Index Indeks
Pakistan Pakistan
Pakleni Islands Pakleni otoci
Paklenica Paklenice
Paklenica National Park Nacionalni park Paklenica
pal drugar, pajdaš, prijatelj
PAL standard standard PAL
palace dvorac, dvorcem, palača, palačom
palace chapel dvorska kapela
palaces dvorci, palača, palače
palaecology paleoekologija
Palaeoclimate paleoklima
Palaeogene Paleogen
palaeontology paleontologija
Palaeosol paleotlo
palaestra borilište
palantological paleontološki
palatable pikantan, prijatan, točan, ukusan
palatal nepčani, palatalan, palatalan zvuk
palatal groove palatinalni žljeb
palatalization palatalizacija
palatalizations palatalizacije
palate naklonost, nepce, tek, ukus
palatial carski, kao dvorac, kao zamak, raskošan, sjajan, veličanstven
Palau Palau
palaver brbljanje, laskanje, raspravljanje, razgovor, ulagivati se
palce palača
pale bez sjaja, blijed, blijedjeti, kolac, mutan, ograda, problijediti, problijedjeti, slab
paleness bljedilo
Paleobathymetry Paleobatimetrija
paleocurrents paleostruje, Paleotransporti
paleodemography paleodemografija
paleoecology paleoekologija
Paleoenvironment Paleookoliš
paleoenvironments paleookoliši
Paleogene Paleogen, paleogena
Paleogene clastics Paleogenski klastiti
paleographer paleograf
paleographic study paleografska obrada
paleography paleografija
paleo-industrial paleoindustrija
Paleolithic paleolitske
Paleontological collections Paleontološke zbirke
paleopathology paleopatologija
Paleorelief paleoreljef
Paleoslavic studies paleoslavistika
paleoslavistics paleoslavistika
Paleoslides Paleoklizišta
paleosol paleotla
paleotological material paleontološka građa
Paleotransport paleotransporti
Palestine Palestina
Palestinian question palestinsko pitanje
Palestinians palestinske, palestinski
palette kolje, paleta, paleta (boja na ekranu), slikar daščica
palindrome palindrom
palinomorpha palinomorfa
palinspastic restoration palinspastička rekonstrukcija
palisade hridina, kolac, lanac, ograda od kolja
palisander rosewood
pall mrtvački pokrov, obljutaviti, plašt, rudo, veo, zastor
Palladianism Palladianizam
palladium paladij
Pallasianism palladianizam
pallas's sandgrouse kirgiska sadža
pallet ležaj, slamarica, slamnjača
palletozation hull assembly shipyard paletizacija montaža trupa brodogradilište
palliate olakšati, oprostiti, ublažiti, umanjiti
palliation ublaživanje
palliative polumjera
palliative care palijativna skrb
palliative surgical procedure palijacijske metode
pallid blijedožut, samrtnički blijed, uveo
pallid harrier dugorepa eja, stepska eja
pallid swift siva čiopa
pallor bljedilo
palm dlan, lopatica, palma, palmama, palme, šaka
palm nut palmov orah
palm off riješiti se
palm oil palmino ulje
Palma the Younger Palma Mlađi
Palmer's drought index Palmerov indeks suše
Palmer's method Palmerova metoda
palming nošenje lopte
palmoplantar keratodermia palmopalntarne keratodermije
palpable jasan, očevidan, opipljiv
palpation palpaciji
palpitate drhtati, kucati, lupati, pulsirati, treperiti, udarati
palpitation drhtanje, kucanje, lupanje srca, palpatorni, treperenje, udaranje
palsied paraliziran, ukočen
palsy oduzeti, oduzetost, paraliza, paralizirati
paltry beznačajan, bezvrijedan, bijedan, jadan, podao, sitan, tričav, za preziranje
Paludal and fluviatile deposits paludalne i fluvijalne taložine
Palynology Palinologija
pamidronate pamidronat
pampas pampasi, stepe u Južnoj Americi
pamper maziti, ugađati
pampering kljukanje, maženje
pamphlet brošura, članak, letak, pamflet
pan metalna zdjela, poslu, šerpa, šolja, tava, tepsija, uteg
Panama Panama
Panama Canal Panamski kanal
pancake klizeći upijač, palačinka
Pancakes Palačinke
pancakes with chocolate palačinke s čokoladom
pancakes with marmelade palačinke s marmeladom
pancakes with nuts and cream palačinke s orasima i šlagom
pancreas gušterača, pankreas
pancreatic pankreas
pancreatitis pankreatitis
panda panda
pandemonium carstvo duhova, nered, pakao, pometnja
pander podvodač, posrednik, povlađivati
pane okno, ploča na kamin, ploha stakla, staklo, umetak oplate, uokvireno okno
panegyric hvalospjev, panegirik, pohvalni, u nečiju čast
