Index Indeks
parboil djelomično, kuhati, popariti
parc park
parcel čestica, količina robe, komad, komad zemlje, odjeljak, omot, paket, parcela, podijeliti, pošiljka, razdijeliti, svežanj, zamotuljak, zemljište
parcel post paketna pošta
parcels pošiljaka, pošiljke
parch isušiti, opeći, opržiti, popržiti, spržiti, sušiti
parched osušen
parchment pergament
parchute padobran
parcor coefficients koeficijenti djelomične korelacije, koeficijenti parkor
pardon isprika, izvini, izvinuti, oprost, oprostiti, oproštaj, pomilovanje
pardonable oprostiv
pare oljuštiti, podsjeći nokte, rezati
parenchyma parenhim
parenchymal kidney diseases parenhimske bolesti bubrega
parent izvor, izvorni, mati, osnovni, otac, porijeklo, predak, prethodni, roditelj, roditeljski
parent body društvo matica, matica
parent company društvo-majka
parent node čvor stabla koje ima neki drugi čvor kao jedno od, roditeljski čvor
parent peer group skupina sudionika roditelj
parentage loza, porijeklo, srodstvo
parental materinski, očinski, rodbinski, roditeljski
parental authority roditeljsko pravo
parental care roditeljska skrb
parental child-rearing practices roditeljski odgojni postupci
parental leave roditeljski dopust
parental responsibility roditeljska odgovornost
parenteral parenteralna
parenteral feeding parenteralna prehrana
parenterally parenteralno
parentheses okrugle zagrade
parenthesis međuvrijeme, okrugla zagrada, zagrade
parenthetic u zagradi, uklopljen, umetnut
parenthetically ubačeno
parenthood materinstvo, očinstvo, roditeljstvo
parent-infant interactions interakcije roditelja i djeteta
parents roditelji
Pareto optimum Pareto opimum
parget ožbukati
parinfluenza viruses parainfluenza virusi
paring lupina, obrezivanje, oljuštena ljuska, podrezivanje, strugotine
parings ljuštenje, otpaci, podrezivanje, strugotine
Paris pariški, pariških, Pariškoj, Pariz, Pariza
Paris Act Pariški akt
Paris Chart Pariška povelja
Paris club Pariški klub
Paris Convention Pariška konvencija
parish okrug, parohija, župa, župljani, župna knjiga, župne, župni, župnoj, župu
parish church župna crkva
parish churches župne crkve
Parish of Čakovec Župa Čakovec
parishes župa, župe
parishioner župljanin, župljanka
parisian Parižanin
parity analogija, jednakost, način provjere točnosti poruke, obračunski kurs, paritet, parnost, sličnost
parity bit bit parnosti, ispitni bit, kontrolni bit, paritetni bit
parity check ispit parnosti, kontrola pariteta
parity check code kod s provjerom parnosti
Parity grid paritetna rešetka
parity representation of employee paritetno zastupstvo zaposlenih
park ograditi, ostaviti auto, park, parka, parkom, parkovna umjetnost, parku, perivoj, sakupiti, stacionirati, veliki vrt, visoravan, zasađivati
parking parkiranje
parking area parkiralište
parking lot parkiralište
parking lots parkirališta
parking of calls odlaganje poziva, parkiranje poziva
Parkinsons disease Parkinsonova bolest
Parkinson's disease Parkinsonova bolest
park-keeper čuvar perivoja
parks parka, parkovi, parkovima
parks of nature parkovi prirode
parkway auto-put koji vodi kroz zelene površine, široka cesta obrubljena drvećem, široka cesta s drvoredom, široka ulica obrubljena drvećem
parlament sabor
parlance način govora
parlay klađenje, oklada
parley dogovarati se, konferencija, pregovaranje, rasprava, raspravljati, sastanak
parley flag bijela zastava, bijela zastava koja se ističe u ratu kao znak zaht
parliament parlament, sabor, saboru, skupština
Parliament of Croatia Hrvatski sabor
parliamentary parlamentaran, parlamentarni, skupštinski, učtiv, ustavni
parliamentary allowance zastupnička naknada
parliamentary assembly parlamentarna skupština
parliamentary chamber parlamentarni dom
parliamentary committee parlamentarni odbor
parliamentary control parlamentarna kontrola
parliamentary debate parlamentarna rasprava
parliamentary delegation parlamentarno izaslanstvo
parliamentary document parlamentarni dokument
parliamentary election parlamentarni izbori
parliamentary immunity zastupnički imunitet
parliamentary procedure parlamentarni postupak
parliamentary question zastupničko pitanje
parliamentary rules of procedure poslovnik parlamenta
parliamentary seat zastupničko mjesto
parliamentary session parlamentarno zasjedanje
parliamentary sitting parlamentarna sjednica
parliamentary system parlamentarni sustav
parliamentary vote glasovanje u parlamentu
parlo soba za goste
parlour dućan, primanje, radnja, salon, soba za primanje
parmesan parmezan
parmesan cheese sir parmesan
parochial lokalni, ograničen, parohijski, skučen, župni
parody iskrivljavanje, parodija, parodirati
parole časna riječ, lozinka, obećanje, osloboditi
paronyms paronimi
paronymy paronimija
parquet parket, pod od dasaka
parquetry daščice za pod, parket
parrot papagaj, papiga
parrot crossbill veliki krstokljun
parry izvrdati, odbijanje udarca, odbiti, pariranje
parse analiza, analizirati, parsati, rastavljanje riječi
parser analizator, gramatički analizator, gramatički analizator (jezici baza pod., raščlanjivač sintakse, sinteza teksta u govor)
parsimonious čuvaran, škrt
parsimony čuvarnost, škrtost, štedljivost, tvrdičluk
parsing analiziranje sintakse, gramatička analiza, sintaktička analiza
parsley peršin
parsnip pastrnjak
parsnips pastrnak
parson pastor, svećenik, župnik
parsonage kuća svećenika
part dijela, dijeliti, dijeliti se, dijelom, dijelu, dio, dio tijela, djelomice, frakcija, komad, kraj, objekta, otići, otputovati, produkt, rastati, rastati se, razdijeliti, razdvojiti, udaljiti, udio, uloga
part of codecision procedure kao dio postupka suodlučivanja
part of plaint djelovi biljke
part of speech vrste riječi
partake dijeliti, imati obilježje, ispiti, koristiti se, okusiti, pojesti, sudjelovati
parteke dijeliti s nekim
parterre prizemlje
partial djelomičan, djelomični, nepotpun, nepravedan, neravnodušan, parcijalan, pristran
partial agonist djelomični agonist
partial buffer sharing djelomična uporaba međuspremnika
partial correlation (parcor) scheme postupak nepotpune (parkor) korelacije
partial differential equations parcijalne diferencijalne jednadžbe
partial discarges parcijalna izbijanja
partial hepatecomy parcijalna hepatektomija
partial hepatectomy djelomična hepatektomija, Parcijalna hepatektomija
partial modelling parcijalno modeliranje
partial survey djelomični pregled
partial to sklon
partiality ljubav, naklonost, neobjektivnosti, pristranost
partially djelomično
partially connected network djelomično spojena mreža
partially filled cell djelomično popunjena (ATM) stanica
partially prestressed concrete djelomično prednapeti beton
Partially Sighted slabovidnih
partial-response signaling signalizacija s djelomičnim odzivam
partiarchal patrijarhalan, patrijaršijski, starinski
participal constructions participske konstrukcije
participant član, sudionica, sudionik, učesnik
participants članice, sudionici, sudjelujuće, sudjelujućih, učesnici
participate podijeliti, sudjelovanje, sudjelovati, sudjeluju, učestvovati
participated sudjelovali, sudjeluje
participating podupiruće, podupirući, sudionica, sudionice, sudjelovati, sudjelujemo, sudjelujujući, sudjelujujućih
participation sudjelovanja, sudjelovanje, učešće
participation in profit udio u dobiti
participation of Croatia sudjelovanje Hrvatske
participation of women sudjelovanje žena
participator učesnik
participatory participativne
participial participijalni
participle glagolski pridjev, particip
particle čestica, čestice, čestičnih, dio, djelić, partikula, trun
particle detectors detektori čestica
particle size veličina čestice
particle suspension suspenzija čestica
particle-hole states čestično-šupljinska stanja
particles čestice, zrna
particles in a confined geometry čestice u zatvorenoj geometriji
particoloured raznobojan, šaren
particular detalj, iscrpan, iscrpan izvještaj, konkretan, naročit, određen, osobit, osobite, osobito, podatak, pojedini, pojedinim, pojedinost, poseban, posebice, razmažen, specifičan, specifično, specijalan, temeljan
particular attention osobita pozornost
particular importance posebna važnost
particular interest posebni interes
particular product konkretni proizvod
particularity osobenost, staloženost, svojstvenost, temeljnost
particularize ići u pojedinosti
particularly naime, napose, naročito, osobito, pobliže, posebice, posebno, potanko, veoma, vrlo
particulate čestica
particulate deposition taloženje lebdećih čestica
parties strana, strane, stranke, veselice, zabave
parties agree stranke su sporazumne, stranke su suglasne
parties' autonomy autonomija stranaka
parties shall aim to develop stranke će težiti razvijanju
parties shall consult each other stranke će se međusobno savjetovati
parting odlazak, opraštanje, oproštaj, račvanje, raskrsnica, rastanak, razdjeljak, razdvajanje, smrt, umirući
parting from rastajala
partisan partizan, pristalica
partition dijeliti, dijeljenje, odijeliti, odjeljenje, particija, podjela, potpodjela, pregrada, raspodjele, raščlanjivanje, tanak zid, unutrašnji zid
partition coefficient koeficijent raspodjele
partizan partizan
partly dijelom, djelomice, djelomično, donekle
partly nationalized undertaking poduzeće od javnoga interesa
partly nationalized undertaking enterprise poduzeće od javnoga interesa
partner drug, kompanjon, muž, ortak, partner, partnera, partnerom, suradnik, suvlasnik, učesnica, učesnik, vezati se, združiti se
partners partnere, partneri
partnership javno trgovačko društvo, ortakluk, partnerstvo, partnerstvu
Partnership for Peace Partnerstvo za mir
partnerships partnerstva, partnerstvo
part-owner ortak, suvlasnik
partridge jarebica, skvržulja, vrsta prepelice
partridges jarebice
parts dijela, dijelovi, kraj
parts per milion milijunti dio
part-time employment zaposlenje uz skraćeno radno vrijeme
part-time farming poljoprivreda kao dodatni izvor prihoda
part-time job dopunski posao, zaposlenje sa skraćenim radnim vremenom
parturient woman rodilja
parturition rođenje
party čajanka, društvo, fešta, grupa, jednakost, korisnik, partija, podjednaka, priredba, proslava, skup, strana, stranka, sudionik, tulum, učesnik, udruženje, veselica, zabava
party autonomy autonomija stranaka
party financing financiranje stranke
party ideology partijska ideologija
party line grupna linija, linija za nekoliko pretplatničkih postaja zbog zas
party organization ustroj stranke
party system stranački sustav
party(cocktail-) zabava
party-colored šaren
party-coloured šaren
Index Indeks