prerija, stepa
praise hvaliti, hvaljenje, pohvala, slava, slaviti, veličati
praiseworthy hvale vrijedan, pohvalan
Pralines Praline
pram dječja kolica
prance propinjanje, šepurenje
Prandtl eqution Prandtlova jednadžba
prank kititi se, nestašluk, oblačiti, podvala, skok, šaljivi ispad, upadljivo
praseodymium praseodimij
prate brbljanje, lupetati, naklapanje, prazne riječi
prattle brbljanje, naklapanje, tepanje, tepati
prawn škamp
praxis obavljanje, praksa
pray mole, moliti, moliti se, preklinjati, umoljavati, vjernike
prayer molba, molilac, molitelj, molitva
prayer book molitvenik
prayer flag zavjetna zastavica
prayers molili
praying mantis bogomoljka
pre pred
pre - amplifier predpojačalo
pre assigned cell header value prethodno dodijeljena vrijednost zaglavlja stanice
pre eminence istaknutost, nadmoć
pre eminent istaknut, nadmoćan, značajan
pre establish prethodno ustanovljeno
pre war predratni
preach propovijedati
preacher propovjednik
pre-alert pripravnost
preamble niz bitova odaslan na početku prijenosa zbog prila, početni niz, preambula, predgovor, uvod, uvodni dio
preamplifier niskošumno pojačalo velikog pojačanja, predpojačalo
prearranged planiran, prethodno pripremiti
prebiotic prebiotik
prebiotics prebiotici
prebiotics application prebiotika
Precambrian Pretkambrij
precarious neizvjestan, neobrazložen, neosnovan, nepouzdan, nesiguran, opasan
precast girder prethodno izrađeni nosač
precaution mjera opreza, obazrivost, oprez, opreznost, predostrožnost, smotrenost, upozorenje
precautionary obazriv, oprezan, smotren
precautionary measure mjera predostrožnosti
precautionary measures mjere predostrožnosti
precautions predostrožnost, predostrožnosti
precede biti ispred čega, dogoditi se (prije), nalaziti, prednjačiti, prethoditi, stajati ispred, zauzimati
precedence prednost, prednjačenje, prvenstvo, starješinstvo, viši položaj
precedence of Community law primat prava Zajednice
precedent presudan, prethodni, slučaj
preceding predkodiranje, prethodni
precept naredba, pravilo, propis, uputa
preceptor nastavnik, učitelj
prechaotic behaviour pretkaotično ponašanje
precinct izborni okrug, okolina, policijska stanica, teren
precious dragocjen, dragocjen -a, dragocjenom, jako, lijep, mio, neobično, omiljen, plemenitih, skup, skupocjen, voljen, vrijedan, vrlo
precious metal plemeniti metal
precious stone dragi kamen
precious stones dragi kamen
precipice litica, ponor, provalija, strmina
precipitate talog
precipitation oborina, oborine, pad, padaline, padavine, precipitacija, Taloženje, taložni, taložni procesi, žurba
precipitation processes taložni procesi
precipitation reaction Reakcija oborina
precipitous okomit, strm, vrletan
precis kratak izvod, kratak pregled
precise brižljiv, određen, pedantan, precizan, precizni, savjestan, točan, uredan
precise levelling nivelman visoke točnosti
precisely baš, brižno, pedantno, taman, točnije, točno, uredno
precision oštrina, preciznost, točnost, urednost
precision engineering precizna mehanika
precision instruments precizni instrument
preclinical pharmacology predklinička farmakologija
preclude isključiti, isključivati, odstraniti, odvratiti, onemogućavati, onemogućiti, sprečavati, spriječiti, ukloniti
preclusion prekluzija
precocious drzak, napredan, prerano sazrio, prijevremen
precocity prijevremeni razvoj
preconceived unaprijed stvoren
preconception predrasuda, preduvjerenje, predviđanje, zaključak
preconceptions pretkoncepcije
preconcerted unaprijed smišljen
precondition pretpostavka
preconditioner komora za kondicioniranje
precursor predhodnik, predkursor, predšasnik, prekurzor, preteča, prethodeći simbol, prethodnik
precursors of aroma prekursori arome
Index Indeks