panel drvena oplata, foto snimak, komisija, panel, ploča, spisak porotnik, tabla, uokvirena daska, vijeća
panel indicator indikator na upravljačkoj ploči, pokazivač na ploči
panel of arbitrators arbitražno vijeće
panelist član žirija
panels panele, paneli
Pan-European paneuropski
Pan-European Corridor paneuropski koridor
Pan-European links paneuropske veze
Pan-European Transport Area paneuropski prometni prostor
pang bol, griža savjesti, patnja, tjeskoba
panic izazvati uzbunu, paničan, paničari, paničariti, panika, paniku, strah, uzbuna
panic monger paničar
panic stricken obuzet strahom
panicky koji izaziva strah, paničan
panicle stage metličanje
panier opsjedanje
pannikin zdjelica
panning pomicanje okna
Pannonia Panonija
pannonia Savia Panonija Savija
Pannonia Superior Gornja Panonija
Pannonian Basin Panon, Panonski bayen, Panonski bazen
Panonian Panoska
Panonian basin Panonski bazen
Panonians Panonci
panoplied naoružan, potpuno opremljen
panoply bojna oprema, cjelokupna oprema
panorama kraj, panorama, predio
panoramic panoramske
panoramic radiographs panoramske snimke, panoramski rendgenogrami
pan-Slavism panslavizam
pansophism pansofija
pansy maćuhica
pant brektanje, dahtanje, dahtati, lupanje srca, teško disanje, zadihan govor, zadihati se
pantaloon hlače
pantaloons hlače, jahaće hlače
pantechnicon skladište, trg nečega
panther jaguar, leopard, pantera, puma
panties gaćice
pantograph pantograf
pantomime nijemo prikazivanje, pantomima
pantomimist pantomimičar
pantry ostava, smočnica, soba za serviranje
pants gaće, gaćice, hlače, muške gaće
pap kaša
papa papa, tata
papacy papinstvo
papal papinski
papal act pontifikalni akt
papaya papaja
papayas papaja
paper časopis, članak, dokumenti, mjenice, novine, obložiti, papir, papira, papirna, papirnati, papiru, presvući papirom, presvući tapetama, rad, tapecirati
paper bail držač papira, nosač papira
paper fibre papirno vlakno
paper jam zastoj papira
paper knife nož za papir
paper mill tvornica papira
paper money novac, novčanice, papirnat, papirni novac
paper sized for writing papir veličine za pisanje
paper tape papirna traka
paper weight pritiskivač papira
paperback knjige s mekim koricama
paperboard karton
paper-clip spajalica, spojnica
paper-making material materijal za izradu papira
papers dokumenti, isprave, novinama, novine, radovi
paperwork administriranje
papillary bradavičast
papilloma papiloma
pappadum papadum
pappy mek, sočan
paprika paprika
Papua New Guinea Papua Nova Gvineja
Papuk Nature Park Park prirode Papuk
papular stomatitis of cattle papularni stomatitis goveda
par jednakost, prvenstvo, redovna vrijed, redovno stanje, u prvom redu, uglavnom
par value nominalna vrijednost
para stavka
parable alegorija, parabola
parabola parabola
parabolic induction parabolicka indukcija
parabolic law parabolični zakon
parabolic reflector parabolični reflektor
parabolic rule parabolična pravila, parabolično pravilo
paraboloids hipari
paracetamol paracetamol
parachute padobran, padobranskog, skakati padobranom
parachutism padobranstvo
parachutist padobranac
paracompact space parakompaktan prostor
paracrine interactions parakrine interakcije
parade parada, paradirati, povorkom, smotra, svečanost, šetači, šetalište, vojna
parade flag paradna zastava
parade ground vježbalište
paradigm obrazac, paradigma, predložak, primjer
paradigmas of modern literature paradigme moderne književnosti
paradigmatic relations paradigmatski odnosi
paradigms paradigme
paradise raj, treća galerija
paradox paradoks
paradox of knower paradoks spoznavatelja
paradoxal persuasion paradoksalna persuazija
paradoxes of deontic logic paradoks deontičke logike
paradoxical paradoksalan
paradoxical object paradoksalni objekt
paradoxical persuasion paradoksalna persuazija
paradoxically paradoksalno
paraffin parafin, parafinsko ulje
paraffin lamp petrolejka
parageneses parageneza, parageneze
Paragenesis Parageneze
Paragenetic factors Paragenetski čimbenici
paraglider krilo za padobransko jedrenje
paragliding padobransko jedrenje
paragon primjer
paragraph članak, kratak članak, odlomak, paragraf, pasus, stavak, znak paragrafa
paragraph 1 shall not apply stavak 1 neće se primjenjivati, stavak 1. neće se primjenjivati
paragraph mark oznaka odlomka
Paraguay Paragvaj
parainfluenza parainfluenca
paraliturgy paraliturgija
parallax paralaksa, vidni kut iz oka opažača prema udaljenom objektu
parallel analogija, paralela, paralelan, paralelni, paralelno, podudaranje, poklapanje, usporedan, usporedna crta, usporednica, usporednik
parallel access istovremeni pristup
parallel algorithm paralelni postupnikparallel algorithm
parallel algorithms paralelni algoritmi
parallel architectures paralelne arhitekture
parallel bus paralelna sabirnica, usporedna sabirnica
parallel computer architecture paralelne računarske arhitekture
parallel computing paralelno procesiranje, paralelno računanje, usporedno računanje
parallel concatenated code paralelni ulančani kod, usporedni ulančani znakovnik
parallel corpus paralelni korpus
parallel data paralelni podatci, usporedni podatci
parallel data transmission paralelni prijenos podataka, usporedni prijenos podataka
parallel discrete-event simulation paralelne simulacije diskretnih događaja
parallel index linija plovidbe paralelnom distancom od kopna
parallel interface usporedno sučeljeparallel interface
parallel networks paralelne mreže, usporedne mreže
parallel operation paralelni rad
parallel port paralelna vrata, paralelni priključak, u lažno-izlazno sučelje za usporedni prijenos poda
parallel printer interface paralelno sučelje pisaca
parallel processing istodobna obrada više od jednog zadatka računalom, paralelizacija koda, paralelno procesiranje, usporedna obrada
parallel rules paralelno ravnalo
parallel to serial paralelno-serijska pretvorba
parallel turbo decoding paralelno turbo dekodiranje
parallel virtual machine paralelni virtualni strojevi
parallelepiped kvadar, paralelepiped
parallelism paralelizam, paralelnost, usporednost
parallelogram paralelogram, paralelogramski
parallepiped kvadar
paralyse izazvati uzetost, paralizirati, ukočiti, umrtviti
paralysis paraliza, uzetost
paralytic paralitik, uzet čovjek
paramagnetic particles paramagnetske čestice
paramedical profession pomoćno medicinsko zvanje
paramedical training izobrazba pomoćnoga medicinskoga osoblja
parameter parametar, parametarski, parametri
parameter adaptation parametarska adaptacija
parameter estimation estimacija parametara, procjena parametara, procjena parametra
parameter extraction ekstrakcija parametara
parameter group identifier identifikator parametra grupe, označivač parametra skupine
parameter identification identifikacija parametara
parameter identifications identifikacija parametara
parameter identifier identifikator parametra (MHS), označivač parametra
parameter optimisation optimizacija svojstava
parameter query parametarski upit
parameterization parametrizacija
parameters parametara, parametri, parametrima
parameters extraction ektrakcija parametara
parameters identification identifikacija parametara
parameters of the regulation loops parametri regulacijskih krugova
parametric amplifier parametarsko pojačalo
parametric diode parametarska dioda, varaktorska dioda
parametrization parametrizacija
parametrized parametrizirana
parametrized domain parametarsko područje
paramilitary force paravojne snage
paramorphisms of the motion system paramorfizmi sustava za kretanja
paramount glavni, mjerodavan, najvažniji, najviši, vrhovni
paramour ljubavnica, ljubavnik
paranormal nadnaravan, paranoidan
paraoxonase paraoksonaza
paraoxonase activity aktivnost paraoksonaze
parapet ograda, parapet, prsobran
paraphernalia nakit, pribor
paraphrase parafrazirati, prepričati, prepričavanje
parapoxviruses parapoksvirusi, parapoxvirusi
Parasailing Letenje uzgonskim padobranom
parasite gotovan, nametnik, parazit
parasitic gotovanski, parazitske, parazitski
parasitic form parazitski oblik
parasitized napadnutog
parasitologically parazitološki
parasitology parazitologija
parasitoses parazitoze
parasol suncobran
parasympathetic parasimpatički
parataxis parataksa
Paratethys Paratetis
paratext paratekst
parathyroid hormon paratireoidni hormon
paratrigeminal syndrome paratrigeminalni sindrom
paratroops padobranska jedinica
paravan pregrada
Index Indeks