Index Indeks
pert bezobrazan, drzak, otresit, poduzetan
pertain imati vezu, odnositi se, odnositi se na, pripadati
pertain to pripadati
pertaining pripadajući
pertinacious tvrdoglav, uporan
pertinacity istrajnost, upornost
pertinent podesan, prigodan, primjeran, relevantan, umjestan, važan, značajan
pertness drskost
perturb narušiti, poremetiti, uzbuditi, uznemirivati, zbuniti
perturbation narušavanje reda, perturbacija, uznemirenje, zabuna
perturbation of articulation ometanje izgovora
perturbation theory teorija perturbacija
perturbed perturbirani
perturbed oscillator perturbirani oscilator
Peru Peru
Peruča dam brana Peruča
Peruća dam brana Peruća
perusal čitanje, lektira, proučavanje
peruse ispitati, pažljivo čitati, pregledati, prostudirati, proučavanje
pervade prodirati, prodrijeti, prožimati
pervades prodire, prožima
pervasive koji prodire, koji se ispunjava, koji se prožima, koji se širi
perverse ćudljiv, izopačen, nepristupačan, perverzan, pokvaren, razvratan, tvrdoglav
perverseness opačina
perversion izopačenost, razvrat
perversity ćudljivost, izopačenost, razvratnost, tvrdoglavost
pervert izopačiti, kvariti, odmetnik, otpadnik, pokvariti, razvratan čovjek
perverted razvratan
pervious koji propušta, podložan, pristupačan
pessimism pesimizam
pessimistic pesimistički
pest bijeda, epidemija, kuga, nesnosan čovjek, parazit, pomor, štetočina, zaraza
pest control suzbijanje štetočinja
pester dodijavati, dosađivati, uznemirivati
pesticide pesticid
pesticide residuals pesticidi
pesticide residue zaostatak pesticida
pesticides pesticidi
pesticides industry industrija pesticida
pestiferous dosadan, nesnosan, opasan, škodljiv, zarazan
pestilent dosadan, otrovan, poguban, smrtonosan, škodljiv
pestilential kužan, zarazan
pestiviruses pestivirusi
pestle drobiti, mrviti, ručni malj, tucati, tučak
pesudorandom sequence generator generator prividno slučajnih nizova, generator pseudoslučajnih sekvencija, pseudoslučajni generator
pet gladiti, jad, ljubimac, ljubimče, maza, maziti, miljenik, tetošiti, zlovolja
pet food hrana za kućne ljubimce
PET packaging PET ambalaža
petal latica, listić
petals latice
peter kurac, pimpek
petiole peteljka
petite malena i lijepo građena žena
petition molba, moliti, peticija, podnesak, traženje, zahtjev
petitioner koji podastire podnesak, molitelj
Petrarchism petrarkizam
petrel predznak
Petri net Petrijeva mreža
Petri Nets Petrijeve mreže
Petri networks petrijeve mreže
petrifaction okamenjenje, skamenjenost
petrification okamenjenje, petrifikacija
petrify okameniti, skameniti, zapanjiti, zaprepastiti
Petrochemical sector Petrokemijski sektor
petrochemicals petrokemija
petrodollar petrodolar
petrografic-mineralogical analysis petrografsko-mineraloške analize
petrographic petrografska
petrographic analysis petrografske analize
Petrographic properties Petrografska svojstva
Petrographical Analyses Petrografska analiza
Petrographical Analysis Petrografska analiza
petrography Petrografija
petrography of volcanic rocks petrografija vulkanita
petrol benzin, gorivo
petrol- benzinski
petrol station benzinska postaja, benzinska pumpa, benzinska stanica
petrol tanker tanker za benzin
petroleum nafta, nafte, naftna, naftne, naftni, naftnih, petrolej
petroleum and gas industry naftno- plinska industrija
petroleum base na naftnom temelju
petroleum company naftno poduzeće
petroleum cuts naftne frakcije
petroleum deposit naftno ležište
petroleum derived nafti derivat
petroleum engineering naftno rudarstvo
petroleum exploration istraživanje nafte
Petroleum fuels Naftna goriva
petroleum geologist nafnti geolog
petroleum odor zadah nafte
petroleum pipe line naftovod
petroleum pitch naftni bitumen
petroleum policy naftna politika
petroleum potential naftonosni potencijal
petroleum product naftni derivat, naftni proizvod
petroleum production proizvodnja nafte
petroleum products naftne derivate, naftni derivati
petroleum-geological exploration naftnogeološka istraživanja
petroliferous naftni, naftonosan
petroliferous provinice naftonosna pokrajina
petroliferous region naftonosno područje
petroliferous strata naftonosne stijene
petroliferous structure naftonosna struktura
petrological and metallogenetical characteristics petrološke i rudnoležišne karakteristike
petrology petrologija
petrol-station benzinska stanica
pets kućne životinje, kućni ljubimci, kućnih ljubimaca
Petterssen's method Petterssenova metoda
petticoat baba, djevojka, donja suknja, podsuknja, žena
pettifog praviti spletke, svađati se
pettifogger nadriodvjetnik, smutljivac
pettifogging nizak, sitan, smutljiv
pettiness hirovit
pettish osjetljiv, razdražljiv
petty beznačajan, beznačajno
petty average male štete
petty cash priručna blagajna
petty officer brodski dočasnik
petylant razdražljiv
pewter kositar, nagrada, nagradni pehar
pfenigs pfenizi
pfennigs pfenizi
pH pH
pH regulation pH regulacija
pH tolerance pH tolerantnost
pH value pH vrijednost
Ph.D. dr.
phage-induced radioresistance fag-inducirana radiorezistencija
phagocytosis fagocitoza
Phanerozoic fanerozoik
phantasm sablast
phantasy fantazija
phantom fantom, fantomu
phantoms fantomi
Pharaonic tombs faraonske grobnice
pharmaceutical farmaceutskoj
pharmaceutical compounds farmaceutski spojevi
pharmaceutical expenses troškovi za lijekove
pharmaceutical implication farmaceutska implikacija
pharmaceutical industry farmaceutska industrija
pharmaceutical legislation propisi o lijekovima
pharmaceutical product farmaceutski proizvod
pharmaceutical quality control farmaceutska kontrola kakvoće
pharmaceutical science farmacijska znanost
pharmaceutical studies farmaceutski studij
pharmaceutics farmacija
pharmacies ljekarne
pharmacist apotekar, farmaceut, ljekarnik
pharmacodynamics farmakodinamika
pharmacoeconomics farmakoekonomika
pharmacognosy farmakognozija
pharmacokinetics farmakokinetika
pharmacological activity farmakološko djelovanje
Pharmacological pinealectomy Farmakološka pinealektomija
pharmacological tolerance farmakološka tolerancija
pharmacology farmakologija
pharmacopoeia farmakopeja
pharmacopoeial method farmakopejska metoda
pharmacopoeial procedures farmakopejski postupci
pharmacotherapy farmakoterapija, farmakoterapijski
pharmacy apoteka, apotekarstvo, farmacija, ljekarna
pharynx farinks
phase faza, fazni, fazu, mijena, morska mijena
phase alternating line linija izmjenične faze, postupak modulacije TV u boji
Phase Analysis Fazna analiza
phase angle fazni kut
phase changes fazne promjene
phase corrector fazni korektori
phase diagrams fazni dijagrami
phase hits fazni skokovi, fazni udari
phase interface granica faza
phase jitter fazno podrhtavanje, treperenje faze
phase lock loop fazno spregnuta petlja
phase modulation fazna modulacija
phase separation fazno razdvajanje
phase shift fazni pomak, fazni zakret, promjena faznog kuta
phase shift keying digitalna fazna modulacija, digitalna modulacija pomakom faze
phase shift keying modulation digitalna fazna modulacija, digitalna modulacija pomakom faze
phase shifter zakretač faze
phase shifter circuit sklop za fazni pomak, zakretač faze
phase solubility analysis analiza topljivošću faze
phase transformation fazne transformacije
phase transformations fazne transformacije
phase transition fazna pretvorba, fazni prijelaz
phase transitions fazni prijelazi
phase velocity brzina ovojnice stalne faze, fazna brzina
phase-alternation line system sustav TV u boji
phase-lock loop fazno spregnuta petlja
phase-locked loop sklop za faznu sinkronizaciju
phase-reversal keying fazno obrtna modulacija, modulacija s obrtanjem faze
phases fazama, faze
phases of utilization faze posjedanja
PhD dr.sc.
pheasant fazan
pheasants fazani
phenacetine fenacetin
phenacyl fenacil
Phencyclidine fenciklidin
phenol fenol
Phenol wastewater Fenolna otpadna voda
phenolic acids fenolne kisline
phenolic compounds fenolni spojevi
phenological and climatological analysis fenološka i klimatološka analiza
phenological monitoring fenološka motrenja
phenols fenoli
phenomena fenomen, fenomeni, pojava
phenomenal fenomenalan, izvanredan
Phenomenogy Fenomenologija
Phenomenological coefficients fenomenološki koeficijenti
Phenomenology Fenomenologija
phenomenon fenomen, pojava
phenophases fenofaze
phenotype fenotip
phenotyping fenotipiranje
phenylacetohydroxamic acid fenilacethidroksamske kiseline
phenylalanine-hydroxylase femilalanin-hidroksilaza
phenylalkylamines fenilaklilamini
PHENYLEN FENILEN
PHENYLISOXAZOLE FENILIZOKSAZOL
phenylketonuria fenilketonurija
PHI - permanent health insurance trajno zdrastveno osiguranje
phial cjevčica
phi-diagrams fi-dijagrami
philanthropic čovjekoljubiv
philanthropist dobrotvor
philanthropy čovjekoljublje, filantropija, filantropije
philately filatelija
philharmonic filharmonije
Philippines Filipini
philological filolog
Philological schools filološke škole
philologist filolog
philology filologija
Philoophical renewal of man and culture Filozofska obnova čovjeka i kulture
philosopher filozof, filozofske, filozofskih
philosophic filozofski
philosophical filozofijski, filozofski
philosophical anthropology filozofska antropologija
philosophy filozofija, filozofije, filozofskog, filozofskom
philosophy of culture filozofija kulture
philosophy of history filozofija povijesti
philosophy of humanism filozofija humanizma
philosophy of language filozofija jezika
philosophy of law filozofija prava
philosophy of mathematics filozofija matematike
philosophy of religion filozofija religije
philosopy of history filozofija povijesti
phlebitis upala vena
phlegm flegma, ravnodušnost
phlegmatic flegmatičan
phlogiston flogiston
phlogiston theory flogistonska teorija
phobia fobija
phonation fonacija
phonatory function fonatorne sposobnosti
phone telefon, telefonirati, telefonske, telefonski
phone books telefonski imenici
phone jack telefonska utičnica
phone line telefonska linija
Phone: tel.
phonebook imenik
phone-box telefonska govornica
phonematic glasovni
phoneme fonem, fonema, glas
phonemic glasovni
phonetic fonetičan, fonetski
phonetic system fonetski sustav
phonetic variants fonetske varijante
phonetica fonetika
phonetically balanced speech inputs fonetski uravnoteženi govorni ulazi
phonetics fonetika
phonetics and phonology fonetika i fonologija
phonic akustičan
phonics fonetika
phonogram fonogram
phonograph fonograf
phonographic fonografski, gramofonski
phonography fonografija
phonological level fonološka razina
phonological system fonološki sustav, fonološko ustrojstvo, glasovni sustav
phonology fonologija, psaltir
phonon fonem
phonons fononi
phonosurgery fonokirurgija
phony folirant, folirantski, krivotvoren, lažan, nepravi, šminker, tobožnji
phoric relations forički odnosi
phosphatase fosfataza
phosphate fosfat, fosfati, fosfatni
phosphate dehydrogenase fosfat dehidrogenaza
Phosphate glasses Fosftna stakla
phosphates fosfati
phosphatidylcholine pospatidilcolin
phosphine oxides fosfinoksidi
phosphoenolpyruvate carboxykinase fosfoenolpiruvat karboksikinaza
phosphogluconate fosfoglukonat
Phospholipase C Fosfolipaza C
phospholipids fosfolipidi
phosphor fosfor, fosforni premaz zaslona, fosforni sloj
phosphorus fosfor
phosphorylation plastičnost
photo foto, fotografija, snimak, snimati
photo(graph) fotografija
photoacoustic spectroscopy fotoakustična spektroskopija
photoassociation fotoasocijacija
photocathode fotokatoda
PhotoCD kompakt-disk za fotografije (Kodak)
PHOTOCHEMICAL DEHYDROHALOGENATION FOTOKEMIJSKO DEHIDROHALOGENIRANJE
photochemistry fotokemija
photo-club foto-sekcija
photoconductivity fotovodljivost
photo-conductivity fotovodljivost
photocopier fotokopirni uređaj, fotopreslikač, uređaj za fotokopiranje
photocopy fotokopija, fotokopiju
photocopying fotokopiranjem
photocurrent foto struja
photodegradation fotodegradacija
photodetector foto detektor, fotodetektor, svjetlosni detektor
photodiode fotodioda
photodynamic therapy fotodinamička terapija
photoelastic modulator fotoelastični modulatorphotoelectric effect
Photoelasticity Fotoelasticimetrija
photoelectric cell fotoćelija
photoelectric effect fotoelektrični efekt
photoelectron spectra fotoelektronski spektri
photoelectron spectroscopy fotoelektronska spektroskopija
photoemission spectroscopy fotoemisijska spektroskopija
photoemissive detector fotoemisijski detektor
photogenic fotogeničan
photogrammetry fotogrametrija
photograph fotografija, fotografijom, fotografirati, snimati
photographer fotograf, fotografska radnja
photographer's fotograf
photographic fotografski
photographic industry fotografska industrija
photographic interpretation fotointerpretacija
photographs fotografa, fotografije
photography fotografija, fotografiranje, snimanje
photointerpretation fotointerpretacija
photoionization mass spectrometry fotoionizacijska masena spektrometrija
photoionzation fotoionizacija
photolithographic photovia technology tehnologija izrade foto staze postupkom foto lito
photometer foto metar, svjetlomjer
photometry fotometrija
photomicrography fotomikrografija
photomixing effect učinak fotomiješanja
photomultiplier fotomultiplikator
photomultiplier tube fotomultiplikacijska cijev
photomultiplier tube detector detektor s fotomultiplikacijskom cijevi
photon foton, fotonski
photon fields fotonska polja
photon noise fotonski šum
photonic transmission network fotonička transmisijska mreža
photoparametric detector fotoparametarski detektor
photopolymerization fotopolimerizacija
photo-polymerization foto-polimerizacija
photopolymerization of composites Fotopolimerizacija kompozita
photo-registration fotografsko snimanje
photoresist foto osjetljiv, foto osjetljiva emulzija u postupku foto litograf, fotorezist
photos fotografije
photosensitive copying layers fotoosjetljivi materijali
photosensitive rutty foto osjetljivost, svjetlosna osjetljivost
photosensor fotosenzor
photosphere fotosfera
photosynthesis fotosinteza
photosynthetic apparatus fotosintetski aparat
photosynthetic pigments fotosintetski pigmenti
photovia fotostaza, staza izvedena djelovanjem svjetla na foto osjetlj
photovoltaic fotonaponski
photovoltaic cell solarna ćelija
photovoltaic detector fotonaponski detektor
photovoltaic system fotonaponski sustav
Index Indeks