Index Indeks
parvenu skorojević
parvoviruses parvovirusi
Pasin basin Pazinski bazen
pass biti smatran za, dati, dešavati se, dodati, dodavanje, dodavati, klanac, mijenjati se, minuti, pasivnu, pasoš, položen ispit, položiti ispit, prijeći, probaviti, proći, prođete, prođi, prolaz, prolaza, prolazi, prolaziti, propusnica, propustiti, proživjeti, radni korak, sprovesti, stanje, ulaznica, umirati, usvojiti
pass (the ball) dodati (loptu)
pass along proslijedi (naredba)
pass band propusni pojas
pass by quickly prohujati
pass out razdijeliti
pass the ball dodati loptu
pass through doživjeti
pass under podići
passable podnošljiv, prihvatljiv, prohodan
passage dodavanje, doturanje, hodnik, klanac, odlomak, pasaža, prijelaz, prohod, prolaska, prolaz, prolazak, put, putovanje, vozarina
passage enlargement proširivanje prolaza
passage of a bill donošenje zakona
passage of time vremenom
passages odlomci, prolaze
passageway prolazom
pass-along message poruka o prosljeđivanju
passband access pristup propusnim pojasom (gdje su tokovi usluga m
passe staromodan
passed minuli, pripala, prošao
passenger putnik, putniku
passenger cruiser brod za krstarenje
passenger ship putnički brod, putnički parobrod
passenger tariff putnička pristojba
passenger train putnički vlak
passenger transport prijevoz putnika, Putnički promet
passengers putnici, putnika
passer dodavač
passer by prolaznik
passer-by prolaznik
passes propusnica
passes away umire
passing prođete, prolazak, prolazan
passing target meta dodavanja, točka dodavanja
passing the night noćenje
Passing-Babloch Passing-Bablock
passion bijes, ljubav, ljubavna strast, provala osjećaja, strast, žar, žestina, žudnja
passion fish zlatna ribica
passion fruit gospodinova krunica
passionate plamen, požudan, strasan, vatren, zaljubljen
passionately snažan, vatreno
passions strasti
passiv pasiv
passive bezvoljan, neaktivan, nepokretan, pasiv, pasivan, pasivno, trpeljiv
passive and active immunisation aktivna i pasivna vakcinacija, pasivna i aktivna imunizacija
passive behavior odbijanje suradnje
passive bus nedjelatna sabirnica, nedjelatna sabirnicapassive bus, pasivna sabirnica
passive constructions pasivne konstrukcije
passive contemplation pasivna kontemplacija
passive continental margin pasivni kontinentalni obod
passive defense pasivna obrana
passive double star pasivna dvostruka zvijezda
passive immunity pasivna imunost
passive management strategy pasivna strategija upravljanja
passive network access pasivni pristup mreži
passive offense pasivan napad
passive optical network pasivna svjetlo vodna mreža
passive reflector pasivni reflektor
passive role of the parent pasivna uloga roditelja
passive smoking pasivna pušenja
passive social status pasivni socijalni status
passive star nedjelatna zvijezda, pasivna zvijezda
passive vocabulary pasivni rječnik
passivity manjak otpora, Pasivitet, pasivnost, pokornost
passport način, pasoš, preporuka, putna isprava, putovnica, sredstvo
passports putovnice
password lozinka, šifra, šifru, zaporka
password expired zastarjela lozinka
passwords šifre, šifri
past bez, bivši, izvan, mimi, minulih, pokraj, pored, povijesti, povrh, preko, prethodna, proći, prošle, prošli, prošlost, prošlosti, ranije, uzgred
past participle glagolski pridjev trpni, particip, prošlost
past research prethodna istraživanja
past service reserve pričuva minulog staža
past tense prošlo vrijeme
past(in the) drugom prilikom
pasta pašta, tjestenina, tjestenine
paste halva, kaša, keljilo, lijepak, lijepiti, ljepilo, mastika, nalijepiti, pasta, smjesa, staviti, tijesto, tjestenina, tutkalo, ubaciti, unijeti, zalijepi, zalijepiti
Paste special Specijalno zalijepi
pastels pastel
pasteurization pasterizacija
pasteurized milk pasterizirano mlijeko
pastille pastila, patila
pastime dokolica, hobi, razonoda, zabava
pastor pastir, pastor, svećenik
pastoral idila, pastorala, pastoralan, seoski
pastoral model of solidarity pastoralni model solidarnosti
pastorally ladanjski, pastirski, pastoran, seoski
pastries kolači, poslastice
pastry kolači, pecivo, poslastice, slatko, tijesto, torta
pastry shop slastičarnica
pastry shops slastičarnicama
pastrycook kolačar, slastičar
pastry-making proizvodnja tjestenine
pasturage pravo ispaše
pasture ispaša, pasti, paša, pašnjaci, pašnjak
pasture community pašnjačka zajednica
pasture fattening pašni tov
pastures pašnjaci
pasty blijed, pašteta, podnaduo, slani kolač
pat cupkati, dodir rukom, komadi, pljeskati, pogladiti, potapšati, tapkati, zgodan
pat on the cheek gladiti
pat on the head gladiti
patch flaster, ispraviti, komadić, komadića, korektura, krpa, krpica, melem, mrlja, popravak, umetak, zakrpa, zakrpiti, zavoj
patch board ploča s prespojnim točkama, prespojna ploča
patch clamp uklještenje komadića
patch fog mjestimična magla
patch panel ploča za privremeno spajanje, prespojna ploča
patches mrlja
patchwork kolaž, krparija, krpež, krpljenje, šarenilo
patchwork quilt poplun od krpica
patchy fragmentaran, nepovezan, pjegav, raznorodan, slučajan, šaren
pate glava, mozak, pašteta, teme
patella patela
patellae patela
patent diploma, lakiran, očevidan, očit, otvoren, patenata, patent, patentirane, patentirati, pečat, znak
patent application patentni zahtjev
patent attorney patentni zastupnik
Patent Cooperation Treaty Ugovor o suradnji na području patenata
patent documents patentni dokumenti
patent law patentno pravo
patent leters patentirane jedinice
Patent Office Ured za patente
patent rights patentno pravo
patented patentiran, patentirani
patented invention patentirani izum
patents patenata, patente, patenti, patentima
Patents Department Uprava za patente
patents licence patentna dozvola
pater otac
paternal očev, očinski, po ocu
paternity autorstvo, očinstvo, porijeklo po ocu
path način vladanja, nogostup, put, putanja, puteljak, putu, staza, šetalište, trkačka pista
path allocation dodjeljivanje staze
path constraint ograničenje staze
path loss gubici na putu, gubici na stazi, gubici prijenosa, gubitci na putu, gubitci na stazi, gubitci prijenosa (radijskog signala)
path overhead dodatno opterećenje staze, kontrolna informacija staze
path overhead indicator pokazatelj zaglavlja puta
path planning planiranje putanje
path vector vektor puta, vektor staze
pathetic dirljiv, jadan, patetičan
pathfinder lovac tragač, vodič
pathless besputan, bez staze, neispitan, neprohodan, neutrt
pathless prediction model model za predviđanje gubitaka na stazi
pathname ime putanje
pathoanatomical changes patoanatomske promjene
pathoanatomical effects patološkoanatomske promjene
Pathogen fungi Patogene gljive
pathogenesis patofiziologija, patogeneza
pathogenis patogeneza
pathogens uzročnici
pathography patografije
pathohistological changes patohistološke promjene, patološke promjene
pathohistological finding patohistološki nalaz
pathohistological liver changes patohistološke promjene jetre
pathohistology patohistologija
pathohistology of the placenta patohistologija placente
pathological patološki, patoloških
pathological department prosektura
pathological effects patološki učinci
pathological types patotip
Pathology Patologija
pathology in building patologija građenja
pathology of swine patologija svinja
pathomorphologic analyses patomorfološke analize
pathomorphological patološkoanatomski
pathomorphological findings patomorfološke promjene
pathophysiological mechanisms patofiziološki mehanizmi
pathophysiology gljivična etiologija
pathos patos, pod
pathotype patotip
paths staza, stazama, staze
path-splitting cijepanje staze, postupak povećanja kapaciteta prijenosnog puta
pathway mostić, prijelaz, put, puteljak, staza
patience istrajnost, pasijans, strpljenje, strpljivost, ustrajnost
patient bolesnik, istrajan, pacijens, pacijent, pacijenta, pacijentu, popustljiv, strpljiv, strpljivim, strpljivom, uporan
PATIENT INFORMATION INFORMACIJE ZA PACIJENTE
patient satisfaction zadovoljstvo bolesnika
patiently strpljivo
patients bolesnici, pacijenta
patients follow-up praćenje bolesnika
patients' rights prava bolesne osobe
patisseries slastičarna
patohistology of the immunocompetent organs patohistologija imunokompetentnih organa
patology patologija
patriarch glava, osnivač, patrijarh, praotac, starješina
patriarchal patrijahalan
patriarchal aspect patrijarhalnost
patriarchalism patrijarhalizam
patriarchate patrijarsima
patrician građanske, građanski, patricij, patricijski, patricijskih, plemić, plemićki
patricians aristokracija, patriciji, plemići
patricide ocoubojica
patrimonial baštinjen po ocu
patrimony nasljedstvo, nasljeđe, očevina, porodično dobro
patriot patriot, patriota, rodoljub
patriotic patriotski, rodoljub
patriotic engagements patriotsko zauzeće
patriotically aggressive Serbian srbenda
patriotism domoljublje, patriotizam, rodoljublje
patristic theory patristička nauka
patristics patristici
patrol izvidnica, izviđanje, izviđati, ophodnja, patrola, patroliranje, patrolirati, straža
patrol leader predvodnik
patrol member član patrole
patrol pennant patrolna zastava
patrolman policajac
patron gospodar, klijent, mecena, patron, pokrovitelj, stalni kupac, zaštitnik
patron saints sveci zaštitnici od bolesti
patron saints in the middle ages sveci zaštitnici u srednjem vijeku
patronage financijska podrška, patronat, pokroviteljstvo
patronize braniti, potpomagati, štititi, zaštićivati
patronymic očevo ime, patronim, prezime
patten klompa
patter brbljati, brzi govor, bubnjati, ćaskati, dobovati, pljuštanje, tapkanje, žargon
pattern kopirati, model, mustra, načiniti, načiniti prema uzoru, obrazac, po obrascu, po uzorku, precrtavati, predložak, pregled, primjer, režim, stil, struktura, strukturalna šablona, šablona, šara, ukrasiti, uzor, uzorak
pattern generating generiranje uzoraka
pattern match slaganje uzorka
pattern recognition raspoznavanje oblika, raspoznavanje uzoraka
pattern selection odabir predloška
patterns obrazaca, režima
Index Indeks