Index Indeks
pop-up skočni
porcelain porculan, porculansko posuđe
porch doksat, hodnik, predvorje, prilaz, trijem, ulaz, veranda
porcine svinjski
Porcine postweaning colidiarrhea Kolidijareja odbijene prasadi
porcupine dikobraz
pore pora, razmišljati, rupica, šupljina, zadubiti se
pore P-segments segmenti pore
pore size distribution raspodjela veličine pora
Porec Poreča, porečkih
pore-forming toxin toksin
pores pore
pork svinjetina, svinjski, svinjsko meso
pork loin filled with dry plums punjeni lungić sa suhim šljivama
pork rinds svinjska korica
porker krmak
porky debeo
porno porno
pornography pornografija
porosity poroznost, prohodnost
porous porozan, poroznan
porous media porozne sredine
porphyrins porfirini
porpoise obalna pliskavica, obična pliskavica, pliskavica, u valovitoj liniji spuštati se ili uzlijetati
porridge kaša od pahulji, zobena kaša
porringer zdjelica za juhu, zdjelica za kašu
port azil, lijevo, lučki grad, luka, lukom, otvor, port, priključak, pristanište, pristanište brodova, pristupna točka, ulaz, utičnica, utočište, vrata na brodu
port authority lučka uprava, lučke vlasti
port du salut cheese sir port du sault
port dues lučke takse
port easy! pomalo lijevo!
port facilitie lučka postrojenja
port facilities lučka postrojenja
port identifier identifikator priključka
port number broj točke pristupa, broj točke pristupa (logičkog ili fizičkog)
port of call luka ticanja, usputna luka
port of destination luka odredišta
port of entry luka u koju je dozvoljen iskrcaj robe za određenu
port of refuge luka utočišta
port of registry luka upisa
port policy lučka politika
port replicator replikator porta
port side lijeva strana broda
port side alongside vezan lijevom stranom
port system lučki sustav
port systems lučki sustavi
port traffic lučki promet
port wine vino port
portability prenosivost
portable pokretan, prenosiv, prijenosni, prijenosno računalo
portable computer malo računalo, prenosivo računalo
portable detector prenosni detector
portable modem mali modem, modem za prenosiva računala, prenosivi modem
portable phone prijenosni telefon
portable station prenosiva postaja (npr. laptop računalo)
portage nošenje, prenošenje, prevlaka, prijenos, troškovi prijevoza
portal glavni ulaz, portal, portala, vrata
portals portali
portauthority lučka uprava
portcullis rešetka
portend naslutiti, predskazati, značiti
portent čudo, predskazivanje, predznak, slutnja, znamenje
portentous izvanredan, koban, neobičan, proročanski, svečan, značajan
porter crno pivo, nosac, nosač, nosilac, pratilac, stražar, vratar
porterage nošenje
portfire upaljač
portfolio korpice za spis, kožna torba, mapa, portfelj, resor
portfolio interest rate risk kamatni rizik složenih portfelja, kamatni rizik složenih portfolia
portfolio investment portfeljna ulaganja
portfolio management upravljanje portfeljima
portfolio optimization portfolio optimalizacija
porthole okno, prozor na brod
portico natkriven hodnik, trijem
portion dijela, dijelu, dio, komad, kutak, miraz, obrok, opremiti, osigurati, podijeliti, porcija, razdijeliti, sreća, sudbina, udes, udio
portliness dostojanstvenost
portly dostojanstven, krupan, naočit, pun, solidan
portmanteau kožni kofer
Portrait određenje, opis, porodična slika, portret, prikaz, slika, uspravno
portrait printing tiskanje širinom stranice
portray podražavati, praviti portret, prikazivati, slikati
ports luka, lukama, luke
ports policy lučka politika
Portugal Portugal
Portugal's portugalski
portuguese Portugalac, Portugalka, portugalski
Portuguese Republic Portugalska Republika
Portuguese-speaking Africa Afrika portugalskoga govornoga područja
pose namjestiti, nastupiti, položaj, položaj tijela, postaviti, poza, pozirati, stav, zbuniti
poser čovjek, slikarski model, teško pitanje
position gledište, mišljenje, mjesto, mogućnost, položaj, pozicija, služba, stanje
position of women položaj žene
positional error greška u poziciji
positional fault pozicijski prekršaj
positive istinit, očigledan, određen, pozitiv, pozitivan, prvi stupanj, samouvjeren, siguran, stvaran, ustanovljen
positive - tone photoresist fotorezist koji se lakše uklanja na eksponiranim n
Positive Acknowledgement Kontrolni znak potvrde ispravnog prijema
positive acknowledgment potvrda ispravnog prijama
positive justification pozitivno usklađivanje, usklađivanje brzina kanala umetanjem bitova
positive pulse stuffing pozitivno usklađivanje, usklađivanje brzina kanala umetanjem bitova
positive selectivity pozitivna selektivnost
positive/zero/negative justification kombinacija pozitivnog i negativnog usklađivanja b, pozitivno/ništično/negativno usklađivanje
positron emission tomography pozitronska emisijska tomografija
posse gomila, mnoštvo, policijski odred
posses posjedovati
possess biti u posjedu, imati, natjerati, posjedovati, prinuditi
possessed bjesomučan, imala, mahnut, opsjednut, sumanut
possesses posjeduje
possession držanje, imanje, imetak, imovina, posjed, posjedovanje, posjeduje, vlasništvo
possession title posjedovnica
possessions dobra, imovina, posjeda, posjede, vlasništva, vlasništvo
possessive posjednički, posvojni
possessive adjective posvojni pridjev
possessive case genitiv, posvojni padež
possessive pronoun posvojna zamjenica
possessor posjednik, vlasnik
possibilities mogućnosti
possibility mogućnost, vjerojatnost
possible eventualan, eventualno, moguć, moguća, moguće, mogućih, mogućim, mogućnosti, podnošljiv, snošljiv, vjerojatan, vjerojatno
possibly eventualno, mozda, po mogućnosti, valjda, vjerojatno, vjerovat moguće
possum praviti se bolestan, sklanjati se
post dostava pošte, greda, javiti, kolac, mjesto, obdukcija, odaslati (poštu), oglasiti, položaj, poslao poštom, poslati poštom, poslije podne, posmrtni, post, pošaljem poštom, pošta, slanje članaka, služba, stativa, stub, vjesnik
post free oslobođen, poštarine
post graduate aspirant
post in waveguide valovodni stup, valjkasti stup u valovodu
post office posta, pošta, poštanski ured
post office financial services poštanske novčarske usluge
post office protocol poštanski protokol, protokol poštanskog ureda, protokol za čitanje elektronske pošte
post offices poštama
post season posezona
post structural stylistics poststrukturalistička stilistika
post war poslijeratni
post, telegraph, and telephone administration telegrafa i telefona
postage poštanska uputnica, poštarina
postage stamp marka
postal poštanskih, poštanskim
postal address poštanska adresa
postal and telecommunications services poštanske i telekomunikacijske usluge
postal charges poštanski troškovi
postal code poštanski broj
postal service poštanska usluga
postal telegraph and telephone poštanska i telekomunikacijska tvrtka
postal vote glasovanje poštom
postal, telephone and telegraph administration telefona i telegrafa
postanibiotic effect postantibiotčki učinak
postbox poštanski ormarić
postcard dopisnica, poštanska dopisnica, razglednica
post-colonial post-kolonijalno
post-decoding bit error pogreška bitova dekodiranog signala
post-detection signal processing postdetekcijska obrada signala
posted poslane, poslani
poster oglas, plakat, plakata, poster, postera, poštanski konj
posterior idući, kasniji, slijedeći, zadnji
posterior distribution distribucija a posteriori
posterior mean očekivanje a posteriori
posterity budući naraštaj, potomstvo
post-failure diagnostics posthavarijska dijagnostika
postfiltering dodatno filtriranje, filtar za naglašavanje formanata govora
post-graduate postdiplomski
postgraduate education poslijediplomsko obrazovanje
posthumous posmrtni
post-imperial post-imperijalno
post-industrial economy postindustrijska ekonomija
posting članak
postmail poštanska pošiljka
postman pismonoša, poštar
postmark pošteno živjeti
postmaster nadzornik elektronske pošte, odgovorna osoba za poslužitelja elektronske pošte, postmaster, poštanski činovnik
postmenopause postmenopauza
postmenopausis postmenopauza
post-mission report završno izviješće
post-modern postmoderna
postmodern culture postmoderna kultura
postmodern prose postmoderna proza
postmodern subject postmoderni subjekt
postmodern urbanisation postmoderna urbanizacija
postmodernizm socijalna integracija
postmster poštar
post-office pošta, poštanski ured
post-office box pretinac
postoperative poslijeoperacijska
postoperative complications poslijeoperacijske komplikacije
postovulatory postovulacijska
postpone odgoditi, odložiti
postponed zakašnjeli
postponement odgađanje, odgoda, odlaganje
postprocessing dodatna obradba
postprocessing (post-processing) dodatna obradba, naknadna obradba, završna obradba
postproduction postproizvodnja, proizvodnja zadnje inačice (audio, video), završna proizvodnja
post-retirement medical plans umirovljenički medicinski planovi
postscript dodatak pismu, PostScript format za prikaz teksta i slike, postskript, postskriptum, vrsta programskog jezika za pisaće
postseason post sezona
post-season post-sezona
postsynaptic postsinaptični
Posttraumatic stress disorder Posttratumatski stresni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj
postulate hipoteza, osnovno polazište, postavka, postulat, preduvjet, pretpostavka, temeljno načelo (koje se prihvaća kao istinito bez, tražiti, zahtjev
postulates postavkama
postum postum
posture držanje tijela, držati se, namjestiti, položaj, stanje, stav, stav tijela, zauzeti stav
post-war period poraće
posy cvijet, kita cvijeća, natpis
pot ćup, kotlić, lonac, napitak, pehar, posuda, saditi, staviti u lonac, vrč
pot hole jama
pot holes jame
pot pourri potpuri, smjesa
potable dobar za piće, pitak
potash kalij karbonat, potaša
potassium kalij
Potassium Channels kanali za kalij
potassium sorbate  potasium sorbat
potato krumpir, krumpirov
potato crisp čips
potato flour krumpirovo brašno
potato starch krumpirski škrob
potatoes krumpir
potency moć, moćnost, sila, snaga, sposobnost
potent djeluje snažno, moćan, potentan, snažan, sposoban, uvjerljiv
potentate vladar, vlastodržac
potential moguć, mogućih, mogućnost, potencijal, potencijala, potencijalan, potencijalnih
potential candidate for EU membership potencijalni kandidat za članstvo u Europskoj unij
potential coefficients koeficijenti potencijala
potential for fraud mogućnost prijevare
potential for growth mogućnost za rast
potential hardness increase zakaljivost
potential output potencijalni output
potential theory teorija potencijala
potentiality mogućnost, potencijalnost
potentially potencijalno
potentials potencijali
potentiate omogućiti
potentiation potencijacija
potentiometer potemciometar
potentiometric potenciometrijski
potentiometric sensors potenciometrijski senzori
potentiometry potenciometrija
pot-hat ulog
pother metež, zabrinuti
Index Indeks